[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nbd 1:2.9.16-3: Please update debconf PO translation for the package nbdHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
nbd. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against nbd.

The deadline for receiving the updated translation is
2010-08-15 (approximately).

Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nbd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nbd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-28 22:19-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-23 10:39+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-client.templates:2001
msgid "AUTO_GEN is set to \"n\" in /etc/nbd-client"
msgstr "Volba AUTO_GEN je v /etc/nbd-client nastavena na „n“"

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-client.templates:2001
msgid ""
"The /etc/nbd-client file contains a line that sets the AUTO_GEN variable to "
"\"n\". The file will therefore not be regenerated automatically."
msgstr ""
"V souboru /etc/nbd-client se nachází řádek, který nastavuje proměnnou "
"AUTO_GEN na hodnotu „n“. To znamená, že nechcete, aby se soubor obnovoval "
"automaticky."

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-client.templates:2001
msgid ""
"If that's wrong, remove the line and call \"dpkg-reconfigure nbd-client\" "
"afterwards."
msgstr ""
"Pokud to je špatně, odstraňte příslušný řádek a poté spusťte „dpkg-"
"reconfigure nbd-client“."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:3001
msgid "Number of nbd-client connections to use:"
msgstr "Počet nbd-client spojení, která chcete použít:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:3001
msgid ""
"nbd-client can handle multiple concurrent connections. Please specify the "
"number of connections you'd like this configuration script to set up."
msgstr ""
"nbd-client může obsluhovat více souběžných spojení. Zadejte počet spojení, "
"která má tento konfigurační skript nastavit."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:3001
msgid ""
"Note that if something has already been specified in /etc/nbd-client, the "
"current configuration will be used as defaults in these dialogs."
msgstr ""
"Poznamenejme, že něco již bylo v /etc/nbd-client nastaveno a tak se aktuální "
"nastavení přednastaví jako výchozí odpovědi na tyto otázky."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nbd-client.templates:4001
msgid "swap, filesystem, raw"
msgstr "swap, souborový systém, raw"

#. Type: select
#. Description
#: ../nbd-client.templates:4002
msgid "Intended use of the network block device number ${number}:"
msgstr "Zamýšlené použití síťového blokového zařízení číslo ${number}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nbd-client.templates:4002
msgid ""
"The network block device can serve multiple purposes. One of the most "
"interesting is to provide swap space over the network for diskless clients, "
"but you can store a filesystem on it, or do other things with it for which a "
"block device is interesting."
msgstr ""
"Síťové blokové zařízení může sloužit několika účelům. Jedním z těch "
"zajímavějších je poskytování odkládacího prostoru (swapu) bezdiskovým "
"stanicím, ale také na něm můžete zřídit souborový systém, nebo s ním "
"provádět jiné užitečné věci, pro které je potřeba blokové zařízení."

#. Type: select
#. Description
#: ../nbd-client.templates:4002
msgid ""
"If you intend to use the network block device as a swap device, choose \"swap"
"\". If you intend to use it as a filesystem, add a line to /etc/fstab, give "
"it the option \"_netdev\" (else init will try to mount it before it's "
"usable), and choose \"filesystem\". For all other purposes, choose \"raw\". "
"The only thing the nbd-client boot script will do then is start an nbd-"
"client process; you will have to set it up manually."
msgstr ""
"Plánujete-li používat síťové blokové zařízení jako odkládací prostor, "
"vyberte „swap“. Chcete-li zařízení používat jako souborový systém, přidejte "
"do /etc/fstab příslušný řádek (nezapomeňte použít parametr „_netdev“, "
"protože init by se je pokusil připojit ještě než by bylo použitelné) a "
"vyberte „souborový systém“. Pro všechny ostatní případy zvolte „raw“. "
"Jedinou věcí, kterou zaváděcí skript nbd-client udělá, je spuštění procesu "
"nbd-client; nastavit jej budete muset ručně."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:5001
msgid "Hostname of the server (number: ${number})?"
msgstr "Jméno serveru (číslo ${number})?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:5001
msgid ""
"Please enter the network name or IP address of the machine on which the nbd-"
"server process is running."
msgstr ""
"Zadejte síťové jméno nebo IP adresu počítače, na kterém běží nbd-server."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:6001
msgid "Port on which the nbd-server is running (number: ${number})?"
msgstr "Port, na kterém běží nbd-server (číslo ${number})?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:6001
msgid "Please enter the TCP port number to access nbd-server."
msgstr "Zadejte číslo TCP portu, které se použije pro přístup k nbd-serveru."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:7001
msgid "/dev entry for this nbd-client (number: ${number})?"
msgstr "Záznam v /dev pro tohoto klienta (číslo ${number})?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Every nbd-client process needs to be associated with a /dev entry with "
#| "major mode 43. Please enter the name of the /dev entry you want to use "
#| "for this nbd-client. Note that this needs to be the full path to that "
#| "entry, not just the last part."
msgid ""
"Every nbd-client process needs to be associated with a /dev entry with major "
"number 43. Please enter the name of the /dev entry you want to use for this "
"nbd-client. Note that this needs to be the full path to that entry, not just "
"the last part."
msgstr ""
"Každý proces nbd-client se musí asociovat se záznamem v /dev majícím jako "
"hlavní číslo 43. Zadejte jméno záznamu v /dev, které chcete použít pro "
"tohoto nbd-clienta. Musí se jednat o absolutní cestu k danému záznamu, ne "
"pouze jeho poslední část."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:7001
msgid ""
"If the /dev entry specified does not exist, it will be created with minor "
"number ${number}."
msgstr ""
"Pokud zadané zařízení v /dev neexistuje, bude vytvořeno s vedlejším číslem "
"${number}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-client.templates:8001
msgid "Disconnect all NBD devices on \"stop\"?"
msgstr "Odpojit všechna nbd zařízení při „stop“?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-client.templates:8001
msgid ""
"When the nbd-client init script is called to stop the nbd-client service, "
"there are two things that can be done: either it can disconnect all nbd-"
"client devices (which are assumed not to be in use), or it can disconnect "
"only those nbd-client devices that it knows about in its config file."
msgstr ""
"Když je init skript nbd-client zavolán, aby zastavil službu nbd-client, může "
"zareagovat dvěma způsoby. Buď odpojí všechna zařízení nbd-clienta (o kterých "
"se předpokládá, že se již nepoužívají), nebo odpojí pouze ta zařízení, která "
"má uvedena ve svém konfiguračním souboru."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-client.templates:8001
msgid ""
"The default (and the traditional behavior) is to disconnect all nbd-client "
"devices. If the root device or other critical file systems are on NBD this "
"will cause data loss and should not be accepted."
msgstr ""
"Výchozí (a tradiční) chování je odpojit všechna zařízení nbd-clienta. Pokud "
"však na NBD provozujete kritické souborové systémy (např. kořenový souborový "
"systém), pak je výchozí chování nevhodné a může způsobit ztrátu dat; v "
"takovém případě raději tuto možnost zamítněte."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "Hostname of the server (number: ${number})?"
msgid "Extra parameters (number: ${number})"
msgstr "Jméno serveru (číslo ${number})?"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:9001
msgid ""
"If you wish to add any extra parameters to nbd-client, then please enter "
"them here."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:2001
msgid "Number of nbd-server instances to run:"
msgstr "Počet instancí nbd-serveru, které chcete spustit:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:2001
msgid ""
"Multiple nbd-server processes may run to export multiple files or block "
"devices. Please specify how many configurations for such servers you want to "
"generate."
msgstr ""
"Můžete mít spuštěných více procesů nbd-server a exportovat tak více souborů "
"nebo blokových zařízení. Zadejte, kolik konfigurací se má pro tyto servery "
"vytvořit."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:2001
msgid ""
"Note that you can always add extra servers by adding them to /etc/nbd-server/"
"config, or by running \"dpkg-reconfigure nbd-server\"."
msgstr ""
"Další servery můžete přidat později přidáním do /etc/nbd-server/config, nebo "
"spuštěním „dpkg-reconfigure nbd-server“."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:3001
msgid "TCP Port for server number ${number}:"
msgstr "TCP port serveru číslo ${number}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:3001
msgid ""
"Please specify the TCP port this instance of nbd server will use for "
"listening. As NBD is likely to use more than one port, no dedicated port has "
"been assigned in IANA lists."
msgstr ""
"Zadejte TCP port, na kterém bude tato instance nbd-serveru naslouchat "
"příchozím požadavkům. Protože je pravděpodobné, že bude NBD používat více "
"než jeden port, nebyl mu v IANA registrech přiřazen specifický port."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:3001
msgid ""
"Therefore, NBD does not have a standard port number, which means you need to "
"provide one. You should make sure this port is not already in use."
msgstr ""
"NBD tedy nemá standardní číslo portu, což znamená, že nějaké musíte zadat. "
"Ujistěte se, že zadané číslo portu již není využíváno jinou aplikací."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:4001
msgid "File to export (server number ${number}):"
msgstr "Soubor, který se má exportovat (server číslo ${number}):"

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:4001
#, no-c-format
msgid ""
"Please specify a file name or block device that should be exported over the "
"network. You can export a real block device (for instance \"/dev/hda1\"); a "
"normal file (such as \"/export/nbd/bl1\"); or a bunch of files all at once. "
"For the third option, you can use \"%s\" in the filename, which will be "
"expanded to the IP-address of the connecting client. An example would be \"/"
"export/swaps/swp%s\"."
msgstr ""
"Zadejte jméno souboru nebo blokového zařízení, které chcete exportovat přes "
"síť. Můžete exportovat buď skutečné blokové zařízení (např. „/dev/hda1“), "
"běžný soubor (např. „/export/nbd/bl1“), nebo dokonce skupinu souborů "
"najednou. U poslední možnosti můžete ve jméně souboru použít „%s“, což se "
"expanduje na IP adresu připojujícího se klienta, například „/export/swaps/swp"
"%s“."

#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:4001
msgid ""
"Note that it is possible to tune the way in which the IP address will be "
"substituted in the file name. See \"man 5 nbd-server\" for details."
msgstr ""
"Způsob, jakým bude v názvu souboru nahrazena IP adresa, se dá měnit. Více "
"naleznete v manuálové stránce „man 5 nbd-server“."

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-server.templates:5001
msgid "AUTO_GEN is set to \"n\" in /etc/nbd-server"
msgstr "Volba AUTO_GEN je v /etc/nbd-server nastavena na „n“"

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-server.templates:5001
msgid ""
"The /etc/nbd-server file contains a line that sets the AUTO_GEN variable to "
"\"n\". The file will therefore not be regenerated automatically."
msgstr ""
"V souboru /etc/nbd-server se nachází řádek, který nastavuje proměnnou "
"AUTO_GEN na hodnotu „n“. To znamená, že nechcete, aby se soubor obnovoval "
"automaticky."

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-server.templates:5001
msgid ""
"Note that the current version of the nbd-server package no longer uses /etc/"
"nbd-server. Instead it uses a new configuration file, read by nbd-server "
"itself (rather than the init script), which supports more options. See \"man "
"5 nbd-server\" for details."
msgstr ""
"Aktuální verze balíku nbd-server již nepoužívá konfigurační soubor /etc/nbd-"
"server, který byl načítán spouštěcím skriptem nbd. Nový konfigurační soubor "
"je čten samotným nbd-serverem a umožňuje nastavit více voleb. Podrobnosti "
"naleznete v manuálové stránce nbd-server(5)."

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-server.templates:5001
msgid ""
"If you remove or comment out the AUTO_GEN line, a file /etc/nbd-server/"
"config in the new format may be generated based on the current "
"configuration. Until then, the nbd-server installation will be broken."
msgstr ""
"Pokud odstraníte nebo zakomentujete řádek AUTO_GEN, vytvoří se nový soubor /"
"etc/nbd-server/config na základě stávající konfigurace. Do té doby bude "
"instalace nbd-serveru porušená."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-server.templates:6001
msgid "Convert old-style nbd-server configuration file?"
msgstr "Převést starý konfigurační soubor nbd-serveru?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-server.templates:6001
msgid ""
"A pre-2.9 nbd-server configuration file has been found on this system. The "
"current nbd-server package no longer supports this file and will not work if "
"it is kept as is."
msgstr ""
"V systému byl nalezen konfigurační soubor nbd-serveru < 2..9. Současný balík "
"nbd-server již tento soubor nepodporuje a pokud soubor nepřevedete na "
"novější formát, nebude nbd-server fungovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-server.templates:6001
msgid ""
"If you choose this option, the system will generate a new style "
"configuration file based upon the old-style configuration file, which will "
"be removed. Otherwise, configuration questions will be asked and the system "
"will generate a new configuration file."
msgstr ""
"Budete-li souhlasit, systém automaticky vytvoří nový konfigurační soubor "
"založený na původním souboru a pak původní soubor smaže. V opačném případě "
"bude nový konfigurační soubor vytvořen na základě několika otázek a vašich "
"odpovědí."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nbd-server.templates:6001
msgid ""
"If a new-style configuration file already exists and you choose this option, "
"you will shortly see a \"modified configuration file\" prompt, as usual."
msgstr ""
"Pokud již nový konfigurační soubor existuje a na tuto otázku povolíte "
"kladně, zobrazí se klasická výzva „změněný konfigurační soubor“."

#~ msgid ""
#~ "There's a line in /etc/nbd-client that reads \"AUTO_GEN=n\" -- or "
#~ "something likewise in sh-syntaxis. This means you don't want me to "
#~ "automatically regenerate that file."
#~ msgstr ""
#~ "V souboru /etc/nbd-client se nachází řádek „AUTO_GEN=n“, nebo jeho "
#~ "shellový ekvivalent. To znamená, že nechcete, abych soubor obnovoval "
#~ "automaticky."

#~ msgid ""
#~ "You need to fill in some name with which to resolve the machine on which "
#~ "the nbd-server process is running. This can be its hostname (also known "
#~ "to some as its \"network name\") or its IP-address."
#~ msgstr ""
#~ "Musíte zadat nějaké jméno, které se přeloží na adresu počítače, na kterém "
#~ "běží proces nbd-server. Můžete zadat buď doménové (síťové) jméno "
#~ "počítače, nebo jeho IP adresu."

#~ msgid ""
#~ "You need to fill in the portnumber on which the nbd-server is running.. "
#~ "This could technically be any number between 1 and 65535, but for this to "
#~ "work, it needs to be the one on which a server can be found on the "
#~ "machine running nbd-server..."
#~ msgstr ""
#~ "Musíte zadat číslo portu, na kterém běží nbd-server. Teoreticky to může "
#~ "být libovolné celé číslo mezi 1 a 65535, ale prakticky to musí být číslo, "
#~ "na kterém na vzdáleném počítači naslouchá nbd-server."

#~ msgid ""
#~ "The traditional behaviour was to stop all nbd-client devices, including "
#~ "those that were not specified in the nbd-client config file; for that "
#~ "reason, the default answer is to kill all nbd devices. However, if you "
#~ "are running critical file systems, such as your root device, on NBD, then "
#~ "this is a bad idea; in that case, please do not accept this option."
#~ msgstr ""
#~ "Tradiční chování je zastavit všechna zařízení typu nbd-client, což je "
#~ "výchozí možnost. Pokud však na NBD provozujete kritické souborové systémy "
#~ "(např. kořenový souborový systém), pak je výchozí chování nevhodné a "
#~ "raději tuto možnost zamítněte."

#~ msgid "How many nbd-servers do you want to run?"
#~ msgstr "Kolik nbd-serverů chcete spustit?"

#~ msgid "What port do you want to run the server on (number: ${number})?"
#~ msgstr "Na kterém portu chcete spustit server (číslo ${number})?"

#~ msgid ""
#~ "A port is a number in the TCP-header of a TCP/IP network package, that "
#~ "defines which application should process the data being sent. For most "
#~ "application-layer protocols, like FTP, HTTP, POP3 or SMTP, these numbers "
#~ "have been well-defined by IANA, and can be found in /etc/services or STD "
#~ "2; for NBD, however, this would not be appropriate since NBD works with a "
#~ "separate port for each and every block device being used."
#~ msgstr ""
#~ "Port je číslo v TCP hlavičce síťového TCP/IP paketu, které určuje, která "
#~ "aplikace by měla obdržet zaslaná data. Pro většinu aplikačních protokolů "
#~ "typu FTP, HTTP, POP3 nebo SMTP jsou tato čísla definována organizací IANA "
#~ "a jsou k nalezení v /etc/services nebo STD 2. To však není případ NBD, "
#~ "které pracuje se samostatným portem pro každé blokové zařízení."

#~ msgid "What file do you want to export (number: ${number})?"
#~ msgstr "Který soubor chcete exportovat (číslo ${number})?"

#~ msgid ""
#~ "/etc/nbd-server contains a line \"AUTO_GEN=n\" -- or something equivalent "
#~ "in bash-syntaxis. This means you don't want me to automatically "
#~ "regenerate that file."
#~ msgstr ""
#~ "Soubor /etc/nbd-server obsahuje řádek „AUTO_GEN=n“, nebo jeho bashový "
#~ "ekvivalent. To znamená, že nechcete, abych soubor obnovoval automaticky."

#~ msgid ""
#~ "A pre-2.9 nbd-server configuration file has been found on your system.. "
#~ "The current nbd-server package no longer supports this file; if you "
#~ "depend on it, your nbd-server no longer works. If you accept this option, "
#~ "the system will generate a new style configuration file based upon your "
#~ "old style configuration file. Then, the old style configuration file will "
#~ "be removed. If you do not accept this option, a new style configuration "
#~ "file will be generated based on a number of questions that will be asked; "
#~ "these may be the very same questions that you used to create the old "
#~ "style configuration file in the first place."
#~ msgstr ""
#~ "Na vašem systému byl nalezen konfigurační soubor nbd-serveru < 2.9. "
#~ "Současný balík nbd-server již tento soubor nepodporuje; pokud na souboru "
#~ "závisíte, nbd-server již nebude fungovat. Budete-li souhlasit, systém "
#~ "automaticky vytvoří nový konfigurační soubor založený na původním souboru "
#~ "a pak původní soubor smaže. V opačném případě bude nový konfigurační "
#~ "soubor vytvořen na základě několika otázek a vašich odpovědí (je docela "
#~ "možné, že jste původní konfigurační soubor vytvořili právě takto)."

Reply to: