[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

vertalen van boot floppiesIk heb een klein beginnetje gemaakt met de vertaling van de Debian
boot floppies (dbootstrap).  Helaas is het een hele klus, en ik ga
het dan ook niet in mijn eentje doen :)

Dus mijn vraag is: wie heeft interesse om mee te werken aan een
vertaling van boot-floppies, en alle pakketten uit het basis-systeem
(voor zover dat mogelijk is en het niet al gebeurd is)?


	Ivo

-- 
"You mean since you suggested he take the toaster into the shower 
with him to save time on making breakfast in the morning?"
	-- BOFH 5/11/97

Attachment: pgpquheklu5Z4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: