[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR D-I Manual: Vertaling van partman.xml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Blij dat ik hier doorheen ben (heb tegelijkertijd ook de Engelse versie 
bijgewerkt en geredigeerd).

Het resultaat voor i386 is te vinden op:
http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/manual.nl/ch06s03.html#partman

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

iD8DBQFBQ3uMgm/Kwh6ICoQRAvhVAKCM22DN2Qq3erVVf05TQrnc7lvnNwCdGoAT
aSORlraVWCZwdk56Yzj5N5g=
=311u
-----END PGP SIGNATURE-----
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- original version: 21432 -->

<!-- FJP
  <sect3 id="partman"><title>Partitioning Your Disks</title>
-->
  <sect3 id="partman"><title>Uw harde schijven indelen</title>
<para>

<!-- FJP
Now it is time to partition your disks. If you are uncomfortable with
partitioning, or just want to know more details, see <xref
linkend="partitioning"/>.
-->
Nu is het moment aangebroken om uw harde schijven in te delen. Als u weinig
ervaring heeft met het indelen van schijven of gewoon meer gedetailleerde
informatie wenst, kunt u <xref linkend="partitioning"/> raadplegen.

</para><para>

<!-- FJP
First you will be given the opportunity to automatically partition
either an entire drive, or free space on a drive. This is also called
<quote>guided</quote> partitioning. If you do not want to
autopartition, choose <guimenuitem>Manually edit partition
table</guimenuitem> from the menu.
-->
Allereerst zal u de gelegenheid worden geboden om ofwel een gehele harde
schijf, ofwel de vrije ruimte op een schijf (indien aanwezig),
automatisch in te delen. Dit wordt <quote>begeleide schijfindeling</quote>
genoemd. Als u dit niet wenst, kies dan de optie <guimenuitem>Schijfindeling
handmatig bepalen</guimenuitem> uit het menu. 

</para><para>

<!-- FJP
If you choose guided partitioning, you will be able to choose from the
schemes listed in the table below. All schemes have their pros and cons,
some of which are discussed in <xref linkend="partitioning"/>. If you are
unsure, choose the first one. Bear in mind, that guided partitioning
needs certain minimal amount of free space to operate with. If you don't
give it at least about 1GB of space (depends on chosen scheme), guided
partitioning will fail.
-->
Als u kiest voor begeleide schijfindeling, kunt u kiezen tussen de
schema's die zijn weergegeven in onderstaande tabel. Elk van deze schema's
heeft zijn voor- en nadelen, waarvan een aantal wordt besproken in
<xref linkend="partitioning"/>. Als u twijfelt, kies dan de eerste optie.
Merk op dat begeleide schijfindeling een zekere minimale vrije schijfruimte
nodig heeft om te kunnen werken. Als u niet tenminste ongeveer 1GB ruimte
(afhankelijk van het gekozen schema) beschikbaar heeft, zal de begeleide
schijfindeling mislukken.

</para>

<informaltable>
<tgroup cols="3">
<thead>
<row>
<!-- FJP
 <entry>Partitioning scheme</entry>
 <entry>Minimum space</entry>
 <entry>Created partitions</entry>
-->
 <entry>Schema voor schijfindeling</entry>
 <entry>Minimale ruimte</entry>
 <entry>Aangemaakte partities</entry>
</row>
</thead>

<tbody>
<row>
<!-- FJP
 <entry>All files in one partition</entry>
-->
 <entry>Alle bestanden in 1 partitie</entry>
 <entry>600MB</entry>
 <entry><filename>/</filename>, swap</entry>
</row><row>
<!-- FJP
 <entry>Desktop machine</entry>
-->
 <entry>Desktopmachine</entry>
 <entry>500MB</entry>
 <entry>
  <filename>/</filename>, <filename>/home</filename>, swap
 </entry>
</row><row>
<!-- FJP
 <entry>Multi-user workstation</entry>
-->
 <entry>Werkstation met meerdere gebruikers</entry>
 <entry>1GB</entry>
 <entry>
  <filename>/</filename>, <filename>/home</filename>,
  <filename>/usr</filename>, <filename>/var</filename>,
  <filename>/tmp</filename>, swap
 </entry>
</row>

</tbody></tgroup></informaltable>

<para arch="ia64">

<!-- FJP
If you chose an automatic partitioning for your IA64 system, there
will be an additional partition, formatted as a FAT16 bootable filesystem,
for the EFI boot loader.
There is also an additional menu item in the formatting menu to manually
set up a partition as an EFI boot partition.
-->
Als u voor uw IA64 systeem kiest voor begeleide schijfindeling, zal een
extra partitie, geformatteerd met een FAT16 opstartbaar bestandssysteem,
worden aangemaakt ten behoeve van de EFI-opstartlader.
Er is ook een aanvullende menuoptie in het keuzemenu met formateeropties
om handmatig een EFI-opstartpartitie te kunnen aanmaken.

</para><para>

<!-- FJP - New EN text
After selecting a scheme, the next screen will show your new partition
table, including information on whether and how partitions will be
formatted and where they will be mounted.
-->
Nadat u een schema heeft geselecteerd, zal op het volgende scherm de
nieuwe partitie-indeling worden getoond met daarbij indicaties of en
hoe deze geformatteerd zullen worden en op welke aanhechtpunten ze
gekoppeld zullen worden.

</para><para>

<!-- FJP
The list of partitions might look like this:
-->
De partitie-indeling zou er als volgt uit kunnen zien:

<!-- TODO: show some flags here (lightning, skull, smiley) -->
<informalexample><screen>
 IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L
<!-- FJP
    #1 primary  16.4 MB   ext2    /boot
    #2 primary 551.0 MB   swap    swap
    #3 primary  5.8 GB   ntfs
      pri/log  8.2 MB   FREE SPACE -->
    #1 primair  16.4 MB   ext2    /boot
    #2 primair 551.0 MB   swap    swap
    #3 primair  5.8 GB   ntfs
      pri/log  8.2 MB   VRIJE RUIMTE

 IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A
<!-- FJP
    #1 primary  15.9 MB   ext3
    #2 primary 996.0 MB   fat16
    #3 primary  3.9 GB   xfs    /home
    #5 logical  6.0 GB   ext3    /
    #6 logical  1.0 GB   ext3    /var
    #7 logical 498.8 GB   ext3
    #8 logical 551.5 GB   swap    swap
    #9 logical  65.8 GB   ext2-->
    #1 primair  15.9 MB   ext3
    #2 primair 996.0 MB   fat16
    #3 primair  3.9 GB   xfs    /home
    #5 logisch  6.0 GB   ext3    /
    #6 logisch  1.0 GB   ext3    /var
    #7 logisch 498.8 GB   ext3
    #8 logisch 551.5 GB   swap    swap
    #9 logisch  65.8 GB   ext2
</screen></informalexample>

<!-- FJP
This example shows two IDE harddrives divided into several partitions;
the first disk has some free space. Each partition line consists of the
partition number, its type, size, optional flags, file system, and
mountpoint (if any).
-->
Dit voorbeeld toont twee IDE harde schijven die zijn opgedeeld in
verschillende partities; de eerste schijf heeft nog vrije ruimte. Elke
regel voor een partitie bevat de volgende informatie: partitienummer,
type en grootte van de partitie, wijzigingindicatoren, het bestandssysteem
en het aanhechtpunt (indien aanwezig) voor de partitie.
<!-- FJP: De wijzigingindicatoren zijn de smileys die aangeven wat er
     met een partitie gat gebeuren. Dit moet nog worden uitgewerkt.-->

</para><para>

<!-- FJP - New EN text
This concludes the guided partitioning. If you are satisfied with the
generated partition table, you can choose <guimenuitem>Finish
partitioning and write changes to disk</guimenuitem> from the menu to
implement the new partition table (as described at the end of this
section). If you are not happy, you can choose to <guimenuitem>Undo
changes to partitions</guimenuitem>, to run guided partitioning again
or modify the proposed changes as described below for manual partitioning.
-->
Hiermee is de begeleide schijfindeling voltooid. Als u tevreden bent met de
voorgestelde indeling, kunt u de menuoptie <guimenuitem>Schijfindeling
afsluiten &amp; veranderingen naar schijf schrijven</guimenuitem> kiezen om
de nieuwe partitie-indeling te implementeren (zoals beschreven aan het einde
van deze paragraaf). Als u nog niet tevreden bent, kunt u kiezen voor
<guimenuitem>Veranderingen aan partities ongedaan maken</guimenuitem> of om
de begeleide schijfindeling nogmaals uit te voeren of om de voorgestelde
indeling te wijzigen zoals hieronder beschreven voor handmatige schijfindeling.

</para><para>

<!-- FJP - New EN text
A similar screen to the one shown just above will be displayed if you
choose manual partioning except that your existing partition table will
be shown and without the mount points. How to manually setup your partition
table and the usage of partitions by your new Debian system will be covered
in the remainder of this section.
-->
Als u kiest voor handmatige schijfindeling, zal een vergelijkbaar scherm
worden getoond als hiervoor weergegeven, maar dan met uw bestaande
partitie-indeling en nog zonder aanhechtpunten. Hoe u de schijfindeling
en het gebruik van partities voor uw nieuwe Debian systeem handmatig kunt
instellen, wordt hieronder behandeld.

</para><para>

<!-- FJP
If you select a pristine disk which doesn't have neither partitions
nor free space on it, you will be offered to create a new partition
table (this is needed so you can create new partitions). After this
a new line entitled <quote>FREE SPACE</quote> should appear under the
selected disk.-->
Als een een nog maagdelijke schijf (waarop nog geen partities of vrije
ruimte gedefinieerd is) selecteerd, zal u de mogelijkheid krijgen om een
nieuwe partitietabel te creëren (deze is nodig om partities te kunnen
aanmaken). Daarna behoort onder de geselecteerde schijf een nieuwe regel
met <quote>VRIJE RUIMTE</quote> te verschijnen.

</para><para>

<!-- FJP
If you select some free space, you will be offered to create new
partition. You will have to answer a quick series of questions about
its size, type (primary or logical), and location (begining or end of
the free space). After this, you will be presented with detailed
overview of your new partition. There are options like mountpoint,
mount options, bootable flag, or way of usage. If you don't like the
preselected defaults, feel free to change them to your liking. E.g. by
selecting the option <guimenuitem>Use as:</guimenuitem>, you can
choose different filesystem for this partition including the
possibility to use the partition for swap, software RAID, LVM, or not
use it at all. Other nice feature is the possibility to copy data from
existing partition onto this one.
When you are satisfied with your new partition, select
<guimenuitem>Finished with partition</guimenuitem> and you will be
thrown back to the <command>partman</command>'s main screen.-->
Als u een regel met vrije ruimte selecteert, kunt u een nieuwe partitie
creëren. U zult een korte serie vragen over grootte, type (primair of
logisch) en positie (aan het begin of einde van de vrije ruimte) moeten
beantwoorden. Daarna krijgt u een gedetailleerd overzicht van de nieuwe
partitie. Daarin vindt u als aanhechtpunt, aankoppelopties, de indicatie of
de partitie opstartbaar moet zijn, en typisch gebruik. Als de
standaardwaarden u niet bevallen, kunt u ze naar behoefte wijzigen. Door
bijvoorbeeld de optie <guimenuitem>Gebruiken als:</guimenuitem> selecteert,
kunt u een ander bestandssysteem voor de partitie selecteren, inclusief de
mogelijkheid om de partitie te gebruiken voor wisselgeheugen ('swap'), als
onderdeel van software RAID of LVM, of om de partitie helemaal niet te
gebruiken. Een andere aardige optie is de mogelijkheid om gegevens vanaf
een andere partitie naar de nieuwe partitie te kopiëren.
Als u tevreden bent met de nieuwe partitie kiest u <guimenuitem>Klaar met
instellen van partitie</guimenuitem> waarna u terugkeert naar het hoofdmenu
van <command>partman</command>.

</para><para>

<!-- FJP
If you decide you want to change something about your partition,
simply select the partition, which will bring you to the partition
configuration menu. Because this is the same screen like when creating
a new partition, you can change the same set of options. One thing
which might not be very obvious at a first glance is that you can
resize the partition by selecting the item displaying the size of the
partition. Filesystems known to work are at least fat16, fat32, ext2,
ext3 and swap. This menu also allows you to delete a partition.-->
Als u u een instelling van een partitie wilt wijzigen, selecteert u
deze gewoon waarna u in het configuratiemenu voor de partitie komt.
Dit is hetzelfde scherm als bij het aanmaken van een nieuwe partitie en
u kunt dus dezelfde serie instellingen wijzigen. Iets dat mogelijk niet
meteen duidelijk is, is dat u de grootte van een partitie kunt wijzigen
door de regel met de grootte van de partitie te selecteren.
Bestandssystemen waarvan bekend is dat dit werkt zijn in ieder geval
fat16, fat32, ext2, ext3 en swap. Dit menu stelt u ook in staat om een
partitie te verwijderen.

</para><para>

<!-- FJP
Be sure to create at least two partitions: one for the
<emphasis>root</emphasis> filesystem (which must be mounted as
<filename>/</filename>) and one for <emphasis>swap</emphasis>. If you
forget to mount the root filesystem, <command>partman</command> won't
let you continue until you correct this issue.-->
Zorg ervoor dat u tenminste twee partities aanmaakt: één voor het
<emphasis>root</emphasis>-bestandssysteem (dat gekoppeld moet worden
aan het aanhechtpunt <filename>/</filename>) en één voor
<emphasis>swap</emphasis>. Als u vergeet om het root-bestandssysteem
aan te koppelen, zal <command>partman</command> u niet verder laten gaan
tot dit probleem is verholpen.

</para><para arch="ia64">

<!-- FJP
If you forget to select and format an EFI boot partition
<command>partman</command> will detect this and will not let you continue
until you allocate one.-->
Als u vergeet om een EFI-opstartpartitie te selecteren en formatteren zal
<command>partman</command> dit signaleren en u beletten verder te gaan tot
u er een heeft toegewezen.

</para><para>

<!-- FJP
Capabilities of <command>partman</command> can be extended with installer
modules, but are dependent on your system's architecture. So if you can't
see all promised goodies, check if you have loaded all required modules
(e.g. <filename>partman-ext3</filename>, <filename>partman-xfs</filename>,
or <filename>partman-lvm</filename>).-->
De functionaliteit van <command>partman</command> kan worden vergroot
met behulp van installatiesysteemmodules, maar is afhankelijk van het
platform waartoe uw systeem behoort. Als u dus niet alle beschreven
mogelijkheden ziet, controleer dan of alle vereiste modules (zoals
<filename>partman-ext3</filename>, <filename>partman-xfs</filename>,
of <filename>partman-lvm</filename>) zijn geladen.

</para><para>

<!-- FJP
After you are satisfied with partitioning, select <guimenuitem>Finish
partitioning and write changes to disk</guimenuitem> from the partitioning
menu. You will be presented with a summary of changes made to the disks
and asked to confirm that the filesystems should be created as requested.-->
Als u tevreden bent met het eindresultaat van de schijfindeling, kiest u
de menuoptie <guimenuitem>Schijfindeling afsluiten &amp; veranderingen naar
schijf schrijven</guimenuitem>. Daarna zal een overzicht worden getoond van
de wijzigingen in de schijfindeling en zal u worden gevraagd om deze te
bevestigen voordat de gewenste wijzigingen worden doorgevoerd.

</para>
  </sect3>

Reply to: