[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] po://installation-guide (boot-installer.po)Zoals gebruikelijk doorgestuurd naar Holger Wansing en door hem
opgenomen in het broncode-archief.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: