[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RFR john_nl.po (was Re: Call for translations)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: john_nl\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
|| "POT-Creation-Date: 2004-07-14 10:24-0300\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-07-14 17:34+0200\n"
|| "Last-Translator: Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>\n"
|| "Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
|| "X-Generator: KBabel 1.3\n"

|| #. Type: boolean
|| #. description
|| #: ../templates:5
|| msgid ""
|| "A cronjob can be installed to run john periodically, trying to crack weak "
|| "passwords and mailing the correspondent users. You will have to configure "
|| "the path and name of the temporary file (which might contain sensitive data) "
|| "in /etc/john/john-mail.conf."
|| msgstr "Het is mogelijk om een crontaak te installeren om john preiodiek automatisch uit te voeren en te laten proberen zwakke wachtwoorden te kraken en gebruikers daarover met een e-mail te informeren. U zal in '/etc/john/john-mail.conf' het pad en de bestandsnaam moeten configureren van het tijdelijke bestand (dat gevoelige gegevens kan bevatten)."

s/preiodiek/periodiek/
s/U zal/U zult/

|| #. Type: string
|| #. description
|| #: ../templates:37
|| msgid ""
|| "Note: You can use any of the wordlists provided by Debian (available under /"
|| "usr/share/dict) or any other you wish, as long as it is in a suitable format "
|| "(one word per line)."
|| msgstr "Opmerking: U kunt gebruik maken van elk van de woordenlijsten die in Debian beschikbaar zijn (onder '/usr/share/dict') of van andere lijsten, zolang als deze de juiste indeling hebben (één woord per regel)."

s/: U kunt/: u kunt/

|| #. Type: text
|| #. description
|| #: ../templates:55
|| msgid ""
|| "The configuration file used by john (/etc/john/john.conf) is missing. This "
|| "probably means you have removed the file. Be warned that without this "
|| "configuration file, the john cronjob to check for weak passwords and mail "
|| "users periodically (if enabled) will not work, and users will need to setup "
|| "their own configuration files if they want to run john."
|| msgstr "Het configuratiebestand dat door john wordt gebruikt (/etc/john/john.conf) ontbreekt. Dit betekent waarschijnlijk dat u het bestand heeft verwijderd. Let op: zonder dit configuratiebestand kan de crontaak van john (die, indien geactiveert, periodiek controleert op zwakke wachtwoorden en gebruikers daarover met een e-mail informeert) niet werken. Ook zullen gebruikers hun eigen configuratiebestanden moeten instellen als zij john willen uitvoeren."

s/geactiveert/geactiveerd/

|| #. Type: text
|| #. description
|| #: ../templates:55
|| msgid ""
|| "If you are not aware of removing this file, you should restore it. One "
|| "option is to use the example one, found under /usr/share/doc/john/examples."
|| msgstr "Als u het configuratiebestand niet bewust heeft verwijderd, zou u het best kunnen herstellen. Een mogelijkheid is om hiervoor het voorbeeldbestand te gebruiken dat kan worden gevonden onder '/usr/share/doc/john/examples'."

  ... zou u het best kunnen herstellen. ...
->
  ... is het het beste als u het herstelt. ...
of
  ... wordt u aangeraden het te herstellen. ...

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: