[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR D-I Manual: Vertaling van mdcfg.xml (nogmaals)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hierbij de laatste vertaling voor hoofdstuk 6 :-)

Het resultaat voor i386 is te vinden op:
http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/manual.nl/ch06s03.html#mdcfg

(Ik snap nog steeds niet waarom de verzending soms verkeerd gaat.
Nou ja, nieuwe poging.)


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

iD8DBQFBT/dVgm/Kwh6ICoQRAu5MAKCTn4fawRymrzcmUASMgqzFl8sIyACeNTD5
BRLd+EranR4c2i53zQKYbtc=
=Mi3Q
-----END PGP SIGNATURE-----
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- original version: 21896 untranslated -->

  <sect3 id="mdcfg">
<!-- FJP
  <title>Configuring Multidisk Device (Software RAID)</title>-->
  <title>Meervoudige schijfapparaten configureren (Software-RAID)</title>
<para>

<!-- FJP
If you have more than one harddrive<footnote><para>

To be honest, you can construct MD device even from partitions
residing on single physical drive, but that won't bring you anything
useful.

</para></footnote> in your computer, you can use
<command>mdcfg</command> to setup your drives for increased
performance and/or better reliability of your data. The result is
called <firstterm>Multidisk Device</firstterm> (or after its most
famous variant <firstterm>software RAID</firstterm>).-->
Als u in uw computer meer dan één harde schijf<footnote><para>

U zou zelfs een Software-RAID kunnen samenstellen uit verschillende
partities op één fysieke harde schijf, maar daarmee bereikt u niets
zinvols.

</para></footnote> heeft, kunt u <command>mdcfg</command> gebruiken
om uw schijfeenheden te configureren voor betere prestaties en/of
grotere betrouwbaarheid van uw gegevens. Het resultaat wordt een
<firstterm>Multidisk Device</firstterm> (MD) of, naar zijn meest
bekende variant, <firstterm>Software-RAID</firstterm>).

</para><para>

<!-- FJP
MD is basically a bunch of partitions located on different disks and
combined together to form a <emphasis>logical</emphasis> device. This
device can then be used like an ordinary partition (i.e. in
<command>partman</command> you can format it, assign a mountpoint,
etc.).-->
MD is in feite niets meer dan een verzameling partities op verschillende
harde schijven die worden gecombineerd om gezamelijk één
<emphasis>logisch</emphasis> apparaat te vormen. Dit apparaat kan vervolgens
worden gebruikt als een gewone partitie (dat wil zeggen dat u het in
<command>partman</command> kunt formatteren en een aanhechtpunt kunt toewijzen.

</para><para>

<!-- FJP
The benefit you gain depends on a type of a MD device you are
creating. Currently supported are:-->
Het voordeel dat u behaalt is afhankelijk van het soort MD-apparaat dat u
creëert. Op dit moment worden ondersteund:

<variablelist>
<varlistentry>

<term>RAID0</term><listitem><para>

<!-- FJP
Is mainly aimed at performance. RAID0 splits all incomming data into
<firstterm>stripes</firstterm> and distributes them equally over each
disk in the array. This can increase the speed of read/write
operations, but when one of the disks fails, you will loose
<emphasis>everything</emphasis> (part of the information is still on
the healthy disk(s), the other part <emphasis>was</emphasis> on the
failed disk).-->
Levert hoofdzakelijk prestatieverbetering. RAID0 splitst alle binnenkomende
gegevens op in zogenaamde <firstterm>stripes</firstterm> en verdeelt deze
gelijkmatig over elke schijf in de reeks. Dit kan de snelheid van lees- en
schrijfoperaties verhogen, maar als één van de schijven defect raakt,
verliest u <emphasis>alle</emphasis> gegevens (een deel van de informatie
staat nog wel op de 'gezonde' schijf/schijven, maar een ander deel
<emphasis>stond</emphasis> op de defecte schijf).

</para><para>

<!-- FJP
The typical use for RAID0 is a partition for video editing.-->
RAID0 wordt bijvoorbeeld veel toegepast voor video editing.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>RAID1</term><listitem><para>

<!-- FJP
Is suitable for setups where reliability is the first concern. It
consists of several (usualy two) equaly sized partitions where every
partition contains exactly the same data. This essentialy means two
things. First, if one of your disks fails, you still have the data
mirrored on the remaining disks. Second, you can use only a fraction
of the available capacity. (More precisely, it is the size of the
smallest partition in the RAID.)-->
Is geschikt voor situaties waar betrouwbaarheid de belangrijkste
overweging is. Het bestaat uit verschillende (gewoonlijk twee) partities
van gelijke grootte; beide partities bevatten exact dezelfde gegevens.
In essentie betekent dit twee dingen. Allereerst heeft u, als één van de
schijven defect raakt, nog altijd de gegevens op de tweede schijf.
(Meer exact: de grootte van de kleinste partitie in de RAID.)

</para><para>

<!-- FJP
Optionally you can have a spare disk in the array which will take the
place of the failed disk in the case of failure.-->
Desgewenst kunt u een reserve harde schijf in de reeks opnemen die bij
een storing de plaats zal innemen van een defecte schijf.

</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<!-- FJP
To sum it up:-->
Samenvattend:

<informaltable>
<tgroup cols="5">
<thead>
<row>
<!-- FJP
 <entry>Type</entry>
 <entry>Minimum Devices</entry>
 <entry>Spare Device</entry>
 <entry>Survives disk failure?</entry>
 <entry>Available Space</entry>-->
 <entry>Type</entry>
 <entry>Minimum apparaten</entry>
 <entry>Reserve schijf</entry>
 <entry>Overleeft een storing?</entry>
 <entry>Beschikbare ruimte</entry>
</row>
</thead>

<tbody>
<row>
 <entry>RAID0</entry>
 <entry>2</entry>
<!-- FJP
 <entry>no</entry>
 <entry>no</entry>
 <entry>Size of the smallest partition multiplied by number of devices in RAID</entry>-->
 <entry>nee</entry>
 <entry>nee</entry>
 <entry>Grootte van de kleinste partitie vermenigvuldigd met het aantal apparaten</entry>
</row>

<row>
 <entry>RAID1</entry>
 <entry>2</entry>
<!-- FJP
 <entry>optional</entry>
 <entry>yes</entry>
 <entry>Size of the smallest partition in RAID</entry>-->
 <entry>optioneel</entry>
 <entry>ja</entry>
 <entry>Grootte van de kleinste partitie in de RAID</entry>
</row>

</tbody></tgroup></informaltable>

</para><para>

<!-- FJP
If you want to know the whole truth about Software RAID, have a look
at <ulink url="&url-software-raid-howto;">Software RAID HOWTO</ulink>.-->
Als u geïnteresseerd bent in de meer intieme details over Software-RAID,
raadpleeg dan de <ulink url="&url-software-raid-howto;">Software RAID HOWTO</ulink>.

</para><para>

<!-- FJP
To create a MD device, you need to have the desired partitions it
should consist of marked for use in a RAID. (This is done in
<command>partman</command> in the <guimenu>Partition
settings</guimenu> menu where you should select <menuchoice>
<guimenu>Use as:</guimenu> <guimenuitem>Use the partition as a RAID
device</guimenuitem> </menuchoice>.)-->
Om een MD-apparaat aan te maken, dient u de partities die u ervan onderdeel
wilt laten uitmaken, te markeren voor gebruik in een RAID.
U doet dit in <command>partman</command> in het menu met <guimenu>partitie
instellingen</guimenu>. Daar selecteert u <menuchoice><guimenu>Gebruiken
als:</guimenu> <guimenuitem>fysiek volume voor RAID</guimenuitem></menuchoice>.

</para><warning><para>

<!-- FJP
Currently you can't use MD for root (<filename>/</filename>)
partition.-->
Op dit moment is het niet mogelijk om MD te gebruiken voor de
root-partitie (<filename>/</filename>).

</para></warning><para>

<!-- FJP
Next, you should choose <guimenuitem>Configure software
RAID</guimenuitem> from the main <command>partman</command> menu.
On the first screen of <command>mdcfg</command> simply select
<guimenuitem>Create MD device</guimenuitem>. You will be presented
a list ofsupported types of MD devices, from which you should choose
one (e.g. RAID1). What will follow depends on a type of selected MD.
Generally speaking, you will have to provide some parameters and
choose the partitions from which the MD shoud consist.-->
Vervolgens dient u in het hoofdmenu van <command>partman</command>
te kiezen voor <guimenuitem>Software-RAID instellen</guimenuitem>.
Kies dan op het eerste scherm van <command>mdcfg</command> voor
<guimenuitem>MD-apparaat aanmaken</guimenuitem>. 

</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>

<!-- FJP
RAID0 is simple &mdash; you will be issued with the list of available
RAID partitions and your only task is to select the partitions which
will form the MD.-->
RAID0 is eenvoudig &mdash; er zal een overzicht met beschikbare
RAID-partities worden getoond en uw enige taak is het selecteren van de
partities die u voor het MD-apparaat wilt gebruiken.

</para></listitem>
<listitem><para>

<!-- FJP
RAID1 is a bit more tricky. First, you will be asked to enter the
number of active devices and the number of spare devices which will
form the MD. Next, you need to select from the list of available RAID
partitions those that will be active and then those that will be
spare. The count of selected partitions must be equal to the number
provided few seconds ago. Don't worry. If you make a mistake and
select different number of partitions, the &d-i; won't let you
continue until you correct the issue.-->
RAID1 is iets lastiger. Allereerst zal u worden gevraagd om het aantal
actieve en het aantal reserve eenheden voor het MD-apparaat in te
geven. Vervolgens dient u uit de lijst met beschikbare RAID-partities
eerst de partities te kiezen die actief moeten zijnen vervolgens de
reserve partities. Het aantal partities dat u selecteert moet gelijk zijn
aan het aantal dat u zojuist heeft opgegeven. Maak u geen zorgen; als u
een fout maakt en een afwijkend aantal partities selecteert, zal &d-i;
u beletten verder te gaan totdat dit gecorrigeerd is.

</para></listitem>
</itemizedlist>

<para>

<!-- FJP
It is perfectly possible to have several types of MD at once. For
example if you have three 200 GB hard drives dedicated to MD, each
containing two 100 GB partitions, you can combine first partitions on
all three disk into the RAID0 (fast 300 GB video editing partition)
and use the other three partitions (2 active and 1 spare) for RAID1
(quite reliable 100 GB partition for <filename>/home</filename>).-->
Het is zonder meer mogelijk om verschillende typen MD-apparaten naast
elkaar te hebben. Als u bijvoorbeeld drie 200GB harde schijven heeft
ten behoeve van MD, elk met twee 100 GB partities, kunt u de eerste
partities op alle drie de schijven samenvoegen tot één RAID0 (snelle
partitie van 300GB voor video editing) en de andere drie partities
(2 actief en 1 reserve) gebruiken voor RAID1 (als zeer betrouwbare
100GB partitie voor <filename>/home</filename>).

</para><para>

<!-- FJP
After you setup MD devices to your liking, you can
<guimenuitem>Finish</guimenuitem> <command>mdcfg</command> to return
back to the <command>partman</command> to create filesystems on your
new MD devices and assign them the usual attributes like mountpoints.-->
Nadat u de MD-apparaten naar uw tevredenheid heeft ingesteld, kunt u
<command>mdcfg</command> afsluiten om terug te keren naar
<command>partman</command> om op uw nieuwe MD-apparaten bestandssystemen
aan te maken en daaraan de gebruikelijke kenmerken, zoals aanhechtpunten,
toe te kennen.

</para>
  </sect3>

Reply to: