[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap 2.4.40-2: Please update debconf PO translation for the package openldapHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
openldap. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against openldap.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 10 Nov 2014 19:35:11 +0000.

Thanks in advance,
Ryan


#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 22:17-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-18 19:23+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "PÅ?eskoÄ?it nastavení OpenLDAP serveru?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"PÅ?istoupíte-li na tuto možnost, nevytvoÅ?í se databáze ani poÄ?áteÄ?ní "
"nastavení."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "vždy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "v pÅ?ípadÄ? potÅ?eby"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "nikdy"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "PÅ?i aktualizaci uložit databáze do souboru:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"PÅ?ed aktualizací na novÄ?jší verzi serveru OpenLDAP se mohou data z LDAP "
"adresáÅ?ů vyexportovat do textových souborů ve formátu LDAP Data Interchange "
"Format, což je standardizovaný formát pro popis tÄ?chto dat."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"VýbÄ?rem â??â??vždyâ?? zajistíte, že se databáze vyexportují do souborů pÅ?ed každou "
"aktualizací. Volba â??v pÅ?ípadÄ? potÅ?ebyâ?? znamená, že se databáze vyexportují "
"pouze v pÅ?ípadÄ?, že je formát nové databáze nekompatibilní s pÅ?edchozí verzí "
"a tudíž je potÅ?eba data znovu nahrát. Zvolíte-li â??nikdyâ??, data se nebudou "
"exportovat."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "AdresáÅ? pro exportované databáze:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Zadejte prosím adresáÅ?, do kterého se budou exportovat LDAP databáze. V "
"tomto adresáÅ?i se vytvoÅ?í nÄ?kolik LDIF souborů odpovídajících koÅ?enům LDAP "
"adresáÅ?ů na daném serveru. UjistÄ?te se, že máte na dané oblasti dostatek "
"místa. První výskyt Å?etÄ?zce \"VERSION\" se nahradí verzí LDAP serveru, ze "
"kterého aktualizujete na novÄ?jší verzi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "PÅ?esunout starou databázi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Ve /var/lib/ldap jsou stále soubory, které pravdÄ?podobnÄ? naruší instalaÄ?ní "
"proces. Budete-li souhlasit, instalaÄ?ní skripty pÅ?ed vytvoÅ?ením nové "
"databáze nejprve pÅ?esunou staré databázové soubory na jiné místo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Zopakovat nastavení?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"Zadané nastavení není platné. UjistÄ?te se, že máte doménové jméno (DNS) ve "
"správném formátu, že je vyplnÄ?né pole pro organizaci a že administrátorská "
"hesla souhlasí. Jestliže znovu nespustíte tohoto průvodce, LDAP server "
"nebude nakonfigurován. Budete-li chtít balík nastavit pozdÄ?ji, použijte "
"pÅ?íkaz â??dpkg-reconfigure slapdâ??."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS název domény:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"Název domény se používá pro vytvoÅ?ení základního DN vaÅ¡eho LDAP adresáÅ?e. "
"NapÅ?íklad zadáním â??foo.bar.czâ?? se vytvoÅ?í adresáÅ? se základním DN â??dc=foo, "
"dc=bar, dc=czâ??."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Název organizace:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Zadejte prosím jméno organizace, které se použije v základním DN vašeho LDAP "
"adresáÅ?e."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Administrátorské heslo:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Zadejte prosím heslo pro administrátorský záznam v LDAP adresáÅ?i."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Potvrzení hesla:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Zadejte prosím znovu administrátorské heslo k LDAP adresáÅ?i, abyste se "
"ujistili, že jste jej zadali správnÄ?."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Hesla nesouhlasí"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Zadaná hesla nejsou stejná. Zkuste to znovu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Chcete pÅ?i vyÄ?iÅ¡tÄ?ní balíku slapd ze systému smazat i databázi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "Povolit protokol LDAPv2?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3. If you have old programs which can't use "
"LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to "
"your slapd.conf file."
msgstr ""
"Zastaralý protokol LDAPv2 je nyní v slapd implicitnÄ? zakázán. Programy i "
"uživatelé by mÄ?li pÅ?ejít na LDAPv3. Máte-li staré programy, které nezvládají "
"LDAPv3, povolte tuto možnost, což do souboru slapd.conf pÅ?idá Å?ádek â??allow "
"bind_v2â??."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat bÄ?hem aktualizace selhal"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "PÅ?i pokusu o aktualizaci LDAP adresáÅ?e se vyskytla chyba."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"Program â??slapcatâ?? selhal. Tuto chybu může způsobit tÅ?eba chybný konfiguraÄ?ní "
"soubor. (NapÅ?íklad pokud chybí pÅ?ísluÅ¡né Å?ádky â??moduleloadâ?? pro backend "
"databáze, která uchovává obsah LDAP adresáÅ?e.)"

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Tato chyba pozdÄ?ji způsobí také selhání pÅ?íkazu â??slapaddâ??. Staré databázové "
"soubory budou pÅ?esunuty do /var/backups. Budete-li chtít pozdÄ?ji zkusit "
"provést tuto aktualizaci znovu, pÅ?esuÅ?te staré databázové soubory zpÄ?t na "
"jejich původní místo, spravte pÅ?íÄ?inu toho, proÄ? slapcat selhal a spusÅ¥te:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Poté pÅ?esuÅ?te databázové soubory zpÄ?t mezi zálohy a zkuste spustit slapadd z "
"${location}."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Databázový backend:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, "
#| "but HDB adds support for subtree renames. Both support the same "
#| "configuration options."
msgid ""
"HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
"renames. Both support the same configuration options."
msgstr ""
"DoporuÄ?enou volbou je backend HDB. HDB i BDB ukládají data obdobnÄ?, ale HDB "
"pÅ?idává podporu pro pÅ?ejmenování podstromů. Oba backendy podporují stejné "
"konfiguraÄ?ní parametry."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, "
#| "but HDB adds support for subtree renames. Both support the same "
#| "configuration options."
msgid ""
"The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and requires "
"less configuration than BDB or HDB."
msgstr ""
"DoporuÄ?enou volbou je backend HDB. HDB i BDB ukládají data obdobnÄ?, ale HDB "
"pÅ?idává podporu pro pÅ?ejmenování podstromů. Oba backendy podporují stejné "
"konfiguraÄ?ní parametry."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "In either case, you should review the resulting database configuration "
#| "for your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more "
#| "details."
msgid ""
"In any case, you should review the resulting database configuration for your "
"needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"V obou pÅ?ípadech byste zkontrolovat, zda nastavení databáze odpovídá vaÅ¡im "
"potÅ?ebám. Více informací o nastavení databáze naleznete v souboru /usr/share/"
"doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"One or more of the configured databases has an access control rule that "
"allows users to modify most of their own attributes. This may be unsafe, "
"depending on how the database is used."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#. Translators: keep "by self write" and "to *" unchanged. These are part
#. of the slapd configuration and are not translatable.
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
"recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users are "
"only able to modify specifically allowed attributes."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""

#~ msgid "slurpd is obsolete; replicas must be reconfigured by hand"
#~ msgstr "slurpd je zastaralý, repliky se musí znovu nastavit ruÄ?nÄ?"

#~ msgid ""
#~ "One or more slurpd \"replica\" options were found in your slapd config "
#~ "when upgrading. Because slurpd is obsolete beginning with OpenLDAP 2.4, "
#~ "you will need to migrate your replicas to use the syncrepl protocol "
#~ "instead."
#~ msgstr ""
#~ "PÅ?i aktualizaci byla v konfiguraÄ?ním souboru slapd nalezena nejménÄ? jedna "
#~ "volba â??replicaâ?? pro slurpd. Protože je slurpd od OpenLDAPu verze 2.4 "
#~ "pÅ?ekonaný, budete muset své repliky pÅ?evést, aby místo toho používaly "
#~ "protokol syncrepl."

#~ msgid ""
#~ "The conversion from slurpd to the pull-based syncrepl protocol cannot be "
#~ "done automatically and you will need to configure your replica servers by "
#~ "hand. Please see http://www.openldap.org/doc/admin24/syncrepl.html for "
#~ "details."
#~ msgstr ""
#~ "Konverzi ze slurpd na protokol syncrepl (založený na technologii pull) "
#~ "nelze provést automaticky a budete muset své replikaÄ?ní servery nastavit "
#~ "ruÄ?nÄ?. Podrobnosti naleznete na http://www.openldap.org/doc/admin24/";
#~ "syncrepl.html."

#~ msgid "TLSCipherSuite values have changed"
#~ msgstr "Hodnota TLSCipherSuite se zmÄ?nila"

#~ msgid ""
#~ "A \"TLSCipherSuite\" option was found in your slapd config when "
#~ "upgrading. The values allowed for this option are determined by the SSL "
#~ "implementation used, which has been changed from OpenSSL to GnuTLS. As a "
#~ "result, your existing TLSCipherSuite setting will not work with this "
#~ "package."
#~ msgstr ""
#~ "PÅ?i aktualizaci byla ve vaÅ¡em konfiguraÄ?ním souboru programu slapd "
#~ "nalezena volba â??TLSCipherSuiteâ??. PÅ?ípustné hodnoty, které můžete v této "
#~ "volbÄ? použít, jsou urÄ?eny použitou implementací SSL. Ta se zmÄ?nila z "
#~ "OpenSSL na GnuTLS, což znamená, že stávající nastavení TLSCipherSuite "
#~ "nebude s tímto balíkem fungovat."

#~ msgid ""
#~ "This setting has been automatically commented out for you. If you have "
#~ "specific encryption needs that require this option to be re-enabled, see "
#~ "the output of 'gnutls-cli -l' in the gnutls-bin package for the list of "
#~ "ciphers supported by GnuTLS."
#~ msgstr ""
#~ "Toto nastavení bylo automaticky zakomentováno. Máte-li speciální "
#~ "požadavky, které vyžadují opÄ?tovné zapnutí této volby, zjistÄ?te si prosím "
#~ "seznam Å¡ifer podporovaných v GnuTLS (napÅ?. pÅ?íkazem â??gnutls-cli -lâ??, "
#~ "který se nachází v balíku gnutls-bin)."

#~ msgid "Back up current database and create a new one?"
#~ msgstr "Zazálohovat stávající databázi a vytvoÅ?it novou?"

#~ msgid ""
#~ "The directory suffix (domain) you specified doesn't match the one "
#~ "currently in /etc/ldap/slapd.conf. Changing the directory suffix requires "
#~ "moving aside the current LDAP database and creating a new one. Please "
#~ "confirm whether you want to back up and abandon the current database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadali jste pÅ?íponu adresáÅ?e (doménu), která neodpovídá té v souboru /etc/"
#~ "ldap/slapd.conf. ZmÄ?na pÅ?ípony adresáÅ?e vyžaduje odsunutí stávající LDAP "
#~ "databáze a vytvoÅ?ení nové. PotvrÄ?te prosím, zda chcete zazálohovat a "
#~ "opustit stávající databázi."

Reply to: