[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package tex-common 0.25.1Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
tex-common. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against tex-common.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tex-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-tetex-maint@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-03 17:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-14 09:25+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5
msgid ""
"mktex.cnf in /etc/texmf/ shadows changed /usr/share/texmf/web2c/mktex.cnf"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#. Please do not translate FEATURES!
#: ../templates:5
msgid ""
"The mechanism of TeX font caching has changed, requiring the installation "
"of /usr/share/texmf/web2c/mktex.cnf. On your system, /etc/texmf/web2c/mktex."
"cnf exists with possible local changes, and makes the new file invisible to "
"TeX. Font caching might not work until the setting of MT_FEATURES has been "
"transferred to your configuration file."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15
msgid "Change of name of files in /etc/texmf/texmf.d/"
msgstr "Změna jmen souborů v /etc/texmf/texmf.d/"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15
msgid ""
"texmf.cnf has previously been generated by update-texmf from all files in /"
"etc/texmf/texmf.d/. Now update-texmf is changed and only reads files with "
"extension '.cnf'."
msgstr ""
"Skript update-texmf dříve vytvářel texmf.cnf složením všech souborů z "
"adresáře /etc/texmf/texmf.d/. Nyní bere do úvahy pouze soubory s příponou '."
"cnf'."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15
msgid ""
"So if you had any private file in /etc/texmf/texmf.d/, then you should add '."
"cnf' to its name; for example, 22mymacro => 22mymacro.cnf."
msgstr ""
"Pokud jste v /etc/texmf/texmf.d/ měli vlastní soubory, měli byste nyní k "
"jejich názvu přidat '.cnf', tj. z 22mojemakro se stane 22mojemakro.cnf."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:25
msgid "Essential entry missing in ${filename}"
msgstr "Chybějící nezbytný záznam v ${filename}"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:25
msgid "An essential entry is missing in ${filename}:"
msgstr "V ${filename} chybí nezbytný záznam:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:25
msgid "No setting of ${variable}."
msgstr "Proměnná ${variable} není nastavena."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:38
msgid "Essential entry wrong in ${filename}"
msgstr "Chybný nezbytný záznam v ${filename}"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:38
msgid ""
"An essential entry is wrong in ${filename}: ${variable} does not contain"
msgstr "V ${filename} je chybný nezbytný záznam: ${variable} neobsahuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:38
msgid "${pattern}"
msgstr "${pattern}"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:38
msgid ""
"TeX will not work without it, you need to fix your configuration files. The "
"version of ${filename} that is provided by the package should be available "
"as ${filename}.dpkg-dist."
msgstr ""
"TeX bez toho nebude fungovat, takže musíte opravit své konfigurační soubory. "
"Verze ${filename} poskytovaná balíkem by měla být k dispozici jako "
"${filename}.dpkg-dist."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:38
msgid "Exiting."
msgstr "Končím."

#~ msgid "Manage the permissions of the TeX font cache with debconf?"
#~ msgstr ""
#~ "Spravovat oprávnění k vyrovnávací paměti s TeXovými fonty pomocí debconfu?"

#~ msgid ""
#~ "A TeX system needs to generate new font data (pixel data, metric, "
#~ "sources) on the fly. These files can be saved into the TeX font cache in /"
#~ "var/cache/fonts and later reused."
#~ msgstr ""
#~ "Systém TeX musí za běhu vytvářet nová data týkající se fontů (pixelová "
#~ "data, metriky, zdroje). Aby se tato data nemusela vytvářet pokaždé znovu, "
#~ "mohou být uložena do vyrovnávací paměti TeXu (/var/cache/fonts) pro "
#~ "pozdější znovupoužití."

#~ msgid ""
#~ "If you do not accept, the font cache directory will be world-writable "
#~ "which is a security risk. If you accept, you can specify a group name "
#~ "and all directories under /var/cache/fonts will get ownership root:"
#~ "<groupname> and permission bits 3775."
#~ msgstr ""
#~ "Odpovíte-li záporně, do adresáře s vyrovnávací pamětí fontů budou moci "
#~ "zapisovat všichni uživatelé, což je bezpečnostní riziko. Odpovíte-li "
#~ "kladně, budete moci zadat jméno skupiny a všechny adresáře pod /var/cache/"
#~ "fonts pak budou mít vlastníka root:<jménoskupiny> s právy 3775."

#~ msgid ""
#~ "If you accept, font generation on multi-user machines will only work for "
#~ "users that have been added to the group you chose - this has to be done "
#~ "manually by you! On machines used only by a single user, the setup will "
#~ "try to automatically detect a suitable group."
#~ msgstr ""
#~ "Při kladné odpovědi to znamená, že na víceuživatelských stojích bude "
#~ "vytváření fontů fungovat pouze pro uživatele, kteří budou součástí "
#~ "skupiny, jež vyberete. (Uživatele musíte do do skupiny přidat ručně!) Na "
#~ "jednouživatelských počítačích se systém pokusí odhadnout vhodnou skupinu "
#~ "automaticky."

#~ msgid ""
#~ "The default is not to manage permissions with debconf, but this is just "
#~ "because this is required for automatic installs on Debian package "
#~ "building machines (buildds). In almost every other setup, like desktop "
#~ "machines or multi-user servers, accepting this is strongly recommended!"
#~ msgstr ""
#~ "Výchozí možnost je nepoužívat debconf pro správu oprávnění, ale to je jen "
#~ "kvůli automatickým instalacím na počítačích projektu Debian, které slouží "
#~ "k sestavování balíků (farmy buildd). V téměř všech ostatních situacích "
#~ "(desktopové počítače, víceuživatelské servery) je doporučeno souhlasit."

#~ msgid ""
#~ "The default is \"users\", Note that on a Debian system, no local user is "
#~ "member of the \"users\" group by default, so you have to add them "
#~ "manually!"
#~ msgstr ""
#~ "Výchozí možnost je \"users\", ovšem připomeňme, že ve standardním Debianu "
#~ "nepatří do této skupiny žádný uživatel, musíte je tedy přidat ručně!"

#~ msgid "Group that should own the TeX font cache:"
#~ msgstr "Skupina, která má vlastnit vyrovnávací paměť s TeXovými fonty:"

#~ msgid ""
#~ "You can choose a specific group which will own all directories under and "
#~ "including the TeX font cache /var/cache/fonts. These directories will "
#~ "get permission 3775."
#~ msgstr ""
#~ "Můžete si vybrat konkrétní skupinu, která bude vlastnit adresář s "
#~ "vyrovnávací pamětí pro TeXové fonty (/var/cache/fonts) a všechny jeho "
#~ "podadresáře. Adresáře budou mít přístupové oprávnění 3775."

#~ msgid ""
#~ "The setup detected only a single user who works on this system. If this "
#~ "is correct, the best choice is to choose this user's private group with "
#~ "the same name as the user name."
#~ msgstr ""
#~ "Balík rozpoznal na tomto systému pouze jediného aktivního uživatele. "
#~ "Pokud je to správně, je nejlepší zvolit soukromou skupinu tohoto "
#~ "uživatele. Soukromá skupina je stejná jako uživatelovo přihlašovací jméno."

#~ msgid ""
#~ "If it is incorrect and more users are supposed to work on this machine, "
#~ "or if daemons running as system users will use TeX, it is suggested to "
#~ "choose an existing group, like \"users\", and add the required users "
#~ "manually."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže tomu tak není a TeX by na tomto počítači mělo používat více "
#~ "uživatelů nebo systémových daemonů, měli byste zvolit stávající skupinu "
#~ "(např. \"users\") a následně do ní ručně přidat příslušné uživatele."

Reply to: