[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package lsh-utils 2.0.1cdbs-4Hi,

you are noted as the last translator of the debconf translation for
lsh-utils. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against lsh-utils.

This is only a small change, so the deadline for receiving the updated
translation is 2006-01-22.

After that time, I'll apply the updated translation to the next upload.

Thanks,

bye

Stefan Pfetzing

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lsh-utils 2.0.1-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sfllaw@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-20 14:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-19 07:55+0100\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:4
msgid "lsh server port:"
msgstr "Číslo portu lsh:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"The default port for lshd is 22. If you would like lshd to run on a "
"different port, please specify the alternative port here. If you specify 22, "
"you will need to manually disable any other ssh servers you have running on "
"port 22, other than OpenSSH (from the `openssh-server' package). OpenSSH "
"will be automatically disabled, if you choose 22 here."
msgstr ""
"Výchozí číslo portu pro lshd je 22. Pokud si přejete spustit lshd na jiném "
"portu, určete zde prosím jeho číslo. Pokud zadáte 22, budete muset ručně "
"vypnout všechny ssh servery, které běží na tomto portu, kromě OpenSSH "
"(součást balíčku `openssh-server')."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:14
msgid "Enable the sftp subsystem?"
msgstr "Povolit podsystém sftp?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:14
msgid ""
"If you want to use sftp with lsh, you will need this subsytem. Please bear "
"in mind, that it's still experimental. Therefore the default is disabled "
"but can be enabled now or later by manually changing /etc/default/lsh-server."
msgstr ""
"Přejete-li si používat sftp spolu s lsh, potřebujete tento podsystém. Mějte "
"prosím na paměti, že je ještě experimentální. Z tohoto důvodu je defaultně "
"vypnut, ale nyní ho můžete povolit. Nebo ho zapnete později sami, pomocí "
"úpravy souboru /etc/default/lsh-server."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:14
msgid ""
"Please choose whether you want to use the EXPERIMENTAL sftp support now."
msgstr ""
"Rozhodněte se prosím, zda mám nyní zapnout EXPERIMENTÁLNÍ podporu sftp."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:25
msgid "Remove host key on purge?"
msgstr "Smazat klíč hostitele při odstranění balíčku?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:25
msgid ""
"When this package is installed, a host key is generated to authenticate your "
"host. This host key is not purged with the rest of the package by default."
msgstr ""
"Při instalaci balíčku je vytvořen klíč sloužící k ověření pravosti vašeho "
"PC. Tento klíč není implicitně odstraněn spolu se zbytkem balíčku."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:25
msgid ""
"Please choose whether you want to purge the host key when the package is "
"removed."
msgstr ""
"Rozhodněte se prosím, zda si při odstranění balíčku přejete smazat také "
"tento klíč."

#~ msgid "New versions of lsh require random seed file"
#~ msgstr "Nová verze lsh vyžaduje vytvoření náhodného souboru"

#~ msgid ""
#~ "In new versions of lsh-server (1.3.6 and above), a random seed file is "
#~ "required for lshd or lsh_proxy to run. This file is generated by running "
#~ "\"lsh-make-seed --server\". lsh-make-seed requires you to enter random "
#~ "keystrokes for its random number generator. You will need to run this "
#~ "command in order for the lsh server to work. This seed only needs to be "
#~ "created once."
#~ msgstr ""
#~ "V nových verzích lsh-server (1.3.6 a vyšších) je vyžadováno vytvoření "
#~ "náhodného souboru. Tento soubor používá lshd a lsh_proxy. Soubor je "
#~ "vytvářen pomocí \"lsh-make-seed --server\". lsh-make-seed potřebuje pro "
#~ "svůj generátor čísel, abyste stiskli několik náhodných kláves. Pro "
#~ "správnou funkci serveru lsh je nutné tento příkaz spustit (stačí jenom "
#~ "jednou)."

#~ msgid ""
#~ "For security reasons, lsh-make-seed really needs to be run from the "
#~ "console of the system you are running it on. If you run lsh-make-seed "
#~ "using a remote shell, the timing information lsh-make-seed uses for its "
#~ "random seed creation is likely to be screwed. If need be, you can "
#~ "generate the random seed on a different system than that which it will "
#~ "eventually be on, by installing the lsh-utils package and running \"lsh-"
#~ "make-seed -o my-other-server-seed-file\". You may then transfer the seed "
#~ "to the destination system as using a secure connection with lsh or ssh "
#~ "(store it as /var/spool/lsh/yarrow-seed-file)."
#~ msgstr ""
#~ "Z bezpečnostních důvodů je nutné spustit lsh-make-seed z lokální konzoly "
#~ "systému. Pokud spustíte lsh-make-seed pomocí vzdáleného terminálu, bude "
#~ "zkreslena časová informace, kterou lsh-make-seed používá pro vytvoření "
#~ "svého náhodného generátoru. Je-li to nutné, můžete tento generátor "
#~ "vytvořit na jiném počítači a to pomocí příkazu \"lsh-make-seed -o muj-"
#~ "dalsi-server-seed-soubor\". Tento soubor, pak můžete přesunout na místo "
#~ "určení pomocí zabezpečeného přenosu, např. lsh nebo ssh (uložte ho jako /"
#~ "var/spool/lsh/yarrow-seed-file)."

#~ msgid ""
#~ "If the file /var/spool/lsh/yarrow-random-seed already exists on your "
#~ "system, (for example if you have already successfully configured lsh-"
#~ "server > 1.3.6 on your system), you can safely ignore this note."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud ve vašem systému existuje soubor /var/spool/lsh/yarrow-random-seed "
#~ "(například, protože již máte lsh-server > 1.3.6 úspěšně nastaven), pak si "
#~ "této zprávy nemusíte všímat."

#~ msgid "Migrating from SSH1/OpenSSH to lsh"
#~ msgstr "Migrace z SSH1/OpenSSH na lsh"

#~ msgid ""
#~ "As SSH1 and OpenSSH (hereafter referred to as simply \"SSH1\") and lshd "
#~ "all use the same default port (22), you will need to choose one of the "
#~ "following strategies to have the SSH1 and lshd daemons working together "
#~ "on the same machine/network interface."
#~ msgstr ""
#~ "SSH1, OpenSSH (dále označujme jednoduše \"SSH1\") a také lshd, používají "
#~ "stejný výchozí port (22). Pro společné fungování daemonů SSH1 a lshd na "
#~ "stejném počítači/síťovém rozhraní, musíte zvolit jednu z následujících "
#~ "strategií."

#~ msgid ""
#~ "The default option is to have lshd running on port 2222. This can be "
#~ "changed to any unused port you want. With this option you will need to "
#~ "pass the option \"-p <port number>\" to lshc to specify what port the "
#~ "server is running on (eg. -p 2222)."
#~ msgstr ""
#~ "Výchozí volbou je spuštění lshd na portu 2222. Ten můžete změnit na "
#~ "kterýkoliv nepoužívaný port a to tak, že spustíte lshc spolu s volbou \"-"
#~ "p <číslo portu>\", čímž určíte port, na kterém bude server běžet (např. -"
#~ "p 2222)."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Having to give lshc the `-p 2222' option can get very annoying, so you "
#~ "may want to run lshd on the default ssh port of 22. This means that you "
#~ "will *not* be able to run any other ssh daemon as normal on port 22."
#~ msgstr ""
#~ "Nutnost přidání volby `-p 2222' může být velmi nepříjemnou; z tohoto "
#~ "důvodu můžete chtít spustit lshd na výchozím ssh portu číslo 22. To "
#~ "znamená, že na tomto portu již *nebudete* moci spustit další ssh daemon. "
#~ "Pokud máte nainstalován balíček ssh (OpenSSH), lshd má volbu pro "
#~ "přesměrování připojení typu ssh1 na příslušný server ssh1. Tato možnost "
#~ "vám umožní klidně přejít z ssh1 na lsh."

#~ msgid ""
#~ "Please note that if you have any of the ssh2, ssh-nonfree or ssh-socks "
#~ "packages installed and you want run lshd on port 22, you need to "
#~ "manually disable the ssh daemon in that package from starting (or make it "
#~ "start on a different port). To do this, you will need to edit /etc/init.d/"
#~ "<packagename> where <packagename> is ssh2, ssh-nonfree or ssh-socks "
#~ "(depending on which one you've got installed), and put \"exit 0\" as the "
#~ "second line in the file (after the \"#!/bin/sh\")"
#~ msgstr ""
#~ "Pamatujte prosím, že pokud máte nainstalovány nějaké balíčky jako ssh2, "
#~ "ssh-nonfree nebo ssh-socks a přejete si spustit lshd na portu 22, musíte "
#~ "ručně zamezit spuštění daemonů z příslušných balíčků (nebo je spustit na "
#~ "jiném portu). Abyste to mohli provést, musíte upravit /etc/init.d/"
#~ "<jméno_balíčku>, kde <jméno_balíčku> je ssh2, ssh-nonfree nebo ssh-socks "
#~ "(záleží na konkrétním balíčku) a vložit \"exit 0\" na druhý řádek tohoto "
#~ "souboru (hned za \"#!/bin/sh\")."

#~ msgid ""
#~ "Do you want lsh's host key to be automatically removed when this package "
#~ "is purged?"
#~ msgstr ""
#~ "Přejete si automaticky odstranit hostitelský klíč lsh při odstranění "
#~ "balíčku?"

#~ msgid "Enable ssh1 fallback?"
#~ msgstr "Povolit nouzové přepnutí na ssh1?"

#~ msgid ""
#~ "If you want ssh1 to continue working as normal, the option `--ssh1-"
#~ "fallback=\"/path/to/sshd1\"' needs to be passed to lshd at startup. If "
#~ "you have the ssh package installed, or either ssh-nonfree or ssh-socks, "
#~ "(both of which you have disabled by now if they are installed), I can do "
#~ "this for you, assuming that your sshd is in /usr/sbin/sshd. If it isn't, "
#~ "then edit /etc/init.d/lsh-server and change the path to sshd."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud chcete, aby ssh1 fungovalo stejně jako dosud, musí být při startu "
#~ "lshd přidána volba `--ssh1-fallback=\"/cesta/k/sshd1\"'. Pokud máte "
#~ "nainstalován balíček ssh, případně ssh-nonfree či ssh-socks, (dva z nich "
#~ "máte vypnuty - jsou-li nainstalovány). Můžu to udělat za vás za "
#~ "předpokladu, že je sshd uložen v /usr/sbin/sshd. Pokud není, pak upravte "
#~ "soubor /etc/init.d/lsh-server a změňte cestu k sshd."

#~ msgid "Do you want me to enable ssh1 fallback?"
#~ msgstr "Chcete povolit nouzové přepnutí na ssh1?"

Reply to: