[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

uswsusp 1.0+20110509-2: Please update debconf PO translation for the package uswsuspHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
uswsusp. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against uswsusp.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 12 Sep 2012 11:45:39 +0200.

Thanks in advance,

# Czech translation of uswsusp debconf messages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the uswsusp package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2006-2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uswsusp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: uswsusp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-02 11:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-09 08:26+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid "Swap space to resume from:"
msgstr "Odkládací prostor, ze kterého obnovit:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"store a system snapshot. Please choose the device to use, from the list of "
"suitable swap spaces, sorted by size (largest first)."
msgstr ""
"Aby mohl uswsusp uspat systém, potřebuje znát odkládací oblast nebo soubor, "
"kam může uložit obraz běžícího systému. Z nabízeného seznamu vhodných "
"odkládacích prostorů (řazeného sestupně podle velikosti) prosím vyberte "
"zařízení, které se má použít."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid "Offset of swap file's header:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid ""
"When using a swap file for storing the snapshot during suspend, the location "
"of the swap file's header must be specified. This will be stored in "
"<PAGE_SIZE> units, as the offset from the beginning of the partition that "
"contains the swap file."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid "No suitable swap space for software suspend"
msgstr "Nebyl nalezen vhodný odkládací prostor pro softwarové uspávání"

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"write a system snapshot to. No such space seems to be available for this."
msgstr ""
"Aby mohl uswsusp uspat systém, potřebuje znát odkládací oblast nebo soubor, "
"kam může uložit obraz běžícího systému. Zdá se, že žádný takový odkládací "
"prostor neexistuje."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"You should create a swap partition or file, preferably twice the size of the "
"system's physical RAM."
msgstr ""
"Měli byste vytvořit odkládací oblast nebo soubor, nejlépe o velikosti "
"dvojnásobku fyzické paměti RAM."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"Then, run 'dpkg-reconfigure uswsusp' or edit the configuration file manually."
msgstr ""
"Poté spusťte „dpkg-reconfigure uswsusp“, případně upravte konfigurační "
"soubor ručně."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid "No userspace software suspend support in the kernel"
msgstr "Jádro nepodporuje softwarové uspávání v uživatelském prostoru"

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid ""
"The current kernel doesn't support userspace software suspend. Please "
"recompile the kernel with the 'CONFIG_HIBERNATION=y' option."
msgstr ""
"Momentálně používané jádro nepodporuje softwarové uspávání v uživatelském "
"prostoru (uswsusp). Překompilujte prosím své jádro s volbou "
"„CONFIG_HIBERNATION=y“."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "Continue without a valid swap space?"
msgstr "Pokračovat bez platného odkládacího prostoru?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"The swap file or partition that was found in uswsusp's configuration file is "
"not active."
msgstr ""
"Odkládací soubor nebo oblast zadaná v konfiguračním souboru uswsusp není "
"aktivní."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"In most cases this means userspace software suspend will not work as "
"expected. You should choose another swap space."
msgstr ""
"Ve většině případů to znamená, že softwarové uspávání nebude fungovat podle "
"představ. Měli byste zvolit jiný odkládací prostor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "However, in some rare cases, this configuration may be intentional."
msgstr "V řídkých případech to však může být to, co chcete."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid "The device node through which uswsusp can talk to the kernel:"
msgstr "Uzel zařízení, kterým může uswsusp komunikovat s jádrem:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid ""
"If this is empty, the hardcoded default, /dev/snapshot, is used. This should "
"be OK in almost all cases. Don't change this unless there is a good reason "
"to do so."
msgstr ""
"Ponecháte-li pole prázdné, použije se výchozí /dev/snapshot, což by mělo "
"fungovat téměř ve všech případech. Pokud nemáte dobrý důvod něco měnit, "
"ponechte výchozí hodnotu."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Preferred maximum image size:"
msgstr "Preferovaná maximální velikost obrazu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Please specify a maximum system snapshot image size (in bytes)."
msgstr "Zadejte prosím maximální velikost obrazu (v bajtech)."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid ""
"This limit is not strict; the uswsusp does its best to respect it, but will "
"exceed the specified limit if suspend needs a bigger image."
msgstr ""
"Tato hranice není pevná -- uswsusp se sice bude ze všech sil snažit limit "
"dodržet, ale pokud to nebude možné, uspí systém i s větším obrazem."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
#, no-c-format
msgid ""
"Using 0 here will enforce the use of the smallest possible snapshot image. "
"An empty value will use the hard coded default, which is 500MB. The default "
"value is 45% of the system's memory: this is not the maximal size, but some "
"additional free memory speeds up the suspend and resume process."
msgstr ""
"Zadáte-li hodnotu 0, bude výsledný obraz systému co nejmenší. Ponecháte-li "
"prázdné, použije se zabudovaná hodnota 500MB. Výchozí hodnota představuje "
"45% operační paměti. Není to maximální hodnota, protože dodatečná volná "
"paměť urychlí uspání a obnovení."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid "Log level for software suspend:"
msgstr "Logovací úroveň softwarového uspávání:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the s2disk/s2both and "
"resume utilities will use to report the progress of suspend and resume.  On "
"a stock kernel, messages with levels higher than 7 are usually not shown."
msgstr ""
"Zadejte prosím úroveň logování, kterou má jádro použít pro sledování průběhu "
"nástrojů s2disk/s2both. U běžného jádra se zprávy s vyšší úrovní než 7 "
"obvykle nezobrazují."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid "Maximal log level:"
msgstr "Maximální úroveň logování:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the resume utility will "
"use if the resume fails."
msgstr ""
"Zadejte prosím úroveň logování, kterou má jádro použít pro zaznamenání "
"ladicích hlášení v případě, že obnovení ze spánku selže."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid "Perform checksum on image?"
msgstr "Kontrolovat kontrolní součet obrazu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid ""
"Performing a checksum using the MD5 algorithm to verify the image integrity "
"is slightly safer, but also takes more time."
msgstr ""
"Kontrola integrity obrazu pomocí kontrolního součtu MD5 je mírně "
"bezpečnější, ale také trvá déle."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid "Compress image?"
msgstr "Komprimovat obraz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid ""
"Compressing the image with the LZF compression algorithm will result in a "
"smaller image, which makes it possible to suspend with a smaller swap "
"partition. Generally, it will also make reading and writing the image faster "
"because there is less to read and write."
msgstr ""
"Komprimace obrazu algoritmem LZF vytvoří menší obraz, což znamená, že můžete "
"použít menší odkládací oblast. Obecně se také dá říci, že zápis a následné "
"čtení obrazu budou rychlejší, protože jim stačí zapsat resp. přečíst méně "
"dat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid "Perform early write out?"
msgstr "Používat brzký zápis?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid ""
"The synchronization of the resume device can start early in the process of "
"writing the image to it. This has been reported to speed up suspend on some "
"systems and eliminate the 'fast progress meter and long fsync wait' effect."
msgstr ""
"Synchronizace odkládacího zařízení může začít hned na začátku zápisu obrazu "
"na toto zařízení. Bylo pozorováno, že na některých počítačích to může "
"urychlit uspávání a také eliminovat efekt „rychlý indikátor postupu a "
"následné dlouhé čekání na fsync“."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid "Show splash screen?"
msgstr "Zobrazit uvítací obrazovku?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid ""
"Instead of informative output, a splash screen with progress bar can be "
"shown during the suspend and resume process. This requires the splashy "
"package to be installed."
msgstr ""
"Místo informativního výstupu se během uspávání a probouzení může zobrazovat "
"pěkná obrazovka s indikátorem postupu. Aby to fungovalo, musíte mít "
"nainstalovaný balík splashy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid "Encrypt snapshot?"
msgstr "Šifrovat obraz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid ""
"For increased security, it is possible to encrypt the snapshot that is "
"written to disk during suspend. On resume (and suspend if you don't use an "
"RSA key), you will be prompted for a passphrase. Encryption adds a "
"significant time to the suspend and resume processes."
msgstr ""
"Pro zvýšení bezpečnosti je možné obraz, který se zapíše na disk, zašifrovat. "
"Při obnovení (a pokud nepoužíváte RSA klíč, tak i při uspání) budete "
"dotázáni na přístupovou frázi. Při použití šifrování bude uspávání a "
"probouzení trvat znatelně déle."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid "Path to RSA key file:"
msgstr "Cesta k souboru s RSA klíčem:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"To avoid the need for a passphrase prompt during each suspend, an RSA key "
"can be used to encrypt the image."
msgstr ""
"Abyste se vyhnuli dotazu na přístupovou frázi při každém uspávání, můžete "
"určit RSA klíč, který se použije pro zašifrování obrazu."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"Please specify the path to that file. Leave this field empty to not use an "
"RSA key."
msgstr ""
"Zadejte prosím cestu k souboru s klíčem. Pokud nechcete použít RSA klíč, "
"ponechte prázdné."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid "Create an RSA key?"
msgstr "Vytvořit RSA klíč?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid ""
"The key necessary for using the RSA encryption scheme can be generated now. "
"You will be prompted for a passphrase."
msgstr ""
"Nyní si můžete nechat vygenerovat klíč potřebný pro RSA šifrování. Budete "
"dotázáni na přístupovou frázi."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid "RSA key size:"
msgstr "Délka RSA klíče:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid ""
"Please specify the size of the RSA key (number of bits between 1024 and "
"4096). A bigger key increases the encryption strength but slows down the "
"encryption process."
msgstr ""
"Zadejte prosím délku RSA klíče v bitech (číslo mezi 1024 a 4096). Čím více "
"bitů, tím je šifrování silnější, ovšem také pomalejší."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid "RSA passphrase:"
msgstr "Přístupová RSA fráze:"

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid ""
"Please choose the passphrase to use on every resume to decrypt the image."
msgstr ""
"Zvolte si frázi, kterou budete používat při každém probouzení pro "
"dešifrování obrazu systému."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:20001
msgid "RSA passphrase confirmation:"
msgstr "Potvrzení přístupové RSA fráze:"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "reboot"
msgstr "restart"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "platform"
msgstr "platforma"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "shutdown"
msgstr "vypnutí"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid "Shutdown method:"
msgstr "Způsob vypnutí:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If this parameter is set to 'reboot', the s2disk utility will reboot the "
"machine rather than powering down. This can be useful for testing purposes."
msgstr ""
"Je-li tento parametr nastaven na „restart“, program s2disk počítač nevypne, "
"ale restartuje, což se může hodit pro testování."

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If it is set to 'platform', hardware-specific optimization is used if "
"available."
msgstr ""
"Při nastavení na „platforma“ se použije optimalizace pro daný hardware "
"(pokud je to možné)."

#~ msgid "poweroff"
#~ msgstr "poweroff"

#~ msgid ""
#~ "To be able to suspend your system, uswsusp needs a swap partition or file "
#~ "to write a snapshot of your system to. Your system doesn't seem to have "
#~ "such a space. Please make one, preferably with twice the size of your "
#~ "physical ram. Then run dpkg-reconfigure or setup the configuration file "
#~ "yourself."
#~ msgstr ""
#~ "Aby mohl uswsusp uspat váš systém, potřebuje znát odkládací oblast nebo "
#~ "soubor, kam může uložit obraz běžícího systému. Váš systém takový prostor "
#~ "neobsahuje. Nejprve prosím vytvořte dostatečně velký odkládací prostor, "
#~ "ideálně dvakrát větší než je dostupná fyzická operační paměť. Poté "
#~ "spusťte dpkg-reconfigure, nebo upravte konfigurační soubor ručně."

#~ msgid "To verify you know what you just typed, type the passphrase again."
#~ msgstr ""
#~ "Pro ověření, že jste přístupovou frázi zadali správně, ji prosím ještě "
#~ "jednou zopakujte."

Reply to: