[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Vertaling van de Free Documentation LicenseIn attachment een vertaling van de Free Documentation License.
Hopelijk kan iemand daar iets mee aanvangen.

Ik heb die vertaald omdat er in Vlaanderen vanuit onderwijskringen
interesse voor bestond, voor de verspreiding van lesmateriaal.
Of ze het nu werkelijk gaan gebruiken, en of het in de FDL vorm zal
zijn weet ik niet...

Vriendelijke groeten,

Herman

-- 
Herman.Bruyninckx@mech.kuleuven.ac.be
 <http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/>
Title: Nederlandse vertaling van de GNU Free Documentation License 1.1

Nederlandse vertaling van de GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1, March 2000.

De auteur van deze vertaling is:

Deze vertaling is gebaseerd op de Engelse en Duitse versies.

Dit is een officieuze vertaling van de GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1. Ze wordt niet door de Free Software Foundation uitgegeven, en legt niet de wettelijke verspreidingsvoorwaarden vast voor documenten die de GFDL gebruiken; dat doet enkel de originele Engelse tekst van de GFDL.

This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License (GFDL) into German. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for works that uses the GFDL --only the original English text of the GFDL does that.

De originele versie van de GFDL bevindt zich op http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html


Inhoudstafel


GNU Vrije Documentatie-Licentie

Versie 1.1, Maart 2000

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Iedereen heeft de toelating om letterlijke kopies van dit
licentie-document te kopiëren en te verspreiden, maar wijzigen ervan
is niet toegestaan.

0. VOORWOORD

Het doel van deze Licentie is om een handleiding, boek, of ander geschreven document ``vrij'' te maken: om iedereen de effectieve vrijheid te verzekeren om het te kopiëren en te her-verspreiden, met of zonder wijzigingen, zowel commercieel als niet-commercieel. In tweede instantie bezorgt deze Licentie de auteur en uitgever een manier om krediet te krijgen voor hun werk, terwijl ze toch niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor wijzigingen aangebracht door anderen.

Deze Licentie is een soort ``copyleft'', wat betekent dat afgeleide werken van dit document zelf ook vrij moeten zijn in dezelfde betekenis. De Licentie is een aanvulling op de GNU General Public License, die een copyleft licentie is voor vrije software.

We hebben deze Licentie ontworpen om te gebruiken voor handleiding voor vrije software, omdat vrije software vrije documentatie nodig heeft: een vrij programma zou moeten begeleid worden door handleidingen die dezelfde vrijheid leveren als de software. Maar deze Licentie is niet beperkt tot software-handleidingen; ze kan gebruikt worden voor elke tekstueel werk, ongeacht het onderwerp of het feit of het gepubliceerd wordt als gedrukt boek. We raden deze Licentie vooral aan voor instructie- of referentie-werken.

1. TOEPASBAARHEID EN DEFINITIES

Deze Licentie is van toepassing op elke handleiding of ander werk dat een nota van de auteursrechterlijke eigenaar bevat die vermeldt dat het werk kan verspreid worden onder de voorwaarden van deze Licentie. Het ``Document'', hieronder, verwijst naar elk dusdanige handleiding of werk. Ieder lid van het publiek is een licentie-nemer, en wordt aangesproken als ``u''.

Een ``Gewijzigde Versie'' van het Document betekent elk werk dat het Document bevat, of een gedeelte ervan, ofwel letterlijk gekopiëerd, ofwel met wijzigingen en/of vertaald in een andere taal.

Een ``Secundaire Sectie'' is een benoemde appendix of een front-matter sectie van het Document dat uitsluitend handelt over de relatie tussen de uitgevers of auteurs van het Document enerzijds en het algemene onderwerp van het Document (of gerelateerde onderwerpen) anderzijds, en bevat niets dat rechtstreeks te maken heeft met dat algemene onderwerp. (Bijvoorbeeld, als het Document gedeeltelijk een wiskunde-boek is, dan mag een Secundaire Sectie geen wiskunde beschrijven.) De relatie zou kunnen zijn: een historische connectie met het onderwerp of met aanverwante materie, of een wettelijk, commercieel, filosofisch, ethisch of politiek standpunt terzake.

De ``Invariante Secties'' zijn zekere Secundaire Secties wiens titels aangeduid zijn als zijnde deze van Invariante Secties, in de nota die zegt dat het Document vrijgegeven is onder deze Licentie.

De ``Schutblad-teksten'' zijn korte tekst-passages die als Voorpagina-Tekst of als Achterflap-Tekst zijn vermeld in de nota die zegt dat het Document vrijgegeven is onder deze Licentie.

Een ``Transparante'' kopie van het Document is een machine-leesbare kopie, gepresenteerd in een formaat wiens specificatie beschikbaar is voor het brede publiek, wiens inhoud kan bekeken en ge-editeerd worden op een onmiddellijke en voor de hand liggende wijze, met algemene tekst-editors, of (voor beelden bestaande uit pixels) met algemene bitmap-programma's, of (voor tekeningen) met algemene tekenprogramma's, en dat geschikt is als invoer voor tekstverwerkers of voor automatische vertaling naar een waaier van formaten geschikt voor invoer voor tekstverwerkers. Een kopie gemaakt in een doorgaans Transparant bestandsformaat wiens opmaak ontworpen is om verdere aanpassing door lezers moeilijk te maken of te ontmoedigen is niet Transparant. Een kopie die niet ``Transparant'' is wordt ``Ondoorzichtig'' genoemd.

Voorbeelden van geschikte formaten voor Transparante kopies omvatten normale ASCII zonder opmaak, Texinfo invoerformaat, LaTeX invoerformaat, SGML of XML gebruik makende van een publiek beschikbare DTD, en standaarden-getrouwe eenvoudige HTML geschikt voor menselijke aanpassing. Ondoorzichtige formaten omvatten PostScript, PDF, proprietaire formaten die alleen kunnen gelezen en ge-editeerd worden met proprietaire tekstverwerkers, SGML of XML waarvoor de DTD of bewerkings-tools niet algemeen beschikbaar zijn, en machine-gegenereerde HTML die sommige tekstverwerkers produceren en die alleen geschikt is voor uitvoer-doeleinden.

De ``Titelpagina'' betekent, voor een gedrukt boek, de titelpagina zelf, plus al de volgende pagina's nodig om, in leesbare vorm, het materiaal te bevatten dat door deze Licentie verplicht aanwezig moet zijn in de titelpagina. Voor werken in formaten die geen eigenlijke titelpagina hebben, betekent ``Titelpagina'' alle tekst in de meest prominente nabijheid van de titel, voorafgaand aan het begin van de eigenlijke tekst.

2. LETTERLIJK COPIEREN

U mag het Document kopiëren en verspreiden op elk medium, zowel commercieel als niet-commercieel, onder voorwaarde dat deze Licentie, de auteursrechten-tekst, en de licentie-tekst die zegt dat deze Licentie van toepassing is op het Document, gereproduceerd worden in alle kopieën, en dat u geen enkele andere voorwaarde aan deze Licentie toevoegt. U mag geen technische maatregelen nemen om het lezen of verder kopiëren van de kopies die u maakt of verspreidt, te bemoeilijken of te controleren. U mag echter wel compensaties aanvaarden in ruil voor kopies. Indien u een voldoende groot aantal kopies verspreid dan moet u ook de voorwaarden in Sectie 3 navolgen.

U mag ook kopies uitlenen, onder dezelfde voorwaarden als hierboven bepaald, en u mag kopies openbaar vertonen.

3. COPIEREN IN GROTE HOEVEELHEDEN

Indien u gedrukte kopies van het Document publiceert in een oplage van meer dan 100, en de licentie-tekst van het Document vereist Schutblad-teksten, dan moet u de kopies insluiten in een schutblad dat, duidelijk en leesbaar, al deze Schutblad-teksten bevat: Voorpagina-tekst op de voorpagina, en Achterflap-teksten op de achterpagina. Beide pagina's moeten ook duidelijk en leesbaar uzelf identificeren als de uitgever van deze kopies. De voorpagina moet de hele titel tonen, met al zijn woorden even prominent en leesbaar aanwezig. U mag ander materiaal aan de voor- en achterpagina toevoegen. Kopiëren met wijzigingen aan de voor- en achterpagina alleen, kunnen beschouwd worden als letterlijke kopieën, zolang zij de titel van het Document behouden en aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Indien de vereiste teksten voor voor- of achter-pagina te volumineus zijn om leesbaar te blijven, dan moet u de eerst-vermelde teksten op de eigenlijke voor- en achterpagina plaatsen (zoveel als er redelijkerwijs op passen), en de rest op naburige pagina's.

Indien u Ondoorzichtige kopies van het Document verdeelt in een oplage van meer dan 100, dan moet u ofwel een machine-leesbare Transparante kopie leveren bij elke Ondoorzichtige kopie, of in elke Ondoorzichtige kopie een publiekelijk bereikbare computer-netwerk-locatie vermelden waar een volledige Transparante kopie van het Document ter beschikking is, vrij van toegevoegd materiaal, en waartoe het algemene netwerk-gebruikende publiek toegang heeft om anoniem en kosteloos af te halen, gebruik makende van publieke-standaard netwerk-protocols. Indien u deze laatste optie gebruikt, en wanneer u begint met de verspreiding van Ondoorzichtige kopies in grote oplagen, dan moet u gerede voorzorgen nemen om te verzekeren dat deze Transparante kopie toegankelijk blijft op deze locatie tot ten minste een jaar na de laatste keer dat u een Ondoorzichtige kopie van deze uitgave heeft verspreid onder het publiek (rechtstreeks of door uw agenten of verdelers).

It is aangeraden, maar niet verplicht, dat u de auteurs van het Document contacteert ruim vooraleer u een groot aantal kopies her-verspreid, om hen de kans te geven u te voorzien van een geactualiseerde versie van het Document.

4. WIJZIGINGEN

U mag een Gewijzigde Versie van het Document kopiëren en verspreiden onder de voorwaarden van Secties 2 en 3 hierboven, op voorwaarde dat u de Gewijzigde Versie vrijgeeft onder precies deze zelfde Licentie, waarbij de Gewijzigde Versie de rol van Document krijgt, om aldus de verdeling en wijziging van de Gewijzigde Versie in licentie te geven aan gelijk wie een kopie ervan bezit. Bovendien moet u de volgende dingen doen in de Gewijzigde Versie:

 • A. Gebruik in de Titel-pagina (en op de voor- en achter-pagina's, indien aanwezig) een verschillende titel dan het Document, en van alle vorige versies (die, indien bestaande, zouden moeten aanwezig zijn in de Geschiedenis-sectie van het Document). U mag dezelfde titel gebruiken al een vroegere versie indie de oorspronkelijke uitgever van die versie de toelating geeft.
 • B. Vernoem op de Titel-pagina, als auteurs, een of meer personen of entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het auteurschap van de wijzigingen in de Gewijzigde Versie, tesamen met ten misnte vijf van de belangrijkste auteurs van het Document (al de belangrijkste auteurs, indien het er minder dan vijf zijn).
 • C. Vermeld als uitgever op de Titel-pagina de naam van de uitgever van de Gewijzigde Versie.
 • D. Behoud al de auteursrechterlijke teksten van het Document.
 • E. Voeg een aangepaste auteursrechterlijke tekst toe van uw wijzigingen bij de andere auteursrechterlijke teksten.
 • F. Voeg een licentie-tekst toe, onmiddellijk achter de auteursrechterlijke teksten, die het publiek de toelating geeft om de Gewijzigde Versie te gebruiken onder de voorwaarden van deze Licentie, onder de vorm zoals getoond in het Addendum hieronder.
 • G. Behoud in die licentie-tekst de volledige lijst van Invariante Secties en de vereiste Schutblad-teksten die in de licentie-tekst van het Document voorkomen.
 • H. Voeg een ongewijzigde versie van deze Licentie toe.
 • I. Behoud de sectie met als titel ``Geschiedenis'', alsook die titel zelf, en voeg er een paragraaf aan toe die, op zijn minst, melding maakt van de titel, jaar, nieuwe auteurs, en uitgever van de Gewijzigde Versie zoals gegeven op de Titel-pagina. Indien er geen sectie met als titel ``Geschiedenis'' bestaat, maak er dan één aan die melding maakt van de titel, jaar, nieuwe auteurs, en uitgever van de Gewijzigde Versie zoals gegeven op de Titel-pagina, en voeg dan een een paragraaf toe die de Gewijzigde Versie beschrijft zoals in de vorige zin aangegeven.
 • J. Behoud de netwerk-locatie, indien bestaande, die in het Document aangegeven is voor publieke toegang tot een Transparante kopie van het Document, en alsook de netwerk-locaties aangegeven in het Document voor de vorige versies waarop het gebaseerd was. Deze verwijzigingen mogen geplaats worden in de ``Geschiedenis'' sectie. U mag een netwerk-locatie schrappen foor een werk dat gepubliceerd is ten minste vier jaar vóór het Document zelf, of na toelating van de oorspronkelijke uitgever van de versie waarnaar het verwijst.
 • K. Behoud in elke sectie met de titel ``Dankwoord'' of ``Erkenning'' de titel van die sectie, en behoud in de sectie al de inhoud en de toon van elk van de bijgedragen dankwoorden en/of uitingen van erkenning.
 • L. Behoud al de Invariante Secties van het Document, met ongewijzigde tekst en titels. Sectie-nummers en dergelijke worden niet beschouwd als deel uitmakende van de titel.
 • M. Schrap elke sectie met als titel ``Goedkeuringen''. Zo'n sectie mag niet aan de Gewijzigde Versie toegevoegd worden.
 • N. Geef geen enkele bestaande sectie de titel ``Goedkeuringen'', of breng geen enkele sectie-titel in conflict met een Invariante Sectie.

Indien de Gewijzigde Versie nieuw front-matter secties bevat of appendices die in aanmerking komen om als Secundaire Secties beschouwd te worden, en die geen materiaal bevatten dat gekopiëerd is van het Document, dan mag u naar uw eigen goeddenken enkel of alle van deze secties als Invariant aanwijzen. Hiertoe voegt u hun titels toe aan de lijst van de Invariant Secties in de licentie-tekst van de Gewijzigde Versie. Deze titels moeten anders zijn dan alle andere sectie titels.

U mag een sectie met als titel ``Goedkeuringen'' toevoegen, op voorwaarde dat het niets anders bevat dan goedkeuringen van uw Gewijzigde Versie door verschillende partijen, bijvoorbeeld, bewijzen van peer review, of dat de tekst door een organisatie goedgekeurd is als de gezaghebbende definitie van een standaard.

U mag een passage van maximaal vijf woorden toevoegen aan de Voorpagina-tekst, en een passage van maximaal 25 woorden aan de Achterflap-tekst, aan het einde van de lijst van voorpagina- en achterflap-teksten in de Gewijzigde Versie. Slechts één passage van de Voorpagina-tekst en één van de Achterflap-tekst mag toegevoegd worden door gelijk welke entiteit (of door haar bemiddeling). Indien het Document reeds een voorpagina- of achterflap-tekst bevat, die vroeger door u of door bemiddeling door dezelfde entiteit op wiens gezag u optreedt, dan mag u geen nieuwe toevoegen; maar u mag wel de oude vervangen, na expliciete toelating van de vorige uitgever die de oude passage heeft toegevoegd.

De auteur(s) en uitgever(s) van het Document geven met deze Licentie geen toelating om hun namen te gebruiken voor publicitaire doeleinden, of om goedkeuring te laten gelden of te vóóronderstellen voor gelijk welke Gewijzigde Versie.

5. DOCUMENTEN COMBINEREN

U mag het Document combineren met andere documenten die met deze Licentie zijn verspreid, onder de voorwaarden voor gewijzigde versie besproken in Sectie 4 hierboven, op voorwaarde dat u in de combinatie alle Invariante Secties van al de oorspronkelijke documenten insluit, ongewijzigd, en ze alle in de licentie-tekst opsomt als Invariante Sectie van uw gecombineerde werk.

Het gecombineerde werk moet slecht één kopie van deze Licentie bevatten, en meerdere identieke Invariante Secties mogen vervangen worden door één enkele kopie. INdien er meerdere Invariante Secties zijn met dezelfde naam maar verschillende inhoud, dan maakt u de titel van elk van deze secties uniek door er aan het eind, en tussen haakjes, de naam van de oorspronkelijke auteur of uitgever (indien deze gekend zijn), of anders een uniek nummer, aan toe te voegen. Maak dezelfde aanpassingen aan de sectie-titels in de lijst van de Invariante Secties in de licentie-tekst van het gecombineerde werk.

In het gecombineerde werk moet u alle secties , die in de oorspronkelijke documenten de titel ``Geschiedenis'' droegen, combineren in één sectie met als titel ``Geschiedenis''; hetzelfde geldt voor de secties met als titel ``Dankwoord'', of ``Erkenning''. U moet alle secties met als titel ``Goedkeuringen'' verwijderen.

6. VERZAMELINGEN VAN DOCUMENTEN

U mag een verzameling maken van het Document en andere documenten die onder deze licentie zijn verspreid, en de individuele kopies van deze Licentie in de afzonderlijke documenten vervangen door een enkel kopie die in de verzameling wordt ingesloten, op voorwaarde dat u al de regels volgt van deze Licentie aangaande het letterlijk kopiëren van elk van de documenten.

U mag een afzonderlijk document uit zo'n verzameling afzonderen, en het afzonderlijk verspreiden onder deze Licentie, op voorwaarde dat u een kopie van deze Licentie in het afgezonderde document insluit, en dat u deze Licentie volgt in alle voorwaarden aangaande het letterlijk kopiëren van dat document.

7. SAMENVOEGEN MET ONAFHANKELIJKE WERKEN

Een compilatie van het Document of zijn afgeleide documenten met andere afzonderlijke en onafhankelijke documenten of werken, in of op een opslag- of verdeel-medium, telt niet in zijn geheel als een Gewijzigde Versie van het Document, op voorwaarde dat geen compilatie auteurs-recht geclaimd wordt op de compilatie. Zo;n compilatie wordt een ``samenvoeging'' genoemd, en deze Licentie is niet van toepassing op de andere op zichzelf staande werken die met het Document worden samengevoegd, op basis van het samenvoegen zelf, indien zijzelf geen afgeleide werken van het Document zijn.

Indien de Voorpagina-tekst eisen van sectie 3 van toepassing zijn op deze kopies van het Document, en indien het Document minder dan een vierde van de gehele samenvoeging uitmaken, dan mogen de Voorpagina- en Achterflap-teksten van het Document geplaatst worden op schutbladen die enkel het Document omvatten binnenin de hele samenvoeging. Anders moeten zij op de schutblkaden van de hele samenvoeging geplaatst worden.

8. VERTALING

Vertaling wordt beschouwd als een soort van wijziging,dus mag u vertalingen van het Document verspreiden onder de voorwaarden van sectie 4. Het vervangen van Invariante Secties door vertalingen vereist speciale toelating van de auteursrechterlijke eigenaars, maar u mag vertalingen van sommige of van alle Invariante Secties toevoegen bovenop de oorspronkelijke versies van deze Invariante Secties. U mag een vertaling van deze Licentie toevoegen, op voorwaarde dat u ook de oorspronkelijke Engelse versie van deze Licentie toevoegt. In geval van niet-overeenstemming tussen de vertaling en de oorspronkelijke Engelse versie van deze Licentie is het de oorspronkelijke Engelse versie die van toepassing is.

9. BEEINDIGING

U mag het Document niet kopiëren, wijzigen, in licentie geven, of verspreiden, tenzij zoals uitdrukkelijk voorzien in deze Licentie. Elke andere poging tot kopiëren, wijzigen, in licentie geven, of verspreiden van het Document is ongeldig, en zal onmiddellijk uw rechten onder deze Licentie beeindigen. Andere partijen, echter, die via u onder deze Licentie kopies of rechten hebben verkregen zullen hun licenties niet beeindigd zien zolang ze zelf in volle overeenstemming blijven met de Licentie.

10. TOEKOMSTIGE REVISIES VAN DEZE LICENTIE

De Free Software Foundation kan van tijd tot tijd nieuwe, gereviseerde versie verspreiden van de GNU Free Documentation License. Zulke nieuwe versies zullen naar de geest gelijkaardig zijn aan de huidige versie, maar kunnen in details afwijken om nieuwe problemen of bezorgdheden aan te pakken. Zie http://www.gnu.org/copyleft/.

Iedere versie van de Licentie krijgt een onderscheidende versie-nummer. Indien het Document aangeeft dat een specifiek genummerde versie van deze Licentie ``of elke latere versie'' van toepassing is, dan heeft u de keuze om de bewoordingen en voorwaarden te volgen van ofwel die specifieke versie or van elke latere versie die verspreid is (niet als draft) door de Free Software Foundation. Indien het Document geen versie-nummer van deze Licentie aangeeft , dan mag u gelijk welke versie kiezen die ooit verspreid is (niet als draft) door de Free Software Foundation.

Hoe deze licentie te gebruiken voor uw documenten

Om deze Licentie te gebruiken in een document dat u geschreven heeft, voegt u een kopie van de Licentie aan uw document toe en zet de volgende auteursrechten- en licentie-tekst net na de titel pagina:

   Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
   Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
   under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1
   or any later version published by the Free Software Foundation;
   with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
   Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
   A copy of the license is included in the section entitled "GNU
   Free Documentation License".

Indien u geen Invariante Secties heeft, schrijf dan ``zonder Invariante Secties'' in plaats van aan te duiden welke secties invariant zijn. Indien u geen Voorpagina-teksten heeft, schrijf dan ``geen Voorpagina-teksten''; en op gelijkaardige wijze voor de Achterflap-teksten.

Indien uw document niet-triviale voorbeelden bevat van programma-code, dan raden wij aan om deze voorbeelden in parallel te verspreiden onder uw keuze van vrije software licentie, zoals de GNU General Public License, opdat ze zouden kunnen gebruikt worden in vrije software.Reply to: