[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#605610] po-debconf://lircEen oude po-debconf vertaling die nog in de vergeten diepten van de
archieven lag. De template is volgens [1] niet verandert, dus de versie
die destijds als LCFC is opgegeven heb ik ingestuurd.

Groeten,
Eric Spreen

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: