[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] uswsusp 1.0+20110509-2: Please update debconf PO translation for the package uswsuspOp Sun, 2 Sep 2012 11:46:37 +0200
Rodolfo GarcíaPeñas (kix) <kix@kix.es> schreef:

> Hi,
> 
> You are noted as the last translator of the debconf translation for
> uswsusp. The English template has been changed, and now some messages
> are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
> I would be grateful if you could take the time and update it.
> Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
> against uswsusp.
> 
> The deadline for receiving the updated translation is
> Wed, 12 Sep 2012 11:45:39 +0200.
> 
> Thanks in advance,
> 

# Dutch uswsusp po-debconf translation,
# Copyright (C) 2008 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the uswsusp package.
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uswsusp 1.0-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: uswsusp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-02 11:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-04 10:16+0100\n"
"Last-Translator: willem kuyn <willemkuyn@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian-Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid "Swap space to resume from:"
msgstr "Swaplocatie vanwaar uit de slaapstand te komen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid "To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to store a system snapshot. Please choose the device to use, from the list of suitable swap spaces, sorted by size (largest first)."
msgstr "Om het systeem in slaapstand te kunnen zetten, heeft uswsusp een swappartitie of -bestand nodig om de toestand van het systeem te bewaren. Gelieve het te gebruiken apparaat te kiezen uit de lijst van bruikbare swaplocaties, geordend naar grootte, de grootste eerst."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid "Offset of swap file's header:"
msgstr "Offset van de swapbestand-kop:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid "When using a swap file for storing the snapshot during suspend, the location of the swap file's header must be specified. This will be stored in <PAGE_SIZE> units, as the offset from the beginning of the partition that contains the swap file."
msgstr "Als een swapbestand gebruikt wordt voor opslag bij de slaapstand, moet de locatie voor het swapbestand worden gespecificeers. Het zal worden opgeslagen in <PAGE_SIZE> eenheden, als offset van het begin van de partitie die het swapbestand bevat."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid "No suitable swap space for software suspend"
msgstr "Geen geschikte swaplocatie voor het in slaapstand zetten gevonden."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid "To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to write a system snapshot to. No such space seems to be available for this."
msgstr "Om het systeem in slaapstand te kunnen zetten, heeft uswsusp een swappartitie of -bestand nodig om de toestand van het systeem te bewaren. Een dergelijke locatie lijkt niet beschikbaar."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid "You should create a swap partition or file, preferably twice the size of the system's physical RAM."
msgstr "U dient een swappartitie of -bestand aan te maken, bij voorkeur ter grootte van tweemaal het fysieke systeemgeheugen."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid "Then, run 'dpkg-reconfigure uswsusp' or edit the configuration file manually."
msgstr "Daarna dient u 'dpkg-reconfigure uswsusp' uit te voeren of het configuratiebestand handmatig te wijzigen."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid "No userspace software suspend support in the kernel"
msgstr "De kernel ondersteunt het in de slaapstand zetten niet."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid "The current kernel doesn't support userspace software suspend. Please recompile the kernel with the 'CONFIG_HIBERNATION=y' option."
msgstr "De huidige kernel ondersteunt in de slaapstand zetten door de gebruiker niet. Gelieve de kernel opnieuw te compileren met de optie 'CONFIG_HIBERNATION=y'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "Continue without a valid swap space?"
msgstr "Verder gaan zonder geldige swaplocatie?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "The swap file or partition that was found in uswsusp's configuration file is not active."
msgstr "Het swapbestand of -partitie dat werd gevonden in uswsusps configuratiebestand is niet actief."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "In most cases this means userspace software suspend will not work as expected. You should choose another swap space."
msgstr "Meestal betekent dit dat het in de slaapstand zetten door de gebruiker niet naar verwachting zal werken. U dient een andere swaplocatie te kiezen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "However, in some rare cases, this configuration may be intentional."
msgstr "In zeldzame gevallen kan deze configuratie echter bedoeld zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid "The device node through which uswsusp can talk to the kernel:"
msgstr "Het apparaatbestand waardoor uswsusp met de kernel communiceert:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid "If this is empty, the hardcoded default, /dev/snapshot, is used. This should be OK in almost all cases. Don't change this unless there is a good reason to do so."
msgstr "Als dit leeg is wordt de standaardwaarde /dev/snapshot gebruikt. Dit zou in bijna alle gevallen moeten volstaan: verander dit alleen als daar een goede reden voor is."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Preferred maximum image size:"
msgstr "Gewenste maximale grootte van de opslag (image):"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Please specify a maximum system snapshot image size (in bytes)."
msgstr "Wat is de maximale grootte van de opslag (image) in bytes?"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "This limit is not strict; the uswsusp does its best to respect it, but will exceed the specified limit if suspend needs a bigger image."
msgstr "Deze grens is niet strikt: uswsusp tracht zich aan deze grens te houden, maar zal er overheen gaan indien het in de slaapstand zetten een grotere opslag nodig heeft."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
#, no-c-format
msgid "Using 0 here will enforce the use of the smallest possible snapshot image. An empty value will use the hard coded default, which is 500MB. The default value is 45% of the system's memory: this is not the maximal size, but some additional free memory speeds up the suspend and resume process."
msgstr "0 betekent de kleinst mogelijke opslag (image). Een lege waarde komt neer op de standaardwaarde van 500MB. De programmawaarde is 45% van het systeemgeheugen; dit is niet de maximale grootte, maar enig extra vrij geheugen versnelt het in en uit de slaapstand zetten."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid "Log level for software suspend:"
msgstr "Logniveau voor in de slaapstand zetten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid "Please specify the kernel console log level which the s2disk/s2both and resume utilities will use to report the progress of suspend and resume.  On a stock kernel, messages with levels higher than 7 are usually not shown."
msgstr "Gelieve het kernel-console-niveau op te geven dat s2disk/s2both en uit de slaapstand komen gebruiken om voortgang te rapporteren. Met een standaardkernel zullen berichten met een niveau hoger dan 7 gewoonlijk niet worden getoond."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid "Maximal log level:"
msgstr "Maximaal logniveau:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid "Please specify the kernel console log level which the resume utility will use if the resume fails."
msgstr "Gelieve het kernel-console-logniveau aan te geven dat het programma gebruikt als het uit de slaapstand komen mislukt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid "Perform checksum on image?"
msgstr "Integriteitscontrole op opslag (image) uitvoeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid "Performing a checksum using the MD5 algorithm to verify the image integrity is slightly safer, but also takes more time."
msgstr "Het uitvoeren van een integriteitsconstrole met het MD5 algoritme is iets veiliger, maar kost ook iets meer tijd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid "Compress image?"
msgstr "Opslag (image) comprimeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid "Compressing the image with the LZF compression algorithm will result in a smaller image, which makes it possible to suspend with a smaller swap partition. Generally, it will also make reading and writing the image faster because there is less to read and write."
msgstr "Compressie van de opslag (image) met het LZF algoritme zal resulteren in een kleinere opslag, waardoor een kleinere swappartitie nodig is. In het algemeen zal dit het lezen en schrijven van de opslag ook sneller maken, omdat er minder te lezen en schrijven valt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid "Perform early write out?"
msgstr "Opslag (image) vroeg weg schrijven?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid "The synchronization of the resume device can start early in the process of writing the image to it. This has been reported to speed up suspend on some systems and eliminate the 'fast progress meter and long fsync wait' effect."
msgstr "De synchronisatie van het apparaat waarop de opslag (image) wordt bewaard kan bij het wegschrijven vroeg starten. Op sommige systemen maakt dit het in de slaapstand zetten sneller en elimineert dit het \"snelle voortgangsmeter en lang wachten op fsync\"-effect."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid "Show splash screen?"
msgstr "Speciaal scherm weergeven?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid "Instead of informative output, a splash screen with progress bar can be shown during the suspend and resume process. This requires the splashy package to be installed."
msgstr "Tijdens het in de slaapstand zetten en weer ontwaken kan, in plaats van informatieve uitvoer, een scherm met voortgangsmeter worden getoond. Dit vereist dat het pakket 'splashy' is geïnstalleerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid "Encrypt snapshot?"
msgstr "Opslag (image) versleutelen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid "For increased security, it is possible to encrypt the snapshot that is written to disk during suspend. On resume (and suspend if you don't use an RSA key), you will be prompted for a passphrase. Encryption adds a significant time to the suspend and resume processes."
msgstr "Voor betere beveiliging kan de opslag (image) worden versleuteld. Tijdens het uit de slaapstand komen (en het in de slaapstand zetten, als u geen RSA-sleutel gebruikt) zal om een wachtzin worden gevraagd. Versleuteling vergroot de tijd voor het in de slaapstand zetten en uit de slaapstand komen aanmerkelijk."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid "Path to RSA key file:"
msgstr "Pad naar RSA-sleutelbestand:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid "To avoid the need for a passphrase prompt during each suspend, an RSA key can be used to encrypt the image."
msgstr "Een RSA-sleutel kan worden gebruikt om niet steeds bij het in de slaapstand zetten een wachtzin te moeten invoeren."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid "Please specify the path to that file. Leave this field empty to not use an RSA key."
msgstr "Wat is het pad naar dat bestand? Indien u geen RSA-sleutel wenst laat u dit veld leeg."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid "Create an RSA key?"
msgstr "Een RSA-sleutel aanmaken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid "The key necessary for using the RSA encryption scheme can be generated now. You will be prompted for a passphrase."
msgstr "De sleutel die nodig is voor het RSA-versleutelschema kan nu worden gegenereerd. Er zal om een wachtzin worden gevraagd."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid "RSA key size:"
msgstr "Grootte van de RSA-sleutel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid "Please specify the size of the RSA key (number of bits between 1024 and 4096). A bigger key increases the encryption strength but slows down the encryption process."
msgstr "Wat is de grootte van de RSA-sleutel? Dit is het aantal bits tussen 1024 en 4096. Een grotere sleutel vergroot de veiligheid van de versleuteling maar vertraagt het versleutelen."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid "RSA passphrase:"
msgstr "RSA-wachtzin:"

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid "Please choose the passphrase to use on every resume to decrypt the image."
msgstr "Wat is de wachtzin voor het ontsleutelen van de opslag (image), telkens wannneer het systeem uit de slaapstand gaat?"

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:20001
msgid "RSA passphrase confirmation:"
msgstr "Bevestiging van de RSA-wachtzin:"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "reboot"
msgstr "herstarten"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "platform"
msgstr "platform"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "shutdown"
msgstr "afsluiten"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid "Shutdown method:"
msgstr "Wijze van afsluiten:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid "If this parameter is set to 'reboot', the s2disk utility will reboot the machine rather than powering down. This can be useful for testing purposes."
msgstr "Als deze parameter op 'herstarten' staat, zal het s2disk programma de computer herstarten in plaats van uitzetten. Dit kan nuttig zijn voor testen."

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid "If it is set to 'platform', hardware-specific optimization is used if available."
msgstr "Als het op 'platform' staat zal eventueel beschikbare hardware-specifieke optimalisatie worden gebruikt."


Reply to: