[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide (boot-new)Dag iedereen,

In bijlage een eerste versie van po/nl/boot-new.po, het achtste
hoofdstuk van de Installatiehandleiding van Debian.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of d-i-manual_boot-new.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i-manual_boot-new\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-26 18:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-13 21:15+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Tag: title
#: boot-new.xml:5
#, no-c-format
msgid "Booting Into Your New &debian; System"
msgstr "De computer opstarten met uw nieuwe &debian; systeem"

#. Tag: title
#: boot-new.xml:7
#, no-c-format
msgid "The Moment of Truth"
msgstr "Het moment van de waarheid"

#. Tag: para
#: boot-new.xml:8
#, no-c-format
msgid ""
"Your system's first boot on its own power is what electrical engineers call "
"the <quote>smoke test</quote>."
msgstr ""
"De eerste keer dat u uw computer opnieuw opstart met uw nieuwe &debian; "
"systeem is een soort <quote>vuurdoop</quote>."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:13
#, no-c-format
msgid ""
"If you did a default installation, the first thing you should see when you "
"boot the system is the menu of the <classname>grub</classname><phrase arch="
"\"x86\"> or possibly the <classname>lilo</classname> bootloader</phrase>. "
"The first choices in the menu will be for your new &debian; system. If you "
"had any other operating systems on your computer (like Windows) that were "
"detected by the installation system, those will be listed lower down in the "
"menu."
msgstr ""
"Als u een standaardinstallatie heeft uitgevoerd, is het eerste wat u zou "
"moeten zien nadat u het systeem opnieuw opstart, het menu van "
"<classname>grub</classname><phrase arch=\"x86\"> of eventueel van de "
"opstartlader <classname>lilo</classname></phrase>. De eerste "
"keuzemogelijkheden in het menu zullen betrekking hebben op uw nieuwe "
"&debian; systeem. Als u ook andere besturingssystemen (zoals Windows) op de "
"computer had die door het installatiesysteem gedetecteerd zijn, dan zullen "
"deze lager in het menu zijn opgenomen."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:23
#, no-c-format
msgid ""
"If the system fails to start up correctly, don't panic. If the installation "
"was successful, chances are good that there is only a relatively minor "
"problem that is preventing the system from booting &debian;. In most cases "
"such problems can be fixed without having to repeat the installation. One "
"available option to fix boot problems is to use the installer's built-in "
"rescue mode (see <xref linkend=\"rescue\"/>)."
msgstr ""
"Als het systeem niet juist opstart, raak dan vooral niet in paniek. Als de "
"installatie succesvol is afgerond, dan is de kans groot dat slechts een "
"relatief klein probleem het opstarten van het systeem met &debian; "
"verhindert. In de meeste gevallen kunnen zulke problemen worden opgelost "
"zonder de installatie te moeten overdoen. Eén van de beschikbare opties om "
"opstartproblemen te verhelpen is het gebruik van de ingebouwde herstelmodus "
"van het installatiesysteem (zie <xref linkend=\"rescue\"/>)."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:32
#, no-c-format
msgid ""
"If you are new to &debian; and &arch-kernel;, you may need some help from "
"more experienced users. <phrase arch=\"x86\">For direct on-line help you can "
"try the IRC channels #debian or #debian-boot on the OFTC network. "
"Alternatively you can contact the <ulink url=\"&url-list-subscribe;\">debian-"
"user mailing list</ulink>.</phrase> <phrase arch=\"not-x86\">For less common "
"architectures like &arch-title;, your best option is to ask on the <ulink "
"url=\"&url-list-subscribe;\">debian-&arch-listname; mailing list</ulink>.</"
"phrase> You can also file an installation report as described in <xref "
"linkend=\"submit-bug\"/>. Please make sure that you describe your problem "
"clearly and include any messages that are displayed and may help others to "
"diagnose the issue."
msgstr ""
"Als &debian; en &arch-kernel; nieuw zijn voor u, dan kunt u hierbij mogelijk "
"wat hulp gebruiken van meer ervaren gebruikers. <phrase arch=\"x86\">Voor "
"directe online hulp kunt u de IRC-kanalen #debian of #debian-boot op het "
"OFTC-netwerk proberen (in het Engels). Of anders kunt u een bericht sturen "
"naar de <ulink url=\"&url-list-subscribe;\">mailinglijst debian-user</ulink> "
"(in het Engels) of naar de Nederlandstalige <ulink url=\"&url-list-subscribe;"
"\">mailinglijst debian-user-dutch</ulink>.</phrase> <phrase arch=\"not-"
"x86\">Voor minder gangbare architecturen zoals &arch-title;, kunt u best "
"hulp vragen op de <ulink url=\"&url-list-subscribe;\">mailinglijst debian-"
"&arch-listname;</ulink> (in het Engels).</phrase> Ook kunt u ons (in het "
"Engels) een installatieverslag sturen, zoals beschreven in <xref linkend="
"\"submit-bug\"/>. Probeer daarbij uw probleem helder te omschrijven en "
"integreer in het verslag eventuele meldingen die weergegeven werden en die "
"anderen kunnen helpen het probleem te diagnosticeren."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:48
#, no-c-format
msgid ""
"If you had any other operating systems on your computer that were not "
"detected or not detected correctly, please file an installation report."
msgstr ""
"Als er andere besturingssystemen op uw computer aanwezig waren die niet of "
"niet correct gedetecteerd werden, stuur ons dan alstublieft een "
"installatieverslag."

#. Tag: title
#: boot-new.xml:56
#, no-c-format
msgid "OldWorld PowerMacs"
msgstr "OldWorld PowerMacs"

#. Tag: para
#: boot-new.xml:57
#, no-c-format
msgid ""
"If the machine fails to boot after completing the installation, and stops "
"with a <prompt>boot:</prompt> prompt, try typing <userinput>Linux</"
"userinput> followed by &enterkey;. (The default boot configuration in "
"<filename>quik.conf</filename> is labeled Linux). The labels defined in "
"<filename>quik.conf</filename> will be displayed if you press the "
"<keycap>Tab</keycap> key at the <prompt>boot:</prompt> prompt. You can also "
"try booting back into the installer, and editing the <filename>/target/etc/"
"quik.conf</filename> placed there by the <guimenuitem>Install Quik on a Hard "
"Disk</guimenuitem> step. Clues for dealing with <command>quik</command> are "
"available at <ulink url=\"&url-powerpc-quik-faq;\"></ulink>."
msgstr ""
"Als de machine niet goed opstart na het afronden van de installatie en stopt "
"met een prompt <prompt>boot:</prompt>, probeer dan <userinput>Linux</"
"userinput> gevolgd door &enterkey; in te geven. (De standaard "
"opstartconfiguratie in <filename>quik.conf</filename> heeft als naam Linux). "
"De namen die in <filename>quik.conf</filename> gedefinieerd zijn, worden "
"getoond als u bij de <prompt>boot:</prompt>-prompt de <keycap>Tab</keycap>-"
"toets indrukt. U kunt ook proberen het installatieprogramma opnieuw op te "
"starten en vervolgens het bestand <filename>/target/etc/quik.conf</filename> "
"te wijzigen dat daar is geplaatst door de stap <guimenuitem>Quik op een "
"harde schijf installeren</guimenuitem>. Informatie over het werken met "
"<command>quik</command> is beschikbaar op <ulink url=\"&url-powerpc-quik-faq;"
"\"></ulink>."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:71
#, no-c-format
msgid ""
"To boot back into MacOS without resetting the nvram, type <userinput>bye</"
"userinput> at the OpenFirmware prompt (assuming MacOS has not been removed "
"from the machine). To obtain an OpenFirmware prompt, hold down the "
"<keycombo> <keycap>command</keycap> <keycap>option</keycap> <keycap>o</"
"keycap> <keycap>f</keycap> </keycombo> keys while cold booting the machine. "
"If you need to reset the OpenFirmware nvram changes to the MacOS default in "
"order to boot back to MacOS, hold down the <keycombo> <keycap>command</"
"keycap> <keycap>option</keycap> <keycap>p</keycap> <keycap>r</keycap> </"
"keycombo> keys while cold booting the machine."
msgstr ""
"Om terug met MacOS op te starten zonder dat het nvram teruggezet wordt naar "
"de standaardwaarden, typt u bij de OpenFirmware-prompt het commando "
"<userinput>bye</userinput> (ervan uitgaande dat MacOS niet van de machine is "
"verwijderd). Om een OpenFirmware-prompt te bekomen, houd u de toetsen "
"<keycombo> <keycap>command</keycap> <keycap>option</keycap> <keycap>o</"
"keycap> <keycap>f</keycap> </keycombo> ingedrukt terwijl u de machine "
"inschakelt. Indien u de in het nvram van OpenFirmware gemaakte wijzigingen "
"wilt terugzetten naar de standaarden van  MacOS om terug met MacOS op te "
"starten, moet u de toetsen <keycombo> <keycap>command</keycap> "
"<keycap>option</keycap> <keycap>p</keycap> <keycap>r</keycap> </keycombo> "
"ingedrukt houden terwijl u de machine inschakelt."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:84
#, no-c-format
msgid ""
"If you use <command>BootX</command> to boot into the installed system, just "
"select your desired kernel in the <filename>Linux Kernels</filename> folder, "
"un-choose the ramdisk option, and add a root device corresponding to your "
"installation; e.g. <userinput>/dev/sda8</userinput>."
msgstr ""
"Als u <command>BootX</command> gebruikt om het geïnstalleerde systeem op te "
"starten, moet u gewoon de gewenste kernel selecteren in de map "
"<filename>Linux Kernels</filename>, de ramdisk-optie deselecteren en het "
"root-apparaat, bijvoorbeeld <userinput>/dev/hda8</userinput>, toevoegen dat "
"overeenkomt met uw installatie."

#. Tag: title
#: boot-new.xml:96
#, no-c-format
msgid "NewWorld PowerMacs"
msgstr "NewWorld PowerMacs"

#. Tag: para
#: boot-new.xml:97
#, no-c-format
msgid ""
"On G4 machines and iBooks, you can hold down the <keycap>option</keycap> key "
"and get a graphical screen with a button for each bootable OS, &debian-gnu; "
"will be a button with a small penguin icon."
msgstr ""
"Op G4- en iBook-systemen, kunt u de toets <keycap>option</keycap> ingedrukt "
"houden, waardoor u een grafisch scherm krijgt met een knop voor elk "
"besturingssysteem dat kan worden opgestart. Voor &debian-gnu; zal het een "
"knop met een icoontje van een pinguïn zijn."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:104
#, no-c-format
msgid ""
"If you kept MacOS and at some point it changes the OpenFirmware <envar>boot-"
"device</envar> variable you should reset OpenFirmware to its default "
"configuration. To do this hold down the <keycombo> <keycap>command</keycap> "
"<keycap>option</keycap> <keycap>p</keycap> <keycap>r</keycap> </keycombo> "
"keys while cold booting the machine."
msgstr ""
"Als u MacOS heeft behouden en als dat op een bepaald moment de OpenFirmware-"
"variabele <envar>boot-device</envar> (opstartapparaat) zou wijzigen, dan "
"dient u OpenFirmware te herstellen naar zijn standaardconfiguratie. Hiervoor "
"houdt u de toetsen <keycombo> <keycap>command</keycap> <keycap>option</"
"keycap> <keycap>p</keycap> <keycap>r</keycap> </keycombo> ingedrukt terwijl "
"u de machine inschakelt."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:112
#, no-c-format
msgid ""
"The labels defined in <filename>yaboot.conf</filename> will be displayed if "
"you press the <keycap>Tab</keycap> key at the <prompt>boot:</prompt> prompt."
msgstr ""
"De namen die zijn gedefinieerd in <filename>yaboot.conf</filename> zullen "
"worden getoond als u de toets<keycap>Tab</keycap> indrukt bij de prompt "
"<prompt>boot:</prompt>."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:118
#, no-c-format
msgid ""
"Resetting OpenFirmware on G3 or G4 hardware will cause it to boot &debian-"
"gnu; by default (if you correctly partitioned and placed the Apple_Bootstrap "
"partition first). If you have &debian-gnu; on a SCSI disk and MacOS on an "
"IDE disk this may not work and you will have to enter OpenFirmware and set "
"the <envar>boot-device</envar> variable, <command>ybin</command> normally "
"does this automatically."
msgstr ""
"Op G3- of G4-systemen OpenFirmware resetten heeft als resultaat dat het "
"standaard &debian-gnu; zal opstarten (als u de schijf juist heeft ingedeeld "
"en de partitie Apple_Bootstrap vooraan heeft geplaatst). Als u &debian-gnu; "
"op een SCSI harde schijf en MacOS op een IDE harde schijf heeft, werkt dit "
"mogelijk niet en zal u in OpenFirmware de variabele <envar>boot-device</"
"envar> moeten instellen. Normaal gesproken doet <command>ybin</command> dit "
"automatisch."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:127
#, no-c-format
msgid ""
"After you boot &debian-gnu; for the first time you can add any additional "
"options you desire (such as dual boot options) to <filename>/etc/yaboot."
"conf</filename> and run <command>ybin</command> to update your boot "
"partition with the changed configuration. Please read the <ulink url=\"&url-"
"powerpc-yaboot-faq;\">yaboot HOWTO</ulink> for more information."
msgstr ""
"Nadat u &debian-gnu; voor de eerste keer heeft opgestart, kunt u elke "
"gewenste aanvullende optie (zoals opties voor 'dual boot') toevoegen aan "
"<filename>/etc/yaboot.conf</filename> en <command>ybin</command> uitvoeren "
"om uw opstartpartitie bij te werken met de gewijzigde configuratie. "
"Aanvullende informatie is beschikbaar op de <ulink url=\"&url-powerpc-yaboot-"
"faq;\">yaboot HOWTO</ulink>."

#. Tag: title
#: boot-new.xml:145
#, no-c-format
msgid "Mounting encrypted volumes"
msgstr "Geëncrypteerde volumes aankoppelen"

#. Tag: para
#: boot-new.xml:147
#, no-c-format
msgid ""
"If you created encrypted volumes during the installation and assigned them "
"mount points, you will be asked to enter the passphrase for each of these "
"volumes during the boot."
msgstr ""
"Indien u tijdens de installatie geëncrypteerde volumes aanmaakte en er "
"aankoppelpunten aan toekende, zal u tijdens het opstarten gevraagd worden om "
"voor elk van die volumes de wachtwoordzin te geven."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:155
#, no-c-format
msgid ""
"For partitions encrypted using dm-crypt you will be shown the following "
"prompt during the boot: <informalexample><screen>\n"
"Starting early crypto disks... <replaceable>part</"
"replaceable>_crypt(starting)\n"
"Enter LUKS passphrase:\n"
"</screen></informalexample> In the first line of the prompt, "
"<replaceable>part</replaceable> is the name of the underlying partition, e."
"g. sda2 or md0. You are now probably wondering <emphasis>for which volume</"
"emphasis> you are actually entering the passphrase. Does it relate to your "
"<filename>/home</filename>? Or to <filename>/var</filename>? Of course, if "
"you have just one encrypted volume, this is easy and you can just enter the "
"passphrase you used when setting up this volume. If you set up more than one "
"encrypted volume during the installation, the notes you wrote down as the "
"last step in <xref linkend=\"partman-crypto\"/> come in handy. If you did "
"not make a note of the mapping between <filename><replaceable>part</"
"replaceable>_crypt</filename> and the mount points before, you can still "
"find it in <filename>/etc/crypttab</filename> and <filename>/etc/fstab</"
"filename> of your new system."
msgstr ""
"Bij partities die met dm-crypt geëncrypteerd werden, zult u tijdens het "
"opstarten de volgende prompt zien: <informalexample><screen>\n"
"Starting early crypto disks... <replaceable>part</"
"replaceable>_crypt(starting)\n"
"Enter LUKS passphrase:\n"
"</screen></informalexample> In de eerste regel van de prompt is "
"<replaceable>part</replaceable> de naam van de onderliggende partitie, bijv. "
"sda2 of md0. U vraagt zich nu wellicht af <emphasis>voor welk volume</"
"emphasis> u eigenlijk de wachtwoordzin geeft. Is het voor <filename>/home</"
"filename>? Of is het misschien voor <filename>/var</filename>? Als u "
"natuurlijk maar één geëncrypteerd volume heeft, is het gemakkelijk en kunt u "
"gewoon de wachtwoordzin geven die u gebruikte bij het instellen van dat "
"volume. Indien u bij de installatie meer dan één geëncrypteerd volume "
"instelde, komen de notities die u nam tijdens de laatste stap in <xref "
"linkend=\"partman-crypto\"/> nu van pas. Indien u niet eerder notitie nam "
"van de samenhang tussen elk <filename><replaceable>part</replaceable>_crypt</"
"filename> en zijn overeenkomstig aankoppelpunt, kunt u daar alsnog zicht op "
"krijgen in <filename>/etc/crypttab</filename> en <filename>/etc/fstab</"
"filename> van uw nieuw systeem."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:178
#, no-c-format
msgid ""
"The prompt may look somewhat different when an encrypted root file system is "
"mounted. This depends on which initramfs generator was used to generate the "
"initrd used to boot the system. The example below is for an initrd generated "
"using <classname>initramfs-tools</classname>:"
msgstr ""
"Het kan zijn dat de prompt er wat anders uitziet als een geëncrypteerd root-"
"bestandssysteem aangekoppeld wordt. Dit is afhankelijk van welk programma "
"als initramfs-generator gebruikt werd voor het genereren van het initrd-"
"bestand waarmee het systeem wordt opgestart. Het hierna volgende voorbeeld "
"geldt voor een initrd dat aangemaakt werd met <classname>initramfs-tools</"
"classname>:"

#. Tag: screen
#: boot-new.xml:185
#, no-c-format
msgid ""
"Begin: Mounting <emphasis>root file system</emphasis>... ...\n"
"Begin: Running /scripts/local-top ...\n"
"Enter LUKS passphrase:"
msgstr ""
"Begin: Mounting <emphasis>root file system</emphasis>... ...\n"
"Begin: Running /scripts/local-top ...\n"
"Enter LUKS passphrase:"

#. Tag: para
#: boot-new.xml:187
#, no-c-format
msgid ""
"No characters (even asterisks) will be shown while entering the passphrase. "
"If you enter the wrong passphrase, you have two more tries to correct it. "
"After the third try the boot process will skip this volume and continue to "
"mount the next filesystem. Please see <xref linkend=\"crypto-troubleshooting"
"\"/> for further information."
msgstr ""
"Er zullen geen tekens (zelfs geen sterretjes) weergegeven worden terwijl de "
"wachtwoordzin ingevoerd wordt. Indien u de verkeerde wachtwoordzin geeft, "
"krijgt u nog twee extra kansen. Na de derde poging zal het opstartproces dit "
"volume overslaan en voortgaan met het aankoppelen van het volgende "
"bestandssysteem. Raadpleeg <xref linkend=\"crypto-troubleshooting\"/> voor "
"bijkomende informatie."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:195
#, no-c-format
msgid "After entering all passphrases the boot should continue as usual."
msgstr ""
"Nadat u alle wachtwoordzinnen ingegeven heeft, zou het opstartproces zoals "
"gewoonlijk moeten voortgaan."

#. Tag: title
#: boot-new.xml:202
#, no-c-format
msgid "Troubleshooting"
msgstr "Problemen oplossen"

#. Tag: para
#: boot-new.xml:204
#, no-c-format
msgid ""
"If some of the encrypted volumes could not be mounted because a wrong "
"passphrase was entered, you will have to mount them manually after the boot. "
"There are several cases."
msgstr ""
"Indien bepaalde geëncrypteerde volumes niet aangekoppeld konden worden omdat "
"een foute wachtwoordzin gegeven werd, zult u ze zelf moeten aankoppelen na "
"het opstarten. Er kunnen zich verschillende scenario's voordoen."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:213
#, no-c-format
msgid ""
"The first case concerns the root partition. When it is not mounted "
"correctly, the boot process will halt and you will have to reboot the "
"computer to try again."
msgstr ""
"In een eerste scenario gaat het om de root-partitie. Als die niet correct "
"aangekoppeld wordt, stopt het opstartproces en zult u de computer opnieuw "
"moeten opstarten en nogmaals moeten proberen."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:220
#, no-c-format
msgid ""
"The easiest case is for encrypted volumes holding data like <filename>/home</"
"filename> or <filename>/srv</filename>. You can simply mount them manually "
"after the boot."
msgstr ""
"Het gemakkelijkste scenario is dat waarbij het om geëncrypteerde volumes "
"gaat waarop gegevens staan zoals <filename>/home</filename> of <filename>/"
"srv</filename>. U kunt ze gewoon handmatig aankoppelen na het opstarten."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:226
#, no-c-format
msgid ""
"However for dm-crypt this is a bit tricky. First you need to register the "
"volumes with <application>device mapper</application> by running: "
"<informalexample><screen>\n"
"<prompt>#</prompt> <userinput>/etc/init.d/cryptdisks start</userinput>\n"
"</screen></informalexample> This will scan all volumes mentioned in "
"<filename>/etc/crypttab</filename> and will create appropriate devices under "
"the <filename>/dev</filename> directory after entering the correct "
"passphrases. (Already registered volumes will be skipped, so you can repeat "
"this command several times without worrying.) After successful registration "
"you can simply mount the volumes the usual way:"
msgstr ""
"Met dm-crypt is dat echter een beetje gecompliceerd. Eerst moet u de volumes "
"bij <application>device mapper</application> registreren met de opdracht: "
"<informalexample><screen>\n"
"<prompt>#</prompt> <userinput>/etc/init.d/cryptdisks start</userinput>\n"
"</screen></informalexample> Hierdoor worden alle volumes die in <filename>/"
"etc/crypttab</filename> vermeld worden, onderzocht en nadat de correcte "
"wachtwoordzin opgegeven werd, wordt een passend apparaat aangemaakt onder de "
"map <filename>/dev</filename>. (Reeds geregistreerde volumes worden "
"overgeslagen. U kunt dit commando dus zonder problemen verschillende keren "
"na elkaar gebruiken.) Na een succesvolle registratie kunt u de volumes op de "
"gebruikelijke manier aankoppelen:"

#. Tag: screen
#: boot-new.xml:241
#, no-c-format
msgid ""
"<prompt>#</prompt> <userinput>mount <replaceable>/mount_point</replaceable></"
"userinput>"
msgstr ""
"<prompt>#</prompt> <userinput>mount <replaceable>/aankoppel_punt</"
"replaceable></userinput>"

#. Tag: para
#: boot-new.xml:244
#, no-c-format
msgid ""
"If any volume holding noncritical system files could not be mounted "
"(<filename>/usr</filename> or <filename>/var</filename>), the system should "
"still boot and you should be able to mount the volumes manually like in the "
"previous case. However, you will also need to (re)start any services usually "
"running in your default runlevel because it is very likely that they were "
"not started. The easiest way is to just reboot the computer."
msgstr ""
"Indien een volume met niet-cruciale systeembestanden niet aangekoppeld kon "
"worden (<filename>/usr</filename> of <filename>/var</filename>), zal het "
"systeem nog altijd opstarten en zult u ze zoals in het vorige scenario "
"handmatig kunnen aankoppelen. U zult echter de diensten die u op een "
"volledig functioneel systeem gewoonlijk gebruikt, moeten (her)starten omdat "
"de kans groot is dat ze niet opgestart werden. De gemakkelijkste manier is "
"de computer gewoon herstarten."

#. Tag: title
#: boot-new.xml:262
#, no-c-format
msgid "Log In"
msgstr "Inloggen"

#. Tag: para
#: boot-new.xml:264
#, no-c-format
msgid ""
"Once your system boots, you'll be presented with the login prompt. Log in "
"using the personal login and password you selected during the installation "
"process. Your system is now ready for use."
msgstr ""
"Nadat het systeem is opgestart, wordt de login-prompt getoond. Meld u aan "
"met uw persoonlijke gebruikersaccount door de gebruikersnaam en het "
"wachtwoord die u tijdens de installatie heeft geselecteerd, in te voeren. Uw "
"systeem is nu klaar voor gebruik."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:270
#, no-c-format
msgid ""
"If you are a new user, you may want to explore the documentation which is "
"already installed on your system as you start to use it. There are currently "
"several documentation systems, work is proceeding on integrating the "
"different types of documentation. Here are a few starting points."
msgstr ""
"Als u een nieuwe gebruiker bent, is het misschien goed om, terwijl u het "
"systeem begint te gebruiken, de documentatie te verkennen die reeds op het "
"systeem geïnstalleerd is. Momenteel zijn er verschillende "
"documentatiesystemen in gebruik, maar er wordt gewerkt aan een integratie "
"van de verschillende types documentatie. Hierna volgen enkele "
"aanknopingspunten."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:278
#, no-c-format
msgid ""
"Documentation accompanying programs you have installed can be found in "
"<filename>/usr/share/doc/</filename>, under a subdirectory named after the "
"program (or, more precise, the &debian; package that contains the program). "
"However, more extensive documentation is often packaged separately in "
"special documentation packages that are mostly not installed by default. For "
"example, documentation about the package management tool <command>apt</"
"command> can be found in the packages <classname>apt-doc</classname> or "
"<classname>apt-howto</classname>."
msgstr ""
"De documentatie bij programma's die u heeft geïnstalleerd, kunt u vinden in "
"<filename>/usr/share/doc/</filename> onder een onderliggende map die naar "
"het programma genoemd werd (of juister, naar het &debian; pakket dat het "
"programma bevat). Meer uitgebreide documentatie wordt echter vaak "
"afzonderlijk verpakt in speciale documentatiepakketten die over het algemeen "
"niet standaard geïnstalleerd worden. Documentatie over het "
"pakketbeheersysteem <command>apt</command> kan bijvoorbeeld gevonden worden "
"in de pakketten <classname>apt-doc</classname> en <classname>apt-howto</"
"classname>."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:289
#, no-c-format
msgid ""
"In addition, there are some special folders within the <filename>/usr/share/"
"doc/</filename> hierarchy. Linux HOWTOs are installed in <emphasis>.gz</"
"emphasis> (compressed) format, in <filename>/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/</"
"filename>. After installing <classname>dhelp</classname>, you will find a "
"browsable index of documentation in <filename>/usr/share/doc/HTML/index."
"html</filename>."
msgstr ""
"Daarnaast zijn er enkele bijzondere mappen onder <filename>/usr/share/doc/</"
"filename>. Linux HOWTO handleidingen worden in <emphasis>.gz</emphasis>-"
"formaat (gecomprimeerd) geïnstalleerd in <filename>/usr/share/doc/HOWTO/en-"
"txt/</filename>. Na installatie van <classname>dhelp</classname> vindt u in "
"<filename>/usr/share/doc/HTML/index.html</filename> een inhoudsopgave van "
"documentatie die met een browser kan worden bekeken."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:298
#, no-c-format
msgid ""
"One easy way to view these documents using a text based browser is to enter "
"the following commands: <informalexample><screen>\n"
"$ cd /usr/share/doc/\n"
"$ w3m .\n"
"</screen></informalexample> The dot after the <command>w3m</command> command "
"tells it to show the contents of the current directory."
msgstr ""
"Een eenvoudige manier om deze documenten met een tekstgeoriënteerde browser "
"te bekijken, is met de volgende commando's: <informalexample><screen>\n"
"$ cd /usr/share/doc/\n"
"$ w3m .\n"
"</screen></informalexample> De punt achter het commando <command>w3m</"
"command> bepaalt dat de inhoud van de huidige map moet worden getoond."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:308
#, no-c-format
msgid ""
"If you have a graphical desktop environment installed, you can also use its "
"web browser. Start the web browser from the application menu and enter "
"<userinput>/usr/share/doc/</userinput> in the address bar."
msgstr ""
"Als u een grafische desktopomgeving heeft geïnstalleerd, kunt u ook de "
"bijbehorende webbrowser gebruiken. Start de browser vanuit het "
"toepassingenmenu en typ <userinput>/usr/share/doc/</userinput> in de "
"adresregel."

#. Tag: para
#: boot-new.xml:314
#, no-c-format
msgid ""
"You can also type <userinput>info <replaceable>command</replaceable></"
"userinput> or <userinput>man <replaceable>command</replaceable></userinput> "
"to see documentation on most commands available at the command prompt. "
"Typing <userinput>help</userinput> will display help on shell commands. And "
"typing a command followed by <userinput>--help</userinput> will usually "
"display a short summary of the command's usage. If a command's results "
"scroll past the top of the screen, type <userinput>|&nbsp;more</userinput> "
"after the command to cause the results to pause before scrolling past the "
"top of the screen. To see a list of all commands available which begin with "
"a certain letter, type the letter and then two tabs."
msgstr ""
"U kunt ook <userinput>info <replaceable>commando</replaceable></userinput> "
"of<userinput>man <replaceable>commando</replaceable></userinput> typen om "
"documentatie te bekijken over de meeste opdrachten die aan de commandoregel "
"gebruikt kunnen worden. Als u <userinput>help</userinput> typt, krijgt u "
"hulp over shell-commando's. En als u een commando typt gevolgd door "
"<userinput>--help</userinput>, krijgt u over het algemeen een korte "
"samenvatting over het gebruik van het betreffende commando. Als de uitvoer "
"van een commando niet op één scherm past, typ dan <userinput>|&nbsp;more</"
"userinput> achter het commando, zodat de uitvoer gepauzeerd wordt voordat "
"deze voorbij de bovenkant van het scherm schuift. U kunt een overzicht "
"krijgen van alle opdrachten die met (een) bepaalde letter(s) beginnen door "
"direct achter de letter(s) tweemaal op de tab-toets te drukken."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: