[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf:/postgresql-commonBon dia,

Aquí teniu la traducció actualitzada.

Salutacions!

I. De Marchi

# postgresql-common po-debconf translation to Catalan
# Copyright (C) 2006 Software in the Public Interest, SPI Inc.
# This file is distributed under the same license as the postgresql-common
# package.
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postgresql-common 184\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postgresql-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-05 11:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-07 18:59+0200\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:1001
msgid "Obsolete major version ${old}"
msgstr "Versió principal ${old} obsoleta"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:1001
msgid ""
"The PostgreSQL version ${old} is obsolete, but the server or client packages "
"are still installed. Please install the latest packages (postgresql-"
"${latest} and postgresql-client-${latest}) and upgrade the existing "
"${oldversion} clusters with pg_upgradecluster (see manpage)."
msgstr ""
"La versió de «PostgreSQL» ${old} és obsoleta, però el paquet del client o "
"del servidor encara estan instal·lats. Heu d'instal·lar les darreres "
"versions dels paquets (postgresql-${latest} i postgresql-client-${latest}) i "
"actualitzar els clústers de la versió ${oldversion} amb l'ordre "
"«pg_upgradecluster» (consulteu la pàgina del manual)."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:1001
msgid ""
"Please be aware that the installation of postgresql-${latest} will "
"automatically create a default cluster ${latest}/main. If you want to "
"upgrade the ${old}/main cluster, you need to remove the already existing "
"${latest} cluster (pg_dropcluster --stop ${latest} main, see manpage for "
"details)."
msgstr ""
"Tingueu en present que la instal lació de postgresql-${latest} generarà "
"automàticament un clúster pre-determinat ${latest}/main. Heu d'eliminar el "
"clúster ${latest} existent («pg_dropcluster --stop ${latest}) si desitjau "
"actualitzar el clúster ${old}/main, consulteu la pàgina de manual per "
"conèixer els detalls."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:1001
msgid ""
"The old server and client packages are no longer supported. After the "
"existing clusters are upgraded, the postgresql-${old} and postgresql-client-"
"${old} packages should be removed."
msgstr ""
"Ja no se dona suport als paquets antics de client i servidor. Haureu "
"d'eliminar els paquets postgresql-${old} i postgresql-client-${old} després "
"d'actualitzar els clústers que tingui."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:1001
msgid ""
"Please see /usr/share/doc/postgresql-common/README.Debian.gz for details."
msgstr ""
"Consulteu « /usr/share/doc/postgresql-common/README.Debian.gz» pels detalls."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid "Enable SSL by default in new PostgreSQL clusters?"
msgstr "Permet SSL de forma predeterminada en clústers PostgreSQL nous?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"PostgreSQL supports SSL-encrypted connections. This is usually a good thing. "
"However, if the database is solely accessed using TCP connections on "
"localhost, SSL can be turned off without introducing security issues."
msgstr ""
"PostgreSQL admet connexions SSL encriptades. És una opció adequada. "
"Tanmateix, si l'accés a la base de dades es fa només amb connexions TCP amb "
"el servidor local, desactivar SSL no afecta a la seguretat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"UNIX domain socket connections (called \"local\" in pg_hba.conf) are not "
"affected by this setting. This setting concerns new PostgreSQL clusters "
"created during package install, or by using the pg_createcluster command. It "
"does not reconfigure existing clusters."
msgstr ""
"Les connexions de sòcol de domini UNIX (anomenades «locals» al fitxer "
"«pg_hba.conf») no es veuen afectades per aquesta configuració. Aquesta "
"configuració afecta els clústers PostgreSQL nous generats en al instal·lació "
"del paquet o mitjançant l'ordre «pg_createcluster». No configura els "
"clústers existents."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid "If unsure, enable SSL."
msgstr "En cas de dubte, activau SSL."

#. Type: note
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:3001
msgid "PostgreSQL ${version} catalog version changed"
msgstr "S'ha canviat la versió del catàleg de PostgreSQL ${version}"

#. Type: note
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:3001
msgid ""
"The PostgreSQL cluster ${version} ${cluster} was created using catalog "
"version ${db_catversion}, but the currently being installed package "
"postgresql-${version} is using catalog version ${new_catversion}. You will "
"not be able to use this cluster until it was upgraded to the new catalog "
"version."
msgstr ""
"El clúster ${cluster} de PostgreSQL ${version} es va generar amb la versió "
"${db_catversion} dels catàleg, però el paquet postgresql-${version} "
"instal·lat actualment fa servir la versió ${new_catversion} del catàleg. No "
"podreu fer servir aquest clúster fins que no s'hagi actualitzat a la nova "
"versió del catàleg."

#. Type: note
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:3001
msgid ""
"The necessary subset of binaries from the old version was saved in "
"${vartmpdir}. To upgrade the cluster, execute these commands:"
msgstr ""
"El subconjunt de binaris necessari de la versió anterior es va desar a "
"${vartmpdir}. Per actualitzar el clúster, executeu aquestes ordres:"


Reply to: