[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://mapserver (4 strings)On Fri, 2007-03-09 at 19:16 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "U bent bezig om ${extname}-ondersteuning voor php4 te
> verwijderen. Dit is echter nog steeds geactiveerd in de configuratie
> voor ${sapiconfig} SAPI. Als u dit in plaats laat zal dit
> waarschijnlijk problemen veroorzaken wanneer u probeert om PHP te
> gebruiken."

s/in plaats laat/laat staan/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: