[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR]: po-debconf://debian-edu-installBon dia,

Aquí està l'actualització. Tot i que he revisat tota la traducció (deixant
les expressions que no son català estàndard),  he deixat marcades
les cadenes noves.
El termini d'entrega és dia 13.

Salutacions!

I. De Marchi

Attachment: ca.po
Description: application/gettext


Reply to: