[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates bandwidthdPackage: bandwidthd
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translation

joe@joe-desktop:~/over/debian/Bandwidthd$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
14 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation Bandwidthd.
# Copyright (C) 2010 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the Bandwidthd package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Bandwidthd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: andreas <at> fatal.se\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-23 10:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-03 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Interface to listen on:"
msgstr "Grænseflade der skal lyttes på:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Bandwidthd needs to know which interface it should listen for traffic on. "
"Only a single interface can be specified. If you want to listen on all "
"interfaces you should specify the metainterface \"any\". Running "
"\"bandwidthd -l\" will list available interfaces."
msgstr ""
"Bandwidthd har brug for at vide hvilken grænseflade den skal lytte "
"efter trafik på. Kun en grænseflade kan angives. Hvis du ønsker at "
"lytte på alle grænsefalder bør du angive metagrænsefladen »any«. "
"Kørsel af »bandwidthd -l« vil vise alle tilgængelige grænseflader."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Subnets to log details about:"
msgstr "Undernet der skal logges detaljer omkring:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Bandwidthd can create graphs for one or several ip-subnets. Subnets are "
"specified either in dotted-quad format (192.168.0.0 255.255.0.0) or in CIDR "
"format (192.168.0.0/16) and separated by a comma. Example: 192.168.0.0/16, "
"10.0.0.0 255.0.0.0, 172.16.1.0/24. If you don't know what to specify then "
"you can use 0.0.0.0/0 but it is strongly discouraged."
msgstr ""
"Bandwidthd kan oprette grafer for en eller flere ip-undernet. Undernet er "
"angivet enten i formatet dotted-quad (192.168.0.0 255.255.0.0) eller i "
"CIDR-format (192.168.0.0/16) og adskilt af et komma. Eksempel: 192.168.0.0/16, "
"10.0.0.0.255.0.0.0, 172.16.1.0/24. Hvis du ikke ved hvad der skal angives så "
"kan du bruge 0.0.0.0/0 men det frarådes stærkt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Output CDF data logs?"
msgstr "Vis CDF-datalogge?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Bandwidthd can log captured traffic information to Common Data File (CDF) "
"logs. These logs are required if you want to keep old information stored "
"between restarts of the bandwidthd daemon. Also see the recovercdf "
"configuration option."
msgstr ""
"Bandwidthd kan logge optaget trafikinformation til logge for Common Data File "
"(CDF). Disse logge kræves, hvis du ønsker at holde gammel information "
"gemt mellem opstart af bandwidthd-dæmonen. Se også konfigurationsindstillingen "
"til recovercdf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Recover old data from logs on restart?"
msgstr "Gendan gamle data fra logge ved genstart?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If old data is going to be outputed in the graphs, it needs to be read when "
"BandwidthD is restarted. Parsing the CDF logs can take quite some time on a "
"slow machine so you might want to disable it, but then you'll lose the "
"information in the graphs after a reboot and similar.... Also make sure the "
"output_cdf config option is enabled."
msgstr ""
"Hvis gamle data skal vises i graferne, så skal de læses når BandwidthD "
"genstartes. Fortolkning af CDF-logge kan tage noget tid på en sløv "
"maskine så du vil måske ønske at slå det fra, men så mister du informationen "
"i graferne efter en genstart og lignende.... Du skal også sikre dig, at "
"konfigurationstilvalget output_cdf er slået til."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Graph webpage autorefresh delay (seconds):"
msgstr "Automatisk opdateringsforsinkelse for grafinternetside (sekunder):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"With this option you can tweak the delay used in the html as \"META REFRESH"
"\" value. The default is 150 seconds (2.5 minutes). To disable automatic "
"reloads of the webpage enter 0. This way the visitor will have to manually "
"push refresh in his browser to get updated graphs."
msgstr ""
"Med dette tilvalg kan du indstille forsinkelsen brugt i html'en under »META "
"REFRESH«. Standarden er 150 sekunder (2,5 minutter). For at deaktivere "
"automatisk genindlæsning af internetsiden indtastes 0. På den måde vil "
"den besøgende manuelt skulle trykke på opdater i sin browser for at hente "
"opdaterede grafer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Put interface in PROMISC mode?"
msgstr "Sæt grænsefalde i PROMISC-tilstand?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"If this option is enabled, all interfaces used to capture traffic "
"information will be put in promiscuous mode. This way traffic thats not "
"routed via the machine running bandwidthd might be trackable anyway. "
"Enabling promiscuous mode will probably not be able to capture any more "
"traffic in a normal switched network. Also rootkit detectors might warn "
"about bandwidthd being a virus if using promiscuous mode. You should "
"probably leave this option disabled."
msgstr ""
"Hvis denne indstilling er aktiveret, vil alle grænseflader brugt til at "
"registrere trafikinformation blive sat i omflakkende tilstand. På denne måde vil "
"trafik som ikke sendes via maskinen der kører bandwidthd stadig "
"kunne være sporbart. Aktivering af omflakkende tilstand vil sandsynligvis ikke "
"være i stand til at registrere mere trafik i et normalt omstillet netværk. "
"Rootkit-detektiver vil måske også advare om at bandwidthd er en "
"virus hvis den bruger omflakkende tilstand. Du skal højst sandsynligt lade denne "
"indstilling være deaktiveret."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "This sensors identification string:"
msgstr "Denne sensors identifikationsstreng:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Each sensor should have an identification string to be able to tell from "
"where the traffic in the PostgreSQL-database was detected on. This option is "
"usually set to the fully qualified hostname of the machine running the "
"bandwidthd sensor. This needs to be a unique string which no other "
"bandwidthd sensor that reports to the same database uses."
msgstr ""
"Hver sensor skal have en identifikationsstreng for at være i stand til "
"at fortælle hvor trafikken i PostgreSQL-databasen blev registreret. "
"Denne indstilling er normalt angivet som værende det fuldt kvalificeret "
"værtsnavn på maskinen som kører bandwidthd-sensoren. Denne skal "
"være en unik streng forskellig fra alle andre bandwidthd-sensorer som "
"rapporterer til den samme database."
Reply to: