[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://mailcrypt (7 strings)On Fri, 2007-03-09 at 19:05 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "In het algemeen is dit een goed iets daar Mailcrypt een erg
> nuttig pakket is. Het kan natuurlijk zijn dat u het liever aan
> individuele gebruikers overlaat of ze dit pakket al dan niet willen
> laden."

s/is dit een goed iets/is dit goed/ of "is dit aan te bevelen"


> msgstr "Als u hier negatief antwoord kunnen gebruikers die dit wensen
> dit pakket laden door de string \"(require 'mailcrypt-init)\" toe te
> voegen in hun persoonlijk emacs-configuratiebestand (~/.emacs of
> ~/.emacs.el)."

s/antwoord/antwoordt/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: