[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
dbconfig-common. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against dbconfig-common.

The deadline for receiving the updated translation is
Thu, 22 Dec 2016 12:00:00 +0100

Thanks in advance,

# Dutch translation of dbconfig-common debconf templates.
# Copyright (C) 2006-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the dbconfig-common package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2006.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
# Paul Gevers <elbrus@debian.org>, 2015
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common 1.8.51\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-14 22:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-19 20:13+0100\n"
"Last-Translator: Paul Gevers <elbrus@debian.org>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr ""
"Zal deze server gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot databases op "
"andere systemen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
"configuring databases on remote systems. When installing a package's "
"database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
"are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr ""
"Voor de databasetypes die dit toelaten ondersteunt dbconfig-common het "
"instellen van databases op andere systemen. Tijdens de database-installatie "
"met behulp van dbconfig-common worden de vragen omtrent het configureren van "
"databases op andere systemen gesteld met een zodanige prioriteit dat ze op "
"de meeste systemen overgeslagen worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
"questions related to remote database configuration when you install new "
"packages."
msgstr ""
"Als u deze optie kiest, dan worden u bij het installeren van nieuwe "
"pakketten standaard vragen gesteld omtrent de instelling van de databases op "
"andere systemen. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Als u niet zeker bent, kunt u beter niet voor deze optie kiezen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "Remember database passwords permanently in debconf?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"When you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-common, "
"administrator-level database passwords are needed. By default, these "
"passwords are not stored, so you will be prompted for them each time."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
#| "the debconf database. This database is protected by Unix file "
#| "permissions, though this is less secure and thus not the default setting."
msgid ""
"Alternatively the passwords can be permanently remembered in the debconf "
"database (which is protected by Unix file permissions), though this is less "
"secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Deze beveiligingsmaatregel kan uitgeschakeld worden. In dat geval blijven de "
"wachtwoorden bewaard in de wachtwoord-database die beschermd wordt via Unix-"
"toegangsrechten. Dit is echter niet de standaard werkwijze omdat ze minder "
"veilig is."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"If you would rather not be bothered for an administrative password every "
"time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
"choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr ""
"U kiest voor deze optie als u niet wilt dat er om het beheerderswachtwoord "
"wordt gevraagd bij elke opwaardering van een database-programma dat gebruik "
"maakt van dbconfig-common. Anders moet u deze optie weigeren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Database voor ${pkg} via dbconfig-common instellen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
"can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Om het pakket ${pkg} gebruiksklaar te maken dient er een database aangemaakt "
"en ingesteld te worden. Wilt u dat dit door dbconfig-common gedaan wordt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"If you are an advanced database administrator and know that you want to "
"perform this configuration manually, or if your database has already been "
"installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
"needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr ""
"Indien u een gevorderde databasebeheerder bent en u deze configuratie "
"handmatig wilt uitvoeren, of als u een reeds aangemaakte en ingestelde "
"database heeft dient u hier te weigeren. Details omtrent wat er gedaan moet "
"worden vindt u normaliter in /usr/share/doc/${pkg}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Wanneer dit niet het geval is kunt u deze optie beter aanvaarden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "De database voor ${pkg} herinstalleren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
"database which it uses."
msgstr ""
"Aangezien u ${pkg} aan het herconfigureren bent, wilt u mogelijk diens "
"database herinstalleren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Als u de database voor ${pkg} wilt herinstalleren dient u deze optie te "
"kiezen. Als u dit niet wilt (omdat u het pakket omwille van een niet-"
"gerelateerde reden opnieuw configureert), dient u deze optie niet te kiezen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you opt to reinstall the database and install it under a name "
"that already exists, the old database will be dropped without further "
"questions. In that case a backup of the original database is made in /var/"
"tmp/."
msgstr ""
"Waarschuwing: als u ervoor kiest om de database opnieuw te installeren en u "
"installeert deze met een naam die reeds bestaat, dan zal de oude database "
"zonder extra vragen worden verwijderd. In dat geval zal van de originele "
"database een back-up gemaakt worden in /var/tmp/."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you change the name of the database, the old database will not "
"be removed. If you change the name of the user that connects to the "
"database, the privileges of the original user will not be revoked."
msgstr ""
"Waarschuwing: als u de naam van de database wijzigt, wordt de oude database "
"niet verwijderd. Als u de naam van de databasegebruiker wijzigt, dan worden "
"de privileges van de oorspronkelijke gebruiker niet afgenomen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "${pkg}-database opwaarderen met dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid ""
"According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
"need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
"new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr ""
"Volgens de pakketbeheerder dient de ${pkg}-database opgewaardeerd te worden. "
"Meestal is dit het gevolg van veranderingen in de manier waarop een nieuwere "
"versie van de software in het pakket zijn gegevens bijhoudt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid ""
"If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
"Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
"the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
"the database can be restored in the case of problems."
msgstr ""
"Als u dit proces handmatig wilt uitvoeren dient u hier te weigeren. Als u "
"dit automatisch wilt laten doen dient u hier te aanvaarden. Gedurende de "
"opwaardering wordt er een reservekopie gemaakt van uw database in /var/cache/"
"dbconfig-common/backups. Mochten er problemen optreden, dan kunt u de "
"database altijd van daar herstellen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "${pkg}-database de-configureren via dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
"underlying database and the privileges for the user associated with this "
"package."
msgstr ""
"Aangezien u ${pkg} aan het verwijderen bent is het mogelijk dat u de "
"onderliggende database van en de privileges voor de gebruiker behorende bij "
"dit pakket ook niet meer wilt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Please choose whether database removal and privilege revocation should be "
"handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Geef aan of u wilt dat dbconfig-common het verwijderen van de database en "
"het afnemen van de privileges voor u afhandelt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"If you choose this option, dbconfig-common will check if ${pkg} provided "
"scripts and database commands to undo package specific operations and run "
"them if they exist. Then it will ask if you want to delete the ${pkg} "
"database and revoke the standard privileges for the user of ${pkg}. If you "
"don't want any of this, or if you want to handle this manually, you should "
"refuse this option."
msgstr ""
"Als u deze optie kiest, dan zal dbconfig-common controleren of er door "
"${pkg} scripts en databasecommando's zijn geleverd om pakketspecifieke "
"operaties ongedaan te maken en als die er zijn, ze ook uitvoeren. Daarna zal "
"het vragen of u de database wilt laten verwijderen en of u de ${pkg}-"
"gebruiker z'n standaard privileges wilt laten afnemen. Als u dit allemaal "
"niet wilt, of als u dit handmatig wilt afhandelen, dan dient u deze optie te "
"weigeren."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "Welk type database dient ${pkg} te gebruiken?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
"Below, you will be presented with the available choices."
msgstr ""
"Het pakket ${pkg} kan ingesteld worden om een van onderstaande databasetypes "
"te gebruiken. U krijgt in wat volgt de beschikbare keuzes te zien."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"If other database types are supported by ${pkg} but not shown here, the "
"reason for their omission is that the corresponding dbconfig-<database type> "
"packages are not installed. If you know that you want the package to use "
"another supported database type, your best option is to back out of the "
"dbconfig-common questions and opt out of dbconfig-common assistance for this "
"package for now. Install your preferred dbconfig-<database type> option from "
"the list in the package dependencies, and then \"dpkg-reconfigure ${pkg}\" "
"to select it."
msgstr ""
"Indien ${pkg} andere databasetypes ondersteunt, maar deze hier niet toont, "
"dan komt dat doordat de bijbehorende dbconfig-<databasetype> pakketten niet "
"geïnstalleerd zijn. Als u wilt dat het pakket gebruikt maakt van een ander "
"ondersteund databasetype, dan is uw beste optie om terug te gaan door de "
"vragen van dbconfig-common en om ditmaal af te zien van databaseconfiguratie "
"door dbconfig-common. Installeer de door u gewenste dbconfig-<databasetype> "
"optie uit de lijst van pakketafhankelijkheden en draai \"dpkg-reconfigure "
"${pkg}\" om het vervolgens te selecteren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid "Delete the database for ${pkg}?"
msgstr "${pkg}-database wissen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid ""
"If you no longer need the database for ${pkg} and the privileges of the "
"database user of ${pkg}, you can choose to delete the database and revoke "
"the privileges now."
msgstr ""
"Als u de ${pkg}-database en de privileges van de ${pkg}-databasegebruiker "
"niet langer nodig heeft, kunt u er nu voor kiezen om de database te "
"verwijderen en de privileges te ontnemen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid ""
"If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
"choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
"handle this process manually, you should refuse this option. Either way, it "
"won't affect your other databases."
msgstr ""
"Als u de door ${pkg} opgeslagen gegevens niet langer nodig heeft kunt u hier "
"best aanvaarden. Als u de opgeslagen gegevens wilt bewaren, of als u deze "
"procedure liefst handmatig afhandelt dient u hier te weigeren. Wat u ook "
"kiest, dit heeft geen effect op uw andere databases."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid "Back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr "Back-up maken van de ${pkg}-database vóór het opwaarderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid ""
"The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
"installation process. Just in case, the database can be backed up before "
"this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
"previous package version and repopulate the database."
msgstr ""
"Het installatieproces vereist dat de door ${pkg} gebruikte database "
"opgewaardeerd wordt. Voor de zekerheid kunnen we een reservekopie van deze "
"database maken. Op die manier kunt u, mocht het fout gaan, de vorige versie "
"van dit pakket herinstalleren en uw database herstellen."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Bevestiging wachtwoord (nogmaals invoeren):"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Wachtwoorden komen niet overeen"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "U voerde niet tweemaal hetzelfde wachtwoord in."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "afbreken"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "opnieuw proberen"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "opnieuw proberen (vragen overslaan)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "ignore"
msgstr "negeren"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr "Volgende stap voor het opwaarderen van de database:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het opwaarderen van de database:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} should hold a backup of the database, made just "
"before the upgrade (unless the error occurred during backup creation, in "
"which case no changes will have been applied yet). Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Uit voorzorg zou ${dbfile} een back-up van de database moeten bevatten, die "
"gemaakt is net voor de opwaardering (tenzij de fout optrad tijdens het maken "
"van de back-up. In dat geval zijn er nog geen wijzigingen doorgevoerd). Uw "
"mogelijkheden zijn:\n"
" * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult dit\n"
"  pakket handmatig moeten afwaarderen, herinstalleren, herconfigureren\n"
"  of anderszins moeten ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit\n"
"  heeft normaal gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
"  pakketten te installeren totdat u deze installatiemislukking heeft\n"
"  opgelost.\n"
" * opnieuw proberen - Stelt alle configuratievragen opnieuw, inclusief\n"
"  vragen die u misschien nog niet gezien hebt vanwege de prioriteit van\n"
"  debconf, en probeert de operatie opnieuw.\n"
" * opnieuw proberen (vragen overslaan) - Probeert onmiddellijk om de\n"
"  operatie opnieuw uit te voeren, zonder vragen te stellen. Dit heeft\n"
"  normaal alleen zin als u sinds het optreden van de fout het\n"
"  onderliggende probleem heeft opgelost.\n"
" * negeren - Vervolgt de operatie, maar negeert alle fouten van\n"
"  dbconfig-common. Dit zal er meestal toe leiden dat dit pakket geen\n"
"  werkende database heeft."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Volgende stap voor de installatie van de database:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het installeren van de database:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Uw mogelijkheden zijn:\n"
" * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult dit\n"
"  pakket handmatig moeten afwaarderen, herinstalleren, herconfigureren\n"
"  of anderszins moeten ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit\n"
"  heeft normaal gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
"  pakketten te installeren totdat u deze installatiemislukking heeft\n"
"  opgelost.\n"
" * opnieuw proberen - Stelt alle configuratievragen opnieuw, inclusief\n"
"  vragen die u misschien nog niet gezien hebt vanwege de prioriteit van\n"
"  debconf, en probeert de operatie opnieuw.\n"
" * opnieuw proberen (vragen overslaan) - Probeert onmiddellijk om de\n"
"  operatie opnieuw uit te voeren, zonder vragen te stellen. Dit heeft\n"
"  normaal alleen zin als u sinds het optreden van de fout het\n"
"  onderliggende probleem heeft opgelost.\n"
" * negeren - Vervolgt de operatie, maar negeert alle fouten van\n"
"  dbconfig-common. Dit zal er meestal toe leiden dat dit pakket geen\n"
"  werkende database heeft."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr "Volgende stap voor verwijderen van de database:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van de database:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid ""
"As a result it was not possible to remove the database for ${pkg}. Your "
"options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave the database and user privileges in place."
msgstr ""
"Als een gevolg daarvan was het niet mogelijk om de ${pkg}-database te "
"verwijderen. Uw mogelijkheden zijn:\n"
" * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult dit\n"
"  pakket handmatig moeten afwaarderen, herinstalleren, herconfigureren\n"
"  of anderszins moeten ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit\n"
"  heeft normaal gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
"  pakketten te installeren totdat u deze installatiemislukking heeft\n"
"  opgelost.\n"
" * opnieuw proberen - Stelt alle configuratievragen opnieuw, inclusief\n"
"  vragen die u misschien nog niet gezien hebt vanwege de prioriteit van\n"
"  debconf, en probeert de operatie opnieuw.\n"
" * opnieuw proberen (vragen overslaan) - Probeert onmiddellijk om de\n"
"  operatie opnieuw uit te voeren, zonder vragen te stellen. Dit heeft\n"
"  normaal alleen zin als u sinds het optreden van de fout het\n"
"  onderliggende probleem heeft opgelost.\n"
" * negeren - Vervolgt de operatie, maar negeert alle fouten van\n"
"  dbconfig-common. Dit zal er meestal toe leiden dat de database en\n"
"  de gebruikersprivileges blijven bestaan."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr "Volgende stap:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
"installed and configured first, which is not something that can be checked "
"for automatically."
msgstr ""
"Het configureren van de database voor ${package} vereist dat het pakket "
"{$dbpackage} eerst moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd. Dit kan niet "
"automatisch worden gecontroleerd."

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#. Additionally, ${dbpackage} can be replaced with "mysql-server", so
#. that length suits, but ${pkg} usually will expand more.
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Choose this when in doubt and install ${dbpackage} before\n"
"  continuing with the configuration of this package. This causes the\n"
"  installation of ${pkg} to fail for now.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
"  Choose this if you chose the wrong database type by mistake.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Uw mogelijkheden zijn:\n"
" * afbreken - Kies dit indien u twijfelt en installeer ${dbpackage}\n"
"  voordat u verder gaat met het configureren van dit pakket. Dit leidt\n"
"  ertoe dat de installatie van ${pkg} op dit moment faalt.\n"
" * opnieuw proberen - Stelt alle configuratievragen opnieuw, inclusief\n"
"  vragen die u misschien nog niet gezien hebt vanwege de prioriteit van\n"
"  debconf, en probeert de operatie opnieuw. Kies hiervoor als u per\n"
"  ongeluk het verkeerde databasetype heeft gekozen.\n"
" * negeren - Vervolgt de operatie, maar negeert alle fouten van\n"
"  dbconfig-common. Dit zal er meestal toe leiden dat dit pakket geen\n"
"  werkende database heeft."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "Computernaam van de ${dbvendor}-databaseserver voor ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid ""
"Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
"new host."
msgstr ""
"Wat is de de computernaam van de server die u wilt gebruiken? Selecteer 'new "
"host' om een niet weergegeven server in te voeren."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "Via welke poort is de te gebruiken ${dbvendor}-server te benaderen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid ""
"Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
"running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr ""
"Geef aan op welke poort van het andere systeem de ${dbvendor} database "
"draait. Laat dit veld leeg om de standaardpoort te gebruiken."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr ""
"Wat is de computernaam van de door ${pkg} te gebruiken ${dbvendor}-"
"databaseserver?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr ""
"Gelieve hier de computernaam van de (niet-lokale) ${dbvendor}-server in te "
"geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid ""
"You must have already arranged for the administrative account to be able to "
"remotely create databases and grant privileges."
msgstr ""
"U dient er reeds voor gezorgd te hebben dat de beheerdersaccount in staat is "
"om van op afstand databases aan te maken en rechten toe te kennen."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr ""
"Wat is/wordt de naam van de door ${pkg} te gebruiken ${dbvendor}-database?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid ""
"Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr ""
"Welke naam dient de ${dbvendor}-database te hebben die door ${pkg} gebruikt "
"wordt?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "${dbvendor}-gebruikersnaam voor ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"Gelieve hier de naam van de ${dbvendor}-gebruiker op te geven waarmee ${pkg} "
"zich kan registreren bij de databaseserver. Een ${dbvendor}-gebruiker heeft "
"niet noodzakelijk een inlog-account op het systeem, vooral niet als de "
"database zich op een andere computer bevindt."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables, and other objects to "
"be created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change, or delete data in the database."
msgstr ""
"Deze gebruiker zal de 'eigenaar' zijn van de database, de tabellen en andere "
"objecten die door de installatie aangemaakt worden. Deze gebruiker heeft "
"bijgevolg alle vrijheid om dingen in de database toe te voegen, te "
"veranderen, of te verwijderen."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"If your username contains an @, you need to specify the domain as well (see "
"below)."
msgstr ""
"Als de gebruikersnaam een @ bevat, dan moet u ook het domein opgeven (zie "
"hieronder)."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Advanced usage: if you need to define the domain that the user will log in "
"from, you can write \"username@domain\"."
msgstr ""
"Geavanceerd gebruik: als u het domein moet specificeren vanaf waar de "
"gebruiker zal inloggen, dan kunt u dat doen door 'gebruikersnaam@domein' in "
"te voeren."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "${dbvendor}-opslagmap voor ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
"be installed into."
msgstr ""
"Wat is het pad voor de map waarin u wilt dat het ${dbvendor}-databasebestand "
"voor ${pkg} geïnstalleerd wordt?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
"the generated database file."
msgstr ""
"De rechten op deze map zullen zo ingesteld worden dat ze overeenkomen met de "
"rechten op het aangemaakte databasebestand."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "Unix socket"
msgstr "Unix-socket"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP"
msgstr "TCP/IP"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr ""
"Welke verbindingsmethode dient er gebruikt te worden voor de MySQL-database "
"van ${pkg}?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
"Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
"different method, or to a different server entirely, select the appropriate "
"option from the choices here."
msgstr ""
"Omdat dit de beste prestaties geeft zal ${pkg} standaard ingesteld worden om "
"een MySQL-server via een lokale Unix-socket te gebruiken. Als een andere "
"verbindingsmethode wenselijk is of u met een compleet andere server wilt "
"verbinden, dient u uit de hier vermelde alternatieven de gewenste optie te "
"kiezen."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr ""
"Wat is het wachtwoord waarmee ${pkg} zich bij MySQL dient aan te melden?"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
"If left blank, a random password will be generated."
msgstr ""
"Gelieve hier het wachtwoord op te geven waarmee ${pkg} zich bij de "
"databaseserver zal registreren. Als u dit leeg laat zal er een willekeurig "
"wachtwoord gegenereerd worden."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Wat is de naam van de beheerdersaccount voor uw database?"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
msgid ""
"Please provide the name of the account with which this package should "
"perform administrative actions. This user is the one with the power to "
"create new database users."
msgstr ""
"Geef de naam van de account op waarmee dit pakket de beheerdersacties uit "
"dient te voeren. Deze gebruiker moet in staat zijn nieuwe databasegebruikers "
"aan te maken."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is not the same as "
"the Unix login \"root\"."
msgstr ""
"Voor MySQL is dit bijna altijd 'root' (Merk op dat deze niet hetzelfde is "
"als de Unix-beheerdersaccount 'root')."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Wat is het wachtwoord van de beheerdersaccount voor de database?"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid ""
"Please provide the password for the administrative account \"${dbadmin}\" "
"with which this package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Geef het wachtwoord voor de beheerdersaccount '${dbadmin}' waarmee dit "
"pakket zijn MySQL-database en -gebruiker moet aanmaken."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP + SSL"
msgstr "TCP/IP + SSL"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr ""
"Welke verbindingsmethode dient er gebruikt te worden voor de PostgreSQL-"
"database van ${pkg}?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through TCP/"
"IP because that method works in most circumstances. To connect with a "
"different method, select the appropriate option from the choices here."
msgstr ""
"Omdat dit werkt onder de meeste omstandigheden zal ${pkg} standaard "
"ingesteld worden om een PostgreSQL-server via een TCP/IP connectie te "
"gebruiken. Als een andere verbindingsmethode wenselijk is, dient u uit de "
"hier vermelde alternatieven de gewenste optie te kiezen."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr ""
"Wat is het wachtwoord waarmee ${pkg} zich bij PostgreSQL dient aan te melden?"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"If you are using \"ident\" authentication, the supplied password will not be "
"used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to be "
"reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr ""
"Wanneer u gebruik maakt van 'ident'-authenticatie wordt het opgegeven "
"wachtwoord niet gebruikt en kunt u dit leeg laten. Anders dient de "
"PostgreSQL-toegang mogelijk opnieuw ingesteld te worden om wachtwoord-"
"authenticatie toe te laten."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Wat is het wachtwoord van de beheerdersaccount voor uw database?"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid ""
"Please provide the password for the ${dbadmin} account with which this "
"package should perform administrative actions."
msgstr ""
"Geef het wachtwoord voor de beheerdersaccount ${dbadmin} waarmee dit pakket "
"administratieve acties moet uitvoeren."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation, a database password is not required, "
"since authentication is done at the system level."
msgstr ""
"Bij een standaard PostgreSQL-installatie is er geen databasewachtwoord nodig "
"omdat authenticatie op systeemniveau plaatsvindt."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "wachtwoord"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr ""
"Welke authenticatiemethode wordt gebruikt door de PostgreSQL-beheerder?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the administrative user should use "
"when connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-servers voorzien in een aantal verschillende mechanismen om "
"verbindingen te authenticeren. Welke van deze methoden dient de beheerder "
"van de database te gebruiken bij het maken van een verbinding met de server?"

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
"that the owner of the Unix socket is allowed to connect. PostgreSQL itself "
"calls this peer authentication."
msgstr ""
"Bij gebruik van 'ident'-authenticatie op de lokale machine gaat de server na "
"of de eigenaar van de gebruikte Unix-socket verbinding mag maken. PostgreSQL "
"zelf noemt dit peer-authenticatie."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC-1413-based ident is used "
"(which can be considered a security risk)."
msgstr ""
"Bij gebruik van 'ident'-authenticatie op niet-lokale machines wordt op RFC "
"1413 gebaseerde ident gebruikt (Opgelet: dit wordt beschouwd als een "
"veiligheidsrisico)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
"for use with some authentication backend (such as \"MD5\" or \"PAM\"). Note "
"that the password is still passed in the clear across network connections if "
"your connection is not configured to use SSL."
msgstr ""
"Bij gebruik van 'wachtwoord'-authenticatie wordt er een wachtwoord "
"doorgegeven naar de server via een of andere authenticatie-backend (zoals "
"'MD5' of 'PAM'). Merk op dat wachtwoorden als gewone tekst over het netwerk "
"gestuurd worden tenzij u uw verbinding heeft ingesteld om SSL te gebruiken."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"ident\" "
"is recommended."
msgstr ""
"Voor een standaard PostrgreSQL-installatie op de lokale machine kunt u best "
"'ident' gebruiken."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr ""
"Welke authenticatiemethode wordt gebruikt door de PostgreSQL-gebruiker?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the database user should use when "
"connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-servers voorzien een aantal verschillende mechanismen om "
"verbindingen te authenticeren. Welke van deze methoden dient de "
"databasegebruiker te gebruiken bij het maken van een verbinding met de "
"server?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"password"
"\" is recommended, because typically the system username doesn't match the "
"database username."
msgstr ""
"Voor een standaard PostrgreSQL-installatie op de lokale machine kunt u het "
"beste 'password' gebruiken, omdat typisch de systeem-gebruikersnaam niet "
"overeenkomt met de database-gebruikersnaam."

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "Fout in PostgreSQL verbindingsmethode"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid ""
"Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
"selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
"local user that does not exist."
msgstr ""
"Spijtig genoeg lijkt het erop dat de databaseverbindingsmethode die u "
"geselecteerd heeft voor ${pkg} niet zal werken omdat deze het bestaan van "
"een lokale gebruiker vereist die er niet is."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Wilt u dat de PostgreSQL-configuratie automatisch aangepast wordt?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} cannot be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
"the package is installed. If instead you would prefer to do it manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Er is vastgesteld dat de database-installatie voor ${pkg} niet automatisch "
"uitgevoerd kan worden zonder aanpassingen te maken aan de toegangscontrole "
"van uw PostgreSQL-server. Het is aan te raden om dit te doen via dbconfig-"
"common bij de installatie van het pakket. Als u verkiest om dit handmatig te "
"doen, dient u de volgende regel toe te voegen aan uw 'pg_hba.conf'-bestand:"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Wilt u dat de PostgreSQL-configuratie automatisch teruggezet wordt?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid ""
"As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
"access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
"such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
"potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
"common when the package is removed. If instead you would prefer to do it "
"manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Aangezien ${pkg} nu verwijderd wordt, is het misschien niet meer nodig "
"toegangscontrole-informatie te laten staan in de configuratie van de "
"PostgreSQL-server. Hoewel het behouden van die informatie geen software op "
"uw systeem zal stukmaken, kan het gezien worden als een beveiligingsrisico. "
"Het is aangeraden om die informatie door dbconfig-common te laten "
"verwijderen tijdens het verwijderen van het pakket. Als u verkiest om dit "
"handmatig te doen dient u de volgende regel te verwijderen in uw pg_hba.conf-"
"bestand:"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "Aanpassingen in /etc/postgresql/pg_hba.conf zijn nodig"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid ""
"To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
"configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
"file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr ""
"Om de database voor ${pkg} op te zetten dient de configuratie van de "
"PostgreSQL-server aangepast te worden. U vindt wellicht meer uitleg over wat "
"er dient te gebeuren in het bestand /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr "Lege wachtwoorden worden niet door PostgreSQL ondersteund"

#~ msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
#~ msgstr "Door de beheerder gebruikte databasewachtwoorden bewaren?"

#~ msgid ""
#~ "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#~ "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#~ "dbconfig-common. These passwords will be stored in debconf's "
#~ "configuration database only for as long as they are needed."
#~ msgstr ""
#~ "Standaard zal u tijdens het instellen, opwaarderen en verwijderen van "
#~ "applicaties met dbconfig-common om het wachtwoord gevraagd worden wanneer "
#~ "(database)beheerdersrechten nodig zijn. Deze wachtwoorden worden slechts "
#~ "in de configuratiedatabase (debconf) bewaard zolang ze nodig zijn."

Reply to: