[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

snort 2.9.5.3-2: Please update debconf PO translation for the package snortHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
snort. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Friday, September 27, 2013.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: snort\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: snort@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-13 08:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-28 12:13+0200\n"
"Last-Translator: Jan Outrata <outrata@pharaoh.inf.upol.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../snort.templates:2001
msgid "boot"
msgstr "boot"

#. Type: select
#. Choices
#: ../snort.templates:2001
msgid "dialup"
msgstr "dialup"

#. Type: select
#. Choices
#: ../snort.templates:2001
msgid "manual"
msgstr "manuálně"

#. Type: select
#. Description
#: ../snort.templates:2002
msgid "Snort start method:"
msgstr "Způsob spuštění Snortu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../snort.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Snort can be started during boot, when connecting to the net with pppd or "
#| "only manually with the /usr/sbin/snort command."
msgid ""
"Please choose how Snort should be started: automatically on boot, "
"automatically when connecting to the net with pppd, or manually with the /"
"usr/sbin/snort command."
msgstr ""
"Snort může být spuštěn během startu systému (boot), při připojování k síti "
"pomocí pppd (dialup) nebo jen když jej spustíte ručně přes /usr/sbin/snort."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001
msgid "Interface(s) which Snort should listen on:"
msgstr "Rozhraní, na kterém (kterých) má Snort naslouchat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This value is usually 'eth0', but this may be inappropriate in some "
#| "network environments; for a dialup connection 'ppp0' might be more "
#| "appropriate (see the output of '/sbin/ifconfig')."
msgid ""
"This value is usually \"eth0\", but this may be inappropriate in some "
"network environments; for a dialup connection \"ppp0\" might be more "
"appropriate (see the output of \"/sbin/ifconfig\")."
msgstr ""
"Tato hodnota obyčejně bývá 'eth0', ale to nemusí být v některých síťových "
"prostředích vhodné; pro vytáčené připojení může být vhodnější 'ppp0' (viz "
"výstup '/sbin/ifconfig')."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Typically, this is the same interface as the 'default route' is on. You "
#| "can determine which interface is used for this by running '/sbin/route -"
#| "n' (look for '0.0.0.0')."
msgid ""
"Typically, this is the same interface as the \"default route\" is on. You "
"can determine which interface is used for this by running \"/sbin/route -n"
"\" (look for \"0.0.0.0\")."
msgstr ""
"Typicky je to stejné rozhraní jako je 'výchozí směrování (default route)'. "
"Které rozhraní se pro toto používá, můžete zjistit spuštěním '/sbin/route -"
"n' (hledejte '0.0.0.0')."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It is also not uncommon to use an interface with no IP address configured "
#| "in promiscuous mode. For such cases, select the interface in this system "
#| "that is physically connected to the network that should be inspected, "
#| "enable promiscuous mode later on and make sure that the network traffic "
#| "is sent to this interface (either connected to a 'port mirroring/"
#| "spanning' port in a switch, to a hub or to a tap)."
msgid ""
"It is also not uncommon to use an interface with no IP address configured in "
"promiscuous mode. For such cases, select the interface in this system that "
"is physically connected to the network that should be inspected, enable "
"promiscuous mode later on and make sure that the network traffic is sent to "
"this interface (either connected to a \"port mirroring/spanning\" port in a "
"switch, to a hub, or to a tap)."
msgstr ""
"Také není neobvyklé použít rozhraní bez IP adresy nastavené do "
"promiskuitního módu. V tomto případě vyberte rozhraní systému fyzicky "
"připojené k síti a které chcete sledovat, následně povolte promiskuitní mód "
"a ujistěte se, že je síťový provoz posílán na toto rozhraní (buď připojené k "
"'port mirroring/spanning' portu přepínače, k hubu nebo k tap rozhraní)."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001
msgid ""
"You can configure multiple interfaces, just by adding more than one "
"interface name separated by spaces. Each interface can have its own specific "
"configuration."
msgstr ""
"Můžete také zadat více rozhraní, jednoduše zapsáním více než jednoho jména "
"rozhraní, oddělených mezerami. Každé rozhraní může mít své specifické "
"nastavení."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:4001
msgid "Address range for the local network:"
msgstr "Adresní rozsah lokální sítě:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:4001
msgid ""
"Please use the CIDR form - for example, 192.168.1.0/24 for a block of 256 "
"addresses or 192.168.1.42/32 for just one. Multiple values should be comma-"
"separated (without spaces)."
msgstr ""
"Použijte zápis CIDR - například 192.168.1.0/24 pro blok 256 adres nebo "
"192.168.1.42/32 pro jednu jedinou adresu. Více adres zadejte oddělených "
"čárkou (bez mezer)."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:4001
msgid ""
"Please note that if Snort is configured to use multiple interfaces, it will "
"use this value as the HOME_NET definition for all of them."
msgstr ""
"Pokud je Snort nakonfigurován pro použití více rozhraní, použije tuto "
"hodnotu jako definici HOME_NET pro všechna z nich."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:5001
msgid "Should Snort disable promiscuous mode on the interface?"
msgstr "Má Snort zakázat promiskuitní mód na tomto rozhraní?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:5001
msgid ""
"Disabling promiscuous mode means that Snort will only see packets addressed "
"to the interface it is monitoring. Enabling it allows Snort to check every "
"packet that passes the Ethernet segment even if it's a connection between "
"two other computers."
msgstr ""
"Zakázání promiskuitního módu znamená, že Snort uvidí jen pakety adresované "
"rozhraní, které monitoruje. Povolení umožňuje Snortu kontrolovat každý "
"paket, který prochází ethernetovým segmentem, i když je to spojení mezi "
"jinými dvěma počítači."

#. Type: error
#. Description
#: ../snort.templates:6001
msgid "Invalid interface"
msgstr "Neplatné rozhraní"

#. Type: error
#. Description
#: ../snort.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Snort is trying to use an interface which does not exist or is down. "
#| "Either it is defaulting inappropriately to 'eth0', or you specified one "
#| "which is invalid."
msgid ""
"Snort is trying to use an interface which does not exist or is down. Either "
"it is defaulting inappropriately to \"eth0\", or you specified one which is "
"invalid."
msgstr ""
"Snort se pokouší použít rozhraní, které neexistuje nebo je vypnuté. Buď se "
"jedná o výchozí nastavení na 'eth0', nebo bylo zadáno neplatné rozhraní."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:7001
msgid "Should daily summaries be sent by e-mail?"
msgstr "Mají se denní souhrny zasílat e-mailem?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:7001
msgid ""
"A cron job can be set up to send daily summaries of Snort logs to a selected "
"e-mail address."
msgstr ""
"Pro zasílání denních souhrnů logů Snortu na zvolenou e-mailovou adresu může "
"být nastavena úloha cronu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:7001
msgid "Please choose whether you want to activate this feature."
msgstr "Zvolte, zda chcete aktivovat tuto možnost."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:8001
msgid "Recipient of daily statistics mails:"
msgstr "Příjemce denních mailů se statistikami:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:8001
msgid ""
"Please specify the e-mail address that should receive daily summaries of "
"Snort logs."
msgstr ""
"Zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být zasílány denní souhrny logů "
"Snortu."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:9001
msgid "Additional custom options:"
msgstr "Další vlastní volby:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:9001
msgid "Please specify any additional options Snort should use."
msgstr "Zadejte jakékoliv další volby, které by měl Snort použít."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:10001
msgid "Minimum occurrences before alerts are reported:"
msgstr "Minimální počet výskytů před hlášením upozornění:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:10001
msgid ""
"Please enter the minimum number of alert occurrences before a given alert is "
"included in the daily statistics."
msgstr ""
"Zadejte minimální počet výskytů upozornění před tím, než je toto upozornění "
"obsaženo v denní statistice."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:11001
msgid "Snort restart required"
msgstr "Vyžadován restart Snortu"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:11001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "As Snort is manually launched, you need to run '/etc/init.d/snort' for "
#| "the changes to take place."
msgid ""
"As Snort is manually launched, you need to run \"service snort restart\" for "
"the changes to take place."
msgstr ""
"Jelikož je Snort spouštěn ručně, pro uplatnění změn musíte spustit '/etc/"
"init.d/snort'."

#. Type: error
#. Description
#: ../snort.templates:12001
msgid "Obsolete configuration file"
msgstr "Zastaralý konfigurační soubor"

#. Type: error
#. Description
#: ../snort.templates:12001
msgid ""
"This system uses an obsolete configuration file (/etc/snort/snort.common."
"parameters) which has been automatically converted into the new "
"configuration file format (at /etc/default/snort)."
msgstr ""
"Tento systém používá zastaralý konfigurační soubor (/etc/snort/snort.common."
"parameters), který byl automaticky převeden do nového formátu konfiguračního "
"souboru (v /etc/default/snort)."

#. Type: error
#. Description
#: ../snort.templates:12001
msgid ""
"Please review the new configuration and remove the obsolete one. Until you "
"do this, the initialization script will not use the new configuration and "
"you will not take advantage of the benefits introduced in newer releases."
msgstr ""
"Zkontrolujte novou konfiguraci a odstraňte tu zastaralou. Dokud to "
"neuděláte, inicializační skript nebude používat novou konfiguraci a "
"nevyužijete tak výhod představených v novějších verzích."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Deprecated configuration file"
msgid "Deprecated options in configuration file"
msgstr "Zrušený konfigurační soubor"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:2001
msgid ""
"The Snort configuration file (/etc/snort/snort.conf) uses deprecated options "
"no longer available for this Snort release. Snort will not be able to start "
"unless you provide a correct configuration file. Either allow the "
"configuration file to be replaced with the one provided in this package or "
"fix it manually by removing deprecated options."
msgstr ""
"Konfigurační soubor Snortu (/etc/snort/snort.conf) používá zrušené volby, "
"které již nejsou v tomto vydání Snortu dostupné. Snort se nebude moci "
"spustit, dokud neposkytnete korektní konfigurační soubor. Můžete povolit "
"nahrazení konfiguračního souboru souborem obsaženým v tomto balíku nebo to "
"opravit ručně odstraněním zrušených voleb."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:2001
msgid ""
"The following deprecated options were found in the configuration file: "
"${DEP_CONFIG}"
msgstr ""
"V konfiguračním souboru byly nalezeny následující zrušené volby: "
"${DEP_CONFIG}"

#. Type: error
#. Description
#: ../snort-common.templates:3001
msgid "Configuration error"
msgstr "Chyba konfigurace"

#. Type: error
#. Description
#: ../snort-common.templates:3001
msgid ""
"The current Snort configuration is invalid and will prevent Snort starting "
"up normally. Please review and correct it."
msgstr ""
"Aktuální konfigurace Snortu je neplatná a Snort nebude možné normálně "
"spustit. Zkontrolujte a opravte ji."

#. Type: error
#. Description
#: ../snort-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "To diagnose an error in a Snort configuration file, use '/usr/sbin/snort -"
#| "T -c <file>'."
msgid ""
"To diagnose errors in your Snort configuration you can run (as root) the "
"following: \"/usr/sbin/snort -T -c /etc/snort/snort.conf\""
msgstr ""
"Pro diagnostikování chyby v konfiguračním souboru Snortu použijte '/usr/sbin/"
"snort -T -c <file>'."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:4001
msgid "Deprecated configuration file"
msgstr "Zrušený konfigurační soubor"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:4001
msgid ""
"Your system has deprecated configuration files which should not be used any "
"longer and might contain deprecated options. If included through the "
"standard configuration file (/etc/snort/snort.conf), they might prevent "
"Snort from starting up properly."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:4001
msgid ""
"Please remove these files as well as any existing references to them in the /"
"etc/snort/snort.conf configuration file."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The following deprecated options were found in the configuration file: "
#| "${DEP_CONFIG}"
msgid "The following deprecated configuration files were found: ${DEP_FILE}"
msgstr ""
"V konfiguračním souboru byly nalezeny následující zrušené volby: "
"${DEP_CONFIG}"

#~ msgid "Set up a database for snort-mysql to log to?"
#~ msgstr "Nastavit databázi, do které má snort-mysql logovat?"

#~ msgid ""
#~ "No database has been set up for Snort to log to. Before continuing, you "
#~ "should make sure you have:"
#~ msgstr ""
#~ "Nebyla nastavena žádná databáze, do které má Snort logovat. Před "
#~ "pokračováním byste se měli ujistit, že máte:"

#~ msgid ""
#~ " - the server host name (that server must allow TCP connections\n"
#~ "  from this machine);\n"
#~ " - a database on that server;\n"
#~ " - a username and password to access the database."
#~ msgstr ""
#~ " - jméno serveru (který musí přijímat TCP spojení z tohoto stroje);\n"
#~ " - databázi na tomto serveru;\n"
#~ " - přihlašovací jméno a heslo pro přístup k databázi."

#~ msgid ""
#~ "If some of these requirements are missing, reject this option and run "
#~ "with regular file logging support."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud nekteré z těchto požadavků chybí, zamítněte tuto volbu a používejte "
#~ "běžnou podporu logování do souboru."

#~ msgid ""
#~ "Database logging can be reconfigured later by running 'dpkg-reconfigure -"
#~ "plow snort-mysql'."
#~ msgstr ""
#~ "Logování do databáze může být později nastaveno spuštěním 'dpkg-"
#~ "reconfigure -plow snort-mysql'."

#~ msgid "Database server hostname:"
#~ msgstr "Jméno databázového serveru:"

#~ msgid ""
#~ "Please specify the host name of a database server that allows incoming "
#~ "connections from this host."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte hostitelské jméno databázového serveru, který přijímá příchozí "
#~ "spojení z tohoto počítače."

#~ msgid "Database name:"
#~ msgstr "Jméno databáze:"

#~ msgid ""
#~ "Please specify the name of an existing database to which the database "
#~ "user has write access."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno existující databáze, ke které má databázový uživatel "
#~ "přístup pro zápis."

#~ msgid "Username for database access:"
#~ msgstr "Uživatelské jméno pro přístup k databázi:"

#~ msgid ""
#~ "Please specify a database server username with write access to the "
#~ "database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte uživatelské jméno databázového serveru s přístupem pro zápis k "
#~ "databázi."

#~ msgid "Password for the database connection:"
#~ msgstr "Heslo pro připojení k databázi:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the password to use to connect to the Snort Alert database."
#~ msgstr "Zadejte heslo pro připojení k Snort Alert databázi."

#~ msgid "Configured database mandatory for Snort"
#~ msgstr "Nutná nastavená databáze pro Snort"

#~ msgid ""
#~ "Snort needs a configured database before it can successfully start up. In "
#~ "order to create the structure you need to run the following commands "
#~ "AFTER the package is installed:"
#~ msgstr ""
#~ "Pro úspěšný start potřebuje Snort nastavenou databázi. Pro vytvoření "
#~ "struktury databáze musíte PO INSTALACI balíku spustit následující příkazy:"

#~ msgid ""
#~ " cd /usr/share/doc/snort-mysql/\n"
#~ " zcat create_mysql.gz | mysql -u <user> -h <host> -p <databasename>"
#~ msgstr ""
#~ " cd /usr/share/doc/snort-mysql/\n"
#~ " zcat create_mysql.gz | mysql -u <uživatel> -h <počítač> -p <databáze>"

#~ msgid ""
#~ "Fill in the correct values for the user, host, and database names. MySQL "
#~ "will prompt you for the password."
#~ msgstr ""
#~ "Doplňte korektní hodnoty jmen uživatele, počítače a počítače. MySQL se "
#~ "vás zeptá na heslo."

#~ msgid ""
#~ "After you have created the database structure, you will need to start "
#~ "Snort manually."
#~ msgstr "Po vytvoření struktury databáze budete muset Snort spustit ručně."

#~ msgid "Set up a database for snort-pgsql to log to?"
#~ msgstr "Nastavit databázi, do které má snort-pgsql logovat?"

#~ msgid ""
#~ "Database logging can be reconfigured later by running 'dpkg-reconfigure -"
#~ "plow snort-pgsql'."
#~ msgstr ""
#~ "Logování do databáze může být později nastaveno spuštěním 'dpkg-"
#~ "reconfigure -plow snort-pgsql'."

#~ msgid ""
#~ " cd /usr/share/doc/snort-pgsql/\n"
#~ " zcat create_postgresql.gz | psql -U <user> -h <host> -W <databasename>"
#~ msgstr ""
#~ " cd /usr/share/doc/snort-pgsql/\n"
#~ " zcat create_postgresql.gz | psql -U <uživatel> -h <počítač> -W <databáze>"

#~ msgid ""
#~ "Fill in the correct values for the user, host, and database names. "
#~ "PostgreSQL will prompt you for the password."
#~ msgstr ""
#~ "Doplňte korektní hodnoty jmen uživatele, počítače a počítače. PostgreSQL "
#~ "se vás zeptá na heslo."

#~ msgid "Should Snort's testing order be changed to Pass|Alert|Log?"
#~ msgstr "Má být pořadí testovaní Snortu změněno na Pass|Alert|Log?"

#~ msgid ""
#~ "Snort's default testing order is Alert|Pass|Log; if you accept this "
#~ "option, the order will be changed to Pass|Alert|Log, which can make it "
#~ "simpler to use Snort with some packet-filtering tools."
#~ msgstr ""
#~ "Výchozí pořadí testování Snortu je Alert|Pass|Log; pokud tuto volbu "
#~ "odsouhlasíte, bude pořadí změněno na Pass|Alert|Log, což může usnadnit "
#~ "použití Snortu s některými nástroji filtrace paketů."

#~ msgid "You are running Snort manually"
#~ msgstr "Spouštíte Snort ručně"

#~ msgid "There is an error in your configuration"
#~ msgstr "Ve vaší konfiguraci je chyba"

#~ msgid "Your configuration file is deprecated"
#~ msgstr "Váš konfigurační soubor obsahuje zrušené volby."

#~ msgid "boot, dialup, manual"
#~ msgstr "boot, dialup, ručně"

#~ msgid "When should Snort be started?"
#~ msgstr "Kdy má být Snort spouštěn?"

#~ msgid ""
#~ "If you want you can specify 'any', to not trust any side of the network."
#~ msgstr ""
#~ "Jestli chcete, můžete zadat 'any', pokud nedůvěřujete žádné straně sítě."

#~ msgid ""
#~ "One of the interfaces you specified is not valid (it might not exist on "
#~ "the system or be down). Please introduce a valid interface when answering "
#~ "the question of which interface(s) should Snort listen on."
#~ msgstr ""
#~ "Jedno ze zadaných rozhraní není platné (nemusí na tomto systému "
#~ "existovat, nebo může být shozené). Na otázku, na kterých rozhraních má "
#~ "Snort naslouchat, prosím zadávejte pouze platná rozhraní."

#~ msgid ""
#~ "If you did not configure an interface then the package is trying to use "
#~ "the default ('eth0') which does not seem to be valid in your system."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud jste nezadali žádné rozhraní, balík se pokouší použít výchozí "
#~ "'eth0', které na tomto systému nejspíš neexistuje."

#~ msgid ""
#~ "If you change Snort's rules testing order to Pass|Alert|Log, they will be "
#~ "applied in Pass->Alert->Log order, instead of standard Alert->Pass->Log. "
#~ "This will prevent people from having to make huge Berky Packet Filter "
#~ "command line arguments to filter their alert rules."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže změníte pořadí testovacích pravidel Snortu na Pass|Alert|Log "
#~ "(Propustit|Upozornit|Logovat), budou aplikována v pořadí Pass->Alert-"
#~ ">Log, místo standardního Alert->Pass->Log. Tím předejdete nutnosti "
#~ "vytvářet rozsáhlé parametry příkazového řádku Berkeley Packet Filtru pro "
#~ "filtrování upozorňovacích pravidel."

#~ msgid ""
#~ "This Snort installation provides a cron job that runs daily and "
#~ "summarises the information of Snort logs to a selected email address. If "
#~ "you want to disable this feature say 'no' here."
#~ msgstr ""
#~ "Tato instalace Snortu obsahuje cronovou úlohu, která se spouští každý den "
#~ "a zasílá souhrn informací z logů Snortu na zadanou emailovou adresu. "
#~ "Chcete-li tuto vlastnost zakázat, odpovězte zde záporně."

#~ msgid ""
#~ "A cron job running daily will summarise the information of the logs "
#~ "generated by Snort using a script called 'snort-stat'. Introduce here the "
#~ "recipient of these mails. The default value is the system administrator. "
#~ "If you keep this value, make sure that the mail of the administrator is "
#~ "redirected to a user that actually reads those mails."
#~ msgstr ""
#~ "Úloha pro cron spouštěná denně shrnuje pomocí skriptu 'snort-stat' "
#~ "informace z logů generovaných Snortem. Uveďte zde příjemce těchto mailů. "
#~ "Výchozí hodnota je administrátor systému. Pokud tuto hodnotu zachováte, "
#~ "ujistěte se, že pošta pro administrátora je přesměrována uživateli, který "
#~ "ve skutečnosti čte tyto maily."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "If you want to specify custom options to Snort, please specify them here."
#~ msgid ""
#~ "If you want to specify custom options to Snort, please specify them here."
#~ msgstr "Pokud chcete zadat vlastní parametry Snortu, zadejte je zde."

#~ msgid ""
#~ "Please restart Snort using:\n"
#~ " /etc/init.d/snort start\n"
#~ "to let the settings take effect."
#~ msgstr ""
#~ "Restartujte Snort pomocí:\n"
#~ " /etc/init.d/snort start\n"
#~ "aby nastavení nabyla platnosti."

#~ msgid ""
#~ "Your Snort configuration is not correct and Snort will not be able to "
#~ "start up normally. Please review your configuration and fix it. If you do "
#~ "not do this, Snort package upgrades will probably break. To check which "
#~ "error is being generated run '/usr/sbin/snort -T -c /etc/snort/snort."
#~ "conf' (or point to an alternate configuration file if you are using "
#~ "different files for different interfaces)"
#~ msgstr ""
#~ "Vaše konfigurace Snortu není správná a proto se nebude moci normálně "
#~ "spustit. Zkontrolujte konfiguraci a opravte to. Pokud to neuděláte, "
#~ "aktualizace balíku Snortu pravděpodobně skončí s chybou. Pro zjištění, "
#~ "jaká chyba je generována, spusťte '/usr/sbin/snort -T -c /etc/snort/snort."
#~ "conf' (nebo zadejte jiný konfigurační soubor, jestliže používáte různé "
#~ "soubory pro různá rozhraní)"

#~ msgid ""
#~ "You only need to do this the first time you install snort-mysql. Before "
#~ "you go on, make sure you have (1) the hostname of a machine running a "
#~ "mysql server set up to allow tcp connections from this host, (2) a "
#~ "database on that server, (3) a username and password to access the "
#~ "database. If you don't have _all_ of these, either select 'no' and run "
#~ "with regular file logging support, or fix this first. You can always "
#~ "configure database logging later, by reconfiguring the snort-mysql "
#~ "package with 'dpkg-reconfigure -plow snort-mysql'"
#~ msgstr ""
#~ "Toto je potřeba udělat jen při první instalaci snort-mysql. Než budete "
#~ "pokračovat, ujistěte se, že máte (1) jméno počítače, na kterém běží mysql "
#~ "server, nastaveno pro povolení tcp spojení z tohoto počítače, (2) "
#~ "databázi na tom serveru, (3) uživatelské jméno a heslo pro přístup do "
#~ "databáze. Pokud nemáte tohle _všechno_, zvolte 'ne' a spokojte se s "
#~ "podporou logování do normálního souboru, nebo to nejdřív napravte. "
#~ "Vždycky můžete nastavit logování do databáze později rekonfigurováním "
#~ "balíku snort-mysql pomocí 'dpkg-reconfigure -plow snort-mysql'"

#~ msgid "Make sure this user has been created and has write access."
#~ msgstr "Ujistěte se, že byl tento uživatel vytvořen a že má právo zápisu."

#, fuzzy
#~| msgid "Snort needs a configured database to log to before it starts."
#~ msgid "Snort needs a configured database to log to before it starts"
#~ msgstr "Snort potřebuje nastavit databázi, ke které se má přihlásit."

#~ msgid ""
#~ "You only need to do this the first time you install snort-pgsql. Before "
#~ "you go on, make sure you have (1) the hostname of a machine running a "
#~ "pgsql server set up to allow tcp connections from this host, (2) a "
#~ "database on that server, (3) a username and password to access the "
#~ "database. If you don't have _all_ of these, either select 'no' and run "
#~ "with regular file logging support, or fix this first. You can always "
#~ "configure database logging later, by reconfiguring the snort-pgsql "
#~ "package with 'dpkg-reconfigure -plow snort-pgsql'"
#~ msgstr ""
#~ "Toto je potřeba udělat jen při první instalaci snort-pgsql. Než budete "
#~ "pokračovat, ujistěte se, že máte (1) jméno počítače, na kterém běží pgsql "
#~ "server, nastaveno pro povolení tcp spojení z tohoto počítače, (2) "
#~ "databázi na tom serveru, (3) uživatelské jméno a heslo pro přístup do "
#~ "databáze. Pokud nemáte tohle _všechno_, zvolte 'ne' a spokojte se s "
#~ "podporou logování do normálního souboru, nebo to nejdřív napravte. "
#~ "Vždycky můžete nastavit logování do databáze později rekonfigurováním "
#~ "balíku snort-pgsql pomocí 'dpkg-reconfigure -plow snort-pgsql'"

#~ msgid ""
#~ "Snort needs a configured database before it can successfully start up. In "
#~ "order to create the structure you need to run the following commands "
#~ "AFTER the package is installed:\n"
#~ " cd /usr/share/doc/snort-pgsql/\n"
#~ " zcat create_postgresql.gz | psql -U <user> -h <host> -W <databasename>\n"
#~ "Fill in the correct values for the user, host, and database names. "
#~ "PostgreSQL will prompt you for the password."
#~ msgstr ""
#~ "Pro úspěšný start potřebuje Snort nastavenou databázi. Abyste vytvořili "
#~ "potřebnou strukturu databáze, musíte PO INSTALACI balíku spustit "
#~ "následující příkazy:\n"
#~ " cd /usr/share/doc/snort-pgsql/\n"
#~ " zcat create_postgresql.gz | psql -U <uzivatel> -h <pocitac> -W "
#~ "<databaze>\n"
#~ "Doplňte správné hodnoty pro uživatele, počítač a jméno databáze. "
#~ "PostgreSQL se vás zeptá na heslo."

#~ msgid ""
#~ "Please enter the name(s) of the interface(s) which Snort should listen "
#~ "on. The names of the available interfaces are provided by either "
#~ "running 'ip link show' of 'ifconfig'. This value usually is 'eth0', but "
#~ "you might want to vary this depending on your environment, if you are "
#~ "using a dialup connection 'ppp0' might be more appropiate."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno (jména) rozhraní, na kterém (kterých) má Snort naslouchat. "
#~ "Jména dostupných rozhraní získáte spuštěním 'ip link show' nebo "
#~ "'ifconfig'. Tato hodnota je obvykle 'eth0', ale můžete chtít jinou, v "
#~ "závislosti na vašem konkrétním prostředí. Pokud používáte vytáčené "
#~ "připojení, 'ppp0' může být vhodnější."

#~ msgid "Please enter the address range that Snort will listen on."
#~ msgstr "Zadejte adresní rozsah, na kterém bude Snort naslouchat."

#~ msgid ""
#~ "Disable promiscuous mode if you are configuring Snort on an interface "
#~ "without a configured IP address."
#~ msgstr ""
#~ "Zakažte promiskuitní mód, jestliže konfigurujete Snort na rozhraní bez "
#~ "nastavené IP adresy."

#~ msgid "Please enter the hostname of the mysql database server to use."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno počítače s mysql databázovým serverem, který se má použít."

#~ msgid "Please enter the name of the database to use."
#~ msgstr "Zadejte jméno databáze, která se má použít."

#~ msgid "Please enter the name of the database user you want to use."
#~ msgstr "Zadejte jméno databázového uživatele, které chcete použít."

#~ msgid "Please enter the hostname of the pgsql database server to use."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno počítače s databázovým serverem pgsql, který se má použít."

#~ msgid ""
#~ "Notice that Snort is usually configured to inspect all traffic coming "
#~ "from the Internet, so the interface you add here is usually the same the "
#~ "'default route' is on. You can determine which interface is used for "
#~ "this running either 'ip route show' or '/sbin/route -n' (look for "
#~ "'default' or '0.0.0.0')."
#~ msgstr ""
#~ "Snort je obvykle konfigurován pro sledování veškerého provozu "
#~ "přicházejícího z Internetu, takže rozhraní, které zde přidáte, je obvykle "
#~ "stejné jako je 'výchozí směrování (default route)'. Které rozhraní se pro "
#~ "toto používá, můžete zjistit spuštěním buď 'ip route show' nebo '/sbin/"
#~ "route -n' (hledejte 'default' nebo '0.0.0.0')."

#~ msgid "Should Snort disable promiscous mode on the interface?"
#~ msgstr "Má Snort zakázat promiskuitní mód na tomto rozhraní?"

Reply to: