[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://postfix|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: postfix\n"
|| "POT-Creation-Date: 2004-06-22 13:39-0600\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-07-04 15:58-0500\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
||
|| # Description
|| #: ../templates:3
|| msgid "Correct dynamicmaps.cf for upgrade?"
|| msgstr "dynamicmaps.cf verbeteren voor de aktualizering?"

s/aktualizering/actualisering/

|| #. Description
|| #: ../templates:3
|| #, no-c-format
|| msgid "Postfix version 2.0.2 and later require changes in dynamicmaps.cf. Specifically, wildcard support is gone, and with it, %s expansion. Any changes that you made to dynamicmaps.cf that relied on these features will need to be fixed by you. Failure to correct these will result in a broken mailer."
|| msgstr "Versie 2.0.2 en later van Postfix vereisen aanpassingen in dynamicmaps.cf. Meer precies: de ondersteuning voor jokertekens, en daarmee ook de %s-uitbreiding is niet meer. Alle door u gemaakte aanpassingen in dynamicmaps.cf die hiervan gebruik maakten dient u te verbeteren. Dit nalaten resulteert in een niet-werkend postkantoorl-programma."

s/postkantoorl/postkantoor/

|| # Description
|| #: ../templates:3
|| #, no-c-format
|| msgid "Should dynamicmaps.cf be automatically changed? Decline this option to abort the upgrade, giving you the opportunity to eliminate wildcard and %s-expansion-dependent configuration. Accept this option if you have no such configuration, and automatically make dynamicmaps.cf compatible with Postfix 2.0.2 in this respect."
|| msgstr "Wilt u dynamicmaps.cf automatisch aanpassen? Sla dit af om de actualizering af te breken, waardoor u de mogelijkheid krijgt om de jokerteken en %s-uitbreiding-afhankelijke configuratie te verwijderen. Aanvaard deze optie, indien u dit niet in uw configuratie gebruikt, en maak dynamicmaps.cf automatisch compatibel met Postfix 2.0.2."

s/actualizering/actualisering/
s/de jokerteken en/de jokerteken- en/

|| # Description
|| #: ../templates:18
|| msgid "Should this configuration be automatically added to master.cf? Decline this option to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with Postfix 2.1 in this respect."
|| msgstr "Wilt u deze configuratie automatisch toevoegen in master.cf? Sla dit af om de actualizering af te breken, waardoor u de mogelijkheid heeft om dit zelf te doen. Aanvaard dit voorstel om master.cf in dit opzicht automatisch compatibel te maken met Postfix 2.1 "

s/actualizering/actualisering/

|| #. Description
|| #: ../templates:28
|| msgid "Correct master.cf for upgrade?"
|| msgstr "master.cf verbeteren voor de aktualizering?"

s/aktualizering/actualisering/

|| # Description
|| #: ../templates:28
|| msgid "Postfix version 2.1 renamed \"nqmgr\" to \"qmgr\", and you are using \"nqmgr\"."
|| msgstr "In Postfix versie 2.1 is 'nqmgr' hernoemd nar 'qmgr', u maakt echter gebruikt van 'ngmgr'."

s/nar/naar/
s/'qmgr', u/'qmgr'; u/

|| # Description
|| #: ../templates:28
|| msgid "Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with Postfix 2.1 in this respect."
|| msgstr "Dit nalaten resulteerd in een niet-werkend mailprogramma? Sla dit af om de actualizering af te breken, waardoor u de mogelijkheid heeft om dit zelf te doen. Aanvaard dit voorstel om master.cf in dit opzicht automatisch compatibel te maken met Postfix 2.1."

s/resulteerd/resulteert/
s/mailprogramma?/mailprogramma./
s/actualizering/actualisering/

|| #. Description
|| #: ../templates:39
|| msgid "Should Postfix upgrade hash and btree maps?"
|| msgstr "Dient Postfix de hash en btree toewijzingen te actualizeren?"

s/actualizeren/actualiseren/

|| # Description
|| #: ../templates:39
|| msgid "Postfix has switched to db4, and this may require maps to be upgraded."
|| msgstr "Postfix is overgeschakeld naar db4, hierdoor kan het nodig zijn om toewijzigingen te aktualizeren."

s/aktualizeren/actualiseren/

|| #. Description
|| #: ../templates:46
|| msgid "Transport map incompatibility"
|| msgstr "Overzetkaart incompatibiliteit"

Transportmap incompatibiliteit
    "Map" in de wiskundige zin, volgens mij. Is volgens mij een
    aanvaarde technische term. Misschien "transportafbeelding"?
    Het is zeker geen "kaart".

|| #. Description
|| #: ../templates:46
|| msgid "You have a transport map defined, and there is an incompatible change in how transport maps are used. Postfix will not be restarted automatically."
|| msgstr "U heeft een overzetkaart gedefiniëerd, er is echter een incompatibele verandering in het gebruik van overzetkaarten. Postfix zal niet automatisch herstart worden."

s/overzetkaart/transportmap/
s/gedefiniëerd,/gedefiniëerd;/
s/overzetkaarten/transportmaps/

|| #. Description
|| #: ../templates:46
|| msgid "Transport map entries override $mydestination. If you use transport maps, it is better to always have explicit entries for all domain names you have in $mydestination. See the html/faq.html sections for firewalls and intranets. If you have transport entries for parent domains of anything delivered locally, you will probably need to add specific entries for the destination domains before you restart Postfix."
|| msgstr "$mydestination wordt overstegen door overzetkaartingangen. Bij gebruik van overzetkaarten is het best om altijd expliciete ingangen voor alle domeinnamen in $mydestination te gebruiken. Zie in html/faq.html de secties bereffende firewalls en intranetten. Indien u overzetingangen heeft voor ouderdomeinen van al wat lokaal afgeleverd wordt, kunt u best specifieke ingangen voor alle bestemmingsdomeingen toevoegen alvorens u Postfix herstart."

Transportmap-ingangen hebben voorrang boven $mydestination. ...

s/overzetingangen/transportmap-ingangen/
s/bestemmingsdomeingen/bestemmingsdomeinen/

|| #. Description
|| #: ../templates:60
|| msgid "RFC 1035 states that \"each component must start with an alphanum, end with an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be separated by full stops.\""
|| msgstr "RFC 1035 stelt dat \"Elke onderdeel dient te starten met een alpanumeriek karakter, en mag slechts alphanumerieke karakters en koppeltekens bevatten. Onderdelen dienen van elkaar gescheiden te worden met punten.\"."

s/Elke onderdeel/Elk onderdeel/
s/alpanumeriek/alphanumeriek/

|| #. Choices
|| #: ../templates:75
|| msgid "No configuration, Internet Site, Internet with smarthost, Satellite system, Local only, HP"
|| msgstr "Geen configuratie, Internet site, Internet site die gebruik maakt van smarthost, Sateliet systeem, Enkel lokale aflevering, HP"

s/Sateliet/Satelliet/

|| #. Description
|| #: ../templates:77
|| msgid "You have several choices for general configuration at this point. If you have your debconf priority set to 'low' or 'medium', you will be asked more questions later. You can always run \"dpkg-reconfigure --priority=low postfix\" at a later point if you want to see these questions again."
|| msgstr "U heeft verschillende mogelijkheden voor de algemene configuratie. Indien uw debconf prioriteit ingesteld is op 'laag' of 'medium' zullen u later meer vragen gesteld worden. U kunt later ook altijd nog \"dpkg-reconfigure --priority=low postfix\" uitvoeren indien u deze vragen (opnieuw) wilt beantwoorden."

"Zullen". Wat goed. (snik)

|| #. Description
|| #: ../templates:77
|| msgid "No configuration - IF YOU WANT THE INSTALL TO LEAVE YOUR CONFIG ALONE, CHOOSE THIS OPTION. No configuration changes will be done now: If you have not already configured Postfix, your mail system will be broken and should not be used. You must then do the configuration yourself by editing /usr/share/postfix/main.cf.dist and saving your changes as /etc/postfix/main.cf, or by running dpkg-reconfigure Postfix. main.cf will not be modified by the Postfix install process."
|| msgstr "Geen configuratie - KIES DEZE OPTIE INDIEN DEBCONF UW CONFIGURATIE MET RUST MOET LATEN. De configuratie wordt niet aangepast: als u postfix nog niet geconfigureerd hebt zal uw postsysteem niet werken. U dient de configuratie zelf te doen door het bestand /usr/share/postfix/main.cf.dist aan te passen, en de gewijzigde versie op te slaan als /etc/postfix/main.cf, of door \"dpkg-reconfigure postfix\" uit te voeren. main.cf wordt niet aangepast door het postfix installatie proces."

Nu heb ik al "postkantoorprogramma", "mailprogramma" en "postsysteem"
zien langskomen. Het lijkt mij beter hier 1 term voor te gebruiken
(indien van toepassing).

s/installatie proces/installatieproces/

|| #. Description
|| #: ../templates:77
|| msgid "Internet site - mail is sent and received directly using SMTP. If your needs don't fit neatly into any category, you probably want to start with this one and then edit the config file by hand."
|| msgstr "Internet site - postl wordt rechtstreeks via SMTP verzonden en ontvangen. Indien uw wensen niet netjes in een van de mogelijkheden passen, kunt u best van deze optie starten, en het configuratiebestand vervolgens handmatig aanpassen."

s/postl/post/

|| #. Description
|| #: ../templates:77
|| msgid "Internet site using smarthost - You receive Internet mail on this machine, either directly by SMTP or by running a utility such as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost. optionally with addresses rewritten. This is probably what you want for a dialup system."
|| msgstr "Internet site die gebruik maakt van smarthost - U ontvangt berichten op deze machine ofwel rechtstreeks via SMTP of door middel van een hulpprogramma zoals fetchmail. Uitgaande post wordt verzonden via een smarthost, en mogelijks met aangepaste adressen. Op inbellende systemen is dit de normale keuze."

s/SMTP of door/SMTP, ofwel door/

|| #. Description
|| #: ../templates:77
|| msgid "Satellite system - All mail is sent to another machine, called a \"smart host\" for delivery. root and postmaster mail is delivered according to /etc/aliases. No mail is received locally."
|| msgstr "Sateliet systeem - alle post wordt verzonden naar een andere machine, een zogenaamde \"smart host\" voor aflevering. De post voor root en postmaster wordt afgeleverd zoals aangegeven in /etc/aliases. Er wordt lokaal geen post ontvangen."

s/Sateliet systeem/Satellietsysteem/

|| #. Description
|| #: ../templates:77
|| msgid "HP - Configuration used inside of HP. This just hardcodes several configuration parameters based on the final components of the hostname, but looks largely like 'Internet site using smarthost'. This option will modify /etc/postfix/transport and install it as a transport map."
|| msgstr "HP - configuratie gebruikt binnen HP. Dit past een aantal parameters aan naargelang de laatste onderdelen van de computernaam, maar komt verder grotendeels overeen met 'Internet site die gebruik maakt van smarthost'. Deze optie zal /etc/postfix/transport aanpassen, en dit bestand als een transport map installeren."

s/transport map/transportmap/

|| #. Description
|| #: ../templates:114
|| msgid "You have chosen \"No Configuration\" - Postfix will not be configured and will not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later date, or configure it yourself by:"
|| msgstr "U heeft gekozen voor \"Geen configuratie\" - Postfix wordt dus niet geconfigureerd en zal standaard niet gestart worden. Gelieve later 'dpkg-reconfigre postfix' uit te voeren, of postfix handmatig te configureren door:"

s/dpkg-reconfigre/dpkg-reconfigure/

|| #. Description
|| #: ../templates:126
|| msgid "Your `mail name' is the hostname portion of the address to be shown on outgoing news and mail messages (following the username and @ sign)."
|| msgstr "Uw `postnaam' is het computernaam gedeelte van het adres dat getoond wordt op uitgaande niews- en emailberichten (i.e. dit volgt de gebruikersnaam en het @ teken)."

s/computernaam gedeelte/computernaam-gedeelte/

|| #. Description
|| #: ../templates:135
|| msgid "Give a comma-separated list of domains that this machine should consider itself the final destination for. If this is a mail domain gateway, you probably want to include the top-level domain."
|| msgstr "Gelieve een met komma-gescheiden lijst van domeinen op te geven waarvoor deze machine zichzelf als de eindbestemming moet beschouwen. Indien dit een post-domein gateway is kunt u best het top-niveau domein toevoegen."

s/met komma-gescheiden/komma-gescheiden/
    Of "door komma's gescheiden"

|| #. Description
|| #: ../templates:142
|| msgid "SMTP relay host? (blank for none)"
|| msgstr "SMTP tussenstop server? (laat leeg indien geen)"

tussenstop-server
tussenstopserver
doorvoerserver (vind ik wel aardig, eigenlijk)

|| #. Description
|| #: ../templates:142
|| msgid "Specify a domain, host, host:port, [address] or [address:port]. Use the form [destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for no relay host."
|| msgstr "Geef een domein, computer, computer:poort, [adres] of [adres:poort] op. Gebruik de vorm [bestemming] om MX-opzoekingen te vermijden. Laat dit blanco indien er geen tussenstop server gebruikt wordt."

doorvoerserver

|| #. Description
|| #: ../templates:142
|| msgid "The relayhost parameter specifies the default host to send mail to when no entry is matched in the optional transport(5) table. When no relayhost is given, mail is routed directly to the destination."
|| msgstr "De tussenstop server parameter geeft een standaard server op waarnaar post gestuurd word indien geen enkele ingang in de optionele overzettabel (transport(5)) overeenkomt. Indien er geeen tussenstop server opgegeven is wordt post rechtstreeks naar de bestemming gestuurd."

s/tussenstop server parameter/doorvoerserver-parameter/
s/overzettabel/transportmap/
s/geeen/geen/
s/tussenstop server/doorvoerserver/

|| #. Description
|| #: ../templates:153
|| msgid "Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up an alias that forwards mail for root to a real user."
|| msgstr "Merk op dat u, bij gebruik van procmail voor systeem-wijde aflevering, een alias dient in te stellen zodat post voor root naar een echte gebruiker gestuurd wordt."

s/systeem-wijde/systeemwijde/
    ?

|| #. Description
|| #: ../templates:178
|| msgid "If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If not forced, then there is a chance of losing some mail if the system crashes at an inopportune time."
|| msgstr "Wanneer synchrone bijwerking afgedwongen wordt, verloopt het verwerken van berichten trager. Daar staat tegenover dat er mogelijks berichten verloren wordt wanneer dit niet afgedwongen wordt en het systeem op het verkeerde moment vastloopt."

s/verloren wordt/verloren gaan/

|| #. Description
|| #: ../templates:188
|| msgid "To use the postfix default (which is based on connected networks), enter an empty string."
|| msgstr "Om de postfix standaard te gebruiken (die gebazeerd is op verbonden netwerken) laat u dit leeg."

s/postfix standaard/postfix-standaard/
s/gebazeerd/gebaseerd/

|| #. Description
|| #: ../templates:201
|| msgid "What limit should Postfix place on mailbox files to prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. (The upstream default is 51200000.)"
|| msgstr "Welke limiet dient Postfix op postvakken te plaatsen om op hol geslagen software fouten te voorkomen. Waarde 0 betekend geen limiet. (de standaardwaarde is 512MiB)"

s/op hol geslagen software fouten/fouten van op hol geslagen software/
s/betekend/betekent/
s/512MiB/512000000/

|| # Description
|| #: ../templates:209
|| msgid "When Postfix sees an address with only one component in the hostname, should it append .$mydomain? Appending .$mydomain means that you don't need to qualify destinations in your own domain, but breaks mail bound for users at top-level domain addresses. (yes, there are some of these.)"
|| msgstr "Dient Postfix wanneer een adres met slechts een computernaam component tegengekomen wordt, .$mydomain toe te voegen? Het toevoegen van .$mydomain betekend dat u bestemmingen in uw eigen domein niet dient te qualificeren, maar breekt post bestemd voor gebruikers op top-niveau domein adressen. (ja, deze bestaan.)"

Dient Postfix .$mydomain toe te voegen wanneer ...?
s/betekend/betekent/
s/ja/Ja/

|| # Description
|| #: ../templates:209
|| msgid "If you are forwarding mail out of your organization, you should almost certainly not append .$mydomain. If you're the only user of mail on your system, choose whichever is more convenient for you."
|| msgstr "Indien u mail doorsluist buiten uw organizatie, dient u bijna zeker geen .$mydomain toe te voegen. Indien u de enige postgebruiker bent op dit systeem kunt u kiezen wat u het beste uitkomt."

s/organizatie/organisatie/

|| #. Description
|| #: ../templates:222
|| msgid "Where should mail for root go"
|| msgstr "Naar waar dient de post voor root gestuurt te worden"

s/gestuurt/gestuurd/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: