[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

resolvconf 1.56: Please update debconf PO translation for the package resolvconfHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
resolvconf. The English template has been changed slightly, and now one
at least one message is marked "fuzzy" in your translation or is missing.
I would be grateful if you could take the time and update it!
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against resolvconf.

The deadline for receiving the updated translation is
Fri, 24 Jun 2011 21:54:09 +0200.

Thanks in advance,
Thomas Hood
Resolvconf maintainers

# Czech translation of resolvconf debconf templates
# Copyright (C) 2008, 2011 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
# This file is distributed under the same license as the resolvconf package.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: resolvconf 1.52\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: resolvconf@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-31 20:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-20 18:37+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Prepare /etc/resolv.conf for dynamic updates?"
msgstr "Připravit /etc/resolv.conf pro dynamické aktualizace?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The resolvconf package contains the infrastructure required for dynamic "
"updating of the resolver configuration file. Part of the necessary "
"infrastructure is a symbolic link from /etc/resolv.conf to /etc/resolvconf/"
"run/resolv.conf. If you choose this option then this link will be created; "
"the existing /etc/resolv.conf file will be preserved as /etc/resolvconf/"
"resolv.conf.d/original, and will be restored if this package is removed."
msgstr ""
"Balík resolvconf obsahuje infrastrukturu vyžadovanou pro dynamické "
"aktualizace konfiguračního souboru resolveru. Součástí infrastruktury je i "
"symbolický odkaz z /etc/resolv.conf na /etc/resolvconf/run/resolv.conf. "
"Pokud budete souhlasit, odkaz se vytvoří automaticky. Stávající /etc/resolv."
"conf bude zachován jako /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original a při "
"odstranění balíku bude obnoven."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Declining this option will prevent future installations from recreating the "
"symbolic link and therefore the resolver configuration file will not be "
"dynamically updated. Dynamic updating can then be activated following "
"instructions in the README file."
msgstr ""
"Zamítnutí této volby zabrání budoucím instalacím, aby vytvářely symbolický "
"odkaz, v důsledku čehož nebude konfigurační soubor resolveru aktualizován "
"dynamicky. Pro aktivování dynamických aktualizací postupujte dle instrukcí v "
"souboru README."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The presence of resolvconf can affect the behavior of other programs, so it "
"should not be left installed if unconfigured."
msgstr ""
"Přítomnost resolvconfu může ovlivnit chování ostatních programů, takže pokud "
"balík nenastavíte, měli byste jej raději odinstalovat."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Reboot recommended"
msgstr "Doporučujeme restartovat systém"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Suppliers of name server information such as local caching name servers and "
"interface configurers are expected to supply name server information to the "
"resolvconf program. However, although installation of the resolvconf package "
"triggers them to supply their information, some of them fail to do so."
msgstr ""
"resolvconf očekává, že mu informace o jmenných serverech poskytnou programy "
"k tomu určené, jako jsou lokální cachovací jmenné servery nebo programy pro "
"konfiguraci síťových rozhraní. Přestože si od nich resolvconf při instalaci "
"tyto informace vyžádá, některé programy bohužel neodpoví."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This bug would lead to loss of valid name server information on installation "
"of the resolvconf package if the following workaround were not adopted: "
"resolvconf includes the full contents of the pre-installation /etc/resolv."
"conf in its database until reboot. This has the drawback that name server "
"information is retained even if the associated interface is later "
"deconfigured. (This incorrect behavior is judged to be less harmful than the "
"alternative of losing valid information.)"
msgstr ""
"Tato chyba by při instalaci resolvconfu vedla ke ztrátě informací o platném "
"jmenném serveru a proto existuje následující obezlička: resolvconf až do "
"restartu ve své databázi uchová kompletní obsah souboru /etc/resolv.conf z "
"doby před instalací resolvconfu. To má nevýhodu v tom, že pokud je příslušné "
"síťové rozhraní vypnuto, informace o svázaném jmenném serveru v resolvconfu "
"zůstává, což je považováno za menší zlo, než ztráta platné informace."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Until the bug in question is fixed and the workaround removed, the only way "
"to ensure that resolvconf has fully correct name server information after "
"the resolvconf package has been installed on a running system is to reboot "
"the system."
msgstr ""
"Dokud se zmíněná chyba nevyřeší, je restart systému jediným způsobem jak "
"zajistit, aby měl resolvconf po čerstvé instalaci správné informace o "
"jmenném serveru."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The removal of the resolvconf package may have resulted in some information "
"about name servers becoming unavailable. To correct this problem it is "
"recommended that the system be rebooted."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Append original file to dynamic file?"
msgstr "Připojit původní soubor k dynamickému souboru?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If the original static resolver configuration file (/etc/resolv.conf) "
"contains name server addresses, those addresses should be listed on \"dns-"
"nameservers\" lines in /etc/network/interfaces. For more information, please "
"consult the resolvconf(8) man page and the README file."
msgstr ""
"Pokud váš původní statický konfigurační soubor (/etc/resolv.conf) obsahuje "
"adresy jmenných serverů, pak by měly být tyto adresy vypsány na řádcích „dns-"
"nameservers“ v souboru /etc/network/interfaces. Více informací naleznete v "
"manuálové stránce resolvconf(8) a souboru README."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Until /etc/network/interfaces has been edited and the affected interfaces "
"brought down and up again, the name server addresses will not be included in "
"the dynamically generated resolver configuration file."
msgstr ""
"Dokud neupravíte /etc/network/interfaces a znovu nenakonfigurujete postižená "
"rozhraní, neobjeví se adresy jmenných serverů v dynamicky generovaném "
"konfiguračním souboru souboru resolveru."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If you choose this option, a temporary workaround will be put in place: a "
"symbolic link will be created (if it does not already exist) from /etc/"
"resolvconf/resolv.conf.d/tail to /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. "
"This will cause the whole of that original resolver configuration file to be "
"appended to the dynamically generated file."
msgstr ""
"Vyberete-li tuto možnost, použije se dočasné řešení: vytvoří se symbolický "
"odkaz z /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail na /etc/resolvconf/resolv.conf.d/"
"original (pokud již neexisuje). To způsobí, že se na konec dynamicky "
"generovaného souboru připojí celý původní konfigurační soubor resolveru."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"After the required \"dns-nameservers\" lines have been added to /etc/network/"
"interfaces, the /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail link should be replaced "
"by one to /dev/null."
msgstr ""
"Až do souboru /etc/network/interfaces přidáte požadované řádky „dns-"
"nameservers“, měli byste přesměrovat symbolický odkaz /etc/resolvconf/resolv."
"conf.d/tail na /dev/null."

Reply to: