[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pluxml 5.5-1: Please update debconf PO translation for the package pluxmlHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for pluxml. One
single-word string was added to the English template, and is now missing in
your translation.  I would be grateful if you could take the time and update
it.  Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug against
pluxml.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 08 Aug 2016 23:36:50 +0200.

Thanks in advance,

# Czech PO debconf template translation of pluxml.
# Copyright (C) 2013 Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the pluxml package.
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pluxml 5.2-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pluxml@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-08 18:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-12 12:01+0200\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "apache2"
msgstr "apache2"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "lighttpd"
msgstr "lighttpd"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Web servers to configure:"
msgstr "Přenastavit webový server:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"PluXml can run on any web server supporting PHP, but only listed web servers "
"can be configured automatically by this package."
msgstr ""
"PluXml lze spustit na jakémkoli webovém serveru, který podporuje PHP, ale "
"pouze uvedené webové servery mohou být balíčkem automaticky nastaveny."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Please select the web servers that should be configured for PluXml."
msgstr "Vyberte si prosím webový server, který se má pro PluXml nastavit."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Note that you will have to make sure a PHP interpreter is enabled for the "
"web server."
msgstr ""
"Berte na vědomí, že si musíte být jisti, že je na webovém serveru povolen "
"interpreter PHP."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Should the web server(s) be reloaded?"
msgstr "Má se webový server restartovat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"To activate the configuration for PluXml, the web server(s) have to be "
"reloaded."
msgstr "K aktivaci nastavení pro PluXml je třeba restartovat webový server."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Accepting this option will reload the web server(s) when the installation is "
"complete, otherwise you will have to do that yourself."
msgstr ""
"Přijetí této možnosti po dokončení instalace restartuje webový server, v "
"opačném případě jej budete muset restartovat sami."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Purge blog data on package removal?"
msgstr "Vyprázdnit při odstranění balíčku data blogu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "PluXml will store all blog data in /var/lib/pluxml."
msgstr "PluXml uchovává data blogu ve /var/lib/pluxml."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Accepting this option will remove all blog data when this package is purged, "
"which will leave you with a tidy system but may cause data loss if you purge "
"an operational blog."
msgstr ""
"Přijetí této možnosti při úplném odstranění balíčku odstraní všechna data "
"blogu. což vám zanechá pročištěný systém, ale v případě, že odstraníte "
"funkční blog, může dojít ke ztrátě dat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Allow editing the configuration files from the web interface?"
msgstr "Umožnit upravování konfiguračních souborů z webového rozhraní?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"PluXml includes a web-based configuration interface that allows the user to "
"change blog settings, including the list of registered users. To be usable, "
"it requires the web server to have write permission to the configuration "
"files."
msgstr ""
"PluXml obsahuje webové konfigurační rozhraní, které uživateli umožňuje měnit "
"nastavení blogu, včetně seznamu zaregistrovaných uživatelů. Aby jej bylo "
"možné používat, je třeba, aby měl webový server oprávnění k zápisu do "
"konfiguračních souborů."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Accepting this option will give the web server write permissions to the "
"configuration files. These files will still be readable and editable by hand "
"regardless of whether or not you accept this option."
msgstr ""
"Přijetí této možnosti poskytne webovému serveru oprávnění k zápisu do "
"konfiguračních souborů. Soubory bude stále možné číst a ručně upravovat, bez "
"ohledu na to, zda tuto možnost přijmete, či nikoli."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "German"
msgstr "Němčina"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "English"
msgstr "Angličtina"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Spanish"
msgstr "Španělština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "French"
msgstr "Francouzština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Italian"
msgstr "Italština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Dutch"
msgstr "Holandština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Occitan"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Polish"
msgstr "Polština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugalština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Romanian"
msgstr "Rumunština"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "Russian"
msgstr "Ruština"

#. Type: select
#. Default
#. You must NOT translate this string, but you can change its value.  You should
#. put your language two-letter code (if it is among the possible choices, see
#. Choices-C from the templates file if in doubt) so that it becomes the default
#. for users of that language
#. DO NOT TRANSLATE what is inside brackets!
#: ../templates:6002
msgid "en[ translators, please see comment in PO files]"
msgstr "en[ translators, please see comment in PO files]"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6003
msgid "Blog default language:"
msgstr "Výchozí jazyk blogu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6003
msgid ""
"Please choose the default language of this blog, which will be used for the "
"public pages."
msgstr ""
"Zvolte si prosím výchozí jazyk blogu, který se použije u veřejných stránek."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6003
msgid ""
"Registered blog contributors will be able to choose their language for the "
"administration pages."
msgstr ""
"Zaregistrovaní přispěvatelé blogu si budou moci pro správcovské stránky "
"zvolit svůj jazyk."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Blog title:"
msgstr "Titulek blogu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please choose a title for this blog. It will be displayed at the top of each "
"page and in the browser window title."
msgstr ""
"Zvolte si prosím titulek blogu. Ten se bude zobrazovat nahoře na každé "
"stránce a v titulku okna prohlížeče."

#. Type: string
#. Default
#. This is the default blog description (subtitle); official translations of
#. this string are available at
#. <https://github.com/pluxml/PluXml/tree/master/core/lang/$LANG/install.php>
#. (replace $LANG by your language code), under the name "L_SITE_DESCRIPTION".
#: ../templates:8001
msgid "Blog or CMS, XML powered!"
msgstr "Blog or CMS, XML powered !"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "Blog description or subtitle:"
msgstr "Popis blogu či podtitulek:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"Please choose a short description for this blog. It will be displayed as a "
"subtitle at the top of each page and in the browser window title."
msgstr ""
"Zadejte prosím stručný popis blogu. Ten se bude zobrazovat jako podtitulek "
"nahoře na každé stránce a v titulku okna prohlížeče."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Administrator real name:"
msgstr "Skutečné jméno správce:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Please enter the real name associated with the blog administrator account."
msgstr "Zadejte prosím skutečné jméno přiřazené k účtu správce blogu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"This name will be displayed for articles written with the administrator "
"account."
msgstr ""
"Toto jméno se bude zobrazovat u článků napsaných se správcovským účtem."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Administrator username:"
msgstr "Uživatelské jméno správce:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Please enter a name for the administrator account, which will be used to "
"manage PluXml's configuration, users, and content. The username should only "
"contain lowercase ASCII letters."
msgstr ""
"Zadejte prosím název správcovského účtu, který se bude používat ke správě "
"nastavení PluXml, uživatelů a obsahu. Uživatelské jméno musí obsahovat pouze "
"malé ASCII znaky."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Heslo správce:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Please choose a password for the blog administrator account."
msgstr "Zadejte prosím heslo pro účet správce blogu."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Znovu zadejte heslo:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Please enter the same password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Zadejte prosím znovu stejné heslo pro ověření, že jste jej napsali správně."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Password input error"
msgstr "Chyba při zadávání hesla"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Zadaná hesla nejsou stejná. Zkuste to prosím znovu."

Reply to: