[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates cpad-kernelPackage: cpad-kernel
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/cpad-kernel$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
27 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation cpad-kernel.
# Copyright (C) 2010 cpad-kernel & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the cpad-kernel package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cpad-kernel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ron@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-07 19:16+0930\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-04 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:1001
msgid "Would you like the cpad module to be compiled automatically?"
msgstr "Ã?nsker du at cpad-modulet automatisk bliver kompileret?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:1001
msgid ""
"In order to make full use of the cPad you need to compile and install the "
"provided module to suit your running Linux kernel."
msgstr ""
"For at få fuldt udnyttelse af cPad skal du kompilere og installere det "
"tilbudte modul, så det passer til din kørende Linuxkerne."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:1001 ../cpad-kernel-source.templates:2001
msgid ""
"If you opt to do this, the cpad module will be compiled into a Debian binary "
"package using a local kernel configuration which you will be required to "
"specify. You must have either a kernel-headers-* package installed to suit "
"the kernel you wish to use it with, or have a suitably configured kernel "
"source tree available. If you do not currently have either of these "
"available you should choose not to do this at present. Once you have "
"suitable headers installed you can return to this selection with:"
msgstr ""
"Hvis du gør dette, vil cpad-modulet blive kompileret i en binær Debianpakke "
"med brug af en lokal kernekonfiguration, som du vil blive anmodet om at "
"angive. Du skal enten have en pakke af typen kernel-headers-* installeret, "
"som passer til den kerne, du ønsker at bruge, eller have et egnet konfigureret "
"kernekildetræ tilgængeligt. Hvis du aktuelt ikke har nogen af disse tilgængelige "
"bør du vælge ikke at gøre dette på nuværende tidspunkt. Når du har "
"egnede kernel-headers installeret, kan du returnere til denne markering med:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:1001 ../cpad-kernel-source.templates:2001
msgid "dpkg-reconfigure cpad-kernel-source"
msgstr "dpkg-reconfigure cpad-kernel-source"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:1001
msgid ""
"Alternatively, you might prefer to build it manually. The source to do this "
"can be found in /usr/src/modules/cpad-kernel. You may use a tool like make-"
"kpkg(1) or `fakeroot debian/rules kdist [ KSRC=... KVERS=... ]` to create a "
"Debian package as above, or you can simply `make` and install it by hand."
msgstr ""
"Alternativt vil du måske foretrække at kompilere den manuelt. Kilden til dette "
"kan findes i /usr/src/modules/cpad-kernel. Du kan bruge et værktøj som make-"
"kpkg(1) eller »fakeroot debian/rules kdist [ KSRC=... KVERS=... ]« til at "
"oprette en Debianpakke som ovenfor, eller du kan »make« og installere den "
"manuelt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:1001
msgid ""
"If little of the above made sense and you don't have a touchpad with an LCD "
"screen in it, then you probably don't need this package at all."
msgstr ""
"Hvis intet af ovenstående giver mening og du ikke har en pegeplade med en "
"LCD-skærm, så har du sikkert ikke brug for denne pakke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:2001
msgid "Would you like to create a binary cpad-kernel-module package now?"
msgstr "�nsker du at oprette den binære pakke cpad-kernel-module nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:2001
msgid ""
"Note that if you have already built a module package using the same kernel "
"version it may be overwritten. You should rename or relocate it before "
"continuing if you wish to preserve it."
msgstr ""
"Bemærk at hvis du allerede har kompileret en modulpakke med brug af den "
"samme kerneversion, kan den blive overskrevet. Du skal omdøbe eller omplacere "
"den før du fortsætter, hvis du ønsker at bevare den."

#. Type: string
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:3001
msgid "Linux header location:"
msgstr "Placering af Linuxheader:"

#. Type: string
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:3001
msgid ""
"You have choosen to compile the cpad module. Now you must specify the "
"location of the Linux kernel headers for it to use."
msgstr ""
"Du har valgt at kompilere cpad-modulet. Nu skal du angive placeringen "
"af headerne til Linuxkernen for at bruge den."

#. Type: string
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:3001
msgid ""
"When Linux headers are provided by a kernel-headers-* package, they reside "
"in /usr/src/kernel-headers-*."
msgstr ""
"NÃ¥r Linuxheadere tilbydes fra en pakke af typen kernel-headers-*, befinder "
"de sig i /usr/src/kernel-headers-*."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:4001
msgid "Do you wish to specify a different Linux headers directory?"
msgstr "Ã?nsker du at angive en anden mappe for Linuxheadere?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:4001
msgid "The directory you have provided is not a valid Linux headers location."
msgstr "Mappen, du har angivet, er ikke en gyldig placering for Linuxheadere."

#. Type: note
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:5001
msgid "What to do after module compilation"
msgstr "Hvad skal der ske efter modulkompilering"

#. Type: note
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:5001
msgid ""
"The cpad-kernel-module package will be built in /usr/src/modules. You will "
"have to install it yourself after it is created and can do so from that "
"directory using:"
msgstr ""
"Pakken cpad-kernel-module vil blive bygget i /usr/src/modules. Du skal selv "
"installere den, efter at den er oprettet, og du kan gøre dette fra den mappe "
"med brug af:"

#. Type: note
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:5001
msgid "dpkg -i cpad-kernel-module-<version>.deb"
msgstr "dpkg -i cpad-kernel-module-<version>.deb"

#. Type: note
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:5001
msgid ""
"Unfortunately that cannot be done automatically at this stage because dpkg "
"is not able to be called recursively."
msgstr ""
"Desværre kan det ikke gøres automatisk på dette tidspunkt, da dpkg ikke kan "
"kaldes rekursivt."

#. Type: note
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:5001
msgid ""
"Once the module package is installed, you probably won't need the cpad-"
"kernel-source package anymore unless you plan to update your kernel again "
"later. In that case you can safely purge it completely with 'dpkg -P cpad-"
"kernel-source'. Otherwise, you will be able to rebuild the cpad-kernel-"
"module package in this manner at any time with `dpkg-reconfigure cpad-kernel-"
"source`. You will be prompted once again for the location of the kernel "
"headers to use."
msgstr ""
"NÃ¥r modulpakken er installeret, har du sikkert ikke brug for pakken cpad-"
"kernel-source mere, med mindre du planlægger at opdatere din kerne igen senere. "
"I det tilfælde kan du uden problemer fjerne den fuldstændig med 'dpkg -P cpad-"
"kernel-souce'. Ellers vil du være i stand til at genbygge pakken cpad-kernel-"
"module på denne måde på ethvert tidspunkt med »dpkg-reconfigure cpad-kernel-"
"source«. Du vil blive spurgt endnu engang om placeringen af kerneheaderne der "
"skal bruges."

#. Type: note
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:5001
msgid ""
"If you update the cpad-kernel-source package at some later time (or remove "
"it without purging, then reinstall) the answers you have given here will be "
"used to repeat this process and create a new module package for you to "
"install."
msgstr ""
"Hvis du opdaterer pakken cpad-kernel-souce på et senere tidspunkt (eller "
"fjerner den ufuldstændigt og så geninstallerer), vil svarene, du har angivet "
"her blive brugt til at gentage denne proces og oprette en ny modulpakke, som "
"du kan installere."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:6001
msgid "Do you want to watch the module compilation progress?"
msgstr "�nsker du at overvåge fremgangen i modulkompileringen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:6001
msgid ""
"The process of building a binary package from the cpad module source may "
"produce quite a lot of output. Seeing this output may be useful if you have "
"problems with it building, or annoying if you don't want the extra noise."
msgstr ""
"Processen med kompilering af en binær pakke fra cpad-modulkilden kan "
"producere en del uddata. At se disse uddata kan være brugbart, hvis du får "
"problemer med kompileringen, eller være generende hvis du ikke ønsker den "
"ekstra støj."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:7001
msgid "Do you want to delete the cpad-kernel-module packages?"
msgstr "Ã?nsker du at slette pakkerne for cpad-kernel-module?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cpad-kernel-source.templates:7001
msgid ""
"There are binary cpad-kernel-module packages left in /usr/src(/modules) that "
"were generated from this package. Once you have manually installed them you "
"don't need those packages anymore, though you may like to keep them for "
"backup or re-installation purposes."
msgstr ""
"Der er binære pakker af typen cpad-kernel-module tilbage i /usr/src/(modules) "
"som blev oprettet ud fra denne pakke. Når du først har installeret disse manuelt, "
"har du ikke længere brug for dem. Du vil dog måske gerne beholde dem som "
"en sikkerhedskopi eller en eventuel geninstallation."

#. Type: note
#. Description
#: ../cpad.po-templates:1001
msgid "Package installation will create /dev/usb/cpad0."
msgstr "Pakkeinstallation vil oprette /dev/usb/cpad0."

#. Type: note
#. Description
#: ../cpad.po-templates:1001
msgid ""
"The cpad kernel module requires the special device file /dev/usb/cpad0 to be "
"created on systems not using devfs or udev. It will be created for you "
"automatically if needed when this package is installed, but it will not be "
"removed again (in accordance with Debian policy) if the package is "
"subsequently purged. There is no harm in creating this file, even on "
"systems that do not have a cPad. You may safely remove it if you are no "
"longer using the cpad kernel module and are not using a service that will "
"remove it for you."
msgstr ""
"Cpad-kernemodulet kræver at den specielle enhedsfil /dev/usb/cpad0 oprettes "
"på systemer som ikke bruger devfs eller udev. Den vil blive oprettet for dig "
"automatisk, hvis behovet er der når denne pakke installeres, men den vil ikke "
"blive fjernet igen (i overensstemmelse med Debianpolitikken) hvis pakken "
"efterfølgende slettes igen. Der sker ingen skade ved at oprette denne fil, "
"selv ikke på systemer som ikke har en cPad. Du kan fjerne den uden problemer, "
"hvis du ikke længere bruger cpad-kernemodulet, og ikke bruger en tjeneste som "
"vil fjerne den for dig."

#. Type: note
#. Description
#: ../cpad.po-templates:2001
msgid "The cpad module must be loaded before the HID module."
msgstr "Cpad-modulet skal indlæses før HID-modulet."

#. Type: note
#. Description
#: ../cpad.po-templates:2001
msgid ""
"If the cpad driver is not loaded before the normal Linux HID driver then the "
"HID will have already claimed the device as a generic two button touchpad "
"and the cpad driver will be ignored. It is typically not safe for this "
"installer to automatically unload the HID module and insert the cpad driver "
"beneath it. If you wish to install the cpad module without rebooting the "
"machine you will need to shut down all processes that use the HID module and "
"its dependents and unload them manually before installing the cpad module. "
"The simplest thing to do is reboot the machine at some convenient "
"opportunity after the package install is complete, allowing the modutils "
"configuration it provides to ensure they are (re)loaded in the required "
"order. This is not necessary for kernel 2.6, where there is preliminary "
"support for reclaiming the device on the fly."
msgstr ""
"Hvis cpad-driveren ikke indlæses før den normale HID-driver i Linux så vil "
"HID allerede have opfattet enheden som en generisk to-knaps pegeplade og "
"cpad-driveren vil blive ignoreret. Det er normalt ikke en god metode for denne "
"installation automatisk at afindlæse HID-modulet og indsætte cpad-driveren "
"under denne. Hvis du ønsker at installere cpad-modulet uden at genstarte "
"maskinen, skal du lukke alle processer ned som bruger HID-modulet og dennes "
"afhængigheder og afindlæse dem manuelt før installation af cpad-modulet. "
"Den nemmeste måde er at genstarte maskinen, på et passende tidspunkt efter "
"pakkeinstallationen er færdig, og dermed give konfigurationen for modutils "
"mulighed for at sikre, at de genindlæses i den krævede rækkefølge. Dette "
"er ikke nødvendigt for kerne 2.6, hvor der er en foreløbig understøttelse "
"af at overtage enheden uden videre."
Reply to: