[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap 2.4.44+dfsg-4: Please update debconf PO translation for the package openldapHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for 
openldap. The English template has been updated with one new message. I 
would be grateful if you could take the time and update it. Please send 
the updated file to me, or submit it as a wishlist bug against openldap.

Thanks in advance,

Ryan

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-10 05:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-08 16:21+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Přeskočit nastavení OpenLDAP serveru?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Přistoupíte-li na tuto možnost, nevytvoří se databáze ani počáteční "
"nastavení."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "vždy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "v případě potřeby"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "nikdy"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Při aktualizaci uložit databáze do souboru:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Před aktualizací na novější verzi serveru OpenLDAP se mohou data z LDAP "
"adresářů vyexportovat do textových souborů ve formátu LDAP Data Interchange "
"Format, což je standardizovaný formát pro popis těchto dat."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"Výběrem „“vždy“ zajistíte, že se databáze vyexportují do souborů před každou "
"aktualizací. Volba „v případě potřeby“ znamená, že se databáze vyexportují "
"pouze v případě, že je formát nové databáze nekompatibilní s předchozí verzí "
"a tudíž je potřeba data znovu nahrát. Zvolíte-li „nikdy“, data se nebudou "
"exportovat."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Adresář pro exportované databáze:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Zadejte prosím adresář, do kterého se budou exportovat LDAP databáze. V "
"tomto adresáři se vytvoří několik LDIF souborů odpovídajících kořenům LDAP "
"adresářů na daném serveru. Ujistěte se, že máte na dané oblasti dostatek "
"místa. První výskyt řetězce \"VERSION\" se nahradí verzí LDAP serveru, ze "
"kterého aktualizujete na novější verzi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Přesunout starou databázi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Ve /var/lib/ldap jsou stále soubory, které pravděpodobně naruší instalační "
"proces. Budete-li souhlasit, instalační skripty před vytvořením nové "
"databáze nejprve přesunou staré databázové soubory na jiné místo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Zopakovat nastavení?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"Zadané nastavení není platné. Ujistěte se, že máte doménové jméno (DNS) ve "
"správném formátu, že je vyplněné pole pro organizaci a že administrátorská "
"hesla souhlasí. Jestliže znovu nespustíte tohoto průvodce, LDAP server "
"nebude nakonfigurován. Budete-li chtít balík nastavit později, použijte "
"příkaz „dpkg-reconfigure slapd“."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS název domény:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"Název domény se používá pro vytvoření základního DN vašeho LDAP adresáře. "
"Například zadáním „foo.bar.cz“ se vytvoří adresář se základním DN „dc=foo, "
"dc=bar, dc=cz“."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Název organizace:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Zadejte prosím jméno organizace, které se použije v základním DN vašeho LDAP "
"adresáře."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Administrátorské heslo:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Zadejte prosím heslo pro administrátorský záznam v LDAP adresáři."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Potvrzení hesla:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Zadejte prosím znovu administrátorské heslo k LDAP adresáři, abyste se "
"ujistili, že jste jej zadali správně."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Hesla nesouhlasí"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Zadaná hesla nejsou stejná. Zkuste to znovu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Chcete při vyčištění balíku slapd ze systému smazat i databázi?"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat během aktualizace selhal"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "Při pokusu o aktualizaci LDAP adresáře se vyskytla chyba."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"Program „slapcat“ selhal. Tuto chybu může způsobit třeba chybný konfigurační "
"soubor. (Například pokud chybí příslušné řádky „moduleload“ pro backend "
"databáze, která uchovává obsah LDAP adresáře.)"

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Tato chyba později způsobí také selhání příkazu „slapadd“. Staré databázové "
"soubory budou přesunuty do /var/backups. Budete-li chtít později zkusit "
"provést tuto aktualizaci znovu, přesuňte staré databázové soubory zpět na "
"jejich původní místo, spravte příčinu toho, proč slapcat selhal a spusťte:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Poté přesuňte databázové soubory zpět mezi zálohy a zkuste spustit slapadd z "
"${location}."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Databázový backend:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
"renames. Both support the same configuration options."
msgstr ""
"HDB i BDB ukládají data obdobně, ale HDB přidává podporu pro přejmenování "
"podstromů. Oba backendy podporují stejné konfigurační parametry."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and requires "
"less configuration than BDB or HDB."
msgstr ""
"Doporučenou volbou je backend MDB. MDB používá nový formát úložiště a "
"vyžaduje méně nastavování než BDB enbo HDB."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"In any case, you should review the resulting database configuration for your "
"needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"Ve všech případech byste měli zkontrolovat, zda nastavení databáze odpovídá "
"vašim potřebám. Více informací naleznete v souboru /usr/share/doc/slapd/"
"README.Debian.gz."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
msgstr "Potenciálně nebezpečné nastavení přístupu slapd"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"One or more of the configured databases has an access control rule that "
"allows users to modify most of their own attributes. This may be unsafe, "
"depending on how the database is used."
msgstr ""
"Jedna nebo více nakonfigurovaných databází obsahuje pravidlo, které umožňuje "
"uživatelům měnit většinu jejich vlastních atributů. V závislosti na způsobu "
"používání databáze to může být nebezpečné."

#. Type: note
#. Description
#. Translators: keep "by self write" and "to *" unchanged. These are part
#. of the slapd configuration and are not translatable.
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
"recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users are "
"only able to modify specifically allowed attributes."
msgstr ""
"V případě přístupových pravidel slapd začínajících „to *“ je doporučeno "
"odstranit výskyty „by self write“, aby uživatelé mohli měnit pouze "
"explicitně povolené atributy."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr "Více informací naleznete v /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "abort installation"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "continue regardless"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid "Manual ppolicy schema update recommended"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. "ppolicy", "pwdMaxRecordedFailure", and "cn=config" are not translatable.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"The new version of the Password Policy (ppolicy) overlay requires the schema "
"to define the pwdMaxRecordedFailure attribute type, which is not present in "
"the schema currently in use. It is recommended to abort the upgrade now, and "
"to update the ppolicy schema before upgrading slapd. If replication is in "
"use, the schema update should be applied on every server before continuing "
"with the upgrade."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph is followed by the path to the generated file (not
#. translatable). The sentence continues in the following paragraph.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"An LDIF file has been generated with the changes required for the upgrade:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph continues the sentence started in the previous
#. paragraph. It is followed by a command line.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"so if slapd is using the default access control rules, these changes can be "
"applied (after starting slapd) by using the command:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"If instead you choose to continue the installation, the new attribute type "
"will be added automatically, but the change will not be acted on by slapd "
"overlays, and replication with other servers may be affected."
msgstr ""

#~ msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
#~ msgstr "Povolit protokol LDAPv2?"

#~ msgid ""
#~ "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs "
#~ "and users should upgrade to LDAPv3. If you have old programs which can't "
#~ "use LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be "
#~ "added to your slapd.conf file."
#~ msgstr ""
#~ "Zastaralý protokol LDAPv2 je nyní v slapd implicitně zakázán. Programy i "
#~ "uživatelé by měli přejít na LDAPv3. Máte-li staré programy, které "
#~ "nezvládají LDAPv3, povolte tuto možnost, což do souboru slapd.conf přidá "
#~ "řádek „allow bind_v2“."

#~ msgid "slurpd is obsolete; replicas must be reconfigured by hand"
#~ msgstr "slurpd je zastaralý, repliky se musí znovu nastavit ručně"

#~ msgid ""
#~ "One or more slurpd \"replica\" options were found in your slapd config "
#~ "when upgrading. Because slurpd is obsolete beginning with OpenLDAP 2.4, "
#~ "you will need to migrate your replicas to use the syncrepl protocol "
#~ "instead."
#~ msgstr ""
#~ "Při aktualizaci byla v konfiguračním souboru slapd nalezena nejméně jedna "
#~ "volba „replica“ pro slurpd. Protože je slurpd od OpenLDAPu verze 2.4 "
#~ "překonaný, budete muset své repliky převést, aby místo toho používaly "
#~ "protokol syncrepl."

#~ msgid ""
#~ "The conversion from slurpd to the pull-based syncrepl protocol cannot be "
#~ "done automatically and you will need to configure your replica servers by "
#~ "hand. Please see http://www.openldap.org/doc/admin24/syncrepl.html for "
#~ "details."
#~ msgstr ""
#~ "Konverzi ze slurpd na protokol syncrepl (založený na technologii pull) "
#~ "nelze provést automaticky a budete muset své replikační servery nastavit "
#~ "ručně. Podrobnosti naleznete na http://www.openldap.org/doc/admin24/";
#~ "syncrepl.html."

#~ msgid "TLSCipherSuite values have changed"
#~ msgstr "Hodnota TLSCipherSuite se změnila"

#~ msgid ""
#~ "A \"TLSCipherSuite\" option was found in your slapd config when "
#~ "upgrading. The values allowed for this option are determined by the SSL "
#~ "implementation used, which has been changed from OpenSSL to GnuTLS. As a "
#~ "result, your existing TLSCipherSuite setting will not work with this "
#~ "package."
#~ msgstr ""
#~ "Při aktualizaci byla ve vašem konfiguračním souboru programu slapd "
#~ "nalezena volba „TLSCipherSuite“. Přípustné hodnoty, které můžete v této "
#~ "volbě použít, jsou určeny použitou implementací SSL. Ta se změnila z "
#~ "OpenSSL na GnuTLS, což znamená, že stávající nastavení TLSCipherSuite "
#~ "nebude s tímto balíkem fungovat."

#~ msgid ""
#~ "This setting has been automatically commented out for you. If you have "
#~ "specific encryption needs that require this option to be re-enabled, see "
#~ "the output of 'gnutls-cli -l' in the gnutls-bin package for the list of "
#~ "ciphers supported by GnuTLS."
#~ msgstr ""
#~ "Toto nastavení bylo automaticky zakomentováno. Máte-li speciální "
#~ "požadavky, které vyžadují opětovné zapnutí této volby, zjistěte si prosím "
#~ "seznam šifer podporovaných v GnuTLS (např. příkazem „gnutls-cli -l“, "
#~ "který se nachází v balíku gnutls-bin)."

#~ msgid "Back up current database and create a new one?"
#~ msgstr "Zazálohovat stávající databázi a vytvořit novou?"

#~ msgid ""
#~ "The directory suffix (domain) you specified doesn't match the one "
#~ "currently in /etc/ldap/slapd.conf. Changing the directory suffix requires "
#~ "moving aside the current LDAP database and creating a new one. Please "
#~ "confirm whether you want to back up and abandon the current database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadali jste příponu adresáře (doménu), která neodpovídá té v souboru /etc/"
#~ "ldap/slapd.conf. Změna přípony adresáře vyžaduje odsunutí stávající LDAP "
#~ "databáze a vytvoření nové. Potvrďte prosím, zda chcete zazálohovat a "
#~ "opustit stávající databázi."

Reply to: