[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nvidia-support 20110718+1: Please update debconf PO translation for the package nvidia-supportHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
nvidia-support. The English template has been changed, and now some
messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing.  I would
be grateful if you could take the time and update it.  Please send the
updated file to me, or submit it as a wishlist bug against nvidia-support.

Thanks in advance,

# Czech PO debconf template translation of nvidia-common.
# Copyright (C) 2010 Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the nvidia-common package.
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nvidia-common 20110213+1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nvidia-support@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-18 16:05-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-23 17:31+0100\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
msgid "Run 'nvidia-installer --uninstall'?"
msgstr "Spustit 'nvidia-installer --uninstall'?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
msgid ""
"The 'nvidia-installer' program was found on your system.  This is probably "
"left over from an earlier installation of the non-free NVIDIA graphics "
"driver, installed using the NVIDIA *.run file directly.  This installation "
"is incompatible with the Debian packages.  To install the Debian packages "
"safely, it is therefore neccessary to undo the changes performed by 'nvidia-"
"installer'."
msgstr ""
"Ve vašem systému byl nalezen program 'nvidia-installer'. To je pravděpodobně "
"pozůstatek z předchozí instalace nesvobodného ovladače grafických karet "
"NVIDIA, nainstalovaného přímo pomocí souboru *.run od NVIDIA. Tato instalace "
"není kompatibilní s balíčky Debianu. K bezpečnému nainstalování balíčků "
"Debianu je proto nutné vrátit zpět změny provedené programem 'nvidia-"
"installer'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
msgid "Delete 'nvidia-installer' files?"
msgstr "Smazat soubory po 'nvidia-installer'?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
msgid ""
"Some files from the 'nvidia-installer' still remain on your system. These "
"probably come from an earlier installation of the non-free NVIDIA graphics "
"driver using the *.run file directly.  Running the uninstallation procedure "
"may have failed and left these behind.  These files conflict with the "
"packages providing the non-free NVIDIA graphics driver and must be removed "
"before the package installation can continue."
msgstr ""
"Některé soubory z programu 'nvidia-installer' nadále zůstávají ve vašem "
"systému. Ty pravděpodobně zůstaly z předchozí instalace nesvobodného "
"ovladače grafických karet NVIDIA, nainstalovaného přímo pomocí souboru *."
"run. Spuštění procesu odinstalace by mohlo selhat a tyto soubory zanechat. "
"Soubory jsou v konfliktu s balíčky, které poskytuje nesvobodný ovladač "
"grafických karet NVIDIA a musí být před pokračováním instalace odstraněny."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid "Remove conflicting library files?"
msgstr "Odstranit konfliktní soubory s knihovnami?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid ""
"The following libraries were found on your system and conflict with the "
"current installation of the NVIDIA graphics drivers:"
msgstr ""
"Ve vašem systému byly nalezeny následující knihovny, které jsou v konfliktu "
"se současnou instalací ovladačů grafických karet NVIDIA:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid ""
"These libraries are most likely remnants of an old installation using the "
"nvidia-installer and do not belong to any package managed by dpkg.  It "
"should be safe to delete them."
msgstr ""
"Tyto knihovny jsou ve většině případů pozůstatky staré instalace pomocí "
"programu nvidia-installer a nenáleží k žádnému balíčku spravovaným dpkg. "
"Mělo by být bezpečné je smazat."

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid "Mismatching nvidia kernel module loaded"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid ""
"The nvidia driver that is being installed (version ${new-version}) does not "
"match the nvidia kernel module currently loaded (version ${running-version})."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid "The X server, OpenGL or GPGPU applications may not work properly."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid ""
"The easiest way to 'fix' this is to reboot the machine once the installation "
"has finished.  You can also stop the X server (usually by stopping the login "
"manager, e.g. gdm3, kdm or xdm), manually unload the module (rmmod nvidia) "
"and restart the X server."
msgstr ""

#~ msgid "${conflict-libs}"
#~ msgstr "${conflict-libs}"

Reply to: