[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://uswsusp (48 strings)Package: uswsusp
Version: 0.7-1
Severity: minor
Tags: patch l10n

Geen reacties op RFR gezien, auto-review gedaan, geen wijzigingen.

Deadline was 6 maart, dus ik ben van plan de patch snel in te sturen.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.
# Dutch uswsusp po-debconf translation,
# Copyright (C) 2008 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the uswsusp package.
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uswsusp 0.7-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tim@famdijkstra.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-13 18:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-03 23:22+0000\n"
"Last-Translator: Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>\n"
"Language-Team: Debian-Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid "Swap space to resume from:"
msgstr ""
"Swaplocatie vanwaar uit de slaapstand te komen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"store a system snapshot. Please choose the device to use, from the list of "
"suitable swap spaces, sorted by size (largest first)."
msgstr ""
"Om het systeem in slaapstand te kunnen zetten, heeft uswsusp een swappartitie "
"of -bestand nodig om de toestand van het systeem te bewaren. Gelieve het "
"te gebruiken apparaat te kiezen uit de lijst van bruikbare swaplocaties, "
"geordend naar grootte, de grootste eerst."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid "No suitable swap space for software suspend"
msgstr "Geen geschikte swaplocatie voor software-suspend gevonden."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"write a system snapshot to. No such space seems to be available for this."
msgstr ""
"Om het systeem in slaapstand te kunnen zetten, heeft uswsusp een swappartitie "
"of -bestand nodig om de toestand van het systeem te bewaren. Een dergelijke "
"locatie lijkt niet beschikbaar."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"You should create a swap partition or file, preferably twice the size of the "
"system's physical RAM."
msgstr ""
"U dient een swappartitie of -bestand aan te maken, bij voorkeur ter grootte "
"van tweemaal het fysieke systeemgeheugen."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"Then, run 'dpkg-reconfigure uswsusp' or edit the configuration file manually."
msgstr ""
"Daarna dient u 'dpkg-reconfigure uswsusp' uit te voeren of het "
"configuratiebestand handmatig te wijzigen."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid "No userspace software suspend support in the kernel"
msgstr ""
"De kernel ondersteunt geen software-suspend."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid ""
"The current kernel doesn't support userspace software suspend. Please "
"recompile the kernel with the 'CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND=y' option."
msgstr ""
"De huidige kernel ondersteunt geen userspace-software-suspend. Gelieve de "
"kernel opnieuw te compileren met de optie 'CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND=y'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "Continue without a valid swap space?"
msgstr ""
"Verder gaan zonder geldige swaplocatie?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"The swap file or partition that was found in uswsusp's configuration file is "
"not active."
msgstr ""
"Het swapbestand of -partitie dat werd gevonden in uswsusps configuratiebestand "
"is niet actief."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"In most cases this means userspace software suspend will not work as "
"expected. You should choose another swap space."
msgstr ""
"Meestal betekent dit dat userspace-software-suspend niet naar verwachting "
"zal werken. U dient een andere swaplocatie te kiezen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "However, in some rare cases, this configuration may be intentional."
msgstr ""
"In zeldzame gevallen kan deze configuratie echter bedoeld zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid "The device node through which uswsusp can talk to the kernel:"
msgstr ""
"Het apparaatbestand waardoor uswsusp met de kernel communiceert:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid ""
"If this is empty, the hardcoded default, /dev/snapshot, is used. This should "
"be OK in almost all cases. Don't change this unless there is a good reason "
"to do so."
msgstr ""
"Als dit leeg is wordt de standaardwaarde /dev/snapshot gebruikt. Dit zou "
"in bijna alle gevallen moeten volstaan: verander dit alleen als daar een "
"goede reden voor is."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Preferred maximum image size:"
msgstr "Gewenste maximale afbeeldingsgrootte:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Please specify a maximum system snapshot image size (in bytes)."
msgstr ""
"Wat is de maximale afbeeldingsgrootte in bytes?"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid ""
"This limit is not strict; the uswsusp does its best to respect it, but will "
"exceed the specified limit if suspend needs a bigger image."
msgstr ""
"Deze grens is niet strikt: uswsusp tracht zich aan deze grens te houden, "
"maar zal er overheen gaan indien suspend een grotere afbeelding nodig heeft."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
#, no-c-format
msgid ""
"Using 0 here will enforce the use of the smallest possible snapshot image. "
"An empty value will use the hard coded default, which is 500MB. The default "
"value is 45% of the system's memory: this is not the maximal size, but some "
"additional free memory speeds up the suspend and resume process."
msgstr ""
"0 betekent de kleinst mogelijke afbeelding. Een lege waarde komt neer "
"op de standaard waarde van 500MB. De voorgegeven waarde is 45% van het "
"systeemgeheugen; dit is niet de maximale grootte, maar enig extra vrij "
"geheugen versnelt het in de slaapstand zetten en uit de slaapstand komen."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid "Log level for software suspend:"
msgstr ""
"Wat is het logniveau voor software-suspend?"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the s2disk/s2both and "
"resume utilities will use to report the progress of suspend and resume. On "
"a stock kernel, messages with levels higher than 7 are usually not shown."
msgstr ""
"Gelieve het kernel-console-niveau op te geven dat s2disk/s2both en resume "
"gebruiken om voortgang te rapporteren. Op een standaardkernel zullen "
"berichten met een niveau hoger dan 7 gewoonlijk niet worden getoond."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid "Maximal log level:"
msgstr "Maximaal logniveau:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the resume utility will "
"use if the resume fails."
msgstr ""
"Gelieve het kernel-console-logniveau aan te geven dat het resume-programma "
"gebruikt als het uit de slaapstand komen mislukt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid "Perform checksum on image?"
msgstr "Integriteitscontrole op afbeelding uitvoeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid ""
"Performing a checksum using the MD5 algorithm to verify the image integrity "
"is slightly safer, but also takes more time."
msgstr ""
"Het uitvoeren van een integriteitsconstrole met het MD5 algoritme is iets "
"veiliger, maar kost ook iets meer tijd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid "Compress image?"
msgstr "Afbeelding comprimeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid ""
"Compressing the image with the LZF compression algorithm will result in a "
"smaller image, which makes it possible to suspend with a smaller swap "
"partition. Generally, it will also make reading and writing the image faster "
"because there is less to read and write."
msgstr ""
"Compressie van de afbeelding met het LZF algoritme zal resulteren in een "
"kleinere afbeelding, waardoor een kleinere swappartitie nodig is. In het "
"algemeen zal dit het lezen en schrijven van de afbeelding ook sneller maken, "
"omdat er minder te lezen en schrijven valt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid "Perform early write out?"
msgstr "Afbeelding vroeg weg schrijven?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid ""
"The synchronization of the resume device can start early in the process of "
"writing the image to it. This has been reported to speed up suspend on some "
"systems and eliminate the 'fast progress meter and long fsync wait' effect."
msgstr ""
"De synchronisatie van het apparaat waarop de afbeelding wordt bewaard kan "
"vroeg starten, reeds tijdens het bewaren van de afbeelding. Op sommige "
"systemen maakt dit het in de slaapstand zetten sneller en elimineert dit "
"het \"snelle voortgangsmeter en lang wachten op fsync\"-effect."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid "Show splash screen?"
msgstr "Speciaal scherm weergeven?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid ""
"Instead of informative output, a splash screen with progress bar can be "
"shown during the suspend and resume process. This requires the splashy "
"package to be installed."
msgstr ""
"Tijdens het in de slaapstand zetten en weer ontwaken kan, in plaats van "
"informatieve uitvoer, een scherm met voortgangsmeter worden getoond. Dit "
"vereist dat het pakket 'splashy' is geïnstalleerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid "Encrypt snapshot?"
msgstr "Afbeelding versleutelen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid ""
"For increased security, it is possible to encrypt the snapshot that is "
"written to disk during suspend. On resume (and suspend if you don't use an "
"RSA key), you will be prompted for a passphrase. Encryption adds a "
"significant time to the suspend and resume processes."
msgstr ""
"Voor betere beveiliging kan de afbeelding worden versleuteld. Tijdens het uit "
"de slaapstand komen (en het in de slaapstand zetten, als u geen RSA-sleutel "
"gebruikt) zal u om een wachtzin worden gevraagd. Versleuteling vergroot de "
"tijd voor het in de slaapstand zetten en uit de slaapstand komen aanmerkelijk."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid "Path to RSA key file:"
msgstr "Pad naar RSA-sleutelbestand:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"To avoid the need for a passphrase prompt during each suspend, an RSA key "
"can be used to encrypt the image."
msgstr ""
"Een RSA-sleutel kan worden gebruikt om niet steeds bij het in de slaapstand "
"zetten een wachtzin te moeten invoeren."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"Please specify the path to that file. Leave this field empty to not use an "
"RSA key."
msgstr ""
"Wat is het pad naar dat bestand? Indien u geen RSA-sleutel wenst laat u "
"dit veld leeg."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid "Create an RSA key?"
msgstr "Een RSA-sleutel aanmaken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid ""
"The key necessary for using the RSA encryption scheme can be generated now. "
"You will be prompted for a passphrase."
msgstr ""
"De sleutel die nodig is voor het RSA-versleutelschema kan nu worden "
"gegenereerd. U zal om een wachtzin worden gevraagd."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid "RSA key size:"
msgstr "Grootte van de RSA-sleutel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid ""
"Please specify the size of the RSA key (number of bits between 1024 and "
"4096). A bigger key increases the encryption strength but slows down the "
"encryption process."
msgstr ""
"Wat is de grootte van de RSA-sleutel? Dit is het aantal bits tussen 1024 "
"en 4096. Een grotere sleutel vergroot de veiligheid van de versleuteling "
"maar vertraagt het versleutelen."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid "RSA passphrase:"
msgstr "RSA-wachtzin:"

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid ""
"Please choose the passphrase to use on every resume to decrypt the image."
msgstr ""
"Wat is de wachtzin voor het ontsleutelen van de afbeelding, telkens wannneer "
"het systeem uit de slaapstand gaat?"

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:20001
msgid "RSA passphrase confirmation:"
msgstr "Bevestiging van de RSA-wachtzin:"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "reboot"
msgstr ""
"herstarten"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "platform"
msgstr ""
"platform"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "poweroff"
msgstr ""
"uitschakelen"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid "Shutdown method:"
msgstr ""
"Wijze van afsluiten:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If this parameter is set to 'reboot', the s2disk utility will reboot the "
"machine rather than powering down. This can be useful for testing purposes."
msgstr ""
"Als deze parameter op 'herstarten' staat, zal het s2disk programma de "
"computer herstarten in plaats van uitzetten. Dit kan nuttig zijn voor testen."

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If it is set to 'platform', hardware-specific optimization is used if "
"available."
msgstr ""
"Als het op 'platform' staat zal eventueel beschikbare hardware-specifieke "
"optimalisatie worden gebruikt."

Reply to: