[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide/po/nl/installation-howto.poDag iedereen, 


De vertaling van po/nl/installation-howto.po van installation-guide
werd bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/po/nl/installation-howto.po b/po/nl/installation-howto.po
index da0084e1f..c27cb088f 100644
--- a/po/nl/installation-howto.po
+++ b/po/nl/installation-howto.po
@@ -1,12 +1,12 @@
 # Dutch translation of d-i-manual_installation-howto.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual_installation-howto\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-08-03 23:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-10-27 20:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-25 20:22+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -312,7 +312,7 @@ msgstr ""
 
 #. Tag: para
 #: installation-howto.xml:162
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 #| msgid ""
 #| "Some BIOSes can boot USB storage directly, and some cannot. You may need "
 #| "to configure your BIOS to boot from a <quote>removable drive</quote> or "
@@ -326,11 +326,12 @@ msgid ""
 "hints and details, see <xref linkend=\"usb-boot-x86\"/>."
 msgstr ""
 "Sommige BIOS'en kunnen rechtstreeks opstarten van een USB-opslagmedium, "
-"andere zijn daar niet toe in staat. Mogelijk moet u uw BIOS instellen om op "
-"te starten van een <quote>removable drive</quote> (verwijderbare schijf) of "
-"misschien zelfs van een <quote>USB-ZIP</quote> om het te laten opstarten "
-"vanaf het USB-apparaat. Raadpleeg voor nuttige tips en meer informatie <xref "
-"linkend=\"usb-boot-x86\"/>."
+"andere zijn daar niet toe in staat. Mogelijk moet u uw BIOS configureren om "
+"<quote>USB legacy support</quote> (ondersteuning voor oudere USB) in te "
+"schakelen. In het keuzemenu voor het opstartapparaat zou u <quote>removable "
+"drive</quote> (verwijderbare schijf) of <quote>USB-HDD</quote> moeten vinden "
+"om te kunnen opstarten vanaf het USB-apparaat. Raadpleeg voor nuttige tips "
+"en meer informatie <xref linkend=\"usb-boot-x86\"/>."
 
 #. Tag: para
 #: installation-howto.xml:170
# Dutch translation of d-i-manual_installation-howto.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i-manual_installation-howto\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-03 23:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-25 20:22+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Tag: title
#: installation-howto.xml:5
#, no-c-format
msgid "Installation Howto"
msgstr "Installatie-howto"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:7
#, no-c-format
msgid ""
"This document describes how to install &debian-gnu; &releasename; for the "
"&arch-title; (<quote>&architecture;</quote>) with the new &d-i;. It is a "
"quick walkthrough of the installation process which should contain all the "
"information you will need for most installs. When more information can be "
"useful, we will link to more detailed explanations in other parts of this "
"document."
msgstr ""
"Dit document beschrijft hoe u &debian-gnu; &releasename; voor de &arch-"
"title; (<quote>&architecture;</quote>) installeert met de nieuwe &d-i;. Het "
"is een snelle presentatie van het installatieproces die alle noodzakelijke "
"informatie zou moeten bevatten die men voor de meeste installaties nodig "
"heeft. Als meer informatie nuttig kan zijn, zullen we doorverwijzen naar "
"meer gedetailleerde informatie uit andere delen van dit document."

#. Tag: title
#: installation-howto.xml:19
#, no-c-format
msgid "Preliminaries"
msgstr "Voorbereidselen"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:20
#, no-c-format
msgid ""
"<phrase condition=\"unofficial-build\"> The debian-installer is still in a "
"beta state. </phrase> If you encounter bugs during your install, please "
"refer to <xref linkend=\"submit-bug\"/> for instructions on how to report "
"them. If you have questions which cannot be answered by this document, "
"please direct them to the debian-boot mailing list (&email-debian-boot-"
"list;) or ask on IRC (#debian-boot on the OFTC network)."
msgstr ""
"<phrase condition=\"unofficial-build\"> Het installatiesysteem van Debian "
"bevindt zich nog steeds in een ontwikkelingsfase (een bèta-versie) </phrase> "
"Indien u tijdens uw installatie met bugs af te rekenen krijgt, raadpleeg dan "
"<xref linkend=\"submit-bug\"/> voor instructies over hoe u ze kunt "
"rapporteren. Indien u vragen heeft die niet door dit document beantwoord "
"worden, stel ze dan aan de mailing-lijst debian-boot (in het Engels) (&email-"
"debian-boot-list;) of stel uw vraag op IRC (in het Engels) (#debian-boot op "
"het OFTC-netwerk)."

#. Tag: title
#: installation-howto.xml:36
#, no-c-format
msgid "Booting the installer"
msgstr "Het installatiesysteem opstarten"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:37
#, no-c-format
msgid ""
"<phrase condition=\"unofficial-build\"> For some quick links to CD images, "
"check out the <ulink url=\"&url-d-i;\"> &d-i; home page</ulink>. </phrase> "
"The debian-cd team provides builds of CD images using &d-i; on the <ulink "
"url=\"&url-debian-cd;\">Debian CD page</ulink>. For more information on "
"where to get CDs, see <xref linkend=\"official-cdrom\"/>."
msgstr ""
"<phrase condition=\"unofficial-build\"> Kijk op de <ulink url=\"&url-d-i;\"> "
"homepage van &d-i;</ulink> voor enkele snelle links naar CD-images. </"
"phrase> Het Debian CD-team stelt CD-images met &d-i; ter beschikking op de "
"<ulink url=\"&url-debian-cd;\">Debian CD-webpagina</ulink>. Meer informatie "
"over waar u CD's kunt verkrijgen, vindt u op <xref linkend=\"official-cdrom"
"\"/>."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:47
#, no-c-format
msgid ""
"Some installation methods require other images than CD images. <phrase "
"condition=\"unofficial-build\"> The <ulink url=\"&url-d-i;\">&d-i; home "
"page</ulink> has links to other images. </phrase> <xref linkend=\"where-files"
"\"/> explains how to find images on &debian; mirrors."
msgstr ""
"Sommige installatiemethodes hebben andere images dan CD-images nodig. "
"<phrase condition=\"unofficial-build\"> De <ulink url=\"&url-d-i;\">homepage "
"van &d-i;</ulink> bevat links naar andere images. </phrase> <xref linkend="
"\"where-files\"/> legt uit waar u op de &debian; spiegelservers images kunt "
"vinden."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:57
#, no-c-format
msgid ""
"The subsections below will give the details about which images you should "
"get for each possible means of installation."
msgstr ""
"In de volgende onderdelen geven we meer informatie over welke images u nodig "
"heeft voor alle mogelijke installatiemethodes."

#. Tag: title
#: installation-howto.xml:65
#, no-c-format
msgid "CDROM"
msgstr "CD"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:67
#, no-c-format
msgid ""
"The netinst CD image is a popular image which can be used to install "
"&releasename; with the &d-i;. This image is intended to boot from CD and "
"install additional packages over a network; hence the name 'netinst'. The "
"image has the software components needed to run the installer and the base "
"packages to provide a minimal &releasename; system. If you'd rather, you can "
"get a full size CD image which will not need the network to install. You "
"only need the first CD of the set."
msgstr ""
"Het 'netinst' CD-image is een populair image dat gebruikt kan worden voor "
"het installeren van &releasename; met de &d-i;. Dit image is bedoeld om "
"vanaf de CD op te starten en dan bijkomende pakketten over het netwerk te "
"installeren, vandaar de naam 'netinst'. Het image bevat de "
"softwarecomponenten die nodig zijn om het installatieprogramma uit te voeren "
"en de basispakketten te installeren om zo een minimaal &releasename;-systeem "
"te bekomen. Indien u dat verkiest kunt u ook een volledig CD-image ophalen, "
"waarbij u het netwerk niet nodig heeft voor de installatie. U heeft enkel de "
"eerste CD van de reeks nodig. "

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:77
#, no-c-format
msgid ""
"Download whichever type you prefer and burn it to a CD. <phrase arch=\"any-"
"x86\">To boot the CD, you may need to change your BIOS configuration, as "
"explained in <xref linkend=\"bios-setup\"/>.</phrase> <phrase arch=\"powerpc"
"\"> To boot a PowerMac from CD, press the <keycap>c</keycap> key while "
"booting. See <xref linkend=\"boot-cd\"/> for other ways to boot from CD. </"
"phrase>"
msgstr ""
"Download het type dat u verkiest en brandt het o een CD. <phrase arch=\"any-"
"x86\">Om de CD op te starten moet u mogelijk uw BIOS-configuratie aanpassen, "
"zoals uitgelegd wordt in <xref linkend=\"bios-setup\"/>.</phrase> <phrase "
"arch=\"powerpc\"> Om een PowerMac van CD op te starten, moet u tijdens het "
"opstarten de <keycap>c</keycap>-toets indrukken. Zie <xref linkend=\"boot-cd"
"\"/> voor andere manieren om op te starten vanaf een CD. </phrase>"

#. Tag: title
#: installation-howto.xml:91
#, no-c-format
msgid "Floppy"
msgstr "Diskette"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:92
#, no-c-format
msgid ""
"If you can't boot from CD, you can download floppy images to install "
"&debian;. You need the <filename>floppy/boot.img</filename>, the "
"<filename>floppy/root.img</filename> and one or more of the driver disks."
msgstr ""
"Indien u niet kunt opstarten met een CD, kunt u diskette-images gebruiken om "
"&debian; te installeren. U heeft de diskette-images <filename>floppy/boot."
"img</filename> en <filename>floppy/root.img</filename> nodig, evenals een of "
"meer van de diskettes met stuurprogramma's."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:98
#, no-c-format
msgid ""
"The boot floppy is the one with <filename>boot.img</filename> on it. This "
"floppy, when booted, will prompt you to insert a second floppy &mdash; use "
"the one with <filename>root.img</filename> on it."
msgstr ""
"De opstartdiskette is die waarop <filename>boot.img</filename> staat. Als u "
"met deze diskette opstart, zal die na het opstarten vragen om de tweede "
"diskette in het station in te voeren &mdash; gebruik dan de diskette waarop "
"<filename>root.img</filename> staat."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:104
#, no-c-format
msgid ""
"If you're planning to install over the network, you will usually need the "
"<filename>floppy/net-drivers-1.img</filename>. For PCMCIA or USB networking, "
"and some less common network cards, you will also need a second driver "
"floppy, <filename>floppy/net-drivers-2.img</filename>."
msgstr ""
"Indien u van plan bent om de installatie over het netwerk uit te voeren, "
"heeft u gewoonlijk de diskette <filename>floppy/net-drivers-1.img</filename> "
"nodig. Voor PCMCIA- en USB-netwerkapparaten en sommige minder courante "
"netwerkkaarten zult u ook de tweede diskette met stuurprogramma's, "
"<filename>floppy/net-drivers-2.img</filename> nodig hebben."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:111
#, no-c-format
msgid ""
"If you have a CD, but cannot boot from it, then boot from floppies and use "
"<filename>floppy/cd-drivers.img</filename> on a driver disk to complete the "
"install using the CD."
msgstr ""
"Indien u een CD heeft maar er niet kunt mee opstarten, start dan op met de "
"diskettes en gebruik <filename>floppy/cd-drivers.img</filename> op een "
"stuurprogrammadiskette om op die manier de CD te kunnen gebruiken voor het "
"verder voltooien van de installatie."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:117
#, no-c-format
msgid ""
"Floppy disks are one of the least reliable media around, so be prepared for "
"lots of bad disks (see <xref linkend=\"unreliable-floppies\"/>). Each "
"<filename>.img</filename> file you downloaded goes on a single floppy; you "
"can use the dd command to write it to /dev/fd0 or some other means (see "
"<xref linkend=\"create-floppy\"/> for details). Since you'll have more than "
"one floppy, it's a good idea to label them."
msgstr ""
"Diskettes behoren tot de minst betrouwbare media. U moet dus voorbereid zijn "
"op het feit dat u veel te maken kunt hebben met slechte diskettes (zie <xref "
"linkend=\"unreliable-floppies\"/>). Elk <filename>.img</filename>-bestand "
"dat u downloadt past op een floppy. U kunt het commando dd gebruiken om het "
"naar /dev/fd0 of naar een ander medium te schrijven (zie <xref linkend="
"\"create-floppy\"/> voor bijkomende informatie). Aangezien u meer dan één "
"diskette heeft, doet u er goed aan ze te labelen."

#. Tag: title
#: installation-howto.xml:130
#, no-c-format
msgid "USB memory stick"
msgstr "USB-geheugenstick"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:131
#, no-c-format
msgid ""
"It's also possible to install from removable USB storage devices. For "
"example a USB keychain can make a handy &debian; install medium that you can "
"take with you anywhere."
msgstr ""
"U kunt de installatie ook uitvoeren met een verwijderbaar USB-"
"opslagapparaat. Een USB-stick kan een handig &debian; installatiemedium zijn "
"dat u overal met u mee kunt nemen."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:137
#, no-c-format
msgid ""
"The easiest way to prepare your USB memory stick is to download any Debian "
"CD or DVD image that will fit on it, and write the CD image directly to the "
"memory stick. Of course this will destroy anything already on the memory "
"stick. This works because Debian CD images are \"isohybrid\" images that can "
"boot both from CD and from USB drives."
msgstr ""
"De makkelijkste manier om uw USB-geheugenstick klaar te maken, is een Debian "
"CD- of DVD-image dat er op past downloaden en het CD-image rechtstreeks op "
"de geheugenstick schrijven. Uiteraard zal dit alles wat reeds op de "
"geheugenstick stond, vernietigen. Dit werkt op die manier omdat de Debian CD-"
"images zogenaamde \"isohybride\" images zijn die zowel vanaf een CD als "
"vanaf een USB-schijf kunnen opstarten."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:145
#, no-c-format
msgid ""
"The easiest way to prepare your USB memory stick is to download <filename>hd-"
"media/boot.img.gz</filename>, and use gunzip to extract the 1 GB image from "
"that file. Write this image directly to your memory stick, which must be at "
"least 1 GB in size. Of course this will destroy anything already on the "
"memory stick. Then mount the memory stick, which will now have a FAT "
"filesystem on it. Next, download a &debian; netinst CD image, and copy that "
"file to the memory stick; any filename is ok as long as it ends in <literal>."
"iso</literal>."
msgstr ""
"De makkelijkste manier om uw USB-geheugenstick klaar te maken is het bestand "
"<filename>hd-media/boot.img.gz</filename> te downloaden en het 1 GB grote "
"image uit dat bestand te extraheren met gunzip. Schrijf dit image "
"rechtstreeks naar uw geheugenstick, die dus minimaal 1 GB groot moet zijn. "
"Uiteraard zal daardoor alles wat reeds o de geheugenstick stond, vernietigd "
"worden. Koppel daarna de geheugenstick aan. Er staat nu een FAT-"
"bestandssysteem op. Download daarna een &debian; netinst CD-image en kopieer "
"dat bestand naar de geheugenstick. De naam van het bestand is van geen "
"belang zolang hij maar eindigt op <literal>.iso</literal>."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:156
#, no-c-format
msgid ""
"There are other, more flexible ways to set up a memory stick to use the "
"debian-installer, and it's possible to get it to work with smaller memory "
"sticks. For details, see <xref linkend=\"boot-usb-files\"/>."
msgstr ""
"Er bestaan ook meer flexibele manieren om een geheugenstick in te richten om "
"het debian installatiesysteem te gebruiken, en het is mogelijk om het "
"systeem te laten functioneren met een kleinere geheugenstick. Meer "
"informatie vindt u in <xref linkend=\"boot-usb-files\"/>."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:162
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "Some BIOSes can boot USB storage directly, and some cannot. You may need "
#| "to configure your BIOS to boot from a <quote>removable drive</quote> or "
#| "even a <quote>USB-ZIP</quote> to get it to boot from the USB device. For "
#| "helpful hints and details, see <xref linkend=\"usb-boot-x86\"/>."
msgid ""
"Some BIOSes can boot USB storage directly, and some cannot. You may need to "
"configure your BIOS to enable <quote>USB legacy support</quote>. The boot "
"device selection menu should show <quote>removable drive</quote> or "
"<quote>USB-HDD</quote> to get it to boot from the USB device. For helpful "
"hints and details, see <xref linkend=\"usb-boot-x86\"/>."
msgstr ""
"Sommige BIOS'en kunnen rechtstreeks opstarten van een USB-opslagmedium, "
"andere zijn daar niet toe in staat. Mogelijk moet u uw BIOS configureren om "
"<quote>USB legacy support</quote> (ondersteuning voor oudere USB) in te "
"schakelen. In het keuzemenu voor het opstartapparaat zou u <quote>removable "
"drive</quote> (verwijderbare schijf) of <quote>USB-HDD</quote> moeten vinden "
"om te kunnen opstarten vanaf het USB-apparaat. Raadpleeg voor nuttige tips "
"en meer informatie <xref linkend=\"usb-boot-x86\"/>."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:170
#, no-c-format
msgid ""
"Booting Macintosh systems from USB storage devices involves manual use of "
"Open Firmware. For directions, see <xref linkend=\"usb-boot-powerpc\"/>."
msgstr ""
"Macintosh-systemen laten opstarten van een USB-opslagapparaat vereist een "
"handmatig gebruik van Open Firmware. Aanwijzingen vindt u in <xref linkend="
"\"usb-boot-powerpc\"/>."

#. Tag: title
#: installation-howto.xml:179
#, no-c-format
msgid "Booting from network"
msgstr "Opstarten van het netwerk"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:180
#, no-c-format
msgid ""
"It's also possible to boot &d-i; completely from the net. The various "
"methods to netboot depend on your architecture and netboot setup. The files "
"in <filename>netboot/</filename> can be used to netboot &d-i;."
msgstr ""
"Het is ook mogelijk om &d-i; volledig over het netwerk op te starten. De "
"verschillende methodes om over het netwerk op te starten houden verband met "
"de architectuur en met hoe opstarten over het netwerk opgezet werd. De "
"bestanden in <filename>netboot/</filename> kunnen gebruikt worden om &d-i; "
"over het netwerk op te starten."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:186
#, no-c-format
msgid ""
"The easiest thing to set up is probably PXE netbooting. Untar the file "
"<filename>netboot/pxeboot.tar.gz</filename> into <filename>/srv/tftp</"
"filename> or wherever is appropriate for your tftp server. Set up your DHCP "
"server to pass filename <filename>pxelinux.0</filename> to clients, and with "
"luck everything will just work. For detailed instructions, see <xref linkend="
"\"install-tftp\"/>."
msgstr ""
"Het makkelijkst op te zetten is wellicht over het netwerk opstarten met PXE. "
"Pak het bestand <filename>netboot/pxeboot.tar.gz</filename> uit in "
"<filename>/srv/tftp</filename> of op een andere passende plaats voor uw tftp-"
"server. Stel uw DHCP-server in om bestandsnaam <filename>pxelinux.0</"
"filename> door te geven aan cliënten en met wat geluk werkt alles gewoon. "
"Kijk voor gedetailleerde instructies op <xref linkend=\"install-tftp\"/>."

#. Tag: title
#: installation-howto.xml:200
#, no-c-format
msgid "Booting from hard disk"
msgstr "Opstarten vanaf harde schijf"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:201
#, no-c-format
msgid ""
"It's possible to boot the installer using no removable media, but just an "
"existing hard disk, which can have a different OS on it. Download "
"<filename>hd-media/initrd.gz</filename>, <filename>hd-media/vmlinuz</"
"filename>, and a &debian; CD image to the top-level directory of the hard "
"disk. Make sure that the CD image has a filename ending in <literal>.iso</"
"literal>. Now it's just a matter of booting linux with the initrd. <phrase "
"arch=\"x86\"> <xref linkend=\"boot-initrd\"/> explains one way to do it. </"
"phrase>"
msgstr ""
"Het is mogelijk om het installatiesysteem op te starten zonder verwisselbare "
"media, maar met enkel een bestaande harde schijf, waarop een andere "
"besturingssysteem kan staan. Download <filename>hd-media/initrd.gz</"
"filename>, <filename>hd-media/vmlinuz</filename> en een &debian; CD-image "
"naar de basismap van de harde schijf. Zorg ervoor dat de naam van het CD-"
"image eindigt op <literal>.iso</literal>. Nu komt het er nog enkel op aan om "
"linux op te starten met het initrd-bestand. <phrase arch=\"x86\"> <xref "
"linkend=\"boot-initrd\"/> legt een manier uit waarop u dit kunt doen. </"
"phrase>"

#. Tag: title
#: installation-howto.xml:218
#, no-c-format
msgid "Installation"
msgstr "De installatie"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:219
#, no-c-format
msgid ""
"Once the installer starts, you will be greeted with an initial screen. Press "
"&enterkey; to boot, or read the instructions for other boot methods and "
"parameters (see <xref linkend=\"boot-parms\"/>)."
msgstr ""
"Nadat het installatiesysteem opgestart is, zult u begroet worden door een "
"openingsscherm. Druk op &enterkey; om op te starten of lees de instructies "
"voor andere opstartmethodes en parameters (zie <xref linkend=\"boot-parms\"/"
">)."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:225
#, no-c-format
msgid ""
"After a while you will be asked to select your language. Use the arrow keys "
"to pick a language and press &enterkey; to continue. Next you'll be asked to "
"select your country, with the choices including countries where your "
"language is spoken. If it's not on the short list, a list of all the "
"countries in the world is available."
msgstr ""
"Na een poosje zal u gevraagd worden uw taal te selecteren. Gebruik de "
"pijltjestoetsen om een taal te kiezen en druk op &enterkey; om voort te "
"gaan. Daarna zal u gevraagd worden uw land te selecteren uit een lijst van "
"mogelijke landen waarin uw taal gesproken wordt. Indien uw land niet in die "
"verkorte lijst voorkomt, kunt u een lijst krijgen van alle landen ter wereld."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:233
#, no-c-format
msgid ""
"You may be asked to confirm your keyboard layout. Choose the default unless "
"you know better."
msgstr ""
"U zult mogelijk de indeling van uw toetsenbord moeten bevestigen. Kies voor "
"de voorgestelde optie tenzij u een betere mogelijkheid kent."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:238
#, no-c-format
msgid ""
"Now sit back while debian-installer detects some of your hardware, and loads "
"the rest of itself from CD, floppy, USB, etc."
msgstr ""
"Nu kunt u rustig achteroverleunen terwijl het installatiesysteem van Debian "
"nagaat welke hardware u heeft en de overige componenten die het nodig heeft "
"ophaalt van CD, diskette, USB, enz."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:243
#, no-c-format
msgid ""
"Next the installer will try to detect your network hardware and set up "
"networking by DHCP. If you are not on a network or do not have DHCP, you "
"will be given the opportunity to configure the network manually."
msgstr ""
"Daarna zal het installatiesysteem uw netwerkhardware trachten te herkennen "
"en het netwerk instellen met behulp van DHCP. Indien u zich niet in een "
"netwerk bevindt of geen DHCP heeft, zult u de kans krijgen om het netwerk "
"handmatig te configureren."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:249
#, no-c-format
msgid ""
"The next step is setting up your clock and time zone. The installer will try "
"to contact a time server on the Internet to ensure the clock is set "
"correctly. The time zone is based on the country selected earlier and the "
"installer will only ask to select one if a country has multiple zones."
msgstr ""
"De volgende stap is het instellen van de klok en de tijdzone. Het "
"installatiesysteem zal proberen contact te maken met een tijdserver op het "
"internet om er voor te zorgen dat de klok juist ingesteld wordt. De tijdzone "
"wordt gebaseerd op het land dat u eerder selecteerde en enkel wanneer het "
"land meerdere tijdzones heeft, zal het installatiesysteem u vragen er een te "
"selecteren."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:256
#, no-c-format
msgid ""
"Setting up your clock and time zone is followed by the creation of user "
"accounts. By default you are asked to provide a password for the "
"<quote>root</quote> (administrator) account and information necessary to "
"create one regular user account. If you do not specify a password for the "
"<quote>root</quote> user, this account will be disabled but the "
"<command>sudo</command> package will be installed later to enable "
"administrative tasks to be carried out on the new system. By default, the "
"first user created on the system will be allowed to use the <command>sudo</"
"command> command to become root."
msgstr ""
"Na het instellen van de klok en de tijdzone volgt het aanmaken van "
"gebruikersaccounts. Standaard wordt u gevraagd om een wachtwoord in te geven "
"voor het account van <quote>root</quote> (de systeembeheerder). Er wordt ook "
"naar de informatie gevraagd die nodig is om een account aan te maken voor "
"een gewone gebruiker. Indien u geen wachtwoord opgeeft voor gebruiker "
"<quote>root</quote>, zal dat account gedeactiveerd worden en zal later het "
"<command>sudo</command>-pakket geïnstalleerd worden om het mogelijk te maken "
"om beheerstaken uit te voeren op het nieuwe systeem. Standaard zal de eerste "
"gebruiker die aangemaakt wordt op het systeem de toelating hebben om het "
"commando <command>sudo</command> te gebruiken om gebruiker root te worden."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:267
#, no-c-format
msgid ""
"Now it is time to partition your disks. First you will be given the "
"opportunity to automatically partition either an entire drive, or available "
"free space on a drive (see <xref linkend=\"partman-auto\"/>). This is "
"recommended for new users or anyone in a hurry. If you do not want to "
"autopartition, choose <guimenuitem>Manual</guimenuitem> from the menu."
msgstr ""
"Nu is de tijd aangebroken om uw schijven in te delen. Eerst zult u de "
"mogelijkheid krijgen om automatisch een volledige harde schijf of alle vrije "
"ruimte op een schijf in te delen (zie <xref linkend=\"partman-auto\"/>). Dit "
"wordt aanbevolen voor nieuwe gebruikers en voor wie gehaast is. Indien u de "
"automatische schijfindeling niet wenst, kiest u in het menu voor "
"<guimenuitem>Handmatig</guimenuitem>."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:275
#, no-c-format
msgid ""
"If you have an existing DOS or Windows partition that you want to preserve, "
"be very careful with automatic partitioning. If you choose manual "
"partitioning, you can use the installer to resize existing FAT or NTFS "
"partitions to create room for the &debian; install: simply select the "
"partition and specify its new size."
msgstr ""
"Indien u een bestaande DOS- of Windows-partitie heeft die u wenst te "
"behouden, wees dan erg voorzichtig met automatische schijfindeling. Indien u "
"handmatige schijfindeling kiest, kunt u het installatiesysteem gebruiken om "
"de grootte van bestaande FAT- of NTFS-partities aan te passen om ruimte te "
"maken voor de &debian; installatie: selecteer gewoon die partitie en geef er "
"een nieuwe grootte voor op."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:282
#, no-c-format
msgid ""
"On the next screen you will see your partition table, how the partitions "
"will be formatted, and where they will be mounted. Select a partition to "
"modify or delete it. If you did automatic partitioning, you should just be "
"able to choose <guimenuitem>Finish partitioning and write changes to disk</"
"guimenuitem> from the menu to use what it set up. Remember to assign at "
"least one partition for swap space and to mount a partition on <filename>/</"
"filename>. For more detailed information on how to use the partitioner, "
"please refer to <xref linkend=\"di-partition\"/>; the appendix <xref linkend="
"\"partitioning\"/> has more general information about partitioning."
msgstr ""
"Op het volgende scherm krijgt u de partitietabel te zien, hoe die partities "
"geformatteerd zullen worden en waar ze zullen aangekoppeld worden. Selecteer "
"een partitie als u die wilt wijzigen of verwijderen. Indien u voor "
"automatische schijfindeling koos, zult u in het menu enkel kunnen kiezen "
"voor <guimenuitem>De schijfindeling afronden en de wijzigingen wegschrijven "
"naar schijf</guimenuitem> om op die manier toe te passen wat het systeem "
"instelde. Denk eraan om minstens een partitie voor te behouden voor "
"wisselgeheugen (swap space) en een partitie aan te koppelen op <filename>/</"
"filename>. Voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van het "
"schijfindelingssysteem, kunt u terecht in <xref linkend=\"di-partition\"/>. "
"De appendix <xref linkend=\"partitioning\"/> bevat meer algemene informatie "
"over het indelen van schijven."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:295
#, no-c-format
msgid ""
"Now &d-i; formats your partitions and starts to install the base system, "
"which can take a while. That is followed by installing a kernel."
msgstr ""
"Nu formatteert &d-i; uw partities en begint met de installatie van het "
"basissysteem. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Hierop volgt de "
"installatie van de kernel."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:300
#, no-c-format
msgid ""
"The base system that was installed earlier is a working, but very minimal "
"installation. To make the system more functional the next step allows you to "
"install additional packages by selecting tasks. Before packages can be "
"installed <classname>apt</classname> needs to be configured as that defines "
"from where the packages will be retrieved. The <quote>Standard system</"
"quote> task will be selected by default and should normally be installed. "
"Select the <quote>Desktop environment</quote> task if you would like to have "
"a graphical desktop after the installation. See <xref linkend=\"pkgsel\"/> "
"for additional information about this step."
msgstr ""
"Het eerder geïnstalleerde basissysteem resulteert in een werkende, maar erg "
"minimale installatie. Om een meer functioneel systeem te bekomen, kunt in de "
"volgende stap extra pakketten installeren via het selecteren van taken. "
"Vooraleer er pakketten geïnstalleerd kunnen worden, moet <classname>apt</"
"classname> geconfigureerd worden, omdat dit definieert waar de pakketten "
"zulle opgehaald worden. De taak <quote>Standaardsysteem</quote> wordt "
"standaard geselecteerd en moet normaal gesproken geïnstalleerd worden. "
"Selecteer de taak <quote>Desktopomgeving</quote> als u na de installatie "
"over een grafische werkomgeving wilt beschikken. Raadpleeg <xref linkend="
"\"pkgsel\"/> voor bijkomende informatie over deze stap."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:312
#, no-c-format
msgid ""
"The last step is to install a boot loader. If the installer detects other "
"operating systems on your computer, it will add them to the boot menu and "
"let you know. <phrase arch=\"any-x86\">By default GRUB will be installed to "
"the master boot record of the first harddrive, which is generally a good "
"choice. You'll be given the opportunity to override that choice and install "
"it elsewhere. </phrase>"
msgstr ""
"De laatste stap bestaat uit het installeren van een opstartlader. Indien het "
"installatiesysteem andere besturingssystemen aantreft op uw computer, zal "
"het die toevoegen aan het opstartmenu en u hierover informeren. <phrase arch="
"\"any-x86\">Standaard wordt GRUB in de 'master boot record' van de eerste "
"harde schijf geïnstalleerd en meestal is dat de juiste keuze. U zult de kans "
"krijgen om deze keuze aan te passen en de opstartlader op een andere plaats "
"te installeren. </phrase>"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:322
#, no-c-format
msgid ""
"&d-i; will now tell you that the installation has finished. Remove the cdrom "
"or other boot media and hit &enterkey; to reboot your machine. It should "
"boot up into the newly installed system and allow you to log in. This is "
"explained in <xref linkend=\"boot-new\"/>."
msgstr ""
"&d-i; zal u nu laten weten dat de installatie afgerond is. Verwijder de CD "
"of een ander opstartmedium en druk op &enterkey; om uw computer opnieuw op "
"te starten. Deze zou nu moeten opstarten in het pas geïnstalleerde systeem "
"en u de mogelijkheid bieden in te loggen. Dit wordt toegelicht in <xref "
"linkend=\"boot-new\"/>."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:329
#, no-c-format
msgid ""
"If you need more information on the install process, see <xref linkend=\"d-i-"
"intro\"/>."
msgstr ""
"Als u meer informatie nodig heeft over het informatieproces, raadpleeg dan "
"<xref linkend=\"d-i-intro\"/>."

#. Tag: title
#: installation-howto.xml:338
#, no-c-format
msgid "Send us an installation report"
msgstr "Stuur ons een installatieverslag"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:339
#, no-c-format
msgid ""
"If you successfully managed an installation with &d-i;, please take time to "
"provide us with a report. The simplest way to do so is to install the "
"reportbug package (<command>apt install reportbug</command>), configure "
"<classname>reportbug</classname> as explained in <xref linkend=\"mail-"
"outgoing\"/>, and run <command>reportbug installation-reports</command>."
msgstr ""
"Indien u met succes een installatie uitvoerde met &d-i;, neem dan even de "
"tijd om ons een verslag te bezorgen. De eenvoudigste manier om dit te doen "
"is het pakket reportbug te installeren (<command>apt install reportbug</"
"command>), <classname>reportbug</classname> te configureren zoals uitgelegd "
"wordt in <xref linkend=\"mail-outgoing\"/> en het commando "
"<command>reportbug installation-reports</command> te geven."

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:349
#, no-c-format
msgid ""
"If you did not complete the install, you probably found a bug in debian-"
"installer. To improve the installer it is necessary that we know about them, "
"so please take the time to report them. You can use an installation report "
"to report problems; if the install completely fails, see <xref linkend="
"\"problem-report\"/>."
msgstr ""
"Indien u de installatie niet kon afronden, bent u waarschijnlijk gestoten op "
"een bug in het installatiesysteem van Debian. Om het installatiesysteem te "
"kunnen verbeteren is het belangrijk dat we er kennis van krijgen. Neem "
"daarom de tijd om ze te rapporteren. U kunt een installatieverslag gebruiken "
"om problemen te rapporteren. Als de installatie volledig mislukt, raadpleeg "
"dan <xref linkend=\"problem-report\"/>."

#. Tag: title
#: installation-howto.xml:361
#, no-c-format
msgid "And finally&hellip;"
msgstr "En tenslotte&hellip;"

#. Tag: para
#: installation-howto.xml:362
#, no-c-format
msgid ""
"We hope that your &debian; installation is pleasant and that you find "
"&debian; useful. You might want to read <xref linkend=\"post-install\"/>."
msgstr ""
"hopen we dat uw &debian; installatie leuk is en dat u &debian; nuttig vindt. "
"Mogelijk bent u geïnteresseerd in <xref linkend=\"post-install\"/>."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: