[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sun-java6 6-18-2: Please update debconf PO translation for the package sun-java6Hotovo. M.

Dne Thu, 11 Feb 2010 10:34:31 +0100
Sylvestre Ledru <sylvestre@debian.org> napsal(a):

> Hi,
> 
> You are noted as the last translator of the debconf translation for
> sun-java6. The English template has been changed, and now some messages
> are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
> I would be grateful if you could take the time and update it.
> Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
> against sun-java6.
> 
> The deadline for receiving the updated translation is
> Sun, 21 Feb 2010 10:34:03 +0100.
> 
> Thanks in advance,
> 


-- 
$ unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sun-java6 6-18-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sun-java6@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-11 10:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-11 10:50+0100\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../JB-jre.templates.in:1001
msgid "JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files"
msgstr "JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files"

#. Type: note
#. Description
#: ../JB-jre.templates.in:1001
msgid ""
"Due to import control restrictions of some countries, the JCE jurisdiction "
"policy files shipped with this package allow \"strong\" but limited "
"cryptography to be used. An \"unlimited strength\" version of these files "
"indicating no restrictions on cryptographic strengths is available for those "
"living in eligible countries (which is most countries). You download this "
"version and replace the strong cryptography versions supplied with this "
"package with the unlimited ones."
msgstr ""
"Vzhledem k dovozním omezením týkajících se nÄ?kterých zemí, je politikou JCE "
"používat v tomto programu \"silné\", ale pÅ?esto omezené Å¡ifrování. V pÅ?ípadÄ? "
"\"neomezeného šifrování\", nejsou dána žádná omezení týkající se síly "
"Å¡ifrování (tak to je ve vÄ?tÅ¡inÄ? zemí svÄ?ta). Pokud tedy budete chtít, můžete "
"si stáhnout tuto verzi a nahradit silné šifrování, dodávané s tímto "
"balíÄ?kem, jeho neomezenou verzí."

#. Type: note
#. Description
#: ../JB-jre.templates.in:1001
msgid ""
"The Java(TM) Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction "
"Policy Files 1.4.2 are available at http://javashoplm.sun.com/ECom/docs/";
"Welcome.jsp?StoreId=22&PartDetailId=7503-jce-1.4.2-oth-"
"JPR&SiteId=JSC&TransactionId=noreg"
msgstr ""
"Soubory obsahující další informace o 'Java(TM) Cryptography Extension (JCE) "
"Unlimited Strength Jurisdiction' naleznete na stránce http://javashoplm.sun.";
"com/ECom/docs/Welcome.jsp?StoreId=22&PartDetailId=7503-jce-1.4.2-oth-"
"JPR&SiteId=JSC&TransactionId=noreg"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../JB-jre.templates.in:2001
msgid "Grant the \"stopThread\" RuntimePermission?"
msgstr "Povolit bÄ?hové oprávnÄ?ní \"stopThread\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../JB-jre.templates.in:2001
msgid ""
"This permission allows any thread to stop itself using the java.lang.Thread."
"stop() method that takes no argument."
msgstr ""
"Toto oprávnÄ?ní umožÅ?uje každému vláknu zastavení sebe sama, pomocí metody "
"java.lang.Thread.stop()."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../JB-jre.templates.in:2001
msgid ""
"Note that this permission is granted by default only to remain backwards "
"compatible. It is strongly recommended that you either not grant this "
"permission at all or restrict it manually in java.policy to code sources "
"that you specify, because Thread.stop() is potentially unsafe."
msgstr ""
"Pamatujte, že toto oprávnÄ?ní je garantováno pouze z důvodu zpÄ?tné "
"kompatibility. SilnÄ? se doporuÄ?uje, nepoužívat toto oprávnÄ?ní, nebo ho "
"alespoÅ? ruÄ?nÄ? omezit na vámi urÄ?ené zdrojové texty v souboru java.policy, "
"neboÅ¥ je volání Thread.stop() potenciálnÄ? nebezpeÄ?né."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../JB-jre.templates.in:2001
msgid "See \"http://java.sun.com/notes\"; for more information."
msgstr "Pro bližší informace se podívejte na \"http://java.sun.com/notes\".";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dlj.templates:2001
#| msgid "Do you agree with the DLJ license terms?"
msgid "Do you accept the DLJ license terms?"
msgstr "Souhlasíte s licenÄ?ními podmínkami DLJ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dlj.templates:2001
#| msgid ""
#| "In order to install this package, you must agree to its license terms, "
#| "the \"Operating System Distributor License for Java\" (DLJ), v1.1. Not "
#| "accepting will cancel the installation."
msgid ""
"In order to install this package, you must accept the license terms, the "
"\"Operating System Distributor License for Java\" (DLJ), v1.1. Not accepting "
"will cancel the installation."
msgstr ""
"Pro instalaci tohoto balíÄ?ku, musíte souhlasit s tÄ?mito licenÄ?ními "
"podmínkami: \"Operating System Distributor License for Java\" (DLJ), verze "
"1.1. Pokud nesouhlasíte, instalace bude zrušena."

#. Type: error
#. Description
#: ../dlj.templates:3001
msgid "Declined Operating System Distributor License for Java v1.1 (DLJ)"
msgstr "Operating System Distributor License for Java v1.1 (DLJ) odmítnuta"

#. Type: error
#. Description
#: ../dlj.templates:3001
msgid ""
"If you do not agree to the DLJ license terms you cannot install this "
"software."
msgstr "Pokud nesouhlasíte s licencí DLJ, nemůžete instalovat tento program."

#. Type: error
#. Description
#: ../dlj.templates:3001
msgid "The installation of this package will be canceled."
msgstr "Instalace tohoto balíÄ?ku bude zruÅ¡ena."

Reply to: