[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://aptDag iedereen,

De vertaling van de documentatie bij het programma apt werd bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige vertaling.
Het volledige po-bestand werd niet in bijlage toegevoegd, omdat het de
door de mailinglijsten toegestane berichtgrootte overschrijdt.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
--- apt_1.5_nl.po	2017-10-23 17:02:05.162003191 +0200
+++ apt_1.6.1_nl.po	2018-05-19 23:38:44.543541027 +0200
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Translation of apt-doc to Dutch
 # This file is distributed under the same license as the apt-doc package.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015, 2016, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015, 2016, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: apt-doc 1.5-nl\n"
+"Project-Id-Version: apt-doc 1.6.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-09-04 22:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-10-23 17:02+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-04-15 21:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-05-19 23:38+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -2074,28 +2071,20 @@
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt-get.8.xml
 msgid ""
 "Specialist options (<literal>--allow-releaseinfo-change-</"
 "literal><replaceable>field</replaceable>) exist to allow changes only for "
 "certain fields like <literal>origin</literal>, <literal>label</literal>, "
 "<literal>codename</literal>, <literal>suite</literal>, <literal>version</"
 "literal> and <literal>defaultpin</literal>. See also &apt-preferences;. "
-"Configuration Item: <literal>Acquire::AllowReleaseInfoChanges</literal>."
+"Configuration Item: <literal>Acquire::AllowReleaseInfoChange</literal>."
 msgstr ""
 "Er bestaan specialistische opties (<literal>--allow-releaseinfo-change-</"
 "literal><replaceable>veld</replaceable>) om enkel veranderingen toe te staan "
 "voor bepaalde velden, zoals <literal>origin</literal>, <literal>label</"
 "literal>, <literal>codename</literal>, <literal>suite</literal>, "
 "<literal>version</literal> en <literal>defaultpin</literal>. Zie ook &apt-"
-"preferences;. Configuratie-item: <literal>Acquire::AllowReleaseInfoChanges</"
+"preferences;. Configuratie-item: <literal>Acquire::AllowReleaseInfoChange</"
 "literal>."
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
@@ -4647,6 +4629,52 @@
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt.conf.5.xml
 msgid ""
+"Security related option defaulting to true, enabling time-related checks. "
+"Disabling it means that the machine's time cannot be trusted, and APT will "
+"hence disable all time-related checks, such as <option>Check-Valid-Until</"
+"option> and verifying that the Date field of a release file is not in the "
+"future."
+msgstr ""
+"Beveiligingsgerelateerde optie die standaard waar (true) is en die "
+"tijdgerelateerde toetsingen mogelijk maakt. Deze optie uitschakelen betekent "
+"dat de tijd op de machine niet betrouwbaar is. Zodoende zal APT alle "
+"tijdgerelateerde toetsen uitschakelen, zoals <option>Check-Valid-Until</"
+"option> of controleren of de datum in het datumveld van een release-bestand "
+"zich niet in de toekomst situeert."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt.conf.5.xml
+msgid ""
+"Maximum time (in seconds) before its creation (as indicated by the "
+"<literal>Date</literal> header) that the <filename>Release</filename> file "
+"should be considered valid. The default value is <literal>10</literal>. "
+"Archive specific settings can be made by appending the label of the archive "
+"to the option name. Preferably, the same can be achieved for specific "
+"&sources-list; entries by using the <option>Date-Max-Future</option> option "
+"there."
+msgstr ""
+"Maximum tijd (in seconden) voor het tijdstip waarop het <filename>Release</"
+"filename>-bestand aangemaakt werd (zoals vermeld in de koptekst "
+"<literal>Date</literal>), dat het als geldig beschouwd moet worden. De "
+"standaardwaarde is <literal>10</literal>. Archiefspecifieke instellingen "
+"kunnen aangemaakt worden door het label van het archief toe te voegen aan de "
+"optienaam. Bij voorkeur kan voor specifieke regels uit &sources-list; "
+"hetzelfde bereikt worden door daar de optie <option>Date-Max-Future</option> "
+"te gebruiken."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt.conf.5.xml
+msgid ""
 "Security related option defaulting to true, as giving a Release file's "
 "validation an expiration date prevents replay attacks over a long timescale, "
 "and can also for example help users to identify mirrors that are no longer "
@@ -4828,201 +4856,13 @@
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt.conf.5.xml
 msgid ""
-"<literal>http::Proxy</literal> sets the default proxy to use for HTTP URIs. "
-"It is in the standard form of <literal>http://[[user][:pass]@]host[:port]/</"
-"literal>. Per host proxies can also be specified by using the form "
-"<literal>http::Proxy::&lt;host&gt;</literal> with the special keyword "
-"<literal>DIRECT</literal> meaning to use no proxies. If no one of the above "
-"settings is specified, <envar>http_proxy</envar> environment variable will "
-"be used."
-msgstr ""
-"<literal>http::Proxy</literal> stelt de te gebruiken standaard-proxy in voor "
-"URI's van het type HTTP. De standaardvorm ervan is <literal>http://[[user][:";
-"pass]@]host[:port]/</literal>. Proxy's kunnen ook per computer ingesteld "
-"worden volgens het schema <literal>http::Proxy::&lt;host&gt;</literal>, "
-"waarbij het bijzondere trefwoord <literal>DIRECT</literal> betekent dat geen "
-"proxy's gebruikt worden. Indien geen van de bovenstaande instellingen "
-"opgegeven werd, zal de omgevingsvariabele <envar>http_proxy</envar> gebruikt "
-"worden."
-
-#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
-#: apt.conf.5.xml
-msgid ""
-"Three settings are provided for cache control with HTTP/1.1 compliant proxy "
-"caches. <literal>No-Cache</literal> tells the proxy not to use its cached "
-"response under any circumstances. <literal>Max-Age</literal> sets the "
-"allowed maximum age (in seconds) of an index file in the cache of the "
-"proxy. <literal>No-Store</literal> specifies that the proxy should not "
-"store the requested archive files in its cache, which can be used to prevent "
-"the proxy from polluting its cache with (big) .deb files."
-msgstr ""
-"Er staan drie configuratieopties ter beschikking om HTTP/1.1-compatibele "
-"proxy-caches te beheren. <literal>No-Cache</literal> zegt de proxy om in "
-"geen geval gebruik te maken van het in zijn cache beschikbare antwoord. "
-"<literal>Max-Age</literal> stelt de maximum toegelaten leeftijd (in "
-"seconden) in van een indexbestand in de cache van de proxy. <literal>No-"
-"Store</literal> geeft aan dat de proxy de opgevraagde archiefbestanden niet "
-"in zijn cache moet opslaan. Zo kan men voorkomen dat de cache van de proxy "
-"vervuild raakt met (grote) .deb-bestanden."
-
-#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
-#: apt.conf.5.xml
-msgid ""
-"The option <literal>timeout</literal> sets the timeout timer used by the "
-"method; this value applies to the connection as well as the data timeout."
-msgstr ""
-"De optie <literal>timeout</literal> stelt de tijdslimiet in die gehanteerd "
-"moet worden door de timer die door deze methode gebruikt wordt. Deze waarde "
-"is zowel van toepassing op de tijdslimiet van de verbinding als op die van "
-"de data-overdracht."
-
-#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
-#: apt.conf.5.xml
-msgid ""
-"The setting <literal>Acquire::http::Pipeline-Depth</literal> can be used to "
-"enable HTTP pipelining (RFC 2616 section 8.1.2.2) which can be beneficial e."
-"g. on high-latency connections. It specifies how many requests are sent in a "
-"pipeline. APT tries to detect and workaround misbehaving webservers and "
-"proxies at runtime, but if you know that yours does not conform to the "
-"HTTP/1.1 specification pipelining can be disabled by setting the value to 0. "
-"It is enabled by default with the value 10."
-msgstr ""
-"De instelling <literal>Acquire::http::Pipeline-Depth</literal> kan gebruikt "
-"worden om de techniek van HTTP pipelining (RFC 2616 sectie 8.1.2.2) toe te "
-"passen. Die kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij verbindingen met een hoge "
-"vertraging (high-latency connections). APT tracht tijdens het uitvoeren van "
-"de bewerking webservers en proxy's die zich niet correct gedragen, te "
-"ontdekken en te omzeilen, maar als u weet dat de uwe niet conform de "
-"HTTP/1.1 specificatie is, kan het werken met een pijplijn uitgezet worden "
-"door de waarde op 0 te zetten. Standaard is dit geactiveerd met de waarde 10."
-
-#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
-#: apt.conf.5.xml
-msgid ""
-"<literal>Acquire::http::AllowRedirect</literal> controls whether APT will "
-"follow redirects, which is enabled by default."
-msgstr ""
-"<literal>Acquire::http::AllowRedirect</literal> regelt of APT eventuele "
-"omleidingen volgt. Standaard staat dit aan."
-
-#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
-#: apt.conf.5.xml
-msgid ""
-"The used bandwidth can be limited with <literal>Acquire::http::Dl-Limit</"
-"literal> which accepts integer values in kilobytes per second. The default "
-"value is 0 which deactivates the limit and tries to use all available "
-"bandwidth. Note that this option implicitly disables downloading from "
-"multiple servers at the same time."
-msgstr ""
-"De gebruikte bandbreedte kan beperkt worden via <literal>Acquire::http::Dl-"
-"Limit</literal> dat in gehele getallen uitgedrukte waarden in kilobytes per "
-"seconde accepteert. De standaardwaarde is 0 waardoor er geen limiet "
-"ingesteld wordt en er geprobeerd wordt om alle beschikbare bandbreedte te "
-"gebruiken. Merk op dat deze optie impliciet het gelijktijdig downloaden "
-"vanaf meerdere servers uitschakelt."
-
-#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
-#: apt.conf.5.xml
-msgid ""
-"<literal>Acquire::http::User-Agent</literal> can be used to set a different "
-"User-Agent for the http download method as some proxies allow access for "
-"clients only if the client uses a known identifier."
-msgstr ""
-"<literal>Acquire::http::User-Agent</literal> kan gebruikt worden om voor "
-"User-Agent een andere waarde in te stellen om bij de http-downloadmethode te "
-"gebruiken. Sommige proxy's verlenen een cliënt enkel toegang als die een "
-"gekende identificatie gebruikt."
-
-#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
-#: apt.conf.5.xml
-msgid ""
-"<literal>Acquire::http::Proxy-Auto-Detect</literal> can be used to specify "
-"an external command to discover the http proxy to use. The first and only "
-"parameter is an URI denoting the host to be contacted to allow for host-"
-"specific configuration. APT expects the command to output the proxy on "
-"stdout as a single line in the style <literal>http://proxy:port/</literal> "
-"or the word <literal>DIRECT</literal> if no proxy should be used. No output "
-"indicates that the generic proxy settings should be used. Note that auto-"
-"detection will not be used for a host if a host-specific proxy configuration "
-"is already set via <literal>Acquire::http::Proxy::<replaceable>HOST</"
-"replaceable></literal>. See the &squid-deb-proxy-client; package for an "
-"example implementation that uses avahi. This option takes precedence over "
-"the legacy option name <literal>ProxyAutoDetect</literal>."
-msgstr ""
-"<literal>Acquire::http::Proxy-Auto-Detect</literal> kan gebruikt worden om "
-"een extern commando op te geven om de te gebruiken http-proxy te vinden. De "
-"eerste en enige parameter is een URI die aangeeft met welke computer contact "
-"gemaakt moet worden om computerspecifieke configuratie te kunnen gebruiken. "
-"APT verwacht dat het commando de proxy op de standaarduitvoer op één enkele "
-"regel weergeeft volgens het schema <literal>http://proxy:port/</literal> of "
-"anders het woord <literal>DIRECT</literal> in het geval geen proxy gebruikt "
-"moet worden. Geen uitvoer geeft aan dat de generieke proxy-instellingen "
-"gebruikt moeten worden. Merk op dat geen autodetectie gebruikt zal worden "
-"voor een computer indien reeds een computerspecifieke proxyconfiguratie "
-"ingesteld werd via <literal>Acquire::http::Proxy::<replaceable>HOST</"
-"replaceable></literal>. Raadpleeg het pakket &squid-deb-proxy-client; voor "
-"een voorbeeldtoepassing waarin avahi gebruikt wordt. Deze optie heeft "
-"voorrang op de verouderde optienaam <literal>ProxyAutoDetect</literal>."
-
-#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
-#: apt.conf.5.xml
-msgid ""
-"The <literal>Cache-control</literal>, <literal>Timeout</literal>, "
-"<literal>AllowRedirect</literal>, <literal>Dl-Limit</literal> and "
-"<literal>proxy</literal> options work for HTTPS URIs in the same way as for "
-"the <literal>http</literal> method, and default to the same values if they "
-"are not explicitly set. The <literal>Pipeline-Depth</literal> option is not "
-"yet supported."
-msgstr ""
-"De opties <literal>Cache-control</literal>, <literal>Timeout</literal>, "
-"<literal>AllowRedirect</literal>, <literal>Dl-Limit</literal> en "
-"<literal>proxy</literal> werken op dezelfde manier voor URI's van het type "
-"HTTPS als voor de <literal>http</literal>-methode en hebben dezelfde "
-"standaardwaarden als ze niet expliciet ingesteld werden. De optie "
-"<literal>Pipeline-Depth</literal> wordt momenteel nog niet ondersteund."
-
-#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
-#: apt.conf.5.xml
-msgid ""
-"<literal>CaInfo</literal> suboption specifies place of file that holds info "
-"about trusted certificates. <literal>&lt;host&gt;::CaInfo</literal> is the "
-"corresponding per-host option. <literal>Verify-Peer</literal> boolean "
-"suboption determines whether or not the server's host certificate should be "
-"verified against trusted certificates. <literal>&lt;host&gt;::Verify-Peer</"
-"literal> is the corresponding per-host option. <literal>Verify-Host</"
-"literal> boolean suboption determines whether or not the server's hostname "
-"should be verified. <literal>&lt;host&gt;::Verify-Host</literal> is the "
-"corresponding per-host option. <literal>SslCert</literal> determines what "
-"certificate to use for client authentication. <literal>&lt;host&gt;::"
-"SslCert</literal> is the corresponding per-host option. <literal>SslKey</"
-"literal> determines what private key to use for client authentication. "
-"<literal>&lt;host&gt;::SslKey</literal> is the corresponding per-host "
-"option. <literal>SslForceVersion</literal> overrides default SSL version to "
-"use. It can contain either of the strings '<literal>TLSv1</literal>' or "
-"'<literal>SSLv3</literal>'. <literal>&lt;host&gt;::SslForceVersion</"
-"literal> is the corresponding per-host option."
+"The options in these scopes configure APTs acquire transports for the "
+"protocols HTTP and HTTPS and are documented in the &apt-transport-http; and "
+"&apt-transport-https; manpages respectively."
 msgstr ""
-"De suboptie <literal>CaInfo</literal> specificeert de plaats waar het "
-"bestand zich bevindt dat informatie bevat over vertrouwde certificaten. "
-"<literal>&lt;host&gt;::CaInfo</literal> is de overeenkomstige optie voor een "
-"specifieke computer. De booleaanse suboptie <literal>Verify-Peer</literal> "
-"bepaalt of het computercertificaat van de server al dan niet geverifieerd "
-"moet worden tegenover de vertrouwde certificaten. <literal>&lt;host&gt;::"
-"Verify-Peer</literal> is de overeenkomstige optie voor een specifieke "
-"computer. De booleaanse suboptie <literal>Verify-Host</literal> bepaalt of "
-"de computernaam van de server wel of niet geverifieerd moet worden. "
-"<literal>&lt;host&gt;::Verify-Host</literal> is de overeenkomstige optie "
-"voor een specifieke computer. <literal>SslCert</literal> bepaalt welk "
-"certificaat gebruikt moet worden voor de authenticatie van de cliënt. "
-"<literal>&lt;host&gt;::SslCert</literal> is de overeenkomstige optie voor "
-"een specifieke computer. <literal>SslKey</literal> bepaalt welke "
-"privésleutel gebruikt moet worden voor de authenticatie van de cliënt. "
-"<literal>&lt;host&gt;::SslKey</literal> is de overeenkomstige optie voor een "
-"specifieke computer. <literal>SslForceVersion</literal> overschrijft de "
-"standaardinstelling voor de te gebruiken versie van SSL. Het kan ofwel "
-"'<literal>TLSv1</literal>' of '<literal>SSLv3</literal>' als tekenreeks "
-"bevatten. <literal>&lt;host&gt;::SslForceVersion</literal> is de "
-"overeenkomstige optie voor een specifieke computer."
+"De opties in deze gebieden configureren APT's ophaaltransportmethodes voor "
+"de protocollen HTTP en HTTPS en worden gedocumenteerd in de respectieve man-"
+"pagina's &apt-transport-http; en &apt-transport-https;."
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt.conf.5.xml
@@ -5062,6 +4902,17 @@
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt.conf.5.xml
 msgid ""
+"The option <literal>timeout</literal> sets the timeout timer used by the "
+"method; this value applies to the connection as well as the data timeout."
+msgstr ""
+"De optie <literal>timeout</literal> stelt de tijdslimiet in die gehanteerd "
+"moet worden door de timer die door deze methode gebruikt wordt. Deze waarde "
+"is zowel van toepassing op de tijdslimiet van de verbinding als op die van "
+"de data-overdracht."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt.conf.5.xml
+msgid ""
 "Several settings are provided to control passive mode. Generally it is safe "
 "to leave passive mode on; it works in nearly every environment. However, "
 "some situations require that passive mode be disabled and port mode FTP used "
@@ -7886,10 +7757,11 @@
 "entry. Removing the field or setting it to yes reenables it. Options have "
 "the same syntax as every other field: A fieldname separated by a colon "
 "(<literal>:</literal>) and optionally spaces from its value(s). Note "
-"especially that multiple values are separated by spaces, not by commas as in "
-"the one-line format. Multivalue fields like <literal>Architectures</literal> "
-"also have <literal>Architectures-Add</literal> and <literal>Architectures-"
-"Remove</literal> to modify the default value rather than replacing it."
+"especially that multiple values are separated by whitespaces (like spaces, "
+"tabs and newlines), not by commas as in the one-line format. Multivalue "
+"fields like <literal>Architectures</literal> also have "
+"<literal>Architectures-Add</literal> and <literal>Architectures-Remove</"
+"literal> to modify the default value rather than replacing it."
 msgstr ""
 "Bestanden met deze indeling hebben de extensie <filename>.sources</"
 "filename>. Op het gebied van de syntaxis is de indeling gelijkaardig aan "
@@ -7905,12 +7777,13 @@
 "toe te voegen. Dat veld verwijderen of het instellen op yes, activeert het "
 "item opnieuw. Opties gebruiken dezelfde syntaxis als elk ander veld: een "
 "veldnaam gescheiden van zijn waarde(n) door een dubbele punt (<literal>:</"
-"literal>) en optionele spaties. Bijzonder opmerkenswaardig is dat meerdere "
-"waarden onderling gescheiden worden door spaties en niet door komma's, zoals "
-"het geval is bij de één-regelindeling. Multi-waarde velden, zoals "
-"<literal>Architectures</literal>, kennen ook <literal>Architectures-Add</"
-"literal> en <literal>Architectures-Remove</literal> om de standaardwaarde te "
-"wijzigen eerder dan ze te vervangen."
+"literal>) en optionele spaties. Merk in het bijzonder op dat meerdere "
+"waarden onderling gescheiden worden door witruimte (zoals spaties, tabs en "
+"regeleindes) en niet door komma's, zoals het geval is bij de één-"
+"regelindeling. Multi-waarde velden, zoals <literal>Architectures</literal>, "
+"kennen ook <literal>Architectures-Add</literal> en <literal>Architectures-"
+"Remove</literal> om de standaardwaarde aan te passen in plaats van ze te "
+"vervangen."
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
 #: sources.list.5.xml
@@ -8413,6 +8286,57 @@
 "<option>Acquire::Min-ValidTime</option> en <option>Acquire::Max-ValidTime</"
 "option>, die beide standaard niet ingesteld zijn."
 
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: sources.list.5.xml
+msgid ""
+"<option>Check-Date</option> (<option>check-date</option>) is a yes/no value "
+"which controls if APT should consider the machine's time correct and hence "
+"perform time related checks, such as verifying that a Release file is not "
+"from the future. Disabling it also disables the <option>Check-Valid-Until</"
+"option> option mentioned above."
+msgstr ""
+"<option>Check-Date</option> (<option>check-date</option>) is een waarde van "
+"het type yes/no. Ze regelt of APT de tijd op de machine als correct moet "
+"beschouwen en dus tijdgerelateerde toetsingen moet uitvoeren, zoals "
+"controleren of een Release-bestand zich niet in de toekomst situeert. Als "
+"men deze optie uitzet zet men ook de hierboven vermelde optie <option>Check-"
+"Valid-Until</option> uit."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: sources.list.5.xml
+msgid ""
+"<option>Date-Max-Future</option> (<option>date-max-future</option>) controls "
+"how far from the future a repository may be. Default to the value of the "
+"configuration option <option>Acquire::Max-FutureTime</option> which is 10 "
+"seconds by default."
+msgstr ""
+"<option>Date-Max-Future</option> (<option>date-max-future</option>) regelt "
+"hoe ver in de toekomst een pakketbron zich mag situeren. Is standaard "
+"ingesteld op de waarde van de configuratieoptie <option>Acquire::Max-"
+"FutureTime</option> die standaard de waarde van 10 seconden heeft."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: sources.list.5.xml
+msgid ""
+"<option>InRelease-Path</option> (<option>inrelease-path</option>) "
+"determines the path to the InRelease file, relative to the normal position "
+"of an <filename>InRelease</filename> file. By default, this option is unset "
+"and APT will try to fetch an <filename>InRelease</filename> or, if that "
+"fails, a <filename>Release</filename> file and its associated "
+"<filename>Release.gpg</filename> file. By setting this option, the specified "
+"path will be tried instead of the InRelease file, and the fallback to "
+"<filename>Release</filename> files will be disabled."
+msgstr ""
+"<option>InRelease-Path</option> (<option>inrelease-path</option>) bepaalt "
+"het pad naar het InRelease-bestand ten opzichte van de normale positie van "
+"een <filename>InRelease</filename>-bestand. Standaard staat deze optie uit "
+"en zal APT proberen een <filename>InRelease</filename>-bestand op te halen, "
+"en indien dat niet lukt, een <filename>Release</filename>-bestand en het "
+"daaraan gekoppelde <filename>Release.gpg</filename>-bestand. Als deze optie "
+"ingesteld wordt, zal het opgegeven pad gebruikt worden in plaats van het "
+"InRelease-bestand en wordt het terugvallen op <filename>Release</filename>-"
+"bestanden uitgeschakeld."
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
 #: sources.list.5.xml
 msgid "URI Specification"
@@ -8423,31 +8347,45 @@
 msgid "The currently recognized URI types are:"
 msgstr "De momenteel herkende URI-types zijn:"
 
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sources.list.5.xml
+msgid "(&apt-transport-http;)"
+msgstr "(&apt-transport-http;)"
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: sources.list.5.xml
 msgid ""
 "The http scheme specifies an HTTP server for an archive and is the most "
-"commonly used method, with many options in the <literal>Acquire::http</"
-"literal> scope detailed in &apt-conf;. The URI can directly include login "
-"information if the archive requires it, but the use of &apt-authconf; should "
-"be preferred. The method also supports SOCKS5 and HTTP(S) proxies either "
-"configured via apt-specific configuration or specified by the environment "
-"variable <envar>http_proxy</envar> in the format (assuming an HTTP proxy "
-"requiring authentication) <replaceable>http://user:pass@server:port/</"
-"replaceable>. The authentication details for proxies can also be supplied "
-"via &apt-authconf;."
+"commonly used method. The URI can directly include login information if the "
+"archive requires it, but the use of &apt-authconf; should be preferred. The "
+"method also supports SOCKS5 and HTTP(S) proxies either configured via apt-"
+"specific configuration or specified by the environment variable "
+"<envar>http_proxy</envar> in the format (assuming an HTTP proxy requiring "
+"authentication) <replaceable>http://user:pass@server:port/</replaceable>. "
+"The authentication details for proxies can also be supplied via &apt-"
+"authconf;."
 msgstr ""
 "De methode http geeft een HTTP-server op voor een archief. Dit is de meest "
-"gebruikte methode waarvoor veel configuratieopties beschikbaar zijn binnen "
-"de ruimte <literal>Acquire::http</literal>. Ze worden in &apt-conf; "
-"gedetailleerd. De URI zelf kan login-informatie bevatten als dat door het "
-"archief vereist wordt, maar de voorkeur moet gegeven worden aan het gebruik "
-"van &apt-authconf;. De methode biedt ook ondersteuning voor SOCKS5- en "
-"HTTP(S)-proxies, ofwel geconfigureerd via een apt-specifieke configuratie, "
-"of gespecificeerd met de omgevingsvariabele <envar>http_proxy</envar> "
-"volgens de indeling <replaceable>http://gebruiker:wachtwoord@server:poort/</"
-"replaceable> (er vanuit gaand dat het om een HTTP-proxy gaat die "
-"authenticatie vereist)."
+"gebruikelijke methode. De URI zelf kan rechtstreeks login-informatie "
+"bevatten als dat door het archief vereist wordt, maar de voorkeur moet "
+"gegeven worden aan het gebruik van &apt-authconf;. De methode biedt ook "
+"ondersteuning voor SOCKS5- en HTTP(S)-proxy's, ofwel geconfigureerd via een "
+"apt-specifieke configuratie, of gespecificeerd met de omgevingsvariabele "
+"<envar>http_proxy</envar> volgens de indeling <replaceable>http://gebruiker:";
+"wachtwoord@server:poort/</replaceable> (er vanuit gaand dat het om een HTTP-"
+"proxy gaat die authenticatie vereist). De authenticatie-informatie voor "
+"proxy's kan ook verstrekt worden via &apt-authconf;."
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: sources.list.5.xml
@@ -8467,6 +8405,11 @@
 "databeveiligingsmodel dat toegepast wordt door APT, onafhankelijk van de "
 "gekozen transportmethode functioneert. Raadpleeg voor details &apt-secure;."
 
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sources.list.5.xml
+msgid "(&apt-transport-https;)"
+msgstr "(&apt-transport-https;)"
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: sources.list.5.xml
 msgid ""
@@ -10032,6 +9956,1232 @@
 "<command>apt-ftparchive</command> geeft de terugkeerwaarde nul bij een "
 "normaal verlopen operatie, het decimaal getal 100 in geval van een fout."
 
+#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid "Login configuration file for APT sources and proxies"
+msgstr "Login-configuratiebestand voor APT-bronnen en -proxy's"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid ""
+"APT configuration files like &sources-list; or &apt-conf; need to be "
+"accessible for everyone using apt tools on the system to have access to all "
+"package-related information like the available packages in a repository. "
+"Login information needed to connect to a proxy or to download data from a "
+"repository on the other hand shouldn't always be accessible by everyone and "
+"can hence not be placed in a file with world-readable file permissions."
+msgstr ""
+"Configuratiebestanden van APT, zoals &sources-list; of &apt-conf;, moeten "
+"toegankelijk zijn voor iedereen die apt-gereedschap gebruikt op het systeem "
+"om toegang te hebben tot alle informatie in verband met pakketten, zoals de "
+"in een pakketbron beschikbare pakketten. Daarentegen mag login-informatie "
+"die nodig is om verbinding te maken met een proxy of om gegevens op te halen "
+"van een pakketbron, niet steeds voor iedereen toegankelijk zijn. Om die "
+"reden kan ze niet ondergebracht worden in een bestand met permissies die "
+"iedereen leestoegang geven."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid ""
+"The APT auth.conf file <filename>/etc/apt/auth.conf</filename> can be used "
+"to store login information in a netrc-like format with restrictive file "
+"permissions."
+msgstr ""
+"Het bestand auth.conf van APT, <filename>/etc/apt/auth.conf</filename>, met "
+"restrictieve bestandspermissies, kan gebruikt worden om er login-informatie "
+"in op te slaan in een netrc-achtige indeling."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid "netrc-like format"
+msgstr "netrc-achtige indeling"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid ""
+"The format defined here is similar to the format of the <filename>~/.netrc</"
+"filename> file used by <citerefentry><refentrytitle><command>ftp</command></"
+"refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> and similar programs "
+"interacting with servers. It is a simple token-based format with the "
+"following tokens being recognized; Unknown tokens will be ignored. Tokens "
+"may be separated by spaces, tabs or newlines."
+msgstr ""
+"De hier gedefinieerde indeling is vergelijkbaar met de indeling van het "
+"<filename>~/.netrc</filename>-bestand dat gebruikt wordt door "
+"<citerefentry><refentrytitle><command>ftp</command></"
+"refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> en vergelijkbare "
+"programma's in interactie met servers. Het is een eenvoudige trefwoord-"
+"gebaseerde indeling, waarbij de volgende trefwoorden herkend worden. Niet-"
+"herkende trefwoorden worden genegeerd. Trefwoorden kunnen van elkaar "
+"gescheiden worden door spaties, tabs en regeleindes."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid ""
+"<literal>machine</literal> <replaceable>hostname</replaceable>[:"
+"<replaceable>port</replaceable>][/<replaceable>path</replaceable>]"
+msgstr ""
+"<literal>machine</literal> <replaceable>computernaam</replaceable>[:"
+"<replaceable>poort</replaceable>][/<replaceable>pad</replaceable>]"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid ""
+"Entries are looked up by searching for the <emphasis><literal>machine</"
+"literal></emphasis> token matching the hostname of the URI apt needs login "
+"information for. Extending the netrc-format a portnumber can be specified. "
+"If no port is given the token matches for all ports. Similar the path is "
+"optional and only needed and useful if multiple repositories with different "
+"login information reside on the same server. A machine token with a path "
+"matches if the path in the URI starts with the path given in the token. "
+"Once a match is made, the subsequent tokens are processed, stopping when the "
+"end of file is reached or another <emphasis><literal>machine</literal></"
+"emphasis> token is encountered."
+msgstr ""
+"Een element wordt opgezocht door bij het trefwoord "
+"<emphasis><literal>machine</literal></emphasis> naar de computernaam te "
+"zoeken die overeenkomt met die van de URI waarvoor apt inloggegevens nodig "
+"heeft. Als uitbreiding bij de netrc-indeling kan ook een poortnummer "
+"opgegeven worden. Indien geen poortnummer opgegeven werd, geven alle poorten "
+"een overeenkomst. Net zo is ook het pad facultatief en enkel nodig als op "
+"dezelfde server meerdere pakketbronnen aanwezig zijn met verschillende "
+"inloggegevens. Als bij het trefwoord machine een pad opgegeven werd, is er "
+"een overeenkomst als het pad in de URI begint met het bij het trefwoord "
+"opgegeven pad. Eens er een overeenkomst vastgesteld werd, worden de "
+"daaropvolgende trefwoorden verwerkt tot het einde van het bestand bereikt "
+"wordt of tot een ander trefwoord <emphasis><literal>machine</literal></"
+"emphasis> gevonden wordt."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid "<literal>login</literal> <replaceable>name</replaceable>"
+msgstr "<literal>login</literal> <replaceable>naam</replaceable>"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid "The username to be used."
+msgstr "De te gebruiken gebruikersnaam."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid "<literal>password</literal> <replaceable>string</replaceable>"
+msgstr "<literal>password</literal> <replaceable>tekenreeks</replaceable>"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid "The password to be used."
+msgstr "Het te gebruiken wachtwoord."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid "Example"
+msgstr "Voorbeeld"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><literallayout>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+#, no-wrap
+msgid "deb http://example.org/debian &debian-stable-codename; main"
+msgstr "deb http://example.org/debian &debian-stable-codename; main"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><literallayout>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+#, no-wrap
+msgid "deb http://apt:debian@example.org/debian &debian-stable-codename; main"
+msgstr "deb http://apt:debian@example.org/debian &debian-stable-codename; main"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><literallayout>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+#, no-wrap
+msgid ""
+"machine example.org\n"
+"login apt\n"
+"password debian"
+msgstr ""
+"machine example.org\n"
+"login apt\n"
+"password debian"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><literallayout>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+#, no-wrap
+msgid "machine example.org login apt password debian"
+msgstr "machine example.org login apt password debian"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><literallayout>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+#, no-wrap
+msgid ""
+"machine example.org/deb login apt password debian\n"
+"machine example.org/debian login apt password debian\n"
+"machine example.org/debian/ login apt password debian\n"
+msgstr ""
+"machine example.org/deb login apt password debian\n"
+"machine example.org/debian login apt password debian\n"
+"machine example.org/debian/ login apt password debian\n"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><literallayout>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+#, no-wrap
+msgid ""
+"machine example.org:80 login apt password debian\n"
+"machine example.org/deb/ login apt password debian\n"
+"machine example.org/ubuntu login apt password debian\n"
+"machine example.orga login apt password debian\n"
+"machine example.net login apt password debian\n"
+msgstr ""
+"machine example.org:80 login apt password debian\n"
+"machine example.org/deb/ login apt password debian\n"
+"machine example.org/ubuntu login apt password debian\n"
+"machine example.orga login apt password debian\n"
+"machine example.net login apt password debian\n"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid ""
+"Supplying login information for a user named <literal>apt</literal> with the "
+"password <literal>debian</literal> for the &sources-list; entry <placeholder "
+"type=\"literallayout\" id=\"0\"/> could be done in the entry directly: "
+"<placeholder type=\"literallayout\" id=\"1\"/> Alternatively an entry like "
+"the following in the auth.conf file could be used: <placeholder type="
+"\"literallayout\" id=\"2\"/> Or alternatively within a single line: "
+"<placeholder type=\"literallayout\" id=\"3\"/> If you need to be more "
+"specific all of these lines will also apply to the example entry: "
+"<placeholder type=\"literallayout\" id=\"4\"/> On the other hand neither of "
+"the following lines apply: <placeholder type=\"literallayout\" id=\"5\"/>"
+msgstr ""
+"Voor een gebruiker met als naam <literal>apt</literal> en met het wachtwoord "
+"<literal>debian</literal> inloginformatie verstrekken voor het element "
+"&sources-list; <placeholder type=\"literallayout\" id=\"0\"/> zou "
+"rechtstreeks in het element kunnen gedaan worden: <placeholder type="
+"\"literallayout\" id=\"1\"/> Als alternatief zou in het bestand auth.conf "
+"een element als het volgende gebruikt kunnen worden: <placeholder type="
+"\"literallayout\" id=\"2\"/> Of anders in één enkele regel: <placeholder "
+"type=\"literallayout\" id=\"3\"/> Indien u meer moet specificeren, zullen al "
+"deze regels ook op het element example van toepassing zijn: <placeholder "
+"type=\"literallayout\" id=\"4\"/> Daarentegen zijn geen van de volgende "
+"regels van toepassing: <placeholder type=\"literallayout\" id=\"5\"/>"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid "Notes"
+msgstr "Noten"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid ""
+"Basic support for this feature is present since version 0.7.25, but was "
+"undocumented for years. The documentation was added in version 1.5 changing "
+"also the implementation slightly. For maximum backward compatibility you "
+"should avoid multiple <literal>machine</literal> tokens with the same "
+"hostname, but if you need multiple they should all have a path specified in "
+"the <literal>machine</literal> token."
+msgstr ""
+"Basale ondersteuning voor deze functionaliteit was aanwezig sinds versie "
+"0.7.25 maar bleef jarenlang ongedocumenteerd. De documentatie werd in versie "
+"1.5 toegevoegd met tevens een lichtjes gewijzigde toepassing. Voor maximale "
+"neerwaartse compatibiliteit zou u meerdere <literal>machine</literal>-"
+"trefwoorden met dezelfde computernaam moeten vermijden, maar indien u er "
+"meerdere nodig heeft, moet er bij alle in het trefwoord <literal>machine</"
+"literal> een pad opgegeven worden."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid "<filename>/etc/apt/auth.conf</filename>"
+msgstr "<filename>/etc/apt/auth.conf</filename>"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid ""
+"Login information for APT sources and proxies in a netrc-like format. "
+"Configuration Item: <literal>Dir::Etc::netrc</literal>."
+msgstr ""
+"Inloginformatie voor APT-bronnen en -proxy's in a netrc-achtige indeling. "
+"Configuratie-item: <literal>Dir::Etc::netrc</literal>."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt_auth.conf.5.xml
+msgid "&apt-conf; &sources-list;"
+msgstr "&apt-conf; &sources-list;"
+#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"APT transport for downloading via the Hypertext Transfer Protocol (HTTP)"
+msgstr ""
+"Transportmethode van APT voor het downloaden via het Hypertext Transfer "
+"Protocol (HTTP)"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"This APT transport allows the use of repositories accessed via the Hypertext "
+"Transfer Protocol (HTTP). It is available by default and probably the most "
+"used of all transports. Note that a transport is never called directly by a "
+"user but used by APT tools based on user configuration."
+msgstr ""
+"Deze transportmethode van APT laat toe pakketbronnen te gebruiken die "
+"benaderd worden via het Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Ze is standaard "
+"beschikbaar en wellicht de meest gebruikte van alle transportmethodes. Merk "
+"op dat een transportmethode nooit rechtstreeks door een gebruiker "
+"aangesproken wordt, maar door APT-gereedschap gebruikt wordt op basis van de "
+"gebruikersconfiguratie."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"HTTP is an unencrypted transport protocol meaning that the whole "
+"communication with the remote server (or proxy) can be observed by a "
+"sufficiently capable attacker commonly referred to as a \"man in the middle"
+"\" (MITM). However, such an attacker can <emphasis>not</emphasis> modify "
+"the communication to compromise the security of your system, as APT's data "
+"security model is independent of the chosen transport method. This is "
+"explained in detail in &apt-secure;. An overview of available transport "
+"methods is given in &sources-list;."
+msgstr ""
+"HTTP is een niet-versleuteld transportprotocol, hetgeen betekent dat de "
+"volledige communicatie met de externe server (of de proxy) kan bekeken "
+"worden door een voldoende onderlegde aanvaller, die men gewoonlijk aanduidt "
+"met \"man in the middle\" (MITM - persoon in het midden). De aanvaller kan "
+"evenwel de communicatie <emphasis>niet</emphasis> beïnvloeden om de "
+"beveiliging van uw systeem aan te tasten, vermits het databeveiligingsmodel "
+"dat toegepast wordt door APT, onafhankelijk van de gekozen transportmethode "
+"functioneert. Dit wordt gedetailleerd uitgelegd in &apt-secure;. Een "
+"overzicht van beschikbare transportmethodes wordt in &sources-list; gegeven."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"Various options can be set in an &apt-conf; file to modify its behavior, "
+"ranging from proxy configuration to workarounds for specific server "
+"limitations."
+msgstr ""
+"In een &apt-conf;-bestand kunnen verschillende opties ingesteld worden om de "
+"werking aan te passen, gaande van proxy-configuratie tot het omzeilen van "
+"specifieke serverbeperkingen."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid "Proxy Configuration"
+msgstr "Proxyconfiguratie"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"The environment variable <envar>http_proxy</envar> is supported for system "
+"wide configuration. Proxies specific to APT can be configured via the "
+"option <literal>Acquire::http::Proxy</literal>. Proxies which should be "
+"used only for certain hosts can be specified via <literal>Acquire::http::"
+"Proxy::<replaceable>host</replaceable></literal>. Even more finegrained "
+"control can be achieved via proxy autodetection, detailed further below. "
+"All these options use the URI format <literal><replaceable>scheme</"
+"replaceable>://[[<replaceable>user</replaceable>][:<replaceable>pass</"
+"replaceable>]@]<replaceable>host</replaceable>[:<replaceable>port</"
+"replaceable>]/</literal>. Supported URI schemes are <literal>socks5h</"
+"literal> (SOCKS5 with remote DNS resolution), <literal>http</literal> and "
+"<literal>https</literal>. Authentication details can be supplied via &apt-"
+"authconf; instead of including it in the URI directly."
+msgstr ""
+"De omgevingsvariabele <envar>http_proxy</envar> wordt gebruikt voor de "
+"configuratie die op het hele systeem van toepassing is. Proxy's die "
+"specifiek zijn voor APT kunnen via de optie <literal>Acquire::http::Proxy</"
+"literal> geconfigureerd worden. Proxy's die enkel voor bepaalde computers "
+"gebruikt moeten worden, kunnen via <literal>Acquire::http::Proxy::"
+"<replaceable>host</replaceable></literal> opgegeven worden. Er kan zelfs nog "
+"een meer fijnmazige regeling bekomen worden via de automatische "
+"proxydetectie die verderop behandeld wordt. Al deze opties maken gebruik van "
+"de URI-indeling <literal><replaceable>methode</replaceable>://"
+"[[<replaceable>gebruiker</replaceable>][:<replaceable>wachtwoord</"
+"replaceable>]@]<replaceable>computer</replaceable>[:<replaceable>poort</"
+"replaceable>]/</literal>. Ondersteunde URI-methodes zijn <literal>socks5h</"
+"literal> (SOCKS5 met externe DNS-opzoeking), <literal>http</literal> en "
+"<literal>https</literal>. Authenticatie-informatie kan verstrekt worden via "
+"&apt-authconf; in plaats van ze rechtstreeks op te nemen in de URI."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"The various APT configuration options support the special value "
+"<literal>DIRECT</literal> meaning that no proxy should be used. The "
+"environment variable <envar>no_proxy</envar> is also supported for the same "
+"purpose."
+msgstr ""
+"De onderscheiden configuratieopties van APT ondersteunen de bijzondere "
+"waarde <literal>DIRECT</literal>, hetgeen betekent dat geen proxy gebruikt "
+"mag worden. Voor hetzelfde doel wordt ook de omgevingsvariabele "
+"<envar>no_proxy</envar> ondersteund."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"Furthermore, there are three settings provided for cache control with "
+"HTTP/1.1 compliant proxy caches: <literal>Acquire::http::No-Cache</literal> "
+"tells the proxy not to use its cached response under any circumstances. "
+"<literal>Acquire::http::Max-Age</literal> sets the allowed maximum age (in "
+"seconds) of an index file in the cache of the proxy. <literal>Acquire::"
+"http::No-Store</literal> specifies that the proxy should not store the "
+"requested archive files in its cache, which can be used to prevent the proxy "
+"from polluting its cache with (big) .deb files."
+msgstr ""
+"Daarenboven worden drie instellingen voorzien om HTTP/1.1-compatibele proxy-"
+"caches te beheren: <literal>Acquire::http::No-Cache</literal> zegt de proxy "
+"om in geen geval gebruik te maken van het in zijn cache beschikbare "
+"antwoord. <literal>Acquire::http::Max-Age</literal> stelt de maximaal "
+"toegelaten ouderdom (in seconden) in van een indexbestand in de cache van de "
+"proxy. <literal>Acquire::http::No-Store</literal> geeft aan dat de proxy de "
+"opgevraagde archiefbestanden niet in zijn cache moet opslaan. Zo kan men "
+"voorkomen dat de cache van de proxy vervuild raakt met (grote) .deb-"
+"bestanden."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid "Automatic Proxy Configuration"
+msgstr "Automatische Proxyconfiguratie"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"<literal>Acquire::http::Proxy-Auto-Detect</literal> can be used to specify "
+"an external command to discover the HTTP proxy to use. The first and only "
+"parameter is a URI denoting the host to be contacted, to allow for host-"
+"specific configuration. APT expects the command to output the proxy on "
+"stdout as a single line in the previously specified URI format or the word "
+"<literal>DIRECT</literal> if no proxy should be used. No output indicates "
+"that the generic proxy settings should be used."
+msgstr ""
+"<literal>Acquire::http::Proxy-Auto-Detect</literal> kan gebruikt worden om "
+"een extern commando op te geven voor het vinden van de te gebruiken HTTP-"
+"proxy. De eerste en enige parameter is een URI die aangeeft met welke "
+"computer contact gemaakt moet worden om computerspecifieke configuratie in "
+"aanmerking te nemen. APT verwacht dat het commando de proxy op de "
+"standaarduitvoer op één enkele regel weergeeft volgens de eerder "
+"gespecificeerde URI-indeling of anders het woord <literal>DIRECT</literal> "
+"in geval geen proxy gebruikt moet worden. Geen uitvoer geeft aan dat de "
+"generieke proxy-instellingen gebruikt moeten worden."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"Note that auto-detection will not be used for a host if a host-specific "
+"proxy configuration is already set via <literal>Acquire::http::Proxy::"
+"<replaceable>host</replaceable></literal>."
+msgstr ""
+"Merk op dat geen autodetectie gebruikt zal worden voor een computer indien "
+"reeds een computerspecifieke proxyconfiguratie ingesteld werd via "
+"<literal>Acquire::http::Proxy::<replaceable>computer</replaceable></literal>."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"See the &squid-deb-proxy-client; and &auto-apt-proxy; packages for example "
+"implementations."
+msgstr ""
+"Raadpleeg de pakketten &squid-deb-proxy-client; en &auto-apt-proxy; voor "
+"voorbeeldtoepassinggen."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"This option takes precedence over the legacy option name <literal>Acquire::"
+"http::ProxyAutoDetect</literal>."
+msgstr ""
+"Deze optie heeft voorrang op de verouderde optienaam <literal>Acquire::http::"
+"ProxyAutoDetect</literal>."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid "Connection Configuration"
+msgstr "Verbindingsconfiguratie"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"The option <literal>Acquire::http::Timeout</literal> sets the timeout timer "
+"used by the method; this value applies to the connection as well as the data "
+"timeout."
+msgstr ""
+"De optie <literal>Acquire::http::Timeout</literal> stelt de tijdslimiet in "
+"die gehanteerd moet worden door de timer die door de methode gebruikt wordt. "
+"Deze waarde is zowel van toepassing op de tijdslimiet van de verbinding als "
+"op die van de data-overdracht."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"The used bandwidth can be limited with <literal>Acquire::http::Dl-Limit</"
+"literal> which accepts integer values in kilobytes per second. The default "
+"value is 0 which deactivates the limit and tries to use all available "
+"bandwidth. Note that this option implicitly disables downloading from "
+"multiple servers at the same time."
+msgstr ""
+"De gebruikte bandbreedte kan beperkt worden via <literal>Acquire::http::Dl-"
+"Limit</literal> dat in gehele getallen uitgedrukte waarden in kilobytes per "
+"seconde accepteert. De standaardwaarde is 0 waardoor de limiet gedeactiveerd "
+"wordt en er geprobeerd wordt om alle beschikbare bandbreedte te gebruiken. "
+"Merk op dat deze optie impliciet het gelijktijdig downloaden vanaf meerdere "
+"servers uitschakelt."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"The setting <literal>Acquire::http::Pipeline-Depth</literal> can be used to "
+"enable HTTP pipelining (RFC 2616 section 8.1.2.2) which can be beneficial e."
+"g. on high-latency connections. It specifies how many requests are sent in a "
+"pipeline. APT tries to detect and work around misbehaving webservers and "
+"proxies at runtime, but if you know that yours does not conform to the "
+"HTTP/1.1 specification, pipelining can be disabled by setting the value to "
+"0. It is enabled by default with the value 10."
+msgstr ""
+"De instelling <literal>Acquire::http::Pipeline-Depth</literal> kan gebruikt "
+"worden om de pijplijnmethode van HTTP (RFC 2616 sectie 8.1.2.2) toe te "
+"passen. Die kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij verbindingen met een hoge "
+"vertraging (high-latency connections). Ze definieert hoeveel verzoeken er in "
+"een pijplijn verzonden worden. APT tracht tijdens het uitvoeren van de "
+"bewerking webservers en proxy's die zich niet correct gedragen, te ontdekken "
+"en te omzeilen, maar als u weet dat de uwe niet conform de HTTP/1.1 "
+"specificatie is, kan het werken met een pijplijn uitgeschakeld worden door "
+"de waarde op 0 te zetten. Standaard is dit geactiveerd met de waarde 10."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"<literal>Acquire::http::AllowRedirect</literal> controls whether APT will "
+"follow redirects, which is enabled by default."
+msgstr ""
+"<literal>Acquire::http::AllowRedirect</literal> regelt of APT eventuele "
+"omleidingen volgt. Standaard staat dit aan."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"<literal>Acquire::http::User-Agent</literal> can be used to set a different "
+"User-Agent for the http download method as some proxies allow access for "
+"clients only if the client uses a known identifier."
+msgstr ""
+"<literal>Acquire::http::User-Agent</literal> kan gebruikt worden om voor "
+"User-Agent een andere waarde in te stellen om bij de http-downloadmethode te "
+"gebruiken. Sommige proxy's verlenen een cliënt enkel toegang als die een "
+"gekende identificatie gebruikt."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid ""
+"<literal>Acquire::http::SendAccept</literal> is enabled by default and sends "
+"an <literal>Accept: text/*</literal> header field to the server for requests "
+"without file extensions to prevent the server from attempting content "
+"negotiation."
+msgstr ""
+"<literal>Acquire::http::SendAccept</literal> is standaard geactiveerd en "
+"zendt een kopveld <literal>Accept: text/*</literal> naar de server voor "
+"verzoeken zonder bestandsextensie om te voorkomen dat de server content "
+"negotiation (inhoudsonderhandeling) zou proberen toe te passen."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><literallayout>
+#: apt-transport-http.1.xml
+#, no-wrap
+msgid ""
+"Acquire::http {\n"
+"\tProxy::example.org \"DIRECT\";\n"
+"\tProxy \"socks5h://apt:pass@localhost:9050\";\n"
+"\tProxy-Auto-Detect \"/usr/local/bin/apt-http-proxy-auto-detect\";\n"
+"\tNo-Cache \"true\";\n"
+"\tMax-Age \"3600\";\n"
+"\tNo-Store \"true\";\n"
+"\tTimeout \"10\";\n"
+"\tDl-Limit \"42\";\n"
+"\tPipeline-Depth \"0\";\n"
+"\tAllowRedirect \"false\";\n"
+"\tUser-Agent \"My APT-HTTP\";\n"
+"\tSendAccept \"false\";\n"
+"};\n"
+msgstr ""
+"Acquire::http {\n"
+"\tProxy::example.org \"DIRECT\";\n"
+"\tProxy \"socks5h://apt:pass@localhost:9050\";\n"
+"\tProxy-Auto-Detect \"/usr/local/bin/apt-http-proxy-auto-detect\";\n"
+"\tNo-Cache \"true\";\n"
+"\tMax-Age \"3600\";\n"
+"\tNo-Store \"true\";\n"
+"\tTimeout \"10\";\n"
+"\tDl-Limit \"42\";\n"
+"\tPipeline-Depth \"0\";\n"
+"\tAllowRedirect \"false\";\n"
+"\tUser-Agent \"Mijn APT-HTTP\";\n"
+"\tSendAccept \"false\";\n"
+"};\n"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-http.1.xml
+msgid "&apt-conf; &apt-authconf; &sources-list;"
+msgstr "&apt-conf; &apt-authconf; &sources-list;"
+#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid "APT transport for downloading via the HTTP Secure protocol (HTTPS)"
+msgstr ""
+"Transportmethode van APT voor het downloaden via het HTTP Secure protocol "
+"(HTTPS)"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid ""
+"This APT transport allows the use of repositories accessed via the HTTP "
+"Secure protocol (HTTPS), also referred to as HTTP over TLS. It is available "
+"by default since apt 1.5 and was available before that in the package "
+"<package>apt-transport-https</package>. Note that a transport is never "
+"called directly by a user but used by APT tools based on user configuration."
+msgstr ""
+"Deze transportmethode van APT laat toe om pakketbronnen te gebruiken die "
+"benaderd worden via het HTTP Secure protocol (HTTPS), ook wel aangeduid als "
+"HTTP over TLS. Ze is standaard beschikbaar sinds apt 1.5 en voordien in het "
+"pakket <package>apt-transport-https</package>. Merk op dat een "
+"transportmethode nooit rechtstreeks door een gebruiker aangesproken wordt, "
+"maar door APT-gereedschap gebruikt wordt op basis van de "
+"gebruikersconfiguratie."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid ""
+"HTTP is by itself an unencrypted transport protocol (compare &apt-transport-"
+"http;), which, as indicated by the appended S, is wrapped in an encrypted "
+"layer known as Transport Layer Security (TLS) to provide end-to-end "
+"encryption. A sufficiently capable attacker can still observe the "
+"communication partners and deeper analyse of the encrypted communication "
+"might still reveal important details. An overview over available "
+"alternative transport methods is given in &sources-list;."
+msgstr ""
+"HTTP zelf is een niet-versleuteld transportprotocol (vergelijk &apt-"
+"transport-http;), dat zoals de toegevoegde S aangeeft, ingepakt wordt in een "
+"versleutelde laag, die bekend staat als Transport Layer Security (TLS), om "
+"te voorzien in versleuteling van punt naar punt. Een voldoende onderlegde "
+"aanvaller kan nog steeds de communicatiepartners gadeslaan en een grondige "
+"analyse van de versleutelde communicatie kan nog steeds belangrijke details "
+"aan het licht brengen. Een overzicht van beschikbare alternatieve "
+"transportmethodes wordt gegeven in &sources-list;."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid ""
+"The HTTPS protocol is based on the HTTP protocol, so all options supported "
+"by &apt-transport-http; are also available via <literal>Acquire::https</"
+"literal> and will default to the same values specified for <literal>Acquire::"
+"http</literal>. This manpage will only document the options <emphasis>unique "
+"to https</emphasis>."
+msgstr ""
+"Het HTTPS-protocol is gebaseerd op het HTTP-protocol, en dus zijn alle "
+"opties die ondersteund worden door &apt-transport-http; ook beschikbaar via "
+"<literal>Acquire::https</literal>. Ze hebben standaard dezelfde waarden als "
+"vermeld bij <literal>Acquire::http</literal>. Deze man-pagina documenteert "
+"enkel de opties die <emphasis>specifiek zijn voor https</emphasis>."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid "Server credentials"
+msgstr "Servergeloofsbrieven"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid ""
+"By default all certificates trusted by the system (see <package>ca-"
+"certificates</package> package) are used for the verification of the server "
+"certificate. An alternative certificate authority (CA) can be configured "
+"with the <literal>Acquire::https::CAInfo</literal> option and its host-"
+"specific option <literal>Acquire::https::CAInfo::<replaceable>host</"
+"replaceable></literal>. The CAInfo option specifies a file made up of CA "
+"certificates (in PEM format) concatenated together to create the chain "
+"which APT should use to verify the path from your self-signed root "
+"certificate. If the remote server provides the whole chain during the "
+"exchange, the file need only contain the root certificate. Otherwise, the "
+"whole chain is required. If you need to support multiple authorities, the "
+"only way is to concatenate everything."
+msgstr ""
+"Standaard worden alle door het systeem vertrouwde certificaten (zie het "
+"pakket <package>ca-certificates</package>) gebruikt om het certificaat van "
+"de server te verifiëren. Een alternatieve certificaatautoriteit (CA) kan "
+"geconfigureerd worden met de optie <literal>Acquire::https::CAInfo</literal> "
+"en zijn computerspecifieke optie <literal>Acquire::https::CAInfo::"
+"<replaceable>computer</replaceable></literal>. De optie CAInfo specificeert "
+"een bestand dat bestaat uit CA-certificaten (in PEM-indeling), die "
+"samengevoegd worden om de keten te vormen die APT moet gebruiken voor het "
+"verifiëren van het pad vanaf het door uzelf ondertekend basiscertificaat. "
+"Indien de externe server tijdens de uitwisseling de hele keten verstrekt, "
+"dan moet het bestand enkel het basiscertificaat bevatten. Anders is de hele "
+"keten vereist. Indien u ondersteuning moet voorzien voor verschillende "
+"autoriteiten, bestaat de enige mogelijkheid erin alles samen te voegen."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid ""
+"A custom certificate revocation list (CRL) can be configured with the "
+"options <literal>Acquire::https::CRLFile</literal> and <literal>Acquire::"
+"https::CRLFile::<replaceable>host</replaceable></literal>. As with the "
+"previous option, a file in PEM format needs to be specified."
+msgstr ""
+"Er kan een aangepaste lijst van herroepen certificaten (certificate "
+"revocation list - CRL) geconfigureerd worden met de opties <literal>Acquire::"
+"https::CRLFile</literal> en <literal>Acquire::https::CRLFile::"
+"<replaceable>computer</replaceable></literal>. Zoals bij de vorige optie "
+"moet een bestand opgegeven worden in PEM-indeling."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid "Disabling security"
+msgstr "Beveiliging uitschakelen"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid ""
+"During server authentication, if certificate verification fails for some "
+"reason (expired, revoked, man in the middle, etc.), the connection fails. "
+"This is obviously what you want in all cases and what the default value "
+"(true) of the option <literal>Acquire::https::Verify-Peer</literal> and its "
+"host-specific variant provides. If you know <emphasis>exactly</emphasis> "
+"what you are doing, setting this option to \"<literal>false</literal>\" "
+"allows you to skip peer certificate verification and make the exchange "
+"succeed. Again, this option is for debugging or testing purposes only as it "
+"removes all security provided by the use of HTTPS."
+msgstr ""
+"Als tijdens het proces van serverauthenticatie de verificatie van het "
+"certificaat om een af andere reden (vervallen, herroepen, persoon in het "
+"midden, enz.) mislukt, mislukt het tot stand brengen van de verbinding. Dit "
+"is duidelijk wat u in alle gevallen wenst en wat voorzien wordt in de "
+"standaardwaarde (true) van de optie <literal>Acquire::https::Verify-Peer</"
+"literal> en diens computerspecifieke variant. Indien u <emphasis>precies</"
+"emphasis> weet wat u doet, kunt u door deze optie op \"<literal>false</"
+"literal>\" in te stellen, de wederzijdse verificatie van certificaten "
+"overslaan en ervoor zorgen dat de uitwisseling succesvol is. Nogmaals: deze "
+"optie is enkel bedoeld met het oog op foutopsporing en het uitvoeren van "
+"testen, aangezien ze alle beveiliging wegneemt die door het gebruik van "
+"HTTPS geboden wordt."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid ""
+"Similarly the option <literal>Acquire::https::Verify-Host</literal> and its "
+"host-specific variant can be used to deactivate a security feature: The "
+"certificate provided by the server includes the identity of the server which "
+"should match the DNS name used to access it. By default, as requested by RFC "
+"2818, the name of the mirror is checked against the identity found in the "
+"certificate. This default behavior is safe and should not be changed, but if "
+"you know that the server you are using has a DNS name which does not match "
+"the identity in its certificate, you can set the option to \"<literal>false</"
+"literal>\", which will prevent the comparison from being performed."
+msgstr ""
+"Op dezelfde manier kan de optie <literal>Acquire::https::Verify-Host</"
+"literal> en zijn computerspecifieke variant gebruikt worden om een "
+"beveiligingsfunctie te deactiveren: het door de server geleverde certificaat "
+"bevat de identiteit van de server en die moet overeenkomen met de DNS-naam "
+"die gebruikt wordt om hem te benaderen. Zoals gevraagd wordt door RFC 2818 "
+"wordt de naam van de spiegelserver standaard getoetst aan de identiteit die "
+"in het certificaat gevonden wordt. Dit standaardgedrag is veilig en moet "
+"niet gewijzigd worden, maar indien u weet dat de server die u gebruikt, een "
+"DNS-naam heeft die niet overeenkomst met de identiteit in diens certificaat, "
+"kunt u de optie instellen op \"<literal>false</literal>\", hetgeen zal "
+"voorkomen dat de vergelijking uitgevoerd wordt."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid "Client authentication"
+msgstr "Cliëntauthenticatie"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid ""
+"Besides supporting password-based authentication (see &apt-authconf;) HTTPS "
+"also supports authentication based on client certificates via "
+"<literal>Acquire::https::SSLCert</literal> and <literal>Acquire::https::"
+"SSLKey</literal>. These should be set respectively to the filename of the "
+"X.509 client certificate and the associated (unencrypted) private key, both "
+"in PEM format. In practice the use of the host-specific variants of both "
+"options is highly recommended."
+msgstr ""
+"Behalve de geboden ondersteuning voor authenticatie via een wachtwoord (zie "
+"&apt-authconf;), ondersteunt HTTPS ook authenticatie op basis van "
+"cliëntcertificaten via <literal>Acquire::https::SSLCert</literal> en "
+"<literal>Acquire::https::SSLKey</literal>. Deze moeten respectievelijk "
+"ingesteld worden op de bestandsnaam van het X.509 cliëntcertificaat en de "
+"ermee verbonden (niet-versleutelde) private sleutel, beide in PEM-indeling. "
+"In de praktijk wordt de computerspecifieke variant van beide opties ten "
+"zeerste aanbevolen."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><literallayout>
+#: apt-transport-https.1.xml
+#, no-wrap
+msgid ""
+"Acquire::https {\n"
+"\tProxy::example.org \"DIRECT\";\n"
+"\tProxy \"socks5h://apt:pass@localhost:9050\";\n"
+"\tProxy-Auto-Detect \"/usr/local/bin/apt-https-proxy-auto-detect\";\n"
+"\tNo-Cache \"true\";\n"
+"\tMax-Age \"3600\";\n"
+"\tNo-Store \"true\";\n"
+"\tTimeout \"10\";\n"
+"\tDl-Limit \"42\";\n"
+"\tPipeline-Depth \"0\";\n"
+"\tAllowRedirect \"false\";\n"
+"\tUser-Agent \"My APT-HTTPS\";\n"
+"\tSendAccept \"false\";\n"
+"\n"
+"\tCAInfo \"/path/to/ca/certs.pem\";\n"
+"\tCRLFile \"/path/to/all/crl.pem\";\n"
+"\tVerify-Peer \"true\";\n"
+"\tVerify-Host::broken.example.org \"false\";\n"
+"\tSSLCert::example.org \"/path/to/client/cert.pem\";\n"
+"\tSSLKey::example.org \"/path/to/client/key.pem\"\n"
+"};\n"
+msgstr ""
+"Acquire::https {\n"
+"\tProxy::example.org \"DIRECT\";\n"
+"\tProxy \"socks5h://apt:pass@localhost:9050\";\n"
+"\tProxy-Auto-Detect \"/usr/local/bin/apt-https-proxy-auto-detect\";\n"
+"\tNo-Cache \"true\";\n"
+"\tMax-Age \"3600\";\n"
+"\tNo-Store \"true\";\n"
+"\tTimeout \"10\";\n"
+"\tDl-Limit \"42\";\n"
+"\tPipeline-Depth \"0\";\n"
+"\tAllowRedirect \"false\";\n"
+"\tUser-Agent \"Mijn APT-HTTPS\";\n"
+"\tSendAccept \"false\";\n"
+"\n"
+"\tCAInfo \"/pad/naar/ca/certs.pem\";\n"
+"\tCRLFile \"/pad/naar/all/crl.pem\";\n"
+"\tVerify-Peer \"true\";\n"
+"\tVerify-Host::defecte.example.org \"false\";\n"
+"\tSSLCert::example.org \"/pad/naar/cliënt/cert.pem\";\n"
+"\tSSLKey::example.org \"/pad/naar/cliënt/key.pem\"\n"
+"};\n"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-https.1.xml
+msgid "&apt-transport-http; &apt-conf; &apt-authconf; &sources-list;"
+msgstr "&apt-transport-http; &apt-conf; &apt-authconf; &sources-list;"
+#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid "APT transport for more automated mirror selection"
+msgstr ""
+"Transportmethode van APT voor een meer geautomatiseerde siegelserverselectie"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"This APT transport isn't implementing a protocol to access local or remote "
+"repositories on its own, but acquires a mirrorlist and redirects all "
+"requests to the mirror(s) picked from this list, accessing them via other "
+"transports like &apt-transport-http;. The basic functionality has been "
+"available since apt 0.7.24, but was undocumented until apt 1.6 which "
+"contained a complete rework of the transport and its supported features. "
+"Note that a transport is never called directly by a user but used by APT "
+"tools based on user configuration."
+msgstr ""
+"Deze transportmethode van APT past zelf geen protocol toe om lokale of "
+"externe pakketbronnen te benaderen, maar haalt een spiegelserverlijst op en "
+"leidt alle verzoeken om naar de spiegelserver(s) die uit de lijst uitgekozen "
+"wordt/worden. Deze wordt/worden benaderd via overige transportmethodes, "
+"zoals &apt-transport-http;. De basale functionaliteit hiervan was reeds "
+"beschikbaar vanaf apt 0.7.24, maar bleef ongedocumenteerd tot apt 1.6, "
+"waarin een volledige herwerking van de transportmethode en de erdoor "
+"ondersteunde functies plaats vond. Merk op dat een transportmethode nooit "
+"rechtstreeks door een gebruiker aangesproken wordt, maar door APT-"
+"gereedschap gebruikt wordt op basis van de gebruikersconfiguratie."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"If the acquisition of a file via a mirror fails, the method ensures that "
+"another possible mirror from the list is automatically tried until either "
+"the file is retrieved or no mirror is left in the list, transparently "
+"handling server downtimes and similar problems."
+msgstr ""
+"Indien het verkrijgen van een bestand via een spiegelserver mislukt, zorgt "
+"de methode ervoor dat automatisch een andere mogelijke spiegelserver uit de "
+"lijst geprobeerd wordt, totdat ofwel het bestand opgehaald is of er in de "
+"lijst geen spiegelservers meer overblijven. Op die manier wordt op een "
+"transparante manier omgegaan met storingen bij servers en vergelijkbare "
+"problemen."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"The security implications of the transport depend on the security "
+"considerations associated with the transport used to acquire the mirrorlist "
+"and the transports involved in accessing the chosen mirror(s) by the "
+"transport."
+msgstr ""
+"De implicaties van de methode voor de beveiliging zijn afhankelijk van de "
+"gemaakte keuzes inzake beveiliging voor de transportmethode die gebruikt "
+"wordt om de lijst met spiegelservers op te halen en de transportmethodes die "
+"betrokken zijn bij het benaderen van de gekozen spiegelserver(s) door de "
+"transportmethode."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"This transport has no configuration options at present. The mirror selection "
+"is based entirely on the mirrors offered in the mirrorlist and the files APT "
+"needs to acquire."
+msgstr ""
+"Voor deze transportmethode bestaan momenteel geen configuratieopties. De "
+"selectie van de spiegelserver hangt volledig af van de spiegelservers die in "
+"de spiegelserverlijst aangeboden worden en de bestanden die APT moet "
+"verkrijgen."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid "Mirrorlist format"
+msgstr "Indeling van de spiegelserverlijst"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"A mirrorlist contains one or more lines each specifying a URI for a mirror. "
+"Empty lines and those starting with a hash character (<literal>#</literal>) "
+"are ignored. A URI always starts with a URI scheme which defines the "
+"transport used for this mirror. If for example the URI starts with "
+"<literal>http:</literal>, the responsible transport is &apt-transport-http; "
+"which might have specific requirements for the format of the remaining part "
+"of the URI."
+msgstr ""
+"Een spiegelserverlijst bestaat uit één of meer regels met een URI van een "
+"spiegelserver. Lege regels en regels die beginnen met een hekje (<literal>#</"
+"literal>) worden genegeerd. Een URI begint steeds meet een URI-methode die "
+"de transportmethode vaststelt die voor die spiegelserver gebruikt wordt. "
+"Indien de URI bijvoorbeeld met <literal>http:</literal> begint, is de "
+"bevoegde transportmethode &apt-transport-http;, welke specifieke eisen kan "
+"stellen aan de indeling van het resterende deel van de URI."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"Metadata about a mirror can be given on the same line, separated from the "
+"URI by a tab. Multiple items of metadata can themselves be separated by "
+"either tabs or spaces. (This is an advanced feature only available with apt "
+">= 1.6. Earlier apt versions will fail to parse mirrorlists using this "
+"feature.)"
+msgstr ""
+"Metadata over een spiegelserver kunnen op dezelfde regel opgegeven worden, "
+"gescheiden van de URI met een tab. Verschillende metadata-elementen kunnen "
+"onderling gescheiden worden door tabs of spaties. (Dit is een "
+"gespecialiseerde functionaliteit die enkel beschikbaar is in apt >= 1.6. "
+"Eerdere versies van apt zullen er niet in slagen spiegelserverlijsten met "
+"deze functionaliteit te ontleden.)"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"Since apt 1.6 the use of compressed mirrorlists is also supported. Note "
+"that the filename of the mirrorlist must specify the compression algorithm "
+"used; there is no auto-detection based on file contents."
+msgstr ""
+"Vanaf apt 1.6 wordt ook het gebruik van gecomprimeerde spiegelserverlijsten "
+"ondersteund. Merk op dat de bestandsnaam van de spiegelserverlijst moet "
+"aangeven welk compressiealgoritme gebruikt wordt. Er gebeurt geen "
+"autodetectie op basis van de inhoud van het bestand."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid "Mirror selection by metadata"
+msgstr "Spiegelserverselectie op basis van metadata"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"As specified in the format, a mirror can have additional metadata attached "
+"to prevent a mirror from being selected for acquiring a file not matching "
+"this metadata. This way the mirrorlist can e.g. contain partial mirrors "
+"serving only certain architectures and APT will automatically choose a "
+"different mirror for files requiring an unlisted architecture. Supported are "
+"limits for the architecture (<literal>arch</literal>), codename of the "
+"release (<literal>codename</literal>), component of the repository the file "
+"is in (<literal>component</literal>), language the file applies to "
+"(<literal>lang</literal>), suite name of the release (<literal>suite</"
+"literal>) and type of the file (<literal>type</literal>)."
+msgstr ""
+"Zoals aangegeven bij de indeling, kunnen metadata toegevoegd worden aan een "
+"spiegelserver om te voorkomen dat een spiegelserver geselecteerd zou worden "
+"voor het bekomen van een bestand dat niet overeenkomt met deze metadata. "
+"Daardoor kan de spiegelserverlijst bijvoorbeeld partiële spiegelservers "
+"bevatten die enkel bepaalde architecturen bedienen en zal APT automatisch "
+"een andere spiegelserver kiezen voor bestanden die voor een niet vermelde "
+"architectuur bedoeld zijn. Worden ondersteund: beperkingen op het gebied van "
+"architectuur (<literal>arch</literal>), de codenaam van de release "
+"(<literal>codename</literal>), de component van de pakketbron waarin het "
+"bestand zich bevindt (<literal>component</literal>), de taal waarvoor het "
+"bestand moet dienen (<literal>lang</literal>), de suitenaam van de release "
+"(<literal>suite</literal>) en het bestandstype (<literal>type</literal>)."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid "Fallback order for mirrors"
+msgstr "Volgorde waarin het teruggevallen op spiegelservers gebeurt"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"If no priority is given for a mirror via the metadata key <literal>priority</"
+"literal>, the order in which mirrors are contacted is random. If a certain "
+"set of mirrors should be tried first before any of another set is tried, a "
+"priority can be explicitly set. The mirrors with the lowest number are tried "
+"first. Mirrors which have no explicit priority set default to the highest "
+"possible number and are therefore tried last. The choice between mirrors "
+"with the same priority is again random."
+msgstr ""
+"Indien voor een spiegelserver geen volgorde opgegeven is via de "
+"metadatasleutel <literal>priority</literal>, is de volgorde waarin "
+"spiegelservers gecontacteerd worden toevallig. Indien een bepaalde groep "
+"spiegelservers eerst uitgeprobeerd moet worden vooraleer eventuele andere "
+"groepen aangesproken worden, kan expliciet een prioriteit ingesteld worden. "
+"De spiegelservers met het laagste getal worden eerst uitgeprobeerd. "
+"Spiegelservers waarvoor geen uitdrukkelijke prioriteit ingesteld werd, "
+"hebben standaard het hoogst mogelijke getal en worden daardoor laatst "
+"uitgeprobeerd. De keuze tussen spiegelservers met dezelfde prioriteit "
+"gebeurt opnieuw op basis van toeval."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid "Allowed transports in a mirrorlist"
+msgstr "Toegestane transportmethodes in een spiegelserverlijst"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"The availability and choice of transports in a mirrorlist is limited by how "
+"the APT client is accessing the mirrorlist. If a local transport like "
+"<literal>file</literal> or <literal>copy</literal> is used, the mirrorlist "
+"can also include local sources, while a mirrorlist accessed via "
+"<literal>http</literal> can not. Additionally, a mirrorlist can not contain "
+"a mirrorlist or other wrapping transports (like <package>apt-transport-tor</"
+"package>). See the documentation of these transports on how to use them "
+"with the mirror method."
+msgstr ""
+"De beschikbaarheid en de keuzemogelijkheden van transportmethodes in een "
+"spiegelserverlijst wordt beperkt door hoe de APT-cliënt de "
+"spiegelserverlijst benadert. Indien een lokale transportmethode, zoals "
+"<literal>file</literal> of <literal>copy</literal> gebruikt wordt, kan de "
+"spiegelserverlijst ook lokale bronnen bevatten, terwijl een "
+"spiegelserverlijst die benaderd wordt via <literal>http</literal> dat niet "
+"kan. Bovendien kan een spiegelserverlijst niet zelf een spiegelserverlijst "
+"bevatten of geen andere transportmethodewikkels (zoals <package>apt-"
+"transport-tor</package>). Zie de documentatie bij deze transportmethodes "
+"over hoe u ze met de spiegelservermethode kunt gebruiken."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"Note that apt versions before 1.6 do not support any other transport than "
+"<literal>http</literal>."
+msgstr ""
+"Merk op dat versies van apt voorafgaand aan 1.6 geen enkele andere "
+"transportmethode dan <literal>http</literal> ondersteunen."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid "Basic example"
+msgstr "Basaal voorbeeld"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"A basic mirrorlist example supported by all apt versions with a mirror "
+"method (>= 0.7.24) in which the client will pick any of the three mirrors:"
+msgstr ""
+"Een basaal voorbeeld van een spiegelserverlijst die door alle versies van "
+"apt met een spiegelservermethode (>= 0.7.24) ondersteund wordt, waarbij de "
+"cliënt om het even welke van de drie spiegelservers zal kiezen:"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><literallayout>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+#, no-wrap
+msgid ""
+"http://ftp.de.debian.org/debian/\n";
+"http://ftp.us.debian.org/debian/\n";
+"http://deb.debian.org/debian/\n";
+msgstr ""
+"http://ftp.de.debian.org/debian/\n";
+"http://ftp.us.debian.org/debian/\n";
+"http://deb.debian.org/debian/\n";
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"Assuming a file with this content is stored as <filename>/etc/apt/mirrorlist."
+"txt</filename> on your machine it can be used like this in &sources-list; "
+"(since apt 1.6):"
+msgstr ""
+"In de veronderstelling dat een bestand met deze inhoud op uw computer "
+"opgeslagen werd als <filename>/etc/apt/mirrorlist.txt</filename>, kan het op "
+"de volgende manier gebruikt worden in &sources-list; (sinds apt 1.6):"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><literallayout>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+#, no-wrap
+msgid "deb mirror+file:/etc/apt/mirrorlist.txt &debian-stable-codename; main\n"
+msgstr "deb mirror+file:/etc/apt/mirrorlist.txt &debian-stable-codename; main\n"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"All versions of the mirror method support a mirrorlist accessible via HTTP, "
+"so assuming it is available at <literal>http://apt.example.org/mirror.lst</"
+"literal> the sources.list entry from above could instead be written as:"
+msgstr ""
+"Alle versies van de spiegelservermethode ondersteunen een spiegelserverlijst "
+"die via HTTP benaderd kan worden. In de veronderstelling dat het beschikbaar "
+"is op <literal>http://apt.example.org/mirror.lst</literal>, kan het element "
+"uit de bovenstaande sources.list ook als volgt geschreven worden:"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><literallayout>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+#, no-wrap
+msgid "deb mirror://apt.example.org/mirror.lst &debian-stable-codename; main\n"
+msgstr "deb mirror://apt.example.org/mirror.lst &debian-stable-codename; main\n"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"Note that since apt 1.6 the use of <literal>mirror+http</literal> should be "
+"preferred over <literal>mirror</literal> for uniformity. The functionality "
+"is the same."
+msgstr ""
+"Merk op dat met het oog op uniformiteit vanaf apt 1.6 het gebruik van "
+"<literal>mirror+http</literal> de voorkeur zou moeten genieten boven "
+"<literal>mirror</literal>. De functionaliteit blijft dezelfde."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid "Example with metadata-enhanced mirror selection"
+msgstr "Voorbeeld van een met metadata verrijkte spiegelserverselectie"
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"As explained in the format definition apt versions before 1.6 do not support "
+"this and will fail parsing the mirrorlist. The example mirrorlist is "
+"intentionally complicated to show some aspects of the selection. The "
+"following setup is assumed: The first mirror is a local mirror accessible "
+"via the file method, but potentially incomplete. The second mirror has a "
+"great connection, but is a partial mirror insofar as it only contains files "
+"related to the architectures <literal>amd64</literal> and <literal>all</"
+"literal>. The remaining mirrors are average mirrors which should be "
+"contacted only if the earlier ones didn't work."
+msgstr ""
+"Zoals bij de definiëring van de indeling uitgelegd werd, ondersteunen "
+"versies van apt voorafgaand aan 1.6 dit niet. Ze zullen dus de "
+"spiegelserverlijst niet kunnen ontleden. De voorbeeldspiegelserverlijst is "
+"met opzet gecompliceerd gemaakt om een aantal aspecten van het "
+"selectieproces te illustreren. Er wordt uitgegaan van de volgende "
+"opstelling: de eerste spiegelserver is een lokale spiegelserver die via de "
+"methode file kan benaderd worden, maar mogelijk is deze onvolledig. De "
+"tweede spiegelserver heeft een zeer goede verbinding, maar het is een "
+"gedeeltelijke spiegelserver in die zin dat hij enkel bestanden bevat bedoeld "
+"voor de architecturen <literal>amd64</literal> en <literal>all</literal>. De "
+"overige spiegelservers zijn doorsneespiegelservers die enkel gecontacteerd "
+"moeten worden als de voorgaande niet werken."
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><literallayout>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+#, no-wrap
+msgid ""
+"file:/srv/local/debian/mirror/\tpriority:1 type:index\n"
+"http://partial.example.org/mirror/\tpriority:2 arch:amd64 arch:all type:deb\n"
+"http://ftp.us.debian.org/debian/\ttype:deb\n";
+"http://ftp.de.debian.org/debian/\ttype:deb\n";
+"https://deb.debian.org/debian/\n";
+msgstr ""
+"file:/srv/local/debian/mirror/\tpriority:1 type:index\n"
+"http://partial.example.org/mirror/\tpriority:2 arch:amd64 arch:all type:deb\n"
+"http://ftp.us.debian.org/debian/\ttype:deb\n";
+"http://ftp.de.debian.org/debian/\ttype:deb\n";
+"https://deb.debian.org/debian/\n";
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: apt-transport-mirror.1.xml
+msgid ""
+"In this setup with this mirrorlist the first mirror will be used to download "
+"all index files assuming the mirrorlist itself is accessed via a local "
+"transport like <literal>file</literal>. If it isn't, if the mirror is "
+"otherwise inaccessible or if it does not contain the requested file another "
+"mirror will be used to acquire the file, chosen depending on the type of the "
+"file: An index file will be served by the last mirror in the list, while a "
+"package of architecture <literal>amd64</literal> is served by the second and "
+"those of e.g. architecture <literal>i386</literal> by one of the last three."
+msgstr ""
+"In deze opstelling met deze spiegelserverlijst, zal de eerste spiegelserver "
+"gebruikt worden om alle indexbestanden te downloaden, in de veronderstelling "
+"dat de spiegelserverlijst zelf benaderd wordt via een lokale "
+"transportmethode zoals <literal>file</literal>. Indien dit niet het geval "
+"is, of indien de spiegelserver om een andere reden niet bereikbaar is, of "
+"indien hij het gevraagde bestand niet ter beschikking heeft, zal een andere "
+"spiegelserver gebruikt worden om het bestand te bekomen, en die zal gekozen "
+"worden op basis van het type bestand: een indexbestand zal door de laatste "
+"server uit de lijst aangeleverd worden, terwijl een pakket voor de "
+"architectuur <literal>amd64</literal> aangeleverd wordt door de tweede en "
+"die voor bijv. de architectuur <literal>i386</literal> door een van de drie "
+"laatste."
 #. type: Attribute 'lang' of: <book>
 #: guide.dbk offline.dbk
 msgid "en"

Reply to: