[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mysql-dfsg-5.0 (22 strings)Package: mysql-dfsg-5.0
Version: 5.0.20-1
Severity: minor
Tags: patch l10n

Tja, dien je er een in, wijzigen ze gelijk het template.

Er is feitelijk maar 1 string gewijzigd:

  #. Type: note
  #. Description
  #: ../mysql-server-5.0.templates:24
  msgid "You have to run \"mysql_upgrade\" after the upgrade, else tables can be corrupted! This script also enhances the privilege tables but is not supposed to give any user more rights that he had before,"
  msgstr "U dient \"mysql_upgrade\" uit te voeren na de opwaardering, anders kunnen tabellen corrupt raken. Dit script versterkt eveneens de privilegetabellen, maar zou gebruikers niet meer rechten moeten geven dan zij al hadden."

Ciao.                      Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.
# mysql-dfsg-5.0 po-debconf Dutch translation.
# Copyright (C) 2006 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the mysql-dfsg-5.0 package.
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0 5.0.20-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ch@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-06 22:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-17 14:41+0100\n"
"Last-Translator: Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>\n"
"Language-Team: Debian-Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:4
msgid "Do you really want to downgrade?"
msgstr "Wilt u echt een oude versie herstellen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:4
msgid "WARNING: The file /var/lib/mysql/debian-*.flag exists. This indicates that a mysql-server package with a higher version has been installed before. It can not be guaranteed that this version can use its data."
msgstr "Waarschuwing: waarschijnlijk is een hogere versie van het mysql-server pakket geïnstalleerd geweest (het bestand /var/lib/mysql/debian-*.flag bestaat). Er is geen garantie dat de gegevensbestanden, bewerkt met die hogere versie, kunnen worden gebruikt met de versie van mysql die u nu installeert."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:11
msgid "Important note for NIS/YP users!"
msgstr "Belangrijke opmerking voor gebruikers van NIS/YP!"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:11
msgid "To use mysql you must install an equivalent user and group to the following and ensure yourself that /var/lib/mysql has the right permissions (the uid/gid may be different)."
msgstr "Om mysql te gebruiken dient u een gebruiker en groep aan te maken, gelijkwaardig aan onderstaand voorbeeld, en u dient ervoor te zorgen dat /var/lib/mysql de bijbehorende toegangsrechten heeft (uid en gid mogen anders zijn)."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:11
msgid "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
msgstr "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:11
msgid "/etc/group:    mysql:x:101:"
msgstr "/etc/group:    mysql:x:101:"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:11
msgid "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
msgstr "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:24
msgid "Update Hints"
msgstr "Tips voor het opwaarderen"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:24
msgid "You have to run \"mysql_upgrade\" after the upgrade, else tables can be corrupted! This script also enhances the privilege tables but is not supposed to give any user more rights that he had before,"
msgstr "U dient \"mysql_upgrade\" uit te voeren na de opwaardering, anders kunnen tabellen corrupt raken. Dit script versterkt eveneens de privilegetabellen, maar zou gebruikers niet meer rechten moeten geven dan zij al hadden."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:24
msgid "Please also read http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";
msgstr "Lees alstublieft ook http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:33
msgid "Install Hints"
msgstr "Tips voor het installeren."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:33
msgid "On upgrades from MySQL 3.23, as shipped with Debian Woody, symlinks in place of /var/lib/mysql or /var/log/mysql gets accidently removed and have manually be restored."
msgstr "Bij opwaarderingen van MySQL 3.23, zoals meegeleverd met Debian Woody, worden symbolische koppelingen /var/lib/mysql en /var/log/mysql, indien aanwezig, per ongeluk verwijderd; deze moeten handmatig terug worden gezet."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:33
msgid "MySQL will only install if you have a non-numeric hostname that is resolvable via the /etc/hosts file. E.g. if the \"hostname\" command returns \"myhostname\" then there must be a line like \"10.0.0.1 myhostname\"."
msgstr "MySQL installeert zichzelf uitsluitend als u een niet-numerieke hostnaam hebt die is opgenomen in /etc/hosts. Bijvoorbeeld: indien het \"hostname\" commando \"hera\" oplevert, dan dient er een regel als \"10.0.0.1 hera\" in /etc/hosts te staan."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:33
msgid "A new mysql user \"debian-sys-maint\" will be created. This mysql account is used in the start/stop and cron scripts. Don't delete."
msgstr "Er zal een nieuwe gebruiker \"debian-sys-maint\" worden aangemaakt. Deze mysql gebruiker wordt gebruikt in start/stop scripts en cron scripts. Verwijder deze gebruiker niet."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:33
msgid "Please remember to set a PASSWORD for the MySQL root user! If you use a /root/.my.cnf, always write the \"user\" and the \"password\" lines in there, never only the password!"
msgstr "Vergeet niet een wachtwoord voor de MySQL hoofdgebruiker in te stellen. Indien u een /root/.my.cnf bestand gebruikt, neem daarin dan zowel de \"password\" regel als de \"user\" regel op."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:33
msgid "See /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian for more information."
msgstr "Zie /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian voor meer informatie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:54
msgid "Remove the databases from all MySQL versions?"
msgstr "Databases van alle MySQL versies verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:54
msgid "Should I remove the complete /var/lib/mysql directory tree which is used by all MySQL versions, not necessarily only the one you are about to purge?"
msgstr "Moet de volledige /var/lib/mysql map met alles eronder worden verwijderd? Deze map bevat bestanden van alle MySQL versies, en niet noodzakelijk alleen van de versie die u nu aan het wissen (purgen) bent."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:61
msgid "Should MySQL start on boot?"
msgstr "Moet MySQL starten als de computer start?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:61
msgid "The MySQL can start on boot time or only if you type '/etc/init.d/mysql start' manually. Select 'yes' here if you want it to start automatically."
msgstr "MySQL kan automatisch gestart worden bij het starten van de computer, of handmatig wanneer u \"/etc/init.d/mysql start\" uitvoert. Accepteer hier indien u wilt dat MySQL automatisch wordt gestart."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:67
msgid "Cannot upgrade if ISAM tables are present!"
msgstr "Opwaarderen is niet mogelijk als ISAM tabellen aanwezig zijn!"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:67
msgid "Recent versions of MySQL can no longer use the old ISAM table format and it is necessary to convert your tables to e.g. MyISAM before upgrading by using \"mysql_convert_table_format\" or \"ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM\". The installation of mysql-server-5.0 will now abort. In case your old mysql-server-4.1 gets removed nevertheless just reinstall it to convert those tables."
msgstr "Nieuwe versies van MySQL kunnen het oude ISAM tabelformaat niet meer aan. U moet uw tabellen omzetten voordat u MySQL opwaardeert, bijvoorbeeld naar MyISAM met behulp van \"mysql_convert_table_format\" of \"ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM\". De installatie van mysql-server-5.0 wordt nu afgebroken. Als uw oude mysql-server-4.1 installatie toch wordt verwijderd, installeer deze dan weer om de tabellen te kunnen omzetten."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: