[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: courier 1.0.5-2: Please update debconf PO translation for the package courierAhoj,
hotovo, odesláno.

M.

V Thu, 31 Jan 2019 19:01:22 +0100
Helge Kreutzmann <debian@helgefjell.de> napsáno:

> Hi,
> 
> You are noted as the last translator of the debconf translation for
> courier. The English template has been changed, and now some messages
> are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
> I would be grateful if you could take the time and update it.
> Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
> against courier.
> 
> The deadline for receiving the updated translation is
> 2018-02-03. I apologize for the short notice.
> 
> Thanks in advance,
> 

# Czech translation of courier templates
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: courier 1.0.5-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: courier@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-23 20:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-01 13:54+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid "Create directories for web-based administration?"
msgstr "VytvoÅ?it adresáÅ?e pro webovou administraci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid ""
"Courier uses several configuration files in /etc/courier. Some of these "
"files can be replaced by a subdirectory whose contents are concatenated and "
"treated as a single, consolidated, configuration file."
msgstr ""
"V adresáÅ?i /etc/courier jsou uloženy různé konfiguraÄ?ní soubory. NÄ?které "
"konfiguraÄ?ní soubory mohou být nahrazeny podadresáÅ?i, v nichž jsou vÅ¡echny "
"soubory slouÄ?eny dle potÅ?eby do jednoho spoleÄ?ného konfiguraÄ?ního souboru."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid ""
"The web-based administration provided by the courier-webadmin package relies "
"on configuration directories instead of configuration files. If you agree, "
"any directories needed for the web-based administration tool will be created "
"unless there is already a plain file in place."
msgstr ""
"Webové administraÄ?ní rozhraní v balíÄ?ku courier-webadmin používá místo "
"konfiguraÄ?ních souborů adresáÅ?e. Jestliže budete souhlasit, pak budou "
"vytvoÅ?eny vÅ¡echny adresáÅ?e potÅ?ebné pro webový administraÄ?ní nástroj, ledaže "
"by tam již byly textové soubory."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
msgid "Path to Maildir directory:"
msgstr "Cesta do adresáÅ?e Maildir:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
msgid ""
"Please give the relative path name from each user's home directory to the "
"Maildir directory where the Courier servers store and access the user's "
"email. Please refer to the maildir.courier(5) manual page if you are "
"unfamiliar with the mail storage format used by Courier."
msgstr ""
"Zadejte prosím relativní cesta z každého domovského adresáÅ?e kteréhokoliv "
"uživatele do adresáÅ?e Maildir, kde služba Courier uchovává a zpÅ?ístupÅ?uje "
"uživatelské emaily. Jestliže vám nic neÅ?íká formát uložení používaný "
"Courierem, pak se jeÅ¡tÄ? podívejte na manuálovou stránku maildir.courier(5)."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
msgid "Obsolete setting of MAILDIR"
msgstr "Zastaralé nastavení MAILDIR"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
msgid ""
"The name of the Maildir directory is now recognized through the variable "
"MAILDIRPATH in Courier configuration files. The MAILDIR setting in /etc/"
"default/courier is therefore obsolete and will be not recognized."
msgstr ""
"Jméno adresáÅ?e Maildir je nyní urÄ?ováno pomocí promÄ?nné MAILDIRPATH "
"nastavené v konfiguraÄ?ních souborech Courier. Nastavení MILDIR v /etc/"
"default/courier zastaralo a není automaticky rozpoznáno."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid "SSL certificate required"
msgstr "Je vyžadován SSL certifikát"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid ""
"POP and IMAP over SSL requires a valid, signed, X.509 certificate. During "
"the installation of courier-pop or courier-imap, a self-signed X.509 "
"certificate will be generated if necessary."
msgstr ""
"POP a IMAP pÅ?es SSL vyžaduje platný, podepsaný certifikát X.509. BÄ?hem "
"instalace courier-pop resp. courier-imap bude podle potÅ?eby vytvoÅ?en sebou "
"podepsaný certifikát X.509."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid ""
"For production use, the X.509 certificate must be signed by a recognized "
"certificate authority, in order for mail clients to accept the certificate. "
"The default location for this certificate is /etc/courier/pop3d.pem or /etc/"
"courier/imapd.pem."
msgstr ""
"Pro pracovní používání musí být certifikát X.509 vybrán známou "
"certifikovanou službou, jinak ho nebudou moci emailoví klienti pÅ?ijímat. "
"Implicitní nastavení pro tento certifikát je /etc/courier/pop3d.pem resp. /"
"etc/courier/imapd.pem."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid "Courier MTA under courier user"
msgstr "MTA Courier používá uživatele courier"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
"The Courier MTA packaging has been extensively rewritten and major changes "
"had been done to the default setup of Courier MTA."
msgstr ""
"V Courier MTA byly provedeny rozsáhlé zmÄ?ny a ty se také týkají výchozího "
"nastavení Courier MTA."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
"The default user and group for Courier MTA has been changed to courier:"
"courier. The package tries hard to make all files belong to correct user:"
"group and the permissions on those files are correct, but if you have a non-"
"default setup, you will have to make sure that:"
msgstr ""
"Výchozí uživatel a skupina Courier MTA byla zmÄ?nÄ?na na courier:courier. "
"Tento balíÄ?ek se pokusí pÅ?enastavit vÅ¡echny soubory tomu správnému uživateli: "
"skupinÄ?, ale pokud máte nÄ?jaké nestandardní nastavení, budete se muset sami "
"ujistit že:"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
" + All file owners and file in /etc/courier and /var/lib/courier\n"
"  are correctly set.\n"
" + MAILUSER and MAILGROUP settings in /etc/courier/esmtpd is set to\n"
"  correct user and group, both has to be set to `courier'."
msgstr ""
" + Všichni vlastníci souborů v /etc/courier a /var/lib/courier\n"
"  jsou nastaveny správnÄ?.\n"
" + Nastavení MAILUSER a MAILGROUP v /etc/courier/esmtpd je nastaveno\n"
"  na toho správného uživatele a skupinu, obojí by mÄ?lo být `courier'."


#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid "Encoding for Maildirs changed to Unicode"
msgstr "Kódování adresáÅ?ů Maildir se zmÄ?nilo na Unicode"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Since Courier MTA version 1.0, Courier-IMAP 5.0, and SqWebmail 6.0, Courier "
"uses UTF-8 to encode folder names in Maildirs. This will require a manual "
"conversion of existing directories"
msgstr ""
"PoÄ?ínaje verzí Courier MTA 1.0, Courier-IMAP 5.0 a SqWebmail 6.0, Courier "
"používá v adresáÅ?ích Maildir kódování UTF-8. Tato zmÄ?na vyžaduje ruÄ?ní "
"pÅ?evod stávajících adresáÅ?ů."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Updating from pre-unicode versions involves:\n"
" + Renaming the actual maildir folders into unicode names (using UTF8).\n"
" + Updating the $HOME/Maildir/courierimapsubscribed file, which is a\n"
"  list of subscribed IMAP folders, if it exists.\n"
" + Updating any maildrop mail filtering recipes, $HOME/.mailfilter,\n"
"  if it exists, to reference the unicode maildir folders; or\n"
"  updating any custom site mail filtering engine that delivers to\n"
"  maildir folders, to reference the correct subdirectory names."
msgstr ""
"Aktualizace verzí nepoužívajících kódování unicode způsobí:\n"
" + PÅ?ejmenování stávajících adresáÅ?ů maildir do kódování unicode (UTF8).\n"
" + Aktualizaci souboru $HOME/Maildir/courierimapsubscribed, ten obsahuje\n"
"  seznam pÅ?ihlášených adresáÅ?ů IMAP, pokud soubor existuje.\n"
" + Aktualizaci všech emailových filtrů maildrop, $HOME/.mailfilter,\n"
"  pokud existují, pro odkazování se na adresáÅ?e maildir v kódování unicode; nebo\n"
"  k aktualizaci vÅ¡ech vlastních filtrovacích strojů, které doruÄ?ují \n"
"  do adresáÅ?ů maildir, pro odkazování se na správná jména podadresáÅ?ů."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Please consult the manpage of maildirmake for more details on converting pre-"
"unicode format maildirs."
msgstr ""
"Pro více informací o konverzi z pÅ?edchozího kódování adresáÅ?ů maildir se prosím "
"podívejte na manuálovou stránku programu maildirmake."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
msgid "Default domain:"
msgstr "Implicitní doména:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
msgid ""
"Please specify a valid email domain. Most header rewriting functions will "
"append this domain to all email addresses which do not specify a domain, "
"such as local accounts."
msgstr ""
"Zadejte prosím platný název emailové domény. VÄ?tÅ¡ina funkcí pÅ?episujících "
"hlaviÄ?ky bude pÅ?idávat tuto doménu ke vÅ¡em emailovým adresám, které jí "
"nebudou mít specifikovánu, mezi nÄ? patÅ?í napÅ?. lokální úÄ?ty uživatelů."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
msgid "\"From\" header for delivery notifications:"
msgstr "HlaviÄ?ka \"From\" pro oznámení o doruÄ?ení:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
msgid ""
"Please specify a valid value for the \"From\" header for mail delivery "
"notifications. These notifications cannot be sent without that setting."
msgstr ""
"Prosím urÄ?ete platnou hodnotu pro hlaviÄ?ku \"From\" nutnou pro oznámení o "
"doruÄ?ení. Bez tohoto nastavení nebude možno posílat tato oznámení."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid "Activate CGI program?"
msgstr "Aktivovat CGI program?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"To allow courier-webadmin to work out of the box, the CGI program /usr/lib/"
"courier/courier/webmail/webadmin needs to be installed as /usr/lib/cgi-bin/"
"courierwebadmin with the SUID bit set."
msgstr ""
"Pro práci courier-webadmin nad rámec možností, potÅ?ebujete zkopírovat CGI "
"program z /usr/lib/courier/courier/webmail/webadmin do /usr/lib/cgi-bin/"
"courierwebadmin a nastavit SUID bit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"This may have serious security implications, because courierwebadmin runs as "
"root. Moreover, that solution is not guaranteed to work, depending on the "
"web server software and its configuration."
msgstr ""
"To může mít vážné bezpeÄ?nostní následky, protože courierwebadmin pak bÄ?ží s "
"právy uživatele root. KromÄ? toho, toto Å?eÅ¡ení nemusí v závislosti na "
"nastavení webového serveru vůbec fungovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"If you choose this option and the web server setup is policy-compliant, you "
"can access the administration frontend through http://localhost/cgi-bin/";
"courierwebadmin."
msgstr ""
"Jestliže budete souhlasit a vaÅ¡e nastavení serveru je shodné s bezpeÄ?nostní "
"politikou Debianu, pak můžete pÅ?istoupit k administrátorskému rozhraní pÅ?es "
"http://localhost/cgi-bin/courierwebadmin.";

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
msgid "Password for Courier administration:"
msgstr "Heslo pro administraci Courier:"

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
msgid ""
"A password is needed to protect access to the Courier administration web "
"interface. Please choose one now."
msgstr ""
"Heslo se používá k ochranÄ? pÅ?ístupu k administraÄ?nímu webovému rozhraní "
"Courier. Nastavte ho prosím."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "local"
msgstr "místní"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "net"
msgstr "síť"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "disabled"
msgstr "vypnuto"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid "Calendaring mode:"
msgstr "Mód kalendáÅ?e:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"Please specify if you would like to enable calendaring in 'local' mode, "
"enable groupware or 'net' mode or disable it. The courier-pcp package is "
"required to use the groupware mode."
msgstr ""
"UrÄ?ete prosím, zda chcete povolit kalendáÅ? v místním módu (zvolte místní), "
"skupinovém módu (zvolte síť) nebo nepovolit (zvolte vypnuto). Pro používání "
"skupinového módu potÅ?ebujete nainstalovat balíÄ?ek courier-pcp."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"Local mode adds very little overhead over a disabled calendaring mode. On "
"the other hand, groupware mode is less resources-friendly and requires a "
"separate daemon process to be run."
msgstr ""
"místní mód je o trochu nároÄ?nÄ?jší na systém než jeho úplné vypnutí. Na "
"druhou stranu, skupinový mód využívá zdroje rozumnÄ? a vyžaduje spuÅ¡tÄ?ní "
"samostatného procesu."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"For more information, please refer to /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html."
msgstr "Pro více informací si pÅ?eÄ?tÄ?te /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
msgid "Ispell dictionary:"
msgstr "Slovník Ispell:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
msgid ""
"SqWebMail allows you to spellcheck your emails. Please select an appropriate "
"dictionary for ispell."
msgstr ""
"SqWebMail umožÅ?uje kontrolu pravopisu vaÅ¡ich emailů. Vyberte si prosím "
"odpovídající slovník pro ispell."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "symlink"
msgstr "symbolický odkaz"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "copy"
msgstr "kopírovat"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "custom"
msgstr "uživatelská"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid "Installation method for HTML documents and images:"
msgstr "InstalaÄ?ní metoda dokumentů HTML a obrázků:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The HTML documents and images in /usr/share/sqwebmail can be made accessible "
"at /var/www/sqwebmail via a symbolic link; or by being copied directly into "
"a directory there; or not at all."
msgstr ""
"K dokumentům HTML a obrázkům umístÄ?ným v /usr/share/sqwebmail je možno "
"pÅ?istupovat pomocí symbolického odkazu /var/www/sqwebmail; nebo je pÅ?ímo "
"nakopírovat do tohoto adresáÅ?e; nebo nedÄ?lat nic."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The 'copy' option is recommended for security reasons. However, if "
"'FollowSymLinks' or 'SymLinksIfOwnerMatch' are already enabled in Apache "
"configuration, the first option can be considered. The last option needs "
"manual actions to configure the web server."
msgstr ""
"Volba 'kopírovat' se doporuÄ?uje pÅ?edevším z bezpeÄ?nostních důvodů. "
"SamozÅ?ejmÄ?, pokud je v konfiguraÄ?ních souborech Apache povolena volba "
"'FollowSymLinks' nebo 'SymLinksIfOwnerMatch', pak můžete zvolit první "
"možnost. Poslední možnost vyžaduje ruÄ?ní zásah a konfiguraci ze strany "
"uživatele."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"Please note that /var/www/sqwebmail will be removed if this package is "
"purged unless the 'custom' option is chosen."
msgstr ""
"UvÄ?domte si prosím, že adresáÅ? /var/www/sqwebmail bude smazán pÅ?i odstranÄ?ní "
"balíÄ?ku, ledaže byste zvolili možnost 'vlastní'."

#~ msgid "symlink, copy, custom"
#~ msgstr "symbolický odkaz, kopírovat, uživatelská"

Reply to: