[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates resolvconfPackage: resolvconf
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish resolvconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/resolvconf$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 14 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation of resolvconf debconf templates
# Copyright (c) 2011 Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>
# This file is distributed under the same license as the resolvconf package.
#
# resolver -> klarlægger
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: resolvconf 1.56\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: resolvconf@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-31 20:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-12 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Prepare /etc/resolv.conf for dynamic updates?"
msgstr "Forbered /etc/resolv.conf for dynamiske opdateringer?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The resolvconf package contains the infrastructure required for dynamic "
"updating of the resolver configuration file. Part of the necessary "
"infrastructure is a symbolic link from /etc/resolv.conf to /etc/resolvconf/"
"run/resolv.conf. If you choose this option then this link will be created; "
"the existing /etc/resolv.conf file will be preserved as /etc/resolvconf/"
"resolv.conf.d/original, and will be restored if this package is removed."
msgstr ""
"Pakken resolvconf indeholder infrastrukturen krævet for dynamisk opdatering "
"af klarlæggerkonfigurationsfilen (»resolver«). En del af den nødvendige "
"infrastruktur er en symbolsk henvisning fra /etc/resolv.conf til /etc/"
"resolvconf/run/resolv.conf. Hvis du vælger denne indstilling, vil denne "
"henvisning blive oprettet; den eksisterende /etc/resolv.conf- fil vil blive "
"bevaret som /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original og vil blive gendannet, "
"hvis pakken fjernes."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Declining this option will prevent future installations from recreating the "
"symbolic link and therefore the resolver configuration file will not be "
"dynamically updated. Dynamic updating can then be activated following "
"instructions in the README file."
msgstr ""
"Afslag af denne indstilling vil forhindre fremtidige installationer fra at "
"genskabe den symbolske henvisning og derfor vil "
"klarlæggerkonfigurationsfilen ikke blive dynamsik opdateret. Dynamisk "
"opdatering kan så aktiveres ved at følge instruktionerne i README-filen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The presence of resolvconf can affect the behavior of other programs, so it "
"should not be left installed if unconfigured."
msgstr ""
"Tilstedeværelsen af resolvconf kan påvirke opførelsen af andre programmer, "
"så den bør ikke være installeret uden at være konfigureret."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Reboot recommended"
msgstr "Genstart anbefales"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Suppliers of name server information such as local caching name servers and "
"interface configurers are expected to supply name server information to the "
"resolvconf program. However, although installation of the resolvconf package "
"triggers them to supply their information, some of them fail to do so."
msgstr ""
"Leverandører af navneserverinformation såsom lokale navneservere for "
"mellemlageret (caching) og opsættere af brugerflader forventes at angive "
"navneserverinformation til resolvconf-programmet. Selvom installationen af "
"pakken resolvconf beder dem om at angive deres informationer så fejler nogle "
"af dem med hensyn til denne opgave."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This bug would lead to loss of valid name server information on installation "
"of the resolvconf package if the following workaround were not adopted: "
"resolvconf includes the full contents of the pre-installation /etc/resolv."
"conf in its database until reboot. This has the drawback that name server "
"information is retained even if the associated interface is later "
"deconfigured. (This incorrect behavior is judged to be less harmful than the "
"alternative of losing valid information.)"
msgstr ""
"Denne fejl vil føre til tab af gyldig navneserverinformation ved "
"installation af pakken resolvconf, hvis den følgende omgåelse ikke blev "
"indarbejdet: resolvconf inkluderer det fulde indhold af den præinstallerede /"
"etc/resolv.conf i sin database indtil genstart. Dette har den ulempe, at "
"navneserverinformation bevares selv om den associerede brugerflade senere "
"dekonfigureres. (Denne forkerte opførsel er bedømt til at være mindre "
"skadelig end alternativet, der kan medføre tab af valid information.)"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Until the bug in question is fixed and the workaround removed, the only way "
"to ensure that resolvconf has fully correct name server information after "
"the resolvconf package has been installed on a running system is to reboot "
"the system."
msgstr ""
"Indtil den omtalte fejl er rettet og omgåelsen fjernet er den eneste måde at "
"sikre sig, at resolvconf har fuld korrekt navneserverinformation, efter at "
"pakken resolvconf er blevet installeret på et kørende system, at genstarte "
"systemet."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The removal of the resolvconf package may have resulted in some information "
"about name servers becoming unavailable. To correct this problem it is "
"recommended that the system be rebooted."
msgstr ""
"Fjernelsen af pakken resolvconf kan have medført, at information om "
"navneservere er blevet utilgængelig. For at rette dette problem anbefales "
"det, at systemet genstartes."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Append original file to dynamic file?"
msgstr "Tilføj oprindelig fil til dynamisk fil?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If the original static resolver configuration file (/etc/resolv.conf) "
"contains name server addresses, those addresses should be listed on \"dns-"
"nameservers\" lines in /etc/network/interfaces. For more information, please "
"consult the resolvconf(8) man page and the README file."
msgstr ""
"Hvis den oprindelige statiske klarlæggerkonfigurationsfil (/etc/resolv.conf) "
"indeholder adresser for navneservere, så bør disse adresser være anført på "
"»dns-nameservers«-linjer i /etc/network/interfaces. For yderligere "
"information så konsulter venligst manualsiden resolvconf(8) og README-filen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Until /etc/network/interfaces has been edited and the affected interfaces "
"brought down and up again, the name server addresses will not be included in "
"the dynamically generated resolver configuration file."
msgstr ""
"Indtil /etc/network/interfaces er blevet redigeret og de påvirkede "
"grænseflader bragt ned og op igen, vil navneserveradresserne ikke være "
"inkluderet i den dynamisk oprettede klarlæggerkonfigurationsfil."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If you choose this option, a temporary workaround will be put in place: a "
"symbolic link will be created (if it does not already exist) from /etc/"
"resolvconf/resolv.conf.d/tail to /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. "
"This will cause the whole of that original resolver configuration file to be "
"appended to the dynamically generated file."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil en midlertidig omgåelse blive "
"igangsat: En symbolsk henvisning vil blive oprettet (hvis den ikke allerede "
"findes) fra /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail til /etc/resolvconf/resolv."
"conf.d/original. Dette vil medføre, at hele den oprindelige "
"klarlæggerkonfigurationsfil vil blive tilføjet til den dynamisk oprettede "
"fil."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"After the required \"dns-nameservers\" lines have been added to /etc/network/"
"interfaces, the /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail link should be replaced "
"by one to /dev/null."
msgstr ""
"Efter de krævede »dns-nameservers«-linjer er blevet tilføjet til /etc/"
"network/interfaces, bør henvisningen /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail "
"erstattes med en i /dev/null."

Reply to: