[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://nbd (45 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of nbd debconf templates.
# Copyright (C) 2003, 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nbd package.
# Wouter Verhelst <wouter@grep.be>, 2003
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nbd 1:2.9.25-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nbd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-05 18:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:12+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-client.templates:2001
msgid "AUTO_GEN is set to \"n\" in /etc/nbd-client"
msgstr "/etc/nbd-client heeft AUTO_GEN op \"n\" staan."

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-client.templates:2001
msgid ""
"The /etc/nbd-client file contains a line that sets the AUTO_GEN variable to "
"\"n\". The file will therefore not be regenerated automatically."
msgstr ""
"Het bestand /etc/nbd-client bevat een regel die de variabele 'AUTO_GEN' op "
"\"n\" zet. Het bestand zal daarom niet automatisch geregenereerd worden."

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-client.templates:2001
msgid ""
"If that's wrong, remove the line and call \"dpkg-reconfigure nbd-client\" "
"afterwards."
msgstr ""
"Als dat een vergissing is, verwijder dan deze regel en roep daarna \"dpkg-"
"reconfigure nbd-client\" aan."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:3001
msgid "Number of nbd-client connections to use:"
msgstr "Aantal te gebruiken nbd-client-verbindingen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:3001
msgid ""
"nbd-client can handle multiple concurrent connections. Please specify the "
"number of connections you'd like this configuration script to set up."
msgstr ""
"nbd-client kan verscheidene verbindingen tegelijkertijd afhandelen. Hoeveel "
"verbindingen moet dit configuratiescript instellen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:3001
msgid ""
"Note that if something has already been specified in /etc/nbd-client, the "
"current configuration will be used as defaults in these dialogs."
msgstr ""
"Merk op dat indien /etc/nbd-client reeds informatie bevat, dat dan de "
"huidige configuratie gebruikt zal worden voor de standaardwaarden in deze "
"dialogen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nbd-client.templates:4001
msgid "swap, filesystem, raw"
msgstr "swap, bestandssysteem, geen configuratie"

#. Type: select
#. Description
#: ../nbd-client.templates:4002
msgid "Intended use of the network block device number ${number}:"
msgstr "Gebruik van het netwerkblokapparaat-bestand nummer ${number}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nbd-client.templates:4002
msgid ""
"The network block device can serve multiple purposes. One of the most "
"interesting is to provide swap space over the network for diskless clients, "
"but you can store a filesystem on it, or do other things with it for which a "
"block device is interesting."
msgstr ""
"Het netwerkblokapparaat-bestand kan voor verschillende doelen gebruikt "
"worden. Eén van de meest interessante is om swapruimte via het netwerk aan "
"te bieden aan computers zonder harde schijf, maar u kunt er ook een "
"bestandssysteem op plaatsen, of er andere zaken mee doen waar een "
"blokapparaatbestand interessant voor kan zijn."

#. Type: select
#. Description
#: ../nbd-client.templates:4002
msgid ""
"If you intend to use the network block device as a swap device, choose \"swap"
"\". If you intend to use it as a filesystem, add a line to /etc/fstab, give "
"it the option \"_netdev\" (else init will try to mount it before it's "
"usable), and choose \"filesystem\". For all other purposes, choose \"raw\". "
"The only thing the nbd-client boot script will do then is start an nbd-"
"client process; you will have to set it up manually."
msgstr ""
"Als u van plan bent om het als swapapparaat te gebruiken, kies dan \"swap\". "
"Bent u van plan om dit als bestandssysteem te gebruiken, voeg dan een regel "
"toe aan /etc/fstab, geef het de optie \"_netdev\" (als u dat niet doet dan "
"zal init proberen het bestandssysteem aan te koppelen voordat deze bruikbaar "
"is), en kies \"bestandssysteem\". Voor alle andere doelen kiest u \"geen "
"configuratie\". Het enige dat het nbd-client opstartscript dan zal doen is "
"het starten van een nbd-client proces; u zult alle andere zaken handmatig "
"moeten instellen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:5001
msgid "Hostname of the server (number: ${number})?"
msgstr "Computernaam van de server (nummer: ${number})?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:5001
msgid ""
"Please enter the network name or IP address of the machine on which the nbd-"
"server process is running."
msgstr ""
"Gelieve de netwerknaam of het IP-adres van de machine waarop de nbd-server "
"draait, in te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:6001
msgid "Port or name for nbd export (number: ${number})?"
msgstr "Poort of naam van de nbd-export (nummer: ${number})?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:6001
msgid ""
"Please enter the TCP port number or NBD export name needed to access nbd-"
"server."
msgstr ""
"Gelieve het TCP-poortnummer of the NBD-exportnaam om nbd-server te "
"benaderen, in te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:6001
msgid ""
"Versions of nbd-server of 2.9.16 or lower did not support specifying a name "
"for the NBD export. If your NBD server is of an older version, you should "
"enter the TCP port number here, and should make sure not to enter any non-"
"numeric characters in the field."
msgstr ""
"nbd-server versie 2.9.16 of lager ondersteunden geen NBD-export op basis van "
"een naam. Als uw NBD-server van zo'n oude versie is dient u hier het TCP-"
"poortnummer op te geven en er op te letten dat u geen niet-numerieke tekens "
"invoert."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:6001
msgid ""
"More recent versions of nbd-server support providing a name for an export. "
"If the data entered in this field contains any non-numeric characters, then "
"this configuration system will accept that as a name and provide it to nbd-"
"client as a name-based export rather than a port-based one."
msgstr ""
"Nieuwer versies van nbd-server ondersteunen het gebruik van een naam voor "
"een export. Als dit veld niet-numerieke tekens bevat dan zal dit "
"configuratiesysteem het als een naam accepteren en het aanbieden aan nbd-"
"client als een op naam gebaseerde export in plaats van een op poort "
"gebaseerde."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:7001
msgid "/dev entry for this nbd-client (number: ${number})?"
msgstr "/dev-ingang voor deze nbd-client (nummer: ${nummer})?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:7001
msgid ""
"Every nbd-client process needs to be associated with a /dev entry with major "
"number 43. Please enter the name of the /dev entry you want to use for this "
"nbd-client. Note that this needs to be the full path to that entry, not just "
"the last part."
msgstr ""
"Elk nbd-client-proces moet geassocieerd worden met een /dev ingang met major "
"nummer 43. Gelieve de naam van de /dev-ingang op te geven die u wilt "
"gebruiken voor deze nbd-client. Merk op dat hier het volledige pad naar die "
"ingang bedoeld wordt, en niet slechts het laatste deel."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:7001
msgid ""
"If the /dev entry specified does not exist, it will be created with minor "
"number ${number}."
msgstr ""
"Wanneer deze ingang nog niet zou bestaan, zal hij aangemaakt worden met "
"minor nummer ${number}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-client.templates:8001
msgid "Disconnect all NBD devices on \"stop\"?"
msgstr "Alle NBD-apparaten afsluiten bij \"stop\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-client.templates:8001
msgid ""
"When the nbd-client init script is called to stop the nbd-client service, "
"there are two things that can be done: either it can disconnect all nbd-"
"client devices (which are assumed not to be in use), or it can disconnect "
"only those nbd-client devices that it knows about in its config file."
msgstr ""
"Wanneer het nbd-client initscript uitgevoerd wordt om de nbd-client service "
"te stoppen, zijn er twee dingen die gedaan kunnen worden: ofwel kan het "
"script alle nbd-client apparaten stoppen (waarbij er vanuit gegaan wordt dat "
"ze niet in gebruik zijn), ofwel kan het enkel die apparaten stoppen waarvan "
"het weet heeft via de configuratie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-client.templates:8001
msgid ""
"The default (and the traditional behavior) is to disconnect all nbd-client "
"devices. If the root device or other critical file systems are on NBD this "
"will cause data loss and should not be accepted."
msgstr ""
"Het standaard (en historisch) gedrag is om alle nbd-client verbindingen te "
"verbreken. Als het root-apparaat of een ander kritiek bestandssysteem zich "
"op een NBD bevindt, dan zal dit verlies van gegevens tot gevolg hebben en "
"dus moet deze optie dan niet geaccepteerd worden."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:9001
msgid "Extra parameters (number: ${number})"
msgstr "Extra opties (nummer: ${number})?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:9001
msgid ""
"If you wish to add any extra parameters to nbd-client, then please enter "
"them here."
msgstr ""
"Indien u extra opties aan nbd-client wenst mee te geven, gelieve ze dan hier "
"op te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:2001
msgid "Number of nbd-server instances to run:"
msgstr "Aantal te draaien nbd-server-instanties:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:2001
msgid ""
"Multiple nbd-server processes may run to export multiple files or block "
"devices. Please specify how many configurations for such servers you want to "
"generate."
msgstr ""
"U kan verschillende nbd-server-processen uitvoeren, om verschillende "
"bestanden of blokapparaten te exporteren. Gelieve op te geven hoeveel nbd-"
"server-configuraties u dit configuratiescript wilt laten aanmaken."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:2001
msgid ""
"Note that you can always add extra servers by adding them to /etc/nbd-server/"
"config, or by running \"dpkg-reconfigure nbd-server\"."
msgstr ""
"Merk op dat u altijd extra servers kan toevoegen door ze aan het bestand /"
"etc/nbd-server/config toe te voegen, of door \"dpkg-reconfigure nbd-server\" "
"uit te voeren."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:3001
msgid "TCP Port for server number ${number}:"
msgstr "TCP-poort voor de server nummer ${number}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:3001
msgid ""
"Please specify the TCP port this instance of nbd server will use for "
"backwards compatibility with older clients."
msgstr ""
"Welke TCP-poort moet deze instantie van nbd-server gebruiken voor de "
"ondersteuning van oudere clients?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:4001
msgid "Name of export ${number}:"
msgstr "Naam van export ${number}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:4001
msgid "Please specify a name for this export."
msgstr "Wat is naam voor deze export?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:5001
msgid "File to export (server number ${number}):"
msgstr "Te exporteren bestand (server nummer: ${number})?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:5001
#, no-c-format
msgid ""
"Please specify a file name or block device that should be exported over the "
"network. You can export a real block device (for instance \"/dev/hda1\"); a "
"normal file (such as \"/export/nbd/bl1\"); or a bunch of files all at once. "
"For the third option, you can use \"%s\" in the filename, which will be "
"expanded to the IP-address of the connecting client. An example would be \"/"
"export/swaps/swp%s\"."
msgstr ""
"U dient hier een bestandsnaam opgeven van een bestand of apparaatbestand "
"welke u via het netwerk wilt exporteren. U kunt ofwel een echt "
"apparaatbestand exporteren (b.v. \"/dev/hda1\"), een normaal bestand "
"exporteren (b.v. \"/export/nbd/bl1\"), of een hoop bestanden in één keer; "
"voor de laatste optie kan u \"%s\" in de bestandnaam gebruiken, wat dan "
"vervangen zal worden door het IP-adres van de client die probeert te "
"verbinden. Een mogelijk voorbeeld is \"/export/swaps/swp%s\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:5001
msgid ""
"Note that it is possible to tune the way in which the IP address will be "
"substituted in the file name. See \"man 5 nbd-server\" for details."
msgstr ""
"Merk op dat het mogelijk is om de wijze waarop het IP-adres vervangen wordt "
"in de bestandsnaam, aan te passen. Zie \"man 5 nbd-server\" voor details."

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-server.templates:6001
msgid "AUTO_GEN is set to \"n\" in /etc/nbd-server"
msgstr "AUTO_GEN staat op \"n\" in /etc/nbd-server"

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-server.templates:6001
msgid ""
"The /etc/nbd-server file contains a line that sets the AUTO_GEN variable to "
"\"n\". The file will therefore not be regenerated automatically."
msgstr ""
"Het bestand /etc/nbd-server bevat een regel dat de AUTO_GEN variabele op \"n"
"\" zet. Dit bestand zal daarom niet automatisch geregenereerd worden."

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-server.templates:6001
msgid ""
"Note that the current version of the nbd-server package no longer uses /etc/"
"nbd-server. Instead it uses a new configuration file, read by nbd-server "
"itself (rather than the init script), which supports more options. See \"man "
"5 nbd-server\" for details."
msgstr ""
"Merk op dat de huidige versie van het nbd-server pakket het bestand /etc/nbd-"
"server niet langer ondersteunt. In de plaats daarvan gebruikt het een nieuwe "
"stijl van configuratiebestand dat gelezen wordt door nbd-server zelf (in "
"plaats van het init-script), en dat meer mogelijkheden heeft. Zie \"man 5 "
"nbd-server\" voor details."

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-server.templates:6001
msgid ""
"If you remove or comment out the AUTO_GEN line, a file /etc/nbd-server/"
"config in the new format may be generated based on the current "
"configuration. Until then, the nbd-server installation will be broken."
msgstr ""
"Als u de AUTO_GEN-regel verwijdert of uitcommentarieerd, dan kan een "
"bestand /etc/nbd-server/config gegenereerd worden gebaseerd op uw huidige "
"configuratie. Tot dan zal uw nbd-server installatie niet werken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-server.templates:7001
msgid "Convert old-style nbd-server configuration file?"
msgstr "Het oude-stijl nbd-server configuratiebestand converteren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-server.templates:7001
msgid ""
"A pre-2.9 nbd-server configuration file has been found on this system. The "
"current nbd-server package no longer supports this file and will not work if "
"it is kept as is."
msgstr ""
"Een configuratiebestand voor nbd-server van voor versie 2.9 werd op dit "
"systeem gevonden. De huidige versie van het nbd-server pakket ondersteunt "
"dit bestand niet meer en zal zonder wijzigingen niet werken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-server.templates:7001
msgid ""
"If you choose this option, the system will generate a new style "
"configuration file based upon the old-style configuration file, which will "
"be removed. Otherwise, configuration questions will be asked and the system "
"will generate a new configuration file."
msgstr ""
"Indien u deze optie accepteert, dan zal het systeem een nieuwe-stijl "
"configuratiebestand aanmaken gebaseerd op het oude-stijl "
"configuratiebestand, dat vervolgens verwijderd zal worden. In het andere "
"geval zullen configuratievragen gesteld worden en zal het systeem een nieuw "
"configuratiebestand genereren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-server.templates:7001
msgid ""
"If a new-style configuration file already exists and you choose this option, "
"you will shortly see a \"modified configuration file\" prompt, as usual."
msgstr ""
"Als u reeds een nieuwe-stijl configuratiebestand hebt en u accepteert deze "
"optie, dan zal u zo dadelijk een \"gewijzigd configuratiebestand\"-prompt "
"zien, zoals gewoonlijk."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-server.templates:8001
msgid "Support port-based exports?"
msgstr "Op poort gebaseerde exports ondersteunen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-server.templates:8001
msgid ""
"Since version 2.9.18, nbd-server supports name-based exports, rather than "
"port-based ones. While this is generally preferable, you may have to support "
"systems running an older version of nbd-client, or might need to go through "
"a lot of trouble to update your older configurations in order to migrate to "
"name-based exports. In either of those cases, you should accept this option."
msgstr ""
"Sinds versie 2.9.18 ondersteunt nbd-server op naam gebaseerde exports, in "
"plaats van op poort gebaseerde. Hoewel dit meestal de voorkeur geniet, moet "
"u mogelijk systemen ondersteunen met een oudere versie van nbd-client, of is "
"het voor u heel veel moeite om uw oude configuraties om te zetten naar op "
"naam gebaseerde exports. In deze gevallen dient u deze optie te accepteren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-server.templates:8001
msgid ""
"Everyone else should leave the option at the default setting, which will "
"cause nbd-server to only support name-based exports."
msgstr ""
"Als dit niet het geval is dient u deze optie op de standaardwaarde te laten "
"staan, waardoor nbd-server alleen op naam gebaseerde exports zal "
"ondersteunen."

Reply to: