[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://dokuwiki (66 strings)Hoi,

Er was iets fout gegaan met de msgmerge waardoor er een paar verkeerde
strings waren. Dit (en enkele spatiefouten) is nu verbeterd.

Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of dokuwiki debconf templates.
# Copyright (C) 2007-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the dokuwiki package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dokuwiki_0.0.20101107a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dokuwiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-13 22:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-21 14:21+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "apache2"
msgstr "apache2"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "lighttpd"
msgstr "lighttpd"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Web server(s) to configure automatically:"
msgstr "Welke webservers moeten automatisch worden geconfigureerd?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002
msgid ""
"DokuWiki runs on any web server supporting PHP, but only listed web servers "
"can be configured automatically."
msgstr ""
"DokuWiki draait op elke webserver die PHP ondersteund, maar alleen de "
"onderstaande webservers kunnen automatisch worden geconfigureerd."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002
msgid ""
"Please select the web server(s) that should be configured automatically for "
"DokuWiki."
msgstr ""
"Geef alstublieft aan welke webservers automatisch voor DokuWiki "
"geconfigureerd moeten worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should the web server(s) be restarted now?"
msgstr "Webserver(s) nu herstarten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"In order to activate the new configuration, the reconfigured web server(s) "
"have to be restarted."
msgstr ""
"Om de nieuwe configuratie te activeren moeten de opnieuw ingestelde webserver"
"(s) worden herstart."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Wiki location:"
msgstr "Wiki-locatie: "

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Specify the directory below the server's document root from which DokuWiki "
"should be accessible."
msgstr ""
"Geef aan vanuit welke map onder de hoofddocumentmap van de server DokuWiki "
"bereikbaar moet zijn."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Authorized network:"
msgstr "Geautoriseerd netwerk:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Wikis normally provide open access to their content, allowing anyone to "
"modify it. Alternatively, access can be restricted by IP address."
msgstr ""
"Wiki's maken normaal gesproken hun inhoud vrij toegankelijk, waardoor "
"iedereen het kan wijzigen. Het is ook mogelijk om toegang te beperken op "
"basis van IP-adres."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If you select \"localhost only\", only people on the local host (the machine "
"the wiki is running on) will be able to connect. \"local network\" will "
"allow people on machines in a local network (which you will need to specify) "
"to talk to the wiki. \"global\" will allow anyone, anywhere, to connect to "
"the wiki."
msgstr ""
"Als u 'enkel localhost' selecteert mogen enkel mensen op de machine waar de "
"wiki op draait verbinding maken. Als u 'lokaal netwerk' kiest mogen alle "
"machines op het lokale netwerk (dit dient u te specificeren) verbinding "
"maken met de wiki. Als u 'globaal' kiest mag iedereen, van overal verbinding "
"maken met de wiki."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The default is for site security, but more permissive settings should be "
"safe unless you have a particular need for privacy."
msgstr ""
"De standaard is gekozen vanwege veiligheidsredenen, maar een ruimere "
"instelling moet ook veilig zijn tenzij privacy erg belangrijk is"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4002
msgid "localhost only"
msgstr "enkel localhost"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4002
msgid "local network"
msgstr "lokaal netwerk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4002
msgid "global"
msgstr "globaal"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Local network:"
msgstr "Lokaal netwerk:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The specification of your local network should either be an IP network in "
"CIDR format (x.x.x.x/y) or a domain specification (like .example.com)."
msgstr ""
"De specificatie van uw lokale netwerk dient of een IP-netwerk in CIDR-"
"formaat te zijn (x.x.x.x/y), of een domeinspecificatie (zoals .example.com)"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Anyone who matches this specification will be given full and complete access "
"to DokuWiki's content."
msgstr ""
"Iedereen die binnen de specificatie valt krijgt volledige toegang tot de "
"inhoud van de DokuWiki."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Purge pages on package removal?"
msgstr "Wilt u de wiki-pagina's wissen bij het verwijderen van het pakket?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"By default, DokuWiki stores all its pages in a file database in /var/lib/"
"dokuwiki."
msgstr ""
"Standaard slaat DokuWiki de wiki-pagina's op in bestanden in /var/lib/"
"dokuwiki."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Accepting this option will leave you with a tidier system when the DokuWiki "
"package is removed, but may cause information loss if you have an "
"operational wiki that gets removed."
msgstr ""
"Aanvaarden van deze optie geeft een opgeruimder systeem wanneer het pakket "
"'dokuwiki' verwijderd wordt, maar kan dataverlies veroorzaken als u een "
"operationele wiki heeft die verwijderd wordt. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Make the configuration web-writeable?"
msgstr "Moet de configuratie schrijfbaar zijn vanaf het web?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"DokuWiki includes a web-based configuration interface. To be usable, it "
"requires the web server to have write permission to the configuration "
"directory."
msgstr ""
"DokuWiki bevat een webinterface voor de configuratie. Om deze te gebruiken "
"moet de webserver kunnen schrijven naar de configuratiemap."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Accepting this option will give the web server write permissions on the "
"configuration directory and files."
msgstr ""
"Als u deze optie accepteert krijgt de webserver schrijfrechten op de "
"configuratiemap en -bestanden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"The configuration files will still be readable and editable by hand "
"regardless of whether or not you accept this option."
msgstr ""
"De configuratiebestanden blijven handmatig leesbaar en te bewerken "
"onafhankelijk van wat u hier kiest."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Make the plugins directory web-writeable?"
msgstr "Moet de uitbreidingenmap schrijfbaar zijn vanaf het web?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"DokuWiki includes a web-based plugin installation interface. To be usable, "
"it requires the web server to have write permission to the plugins directory."
msgstr ""
"DokuWiki bevat een webinterface voor de installatie van uitbreidingen. Om "
"deze te gebruiken moet de webserver kunnen schrijven naar de "
"uitbreidingenmap."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Accepting this option will give the web server write permissions to the "
"plugins directory."
msgstr ""
"Als u deze optie accepteert krijgt de webserver schrijftoegang tot de "
"uitbreidingenmap."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Plugins can still be installed by hand regardless of whether or not you "
"accept this option."
msgstr ""
"Uitbreidingen kunnen nog steeds handmatig worden geïnstalleerd onafhankelijk "
"van wat u hier kiest."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Wiki title:"
msgstr "Naam van de wiki:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"The wiki title will be displayed in the upper right corner of the default "
"template and on the browser window title."
msgstr ""
"De naam van de wiki is zichtbaar in de rechterbovenhoek van het standaard "
"template en in de titelbalk van de webbrowser."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:10001
msgid "CC0 \"No Rights Reserved\""
msgstr "CC0 Public Domain"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:10001
msgid "CC Attribution"
msgstr "CC-Naamsvermelding"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:10001
msgid "CC Attribution-ShareAlike"
msgstr "CC-Naamsvermelding-GelijkDelen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:10001
msgid ""
"\n"
"   GNU Free Dobumentation Licence"
msgstr ""
"\n"
"   GNU Free Documentation License"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:10001
msgid "CC Attribution-NonCommercial"
msgstr "CC-Naamsvermelding-NietCommercieel"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:10001
msgid ""
"\n"
"   CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike"
msgstr ""
"\n"
"   CC-Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:10002
msgid "Wiki license:"
msgstr "Licentie van de wiki:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:10002
msgid "Please choose the license you want to apply to your wiki content."
msgstr "Onder welke licentie wilt u de inhoud van uw wiki laten vallen?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:10002
msgid ""
"Creative Commons \"No Rights Reserved\" is designed to waive as many rights "
"as legally possible."
msgstr ""
"De CC0 Public Domain Verklaring heeft als doel om afstand te doen van zoveel "
"mogelijk rechten als wettelijk mogelijk is."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:10002
msgid ""
"CC Attribution is a permissive license that only requires licensees to give "
"credit to the author."
msgstr ""
"CC-Naamsvermelding is een ruime licentie die van de licentiegebruikers "
"alleen eist dat ze de auteur vermelden."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:10002
msgid ""
"CC Attribution-ShareAlike and GNU Free Documentation License are copyleft-"
"based free licenses (requiring modifications to be released under similar "
"terms)."
msgstr ""
"CC-Naamsvermelding-GelijkDelen en de GNU Free Document License zijn op "
"copyleft gebaseerde vrije licenties (die eisen dat veranderingen onder "
"gelijk voorwaarden worden vrijgegeven)."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:10002
msgid ""
"CC Attribution-NonCommercial and CC Attribution-Noncommercial-ShareAlike are "
"non-free licenses, in that they forbid commercial use."
msgstr ""
"CC-Naamsvermelding-NietCommercieel en CC-Naamsvermelding-NietCommercieel-"
"GelijkDelen zijn niet-vrije licenties, in de zin dat ze gebruik voor "
"commerciële doeleinden verbieden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Enable ACL?"
msgstr "Toegangsbeheer activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Enable this to use an Access Control List for restricting what the users of "
"your wiki may do."
msgstr ""
"Activeer dit om een toegangsbeheerinstellingen te gebruiken die gebruikers "
"beperken in wat ze op uw wiki mogen doen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"This is a recommended setting because without ACL support you will not have "
"access to the administration features of DokuWiki."
msgstr ""
"Deze instelling wordt aangeraden omdat u zonder toegangsbeheerinstellingen "
"geen toegang heeft tot de beheerdersfuncties van DokuWiki."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Administrator username:"
msgstr "Gebruikersnaam van de beheerder:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Please enter a name for the administrator account, which will be able to "
"manage DokuWiki's configuration and create new wiki users. The username "
"should be composed of lowercase ASCII letters only."
msgstr ""
"Gelieve een naam voor de beheerdersaccount in te voeren. Deze kan de "
"configuratie van DokuWiki beheren en nieuwe wiki-gebruikers aanmaken. De "
"gebruikersnaam mag enkel kleine letters uit de ASCII-tekenset bevatten."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"If this field is left blank, no administrator account will be created now."
msgstr ""
"Als u dit veld leeg laat wordt er nu geen beheerdersaccount aangemaakt."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Administrator real name:"
msgstr "Echte naam van de beheerder:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"Please enter the full name associated with the wiki administrator account. "
"This name will be stored in the wiki password file as an informative field, "
"and will be displayed with the wiki page changes made by the administrator "
"account."
msgstr ""
"Gelieve de volledige naam die bij de beheerdersaccount hoort invoeren. Deze "
"naam word als extra informatie in het wachtwoordbestand van de wiki "
"opgeslagen en wordt getoond bij de paginawijzigingen die de "
"beheerdersaccount maakt."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Administrator email address:"
msgstr "E-mailadres van de beheerder:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"Please enter the email address associated with the wiki administrator "
"account. This address will be stored in the wiki password file, and may be "
"used to get a new administrator password if you lose the original."
msgstr ""
"Gelieve het e-mailadres dat bij de beheerdersaccount hoort. Dit adres wordt "
"in het wachtwoordbestand van de wiki opgeslagen en kan gebruikt worden om "
"een nieuw beheerderswachtwoord op te vragen wanneer u deze vergeten bent."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Wachtwoord voor de beheerder:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Please choose a password for the wiki administrator."
msgstr ""
"Gelieve een wachtwoord voor de beheerdersaccount van de wiki te kiezen."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Voer ter controle het wachtwoord nogmaals in:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"Please enter the same \"admin\" password again to verify you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Gelieve hetzelfde beheerderswachtwoord nogmaals in te voegen om te "
"controleren dat u geen typefout hebt gemaakt."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Password input error"
msgstr "Invoerfout bij wachtwoord"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""
"De twee door u ingevoerde wachtwoorden waren niet gelijk. Probeer nogmaals."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Initial ACL policy:"
msgstr "Initiële toegangsbeheerbeleid:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"Please select what initial ACL configuration should be set up to match the "
"intended usage of this wiki:\n"
" \"open\":   both readable and writeable for anonymous users;\n"
" \"public\": readable for anonymous users, writeable for registered users;\n"
" \"closed\": readable and writeable for registered users only."
msgstr ""
"Gelieve aan te geven wat de initiële toegangsbeheerinstellingen moeten zijn, "
"afhankelijk van hoe u de wiki wilt gebruiken:\n"
" \"open\":     lees- en schrijfbaar voor anonieme gebruikers;\n"
" \"publiek\":  leesbaar voor anonieme gebruikers, schrijfbaar voor "
"geregistreerde gebruikers;\n"
" \"gesloten\": enkel lees- en schrijfbaar voor geregistreerde gebruikers."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"This is only an initial setup; you will be able to adjust the ACL rules "
"later."
msgstr ""
"Dit is enkel de begininstelling; u kan de toegangsinstellingen later nog "
"aanpassen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:18002
msgid "open"
msgstr "open"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:18002
msgid "public"
msgstr "publiek"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:18002
msgid "closed"
msgstr "gesloten"

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: