[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] po://installation-guide (boot-installer)Dag iedereen,

Dit hoofdstuk heb ik vandaag rechtstreeks doorgestuurd naar Holger
Wansing. Hij geeft de voorkeur aan deze werkwijze.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: