[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#299557] po-debconf://fontconfigAangezien het pakket nu niet meer in experimental staat, alsnog maar even 
registreren...

Attachment: pgpLXnFJiLaxI.pgp
Description: PGP signature


Reply to: