[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://netenv (20 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of netenv debconf templates.
# Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the netenv package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netenv 0.94.3-29\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: netenv@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-09 19:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-19 14:25+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Upon upgrade, ask again to renew configuration?"
msgstr "Bij opwaarderen weer vragen om configuratie te vernieuwen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"You've answered that you want to keep your current configuration this time. "
"Because the automatic configuration may get new features, you will be asked "
"the question again when you upgrade netenv the next time."
msgstr ""
"U heeft aangegeven dat u op dit moment de huidige configuratie wilt "
"aanhouden. Omdat de automatische configuratie mogelijk nieuwe "
"functionaliteit krijgt zal de volgende keer dat u netenv opwaardeert deze "
"vraag u weer worden gesteld."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If, however, you want debconf to remember your decision and never touch your "
"configuration, you can specify that now, by not choosing this option."
msgstr ""
"Maar als u wilt dat debconf uw beslissing onthoudt en nooit de configuratie "
"moet aanpassen kunt u dit nu aangeven door niet voor deze optie te kiezen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Keep existing configuration?"
msgstr "Bestaande configuratie houden?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"It appears that you already have configured netenv for ${NODE}. Now you can "
"select whether you want to keep the actual configuration or whether netenv "
"setup should create a new one, overriding the old file."
msgstr ""
"Het lijkt erop dat u netenv al heeft geconfigureerd voor ${NODE}. U kunt nu "
"aangeven of u deze configuratie wilt behouden of dat de netenv-setup een "
"nieuwe moet aanmaken die het bestaande bestand zal vervangen."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Not configuring netenv: No parseable configuration found"
msgstr "Netenv wordt niet geconfigureerd: Geen leesbare configuratie gevonden"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"The netenv package has tried to set up one network environment based on your "
"current network settings. However, it didn't find a configuration that it "
"understands - neither in /etc/network/interfaces, nor in /etc/pcmcia/network."
"opts."
msgstr ""
"Het netenv-pakket heeft geprobeerd om een netwerkomgeving op te zetten op "
"basis van uw huidige netwerkinstellingen. Er is echter geen configuratie "
"gevonden die bruikbaar is - noch in /etc/network/interfaces, noch in /etc/"
"pcmcia/network.opts."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "netenv will be disabled. Please refer to the documentation."
msgstr "Netenv zal worden uitgeschakeld. Zie de documentatie."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Not configuring netenv: Duplicate configuration found"
msgstr "Netenv wordt niet geconfigureerd: Dubbele configuratie gevonden"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The netenv package has tried to set up one network environment based on your "
"current network settings. However, it found configuration data at two "
"places, /etc/network/interfaces and /etc/pcmcia/network.opts. Both "
"configuration variants have to be treated differently by netenv, but the "
"installation script cannot decide."
msgstr ""
"Het netenv-pakket heeft geprobeerd om een netwerkomgeving op te zetten op "
"basis van uw huidige netwerkinstellingen. Er zijn echter "
"configuratiegegevens gevonden op twee verschillende plaatsen, /etc/network/"
"interfaces en /etc/pcmcia/network.opts. Deze configuratievarianten moeten "
"door netenv verschillend worden behandeld, maar het installatiescripts weet "
"niet welke er moet worden gekozen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Use current settings"
msgstr "Huidige instellingen gebruiken"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Disable for now"
msgstr "Voorlopig uitschakelen"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid "Configuration options:"
msgstr "Configuratie-opties:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"netenv has checked your current network settings. It seems it can set up one "
"working networking environment configuration for you, based on the settings "
"you currently use. To be able to switch environments, you have to create "
"additional configurations along this example."
msgstr ""
"Netenv heeft uw huidige netwerkinstellingen gecontroleerd. Het lijkt erop "
"dat het deze kan gebruiken om een werkende netwerkomgeving op te zetten. Om "
"tussen geschillende omgevingen te wisselen moet u aanvullende configuraties "
"maken naar dit voorbeeld."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"Alternatively, you can bypass automatic configuration and do it all manually "
"later. In this case, netenv will be disabled for now."
msgstr ""
"Daarnaast kunt u de automatische configuratie overslaan en dit allemaal "
"later handmatig doen. In dat geval zal netenv voorlopig worden uitgeschakeld."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Manual action required after installation"
msgstr "Na de installatie is handmatige aanpassing noodzakelijk"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"netenv has found that you are using a PCMCIA network card with the settings "
"stored in /etc/pcmcia/network.opts. To make netenv work, you have to add a "
"couple of lines in this file - please read the documentation in /usr/share/"
"doc/netenv."
msgstr ""
"Netenv heeft ontdekt dat u een PCMCIA-netwerkkaart gebruikt waarvan de "
"instellingen in /etc/pcmcia/network.opts staan. Om netenv te laten werken "
"dient u een aantal regels aan dit bestand toe te voegen - zie hiervoor de "
"documentatie in /usr/share/doc/netenv."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"netenv has set up your current configuration as the default network. If you "
"want to add further configurations, run netenv and choose \"new\". Note this "
"will not have an effect unless you made the change described above!"
msgstr ""
"Netenv heeft uw huidige configuratie ingesteld als het standaard netwerk. "
"Als u meer configuraties wilt toevoegen, voer dan netenv uit en kies \"new"
"\". Merk op dat dit geen effect zal hebben tenzij u de bovenstaande "
"verandering heeft doorgevoerd!"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "netenv's \"new\" menu item won't work"
msgstr "Netenv's menu-item \"new\" zal niet werken"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"netenv has found that the network settings on ${NODE} are stored in /etc/"
"network/interfaces, and has created one working configuration accordingly. "
"With this setup it is not possible to use the \"new\" menu item inside "
"netenv to create a new environment. Instead, you have to edit configuration "
"files manually - please read the documentation in /usr/share/doc/netenv."
msgstr ""
"Netenv heeft ontdekt dat de netwerkinstellingen van ${NODE} zijn opgeslagen "
"in /etc/network/interface en heeft op basis daarvan een werkende "
"configuratie aangemaakt. Met deze opstelling is het niet mogelijk om in "
"netenv het menu-item \"new\" te gebruiken voor het aanmaken van een nieuwe "
"omgeving. In plaats daarvan dient u de configuratiebestanden handmatig aan "
"het passen - lees hiervoor de documentatie in /usr/share/doc/netenv."

Reply to: