[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DICO] backport, backportedHebben wij een vertaling hiervoor?

("terugvertaald"... hmm hoop het niet ;-)

Groeten,
Frans

Attachment: pgpAzKBj0qsFW.pgp
Description: PGP signature


Reply to: