[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vertaling van de Release notes -- reviewOn Mon, Jan 31, 2011 at 07:20:20PM +0100, Eric Spreen wrote:

|| # Dutch translation of Debian Squeeze Release Notes - about.po
|| # Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>, 2011.
|| #
|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: release-notes 6.0\n"
|| "POT-Creation-Date: 2011-01-30 22:38+0000\n"
|| "PO-Revision-Date: 2011-01-31 19:14+0100\n"
|| "Last-Translator: Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>\n"
|| "Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: ENCODING"

|| # type: Content of: <chapter><caution><para>
|| #: en/about.dbk:26
|| msgid ""
|| "Note that it is impossible to list every known issue and that therefore a "
|| "selection has been made based on a combination of the expected prevalence "
|| "and impact of issues."
|| msgstr ""
|| "Beseft u dat het onmogelijk is om elke bekende moeilijkheid hier te "
|| "vermelden en dat hierom een selectie is gemaakt, gebaseerd op een combinatie "
|| "van hoe vaak men verwacht dat het probleem voorkomt en de ernst van de "
|| "moeilijkheden."

Het is onmogelijk om...
Het is helaas onmogelijk om...

Voorstel: "issue" vertalen met "aandachtspunt"?

->

msgstr ""
"Het is onmogelijk om elk bekend aandachtspunt hier te vermelden: daarom "
"is een selectie is gemaakt, gebaseerd op een combinatie van hoe vaak men "
"verwacht dat het voorkomt en de ernst ervan."

|| # type: Content of: <chapter><para>
|| #: en/about.dbk:32
|| msgid ""
|| "Please note that we only support and document upgrading from the previous "
|| "release of Debian (in this case, the upgrade from &oldrelease;). If you "
|| "need to upgrade from older releases, we suggest you read previous editions "
|| "of the release notes and upgrade to &oldrelease; first."
|| msgstr ""
|| "Merkt u op dat wij enkel het opwaarderen vanaf de vorige uitgave van Debian "
|| "(in dit geval, opwaardering vanaf &oldrelease;) ondersteunen en "
|| "documenteren. Als u vanaf oudere uitgaves moet opwaarderen, raden wij u aan "
|| "vorige edities van de release notes te lezen en eerst op te waarderen naar "
|| "&oldrelease;."
||
|| # type: Content of: <chapter><section><title>
|| #: en/about.dbk:40
|| msgid "Reporting bugs on this document"
|| msgstr "Bugs over dit document rapporteren"

msgstr "Rapporteren van fouten in dit document"

|| # type: Content of: <chapter><section><para>
|| #: en/about.dbk:42
|| msgid ""
|| "We have attempted to test all the different upgrade steps described in this "
|| "document and to anticipate all the possible issues our users might encounter."
|| msgstr ""
|| "Wij hebben getracht alle verschillende opwaardeerstappen die in dit document "
|| "beschreven staan te testen en op alle mogelijke problemen die onze "
|| "gebruikers zouden kunnen ondervinden te anticiperen."

s/en op alle/en alle/

|| # type: Content of: <chapter><section><para>
|| #: en/about.dbk:47
|| msgid ""
|| "Nevertheless, if you think you have found a bug (incorrect information or "
|| "information that is missing) in this documentation, please file a bug in "
|| "the <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> against the "
|| "<systemitem role=\"package\">release-notes</systemitem> package. You might "
|| "want to review first the <ulink url=\"&url-bts-rn;\">existing bug reports</"
|| "ulink> in case the issue you've found has already been reported. Feel free "
|| "to add additional information to existing bug reports if you can contribute "
|| "content for this document."
|| msgstr "Denkt u dat u toch nog een bug heeft gevonden (foutieve of ontbrekende informatie) in deze documentatie, dient u deze dan alstublieft in bij het <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> tegen het pakket <systemitem role=\"package\">release-notes</systemitem>. Het wordt aangeraden eerst <ulink url=\"&url-bts-rn;\">bestaande bugrapporten</ulink> na te kijken, voor het geval dat het probleem dat u heeft gevonden al is gemeld. Voelt u zich vrij om extra informatie aan bestaande bugrapporten toe te voegen als u inhoud van dit document kunt bijdragen."

msgstr ""
"Denkt u dat u toch nog een probleem (foutieve of ontbrekende informatie) "
"heeft gevonden in deze documentatie, dient u deze dan alstublieft in "
"bij het <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> tegen het "
"pakket <systemitem role=\"package\">release-notes</systemitem>. Het wordt "
"aangeraden eerst <ulink url=\"&url-bts-rn;\">bestaande bugrapporten</ulink> "
"na te kijken, voor het geval dat het probleem dat u heeft gevonden al is "
"gemeld. Voelt u zich vrij om extra informatie aan bestaande bugrapporten "
"toe te voegen als u inhoud aan dit document kunt bijdragen."

|| # type: Content of: <chapter><section><para>
|| #: en/about.dbk:59
|| msgid ""
|| "We appreciate, and encourage, reports providing patches to the document's "
|| "sources. You will find more information describing how to obtain the sources "
|| "of this document in <xref linkend=\"sources\"/>."
|| msgstr ""
|| "Wij waarderen, en juichen rapporten die verbeteringen aan de broncode van de "
|| "documenten brengen toe. Meer informatie over het verkrijgen van de broncode "
|| "van dit document kunt u vinden in <xref linkend=\"sources\"/>"

Tangconstructie. :(

msgstr ""
"Wij waarderen en moedigen rapporten aan die verbeteringen aandragen voor "
"de broncode van dit document. Meer informatie over het verkrijgen van de "
"broncode van dit document kunt u vinden in <xref linkend=\"sources\"/>"

|| # type: Content of: <chapter><section><para>
|| #: en/about.dbk:69
|| msgid ""
|| "We welcome any information from users related to upgrades from "
|| "&oldreleasename; to &releasename;. If you are willing to share information "
|| "please file a bug in the <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</"
|| "ulink> against the <systemitem role=\"package\">upgrade-reports</systemitem> "
|| "package with your results. We request that you compress any attachments "
|| "that are included (using <command>gzip</command>)."
|| msgstr ""
|| "Wij waarderen alle informatie van gebruikers gerelateerd aan opwaarderingen "
|| "vanaf &oldreleasename; naar &releasename;. Indien u bereid bent informatie "
|| "te delen, dient u dan alstublieft een bug met uw resultaten in bij het "
|| "<ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> tegen het pakket "
|| "<systemitem role=\"package\">upgrade-reports</systemitem>. We verzoeken u om "
|| "alle bijlagen te comprimeren (met behulp van <command>gzip</command>)."

s/gebruikers gerelateerd/gebruikers, die gerelateerd is/

|| # type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
|| #: en/about.dbk:89
|| msgid ""
|| "The status of your package database before and after the upgrade: "
|| "<command>dpkg</command>'s status database available at <filename>/var/lib/"
|| "dpkg/status</filename> and <systemitem role=\"package\">apt</systemitem>'s "
|| "package state information, available at <filename>/var/lib/apt/"
|| "extended_states</filename>. You should have made a backup before the "
|| "upgrade as described at <xref linkend=\"data-backup\"/>, but you can also "
|| "find backups of <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> in <filename>/var/"
|| "backups</filename>."
|| msgstr ""
|| "De status van uw pakketdatabase voor en na de opwaardering: de "
|| "statusdatabase van <command>dpkg</command>, beschikbaar onder <filename>/var/"
|| "lib/dpkg/status</filename> en de staatinformatie van <systemitem role="
|| "\"package\">apt</systemitem>, beschibaar onder <filename>/var/lib/apt/"
|| "extended_states</filename>. U zou een reservekopie moeten maken voor het "
|| "opwaarderen, zoals beschreven in <xref linkend=\"data-backup\"/>, maar u "
|| "kunt ook backups van <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> vinden in "
|| "<filename>/var/backups</filename>."

s/staatinformatie/toestandsinformatie/

Het is aan te raden een reservekopie te maken voor het opwaarderen...

s/backups/reservekopieën/

------------------------------------------------------------------------

|| # Dutch Translation of Debian Squeeze Release Notes - installing.po
|| # Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>, 2011.
|| #
|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: release-notes 6.0\n"
|| "POT-Creation-Date: 2011-01-30 22:38+0000\n"
|| "PO-Revision-Date: 2011-01-31 19:14+0100\n"
|| "Last-Translator: Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>\n"
|| "Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: ENCODING"

|| # type: Content of: <chapter><para>
|| #: en/installing.dbk:10
|| msgid ""
|| "The Debian Installer is the official installation system for Debian. It "
|| "offers a variety of installation methods. Which methods are available to "
|| "install your system depends on your architecture."
|| msgstr ""
|| "Het Debian Installatiesysteem is het officiële installatiesysteem voor "
|| "Debian. Het biedt een aantal verschillende installatiemethoden. Welke "
|| "methoden beschikbaar zijn om uw systeem te installeren hangt af van uw "
|| "architectuur."

Het biedt verscheidene installatiemethoden.

|| # type: Content of: <chapter><para>
|| #: en/installing.dbk:15
|| msgid ""
|| "Images of the installer for &releasename; can be found together with the "
|| "Installation Guide on the <ulink url=\"&url-installer;\">Debian website</"
|| "ulink>."
|| msgstr ""
|| "Opnames van het installatiesysteem voor &releasename; kunnen samen met de "
|| "installatiehandleiding worden gevonden op de <ulink url=\"&url-installer;"
|| "\">Debian website</ulink>."

"Opnames" lijkt me geen goede vertaling. Te letterlijk.

Ik denk dat gewoon "Bestanden" wel helder genoeg is, hoewel het iets
minder specifiek is.

|| # type: Content of: <chapter><section><title>
|| #: en/installing.dbk:32
|| msgid "What's new in the installation system?"
|| msgstr "Wat is nieuw in het installatiesysteem?"

"Nieuw in het installatiesysteem.

|| # type: Content of: <chapter><section><para>
|| #: en/installing.dbk:34
|| msgid ""
|| "There has been a lot of development on the Debian Installer since its first "
|| "official release with &debian; 3.1 (sarge) resulting in both improved "
|| "hardware support and some exciting new features."
|| msgstr ""
|| "Er is veel ontwikkeling geweest op het Debian Installatiesysteem sinds de "
|| "eerste officiële uitgave met &debian; 3.1 (sarge). Dit heeft geleid tot "
|| "zowel betere hardware-ondersteuning en opmerkelijke nieuwe functies."

ontwikkeling geweest aan

zowel ... als (niet: zowel ... en)

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:76
|| msgid ""
|| "Support for the Alpha ('alpha'), ARM ('arm') and HP PA-RISC ('hppa') "
|| "architectures has been dropped from the installer. The 'arm' architecture "
|| "is obsoleted by the ARM EABI ('armel') port."
|| msgstr ""
|| "Er bestaat niet langer ondersteuning voor de architecturen Alpha ('alpha'), "
|| "ARM ('arm') en HP PA-RISC ('hppa') in het installatiesysteem. De 'arm' "
|| "architectuur is opgevolgd door de port ARM EABI ('armel')."

Ondesteuning in het installatiesysteem voor ... is vervallen.

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:88
|| msgid ""
|| "The installer can be used to install the kFreeBSD instead of the Linux "
|| "kernel and test the technology preview. To use this feature the appropriate "
|| "installation image (or CD/DVD set) has to be used."
|| msgstr ""
|| "Het installatiesysteem kan gebruikt worden om kFreeBSD in plaats van de "
|| "Linuxkernel en de vooruitgave van de technologie te testen. Om deze functie "
|| "te gebruiken dient u de juiste installatie-opname (of CD/DVD-serie) te "
|| "gebruiken."

...Linux kernel...

en daar is dat vermaledijde "image" weer. Toch maar weer "bestand(en)"
van maken?

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:99
|| msgid "The installation system now supports the following platforms:"
|| msgstr "Het installatiesysteem ondersteund nu de volgende platformen:"

ondersteunt

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
|| #: en/installing.dbk:143
|| msgid "GRUB 2 is the default bootloader"
|| msgstr "GRUB 2 is de nieuwe standaard opstartlader"

s/nieuwe //

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:146
|| msgid ""
|| "The bootloader that will be installed by default is <systemitem role="
|| "\"package\">grub-pc</systemitem> (GRUB 2)."
|| msgstr ""
|| "De opstartlader die standaard geïnstalleerd zalworden is <systemitem role="
|| "\"package\">grub-pc</systemitem> (GRUB 2)."

zal worden

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:156
|| msgid ""
|| "The dialogs presented during the installation process now provide help "
|| "information. Although not currently used in all dialogs, this feature would "
|| "be increasingly used in future releases. This will improve the user "
|| "experience during the installation process, especially for new users."
|| msgstr ""
|| "De dialogen tijdens het installatieproces voorzien u nu van informatie. "
|| "Hoewel deze functie nog niet in alle dialogen wordt gebruik, zal het steeds "
|| "meer worden gebruikt in toekomstige uitgaves. Di zal de gebruikerservaring "
|| "tijden het insstalltieproces verbeteren, zeker voor nieuwe gebruikers."

wordt gebruikt,
uitgaven. (?)
Dit zal
installatieproces

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:179
|| msgid ""
|| "The system will automatically select for installation hardware-specific "
|| "packages when they are appropriate. This is achieved through the use of "
|| "<literal>discover-pkginstall</literal> from the <systemitem role=\"package"
|| "\">discover</systemitem> package."
|| msgstr ""
|| "Het systeem zal automatisch hardware-specifieke pakketten selecteren wanneer "
|| "dit toepaselijk is. Dit wordt gedaan met behuld van <literal>discover-"
|| "pkginstall</literal> uit het pakket <systemitem role=\"package\">discover</"
|| "systemitem>."

... van toepassing is.
met behulp van

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
|| #: en/installing.dbk:188
|| msgid "Support for installation of previous releases"
|| msgstr "Ondersteuning voor installatie van vorige uitgaves"

uitgaven (?) zo ja, doe even een global search, er zijn nog meer voorkomens.

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:214
|| msgid ""
|| "This release of the installer supports the use of the ext4 file system and "
|| "it also simplifies the creation of RAID, LVM and crypto protected "
|| "partitioning systems. Support for the reiserfs file system is no longer "
|| "included by default, although it can be optionally loaded."
|| msgstr ""
|| "Deze uitgave van het installatiesysteem ondersteund het gebruik van het ext4-"
|| "bestandssystem. Tevens versimpeld het het aanmaken van RAID, LVM en "
|| "cryptografisch beschermde partitiesystemen. Ondersteuning voor het reiserfs-"
|| "bestandssysteem wordt standaard niet meer geboden, hoewel het wel optioneel "
|| "geladen kan worden.c"

ondersteunt
versimpelt
c aan het einde weg

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
|| #: en/installing.dbk:224
|| msgid "Support for loading firmware debs during installation"
|| msgstr "Ondersteuning voor het laden van firmware debs tijdens installatie"
||
|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:227
|| msgid ""
|| "It is now possible to load firmware package files from the installation "
|| "media in addition to removable media, allowing the creation of PXE images "
|| "and CDs/DVDs with included firmware packages."
|| msgstr ""
|| "Het is nu mogelijk om pakketbestanden met firmware naast van verwisselbare "
|| "media ook van de installatiemedia te laden. Dit maakt het mogelijk om PXE-"
|| "opnames en CD/DVD's te maken met bijgevoegde firmwarepakketten."

En weer dat lastige "image". Bestanden lijkt me ook hier goed.

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:233
|| msgid ""
|| "Starting with Debian &release;, non-free firmware has been moved out of "
|| "main. To install Debian on hardware that needs non-free firmware, you can "
|| "either provide the firmware yourself during installation or use pre-made non-"
|| "free CDs/DVDs which include the firmware. See the <ulink url=\"http://www.";
|| "debian.org/distrib\">Getting Debian section</ulink> on the Debian website "
|| "for more information."
|| msgstr ""
|| "Vanaf Debian &release; is niet-vrije firmware uit de main-distributie "
|| "gehaald. Om Debian te installeren op hardware dat niet-vrije firmware "
|| "vereist, kunt u ofwel de firmware zelf leveren tijdens de installatie ofwel "
|| "de vooraf gemaakte niet-vrije CD/DVD's gebruiken, die wel de firmware "
|| "bevatten. Zie the sectie <ulink url=\"http://www.debian.org/distrib";
|| "\">Verkrijgen</ulink> op de Debian website voor meer informatie."

hardware die
s/vereist,/vereist/

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:261
|| msgid ""
|| "Asturian, Estonian, Kazakh and Persian have been added to the graphical and "
|| "text-based installer."
|| msgstr ""
|| "Asturisch, Estisch, Kazachs en Perzisch zijn toegevoegd aan het grafische en "
|| "op tekst gebaseerde installatiesysteem."

Ests

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
|| #: en/installing.dbk:294
|| msgid "Improved localisation selection"
|| msgstr "Verbeterde selectie van lokalisatie"

Hieronder staat localisatie. Het maakt mij niet veel uit (lichte voorkeur
voor c), maar wees in ieder geval consistent. Doe even een global search.

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:297
|| msgid ""
|| "The selection of localisation-related values (language, location and locale "
|| "settings) is now less interdependent and more flexible. Users will be able "
|| "to customize the system to their localisation needs more easily while still "
|| "make it comfortable to use for users that want to select the locale most "
|| "common for the country they reside in."
|| msgstr ""
|| "De selectie van localisatie-gerelateerde waarden (taal, locatie, "
|| "instellingen voor locales) is nu onderling minder afhankelijk en meer "
|| "flexibel. Gebruikers zullen het systeem nu makkelijker kunnen aanpassen naar "
|| "hun localisatiebehoeften, terwijl het nog steeds makkelijk is voor "
|| "gebruikers die hun localisatie zo standaard mogelijk voor hun gebied willen "
|| "kiezen."
||
|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:304
|| msgid ""
|| "Additionally, the consequences of localisation choices (such as timezone, "
|| "keymap and mirror selection) are now more obvious to the user."
|| msgstr ""
|| "Verzer zijn de gevolgen van keuzes aangaande localisatie (zoals tijdzone, "
|| "toetsmap, en spiegelserver-selectie) nu duidelijker voor gebruikers."

Verder
toetsmap -> toetsenbordindeling (?)

|| # type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
|| #: en/installing.dbk:314
|| msgid ""
|| "The installer now supports live systems in two ways. First, an installer "
|| "included on live system media can use the contents of the live system in "
|| "place of the regular installation of the base system. Second, the installer "
|| "may now be launched while running the live system, allowing the user to do "
|| "other things with the live system during the install. Both features are "
|| "built into the Debian Live images offered at <ulink url=\"http://cdimage.";
|| "debian.org/\" />."
|| msgstr ""
|| "Het installatiesysteem ondersteunt live systemen nu op twee manieren. Ten "
|| "eerste kan een installatiesysteem op live media de inhoud van het live "
|| "systeem in plaats van de normale installatie van het basissysteem gebruiken. "
|| "Ten tweede kan het installatiesysteem nu worden gestart terwijl u het live "
|| "systeem gebruikt. Dit stelt de gebruiker in staat om andere dingen te doen "
|| "met het live systeem tijdens het installatieproces. Beide functies zijn "
|| "ingebouwd in de Debian Live-opnames aangeboden op <ulink url=\"http://";
|| "cdimage.debian.org/\" />."

...een installatiesysteem dat op live media staat...

s/ aangeboden/, die staan aangeboden/

|| # type: Content of: <chapter><section><section><para>
|| #: en/installing.dbk:329
|| msgid ""
|| "Some changes mentioned in the previous section also imply changes in the "
|| "support in the installer for automated installation using preconfiguration "
|| "files. This means that if you have existing preconfiguration files that "
|| "worked with the &oldreleasename; installer, you cannot expect these to work "
|| "with the new installer without modification."
|| msgstr ""
|| "Sommige veranderingen in de bovenstaande sectie impliceren ook veranderingen "
|| "in het geautomatiseerde installatiesysteem met voorgeconfiguratiebestanden. "
|| "Dit betekend dat als u bestaande voorconfiguratiebestanden hebt die werkten "
|| "met het installatiesysteem van &oldreleasename;, u niet kunt verwachten dat "
|| "deze zonder aanpassing werken met het nieuwe systeem."

voorconfiguratie-bestanden
Dit betekent dat,
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: