[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://opensshBones, us passo la traducció per revisar.

Hauria de deixar "usuari root"? Al recull de Softcatalà diu "usuari primari" i al recull propi "superusuari ?"...


# openssh po-debconf translation to Catalan.
# Copyright (C) 2018 Software in the Public Interest
# This file is distributed under the same license as the openssh package.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openssh@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-20 02:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-26 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Sandra Pastrana <sandrapeix@disroot.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca_ES\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "Disable SSH password authentication for root?"
msgstr ""
"Voleu inhabilitar l'autenticació d'SSH mitjançant contrasenya per l'usuari "
"root?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid ""
"Previous versions of openssh-server permitted logging in as root over SSH "
"using password authentication. The default for new installations is now "
"\"PermitRootLogin prohibit-password\", which disables password "
"authentication for root without breaking systems that have explicitly "
"configured SSH public key authentication for root."
msgstr ""
"Les versions anteriors de l'openssh-server permetien iniciar sessió com "
"usuari root a través d'SSH utilitzant l'autenticació mitjançant contrasenya. "
"La configuració predeterminada per a noves instal·lacions és ara "
"\"PermitRootLogin prohibit-password\", que inhabilita l'autenticació "
"mitjançant contrasenya per l'usuari root sense trencar els sistemes que "
"tenen explícitament configurada l'autenticació d'SSH mitjançant clau pública "
"per l'usuari root."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid ""
"This change makes systems more secure against brute-force password "
"dictionary attacks on the root user (a very common target for such attacks). "
"However, it may break systems that are set up with the expectation of being "
"able to SSH as root using password authentication. You should only make this "
"change if you do not need to do that."
msgstr ""
"Aquest canvi fa els sistemes més segurs contra atacs de diccionari per força "
"bruta sobre l'usuari root (un objectiu molt comú per aquest tipus d'atacs). "
"No obstant això, podria trencar sistemes que estiguin configurats amb la "
"intenció de ser capaços d'iniciar sessió com usuari root a través d'SSH "
"utilitzant l'autenticació per contrasenya. Només heu de realitzar aquest "
"canvi si no necessiteu fer això."


Salut!
--
Sandra Pastrana

Reply to: