[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://uswsuspCC debian-l10n-dutch@lists.debian.org

On Mon, Mar 21, 2011 at 09:55:06PM +0100, willem kuyn wrote:

|| # Dutch uswsusp po-debconf translation,
|| # Copyright (C) 2008 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
|| # This file is distributed under the same license as the uswsusp package.
|| # Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2008.
|| #
|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: uswsusp 0.7-1\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: uswsusp@packages.debian.org\n"
|| "POT-Creation-Date: 2008-07-26 09:54+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2011-03-21 21:45+0100\n"
|| "Last-Translator: willem kuyn <willemkuyn@gmail.com>\n"
|| "Language-Team: Debian-Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
|| "Language: \n"

|| # image is hier geen afbeelding meer een opslag grootte
|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../uswsusp.templates:8001
|| msgid "Preferred maximum image size:"
|| msgstr "Gewenste maximale afbeeldingsgrootte:"

Bij gebrek aan beter is image vertaald met afbeelding. Het is een
technische term voor het op disk opgeslagen snapshot. De inhoud van
het geheugen is "afgebeeld" op de disk. Vandaar dat afbeelding een niet
geheel incorrecte vertaling is, als ik het zo mag zeggen.

Als je iets beters weet mag je het veranderen. Image is gewoon een
rotwoord om te vertalen.

Ik laat verdere "image" opmerkingen achterwege.

|| # strikt is hier bedoled als vast
|| # image = opslag
|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../uswsusp.templates:8001
|| msgid "This limit is not strict; the uswsusp does its best to respect it, but will exceed the specified limit if suspend needs a bigger image."
|| msgstr "Deze grens is niet strikt: uswsusp tracht zich aan deze grens te houden, maar zal er overheen gaan indien suspend een grotere afbeelding nodig heeft."

Ik interpreteer een "strikte" grens als een grens die absoluut niet
overschreden wordt. Een grens die niet strikt is kan wel overschreden
worden, en dat is hier dan het geval.

Ik denk dat een "vaste grens" minder duidelijk is.

|| # voorgegeven vervangen door voorkeuze
|| # enig bij extra kan weggelaten worden
|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../uswsusp.templates:8001
|| #, no-c-format
|| msgid "Using 0 here will enforce the use of the smallest possible snapshot image. An empty value will use the hard coded default, which is 500MB. The default value is 45% of the system's memory: this is not the maximal size, but some additional free memory speeds up the suspend and resume process."
|| msgstr "0 betekent de kleinst mogelijke afbeelding. Een lege waarde komt neer op de standaard waarde van 500MB. De voorgegeven waarde is 45% van het systeemgeheugen; dit is niet de maximale grootte, maar enig extra vrij geheugen versnelt het in de slaapstand zetten en uit de slaapstand komen."

Geen bezwaar. Voel je vrij de vertaling aan te passen.

|| # Waarom hier een vraag?
|| # Bij de vraag voor het RSA pad wordt dit niet gedaan
|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../uswsusp.templates:9001
|| msgid "Log level for software suspend:"
|| msgstr "Wat is het logniveau voor software-suspend?"

Consistentie is goed.

|| # Op vervangen door Met of Bij
|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../uswsusp.templates:9001
|| msgid "Please specify the kernel console log level which the s2disk/s2both and resume utilities will use to report the progress of suspend and resume. On a stock kernel, messages with levels higher than 7 are usually not shown."
|| msgstr "Gelieve het kernel-console-niveau op te geven dat s2disk/s2both en resume gebruiken om voortgang te rapporteren. Op een standaardkernel zullen berichten met een niveau hoger dan 7 gewoonlijk niet worden getoond."

Ik zou "met" kiezen.

|| # afbeedling 2x
|| # suspend is hier slaapstand elders wordt suspend gebruikt
|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../uswsusp.templates:13001
|| msgid "The synchronization of the resume device can start early in the process of writing the image to it. This has been reported to speed up suspend on some systems and eliminate the 'fast progress meter and long fsync wait' effect."
|| msgstr "De synchronisatie van het apparaat waarop de afbeelding wordt bewaard kan vroeg starten, reeds tijdens het bewaren van de afbeelding. Op sommige systemen maakt dit het in de slaapstand zetten sneller en elimineert dit het \"snelle voortgangsmeter en lang wachten op fsync\"-effect."

Suspend: goed gespot. Consistentie is goed.

|| # snapshot = moment opname maar wordt hier iets anders bedoeld dan image?
|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../uswsusp.templates:15001
|| msgid "Encrypt snapshot?"
|| msgstr "Afbeelding versleutelen?"

Zie eerder verhaal over snapshot. Momentopname is overigens één woord.

|| # afbeelding
|| # resume is elders ontwaken
|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../uswsusp.templates:15001
|| msgid "For increased security, it is possible to encrypt the snapshot that is written to disk during suspend. On resume (and suspend if you don't use an RSA key), you will be prompted for a passphrase. Encryption adds a significant time to the suspend and resume processes."
|| msgstr "Voor betere beveiliging kan de afbeelding worden versleuteld. Tijdens het uit de slaapstand komen (en het in de slaapstand zetten, als u geen RSA-sleutel gebruikt) zal u om een wachtzin worden gevraagd. Versleuteling vergroot de tijd voor het in de slaapstand zetten en uit de slaapstand komen aanmerkelijk."

Prima.

|| # Er zal ipv U zal
|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../uswsusp.templates:17001
|| msgid "The key necessary for using the RSA encryption scheme can be generated now. You will be prompted for a passphrase."
|| msgstr "De sleutel die nodig is voor het RSA-versleutelschema kan nu worden gegenereerd. U zal om een wachtzin worden gevraagd."

Prima.

|| #~ msgid "poweroff"
|| #~ msgstr "uitschakelen"

Dit is commentaar (een oude tekst met vertaling) en kan in de uiteindelijk
vertaling beter worden verwijderd.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: