[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://dpkgDag iedereen,

In bijlage een ontwerpvertaling voor de aan dpkg gerelateerde
man-pagina's.
Aangezien de niet-gecomprimeerde bijlage de grens overschrijdt van 500K
die voor mailinglijsten van Debian geldt, was het nodig om ze te
comprimeren.


-- 
Groetjes,
Frans

Attachment: dpkg_1.18.4_dpkg-man_nl.po.gz
Description: application/gzip

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: