[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://dbconfig-commonHola,

Hi ha un typo (s/metre/mentre/) al següent msgid:

 «S'ha produït un error metre es suprimia la base de dades.»

D'altra banda, un altre petit detall. Fent una ullada ràpida he vist
diversos «per defecte» que normalment traduiríem per «predeterminat»[1].
No sé si ja estava així, segurament tampoc és crític.

 1. https://wiki.debian.org/ca/L10n/Catalan/Paraules

En qualsevol cas bona feina!


On Wed, May 20, 2015 at 06:26:43PM +0200, Innocent De Marchi wrote:
> Bon dia,
> 
> Aqui teniu l'actualizació de dbconfig-common. Hi ha fins el 2 de juny per
> eviar-ho.
> 
> Salutacions!
> 
> I. De Marchi

> # translation of dbconfig-common 1.8.6 to catalan
> #
> #  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
> #  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
> #  this format, e.g. by running:
> #     info -n '(gettext)PO Files'
> #     info -n '(gettext)Header Entry'
> #  Some information specific to po-debconf are available at
> #      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
> #     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
> #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
> #
> # Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>, 2005.
> # Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>, 2006.
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: dbconfig-common 1.8.47\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
> "POT-Creation-Date: 2015-05-19 15:29+0200\n"
> "PO-Revision-Date: 2015-05-20 18:21+0100\n"
> "Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
> "Language-Team: catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
> "Language: ca\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:2001
> msgid "Will this server be used to access remote databases?"
> msgstr "S'utilitzarà aquest servidor per accedir a bases de dades remotes?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:2001
> msgid ""
> "For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
> "configuring databases on remote systems. When installing a package's "
> "database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
> "are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
> msgstr ""
> "Pels tipus de bases de dades que suporta, el «dbconfig-common» inclou suport "
> "per configurar bases de dades a sistemes remots. Quan s'instal·la la base de "
> "dades d'un paquet amb «dbconfig-common», les preguntes relacionades amb la "
> "configuració remota es faran amb una prioritat que farà que s'ometin a la "
> "majoria de sistemes."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:2001
> msgid ""
> "If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
> "questions related to remote database configuration when you install new "
> "packages."
> msgstr ""
> "Si seleccioneu aquesta opció, el comportament per defecte serà mostrar-vos "
> "preguntes relacionades amb la configuració de la base de dades remota quan "
> "instal·leu nous paquets."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:2001
> msgid "If you are unsure, you should not select this option."
> msgstr "Si no esteu segur no hauríeu de seleccionar aquesta opció."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:3001
> msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
> msgstr "Voleu mantenir la base de dades de contrasenyes «administratives»?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:3001
> msgid ""
> "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
> "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-"
> "common. These passwords will be stored in debconf's configuration database "
> "only for as long as they are needed."
> msgstr ""
> "Per defecte, quan configureu, actualitzeu o suprimiu aplicacions amb "
> "«dbconfig-common», se us preguntarà per les contrasenyes de la base de dades "
> "per tots els nivells d'administrador. Aquestes contrasenyes no "
> "s'emmagatzemaran a la base de dades de configuració de «debconf» més temps "
> "del necessari."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:3001
> msgid ""
> "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
> "the debconf database. This database is protected by Unix file permissions, "
> "though this is less secure and thus not the default setting."
> msgstr ""
> "És possible inhabilitar aquest comportament, i en aquest cas les "
> "contrasenyes es quedaran a la base de dades de contrasenyes. La base de "
> "dades està protegida pels permisos del sistema de fitxers de Unix, que és "
> "menys segur i no és l'opció per defecte."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:3001
> msgid ""
> "If you would rather not be bothered for an administrative password every "
> "time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
> "choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
> msgstr ""
> "Si no voleu que se us moleste preguntant-vos per la contrasenya "
> "administrativa cada vegada que actualitzeu una aplicació de base de dades "
> "amb «dbconfig-common«, heu d'escollir aquesta opció. En altre cas, rebutgeu-"
> "la."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:4001
> msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
> msgstr "Voleu configurar la base de dades de ${pkg} amb dbconfig-common?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:4001
> msgid ""
> "The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
> "can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
> msgstr ""
> "El paquet ${pkg} ha de tenir una base de dades instal·lada i configurada "
> "abans d'utilitzar-se. Si voleu (és opcional), ho podeu gestionar amb el "
> "«dbconfig-common»."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:4001
> msgid ""
> "If you are an advanced database administrator and know that you want to "
> "perform this configuration manually, or if your database has already been "
> "installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
> "needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
> msgstr ""
> "Si sou un administrador expert de base de dades i sabeu que voleu fer la "
> "configuració manualment, o si la base de dades ja ha estat instal·lada i "
> "configurada, heu de rebutjar aquesta opció. Podeu trobar detalls del que "
> "necessiteu fer a /usr/share/doc/${pkg}."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:4001
> msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
> msgstr "En altre cas, probablement hauríeu d'escollir aquesta opció."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:5001
> msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
> msgstr "Voleu reinstal·lar la base de dades del ${pkg}?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:5001
> msgid ""
> "Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
> "database which it uses."
> msgstr ""
> "Com que esteu reconfigurant ${pkg}, podeu també reinstal·lar la base de "
> "dades que utilitza."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:5001
> msgid ""
> "If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
> "option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
> "for unrelated reasons), you should not select this option."
> msgstr ""
> "Si voleu reinstal·lar la base de dades per a ${pkg}, hauríeu d'escollir "
> "aquesta opció. Si no voleu fer-ho (si esteu tornant a configurar el paquet "
> "per altres raons que no tenen relació), rebutgeu aquesta opció."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:5001
> msgid ""
> "Warning: if you opt to reinstall the database and install it under a name "
> "that already exists, the old database will be dropped without further "
> "questions. In that case a backup of the original database is made in /var/"
> "tmp/."
> msgstr ""
> "Advertència: si optau per reinstal·lar la base de dades i la instal·lau amb "
> "un nom que ja es fa servir, la base de dades antiga serà sobreescrita sense "
> "avisar. En aquest cas, una còpia de seguretat de la base de dades original "
> "es desarà en el directori /var/tmp/."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:5001
> msgid ""
> "Warning: if you change the name of the database, the old database will not "
> "be removed. If you change the name of the user that connects to the "
> "database, the privileges of the original user will not be revoked."
> msgstr ""
> "Advertència: si canviau el nom de la base de dades, la base de dades antiga "
> "no serà eliminada. Si canviau el nom de l'usuari que connecta amb la base de "
> "dades, els permisos de l'usuari original es mantindran actius."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:6001
> msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
> msgstr "Voleu actualitzar la base de dades del ${pkg} amb dbconfig-common?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:6001
> msgid ""
> "According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
> "need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
> "new upstream version of the package needs to store its data."
> msgstr ""
> "D'acord amb el responsable d'aquest paquet, es necessita aplicar operacions "
> "d'actualització de la base de dades de ${pkg}. Típicament això es degut a "
> "canvis en la manera d'emmagatzemar les dades a una nova versió del paquet."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:6001
> msgid ""
> "If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
> "Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
> "the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
> "the database can be restored in the case of problems."
> msgstr ""
> "Si voleu gestionar aquest procés manualment, rebutgeu aquesta opció. En "
> "altre cas, accepteu-la. Mentre es fa l'actualització, es farà una còpia de "
> "seguretat de la vostra base de dades a «/var/cache/dbconfig-common/backups», "
> "que podrà recuperar-se en cas de tindre problemes."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:7001
> msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
> msgstr "Voleu desconfigurar la base de dades de ${pkg} amb dbconfig-common?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:7001
> msgid ""
> "Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
> "underlying database and the privileges for the user associated with this "
> "package."
> msgstr ""
> "Com que esteu suprimint ${pkg}, és possible que ja no vulgueu la base de "
> "dades subjacent i els permisos d'usuari associats en aquest paquet."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:7001
> msgid ""
> "Please choose whether database removal and privilege revocation should be "
> "handled with dbconfig-common."
> msgstr ""
> "Seleccionau si voleu que l'eliminació de la base de dades i la revocació de "
> "permisos siguin gestionats per «dbconfig-common»."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:7001
> msgid ""
> "If you choose this option, dbconfig-common will check if ${pkg} provided "
> "scripts and database commands to undo package specific operations and run "
> "them if they exist. Then it will ask if you want to purge the database and "
> "revoke the standard privileges for the user of ${pkg}. If you don't want any "
> "of this, or if you want to handle this manually, you should refuse this "
> "option."
> msgstr ""
> "Si seleccionau aquesta opció, dbconfig-common comprovarà si ${pkg} "
> "proporciona guions i ordres de la base de dades per a desfer les operacions "
> "específiques del paquet i executar-les si és necessari. Llavors se us "
> "demanarà si desitjau depurar la base de dades i revocar els permisos "
> "estàndards de l'usuari de ${pkg}. Si no desitjau fer res de tot això oho "
> "voleu fer manualment, no seleccioneu aquesta opció."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:8001
> msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
> msgstr "Tipus de base de dades que utilitzarà ${pkg}:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:8001
> msgid ""
> "The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
> "Below, you will be presented with the available choices."
> msgstr ""
> "El paquet ${pkg} es pot configurar per utilitzar diferents tipus de base de "
> "dades. Tot seguit, teniu les opcions disponibles."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:9001
> msgid "Purge the database for ${pkg}?"
> msgstr "Voleu purgar la base de dades de ${pkg}?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:9001
> msgid ""
> "If you no longer need the database for ${pkg} and the privileges of the "
> "database user of ${pkg}, you can choose to remove the database and revoke "
> "the privileges now."
> msgstr ""
> "Si no necessiteu la base de dades del ${pkg} i els permisos de l'usuari de "
> "la base de dades de ${pkg}, teniu l'opció de suprimir la base de dades i els "
> "permisos d'usuari ara."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:9001
> msgid ""
> "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
> "choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
> "handle this process manually, you should refuse this option."
> msgstr ""
> "Si no necessitareu les dades emmagatzemades per ${pkg}, hauríeu d'escollir "
> "aquesta opció. Si voleu mantenir aquesta informació per un altra vegada, o "
> "si voleu gestionar aquest procés manualment, rebutgeu aquesta opció."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:10001
> msgid "Back up the database for ${pkg} before upgrading?"
> msgstr "Voleu fer una còpia de la base de dades de ${pkg} abans d'actualitzar?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:10001
> msgid ""
> "The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
> "installation process. Just in case, the database can be backed up before "
> "this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
> "previous package version and repopulate the database."
> msgstr ""
> "La base de dades subjacent per ${pkg} necessita actualitzar-se com a part "
> "del procés d'instal·lació. En aquest cas, es pot fer una còpia de la base de "
> "dades abans de fer-ho, de forma que si va malament alguna cosa, podreu "
> "tornar a la versió anterior del paquet i reomplir la base de dades."
> 
> #. Type: password
> #. Description
> #. Type: password
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
> msgid "Password confirmation:"
> msgstr "Confirmeu la contrasenya:"
> 
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:13001
> msgid "Password mismatch"
> msgstr "Les contrasenyes no coincideixen."
> 
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:13001
> msgid "The password and its confirmation do not match."
> msgstr "La contrasenya i la seva confirmació no coincideixen."
> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
> #: ../dbconfig-common.templates:16001
> msgid "abort"
> msgstr "avorta"
> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
> #: ../dbconfig-common.templates:16001
> msgid "retry"
> msgstr "reintenta"
> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
> #: ../dbconfig-common.templates:16001
> msgid "retry (skip questions)"
> msgstr "reintenta (ometent les preguntes)"
> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
> #: ../dbconfig-common.templates:16001
> msgid "ignore"
> msgstr "ignora"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:14002
> msgid "Next step for database upgrade:"
> msgstr "Següent etapa en l'actualització de la base de dades:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:14002
> msgid "An error occurred while upgrading the database:"
> msgstr "S'ha produït un error mentre es suprimia la base de dades."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:14002
> msgid ""
> "Fortunately, ${dbfile} should hold a backup of the database, made just "
> "before the upgrade (unless the error occurred during backup creation, in "
> "which case no changes will have been applied yet). Your options are:\n"
> " * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
> "  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
> "  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
> "  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
> " * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
> "  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
> "  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
> " * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
> "  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
> "  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
> " * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
> "  This will usually leave this package without a functional database."
> msgstr ""
> "Afortunadament, ${dbfile} hauria de conservar una còpia de seguretat de la "
> "base de dades, realitzada just abans de l'actualització (llevat que es "
> "produeixi un error en fer la còpia de seguretat: en aquest cas no hi haurà "
> "canvis pendents d'aplicar-se). Les opcions són:\n"
> " * avortar - Provoca que l'operació falli; vosté haurà tornar endarrere,\n"
> "  reinstal·lar, reconfigurar el paquet, o bé resoldre la situació "
> "manualment\n"
> "  per a continuar fet servir el paquet. La instal·lació d'altres paquets es "
> "pot\n"
> "  veure afectada mentre es resol l'error en la instal·lació.\n"
> " * tornar a intentar - Es repeteixen les preguntes sobre la configuració\n"
> "  (incloses les que s'hagin perdut degut a les prioritats de la "
> "configuració de\n"
> "  «debcobf») i realitza un nou intent de realitzar l'operació.\n"
> " * tornar a intentar (ometre preguntes) - Intenta repetir l'operació "
> "immediatament,\n"
> "  sense realitzar preguntes. Aquesta opció és útil si vosté ja ha resolt\n"
> "  el problema subjacent responsable de l'error.\n"
> " * ignorar - Continua l'operació ignorant els errors de «dbconfig-common».\n"
> "  En aquests cas, deixa el paquet sense la base de dades funcional.  "
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:15002
> msgid "Next step for database installation:"
> msgstr "El següent pas per a la instal·lació de bases de dades:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:15002
> msgid "An error occurred while installing the database:"
> msgstr "S'ha produït un error durant la instal lació de la base de dades:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:15002
> msgid ""
> "Your options are:\n"
> " * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
> "  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
> "  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
> "  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
> " * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
> "  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
> "  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
> " * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
> "  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
> "  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
> " * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
> "  This will usually leave this package without a functional database."
> msgstr ""
> "Les opcions són:\n"
> "* avortar - Provoca que l'operació falli; vosté haurà tornar endarrere,\n"
> "  reinstal·lar, reconfigurar el paquet, o bé resoldre la situació "
> "manualment\n"
> "  per a continuar fet servir el paquet. La instal·lació d'altres paquets es "
> "pot\n"
> "  veure afectada mentre es resol l'error en la instal·lació.\n"
> " * tornar a intentar - Es repeteixen les preguntes sobre la configuració\n"
> "  (incloses les que s'hagin perdut degut a les prioritats de la "
> "configuració de\n"
> "  «debcobf») i realitza un nou intent de realitzar l'operació.\n"
> " * tornar a intentar (ometre preguntes) - Intenta repetir l'operació "
> "immediatament,\n"
> "  sense realitzar preguntes. Aquesta opció és útil si vosté ja ha resolt\n"
> "  el problema subjacent responsable de l'error.\n"
> " * ignorar - Continua l'operació ignorant els errors de «dbconfig-common».\n"
> "  En aquests cas, deixa el paquet sense la base de dades funcional.  "
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:16002
> msgid "Next step for database removal:"
> msgstr "Següent etapa en l'eliminació de la base de dades:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:16002
> msgid "An error occurred while removing the database:"
> msgstr "S'ha produït un error metre es suprimia la base de dades."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:16002
> msgid ""
> "As a result it was not possible to remove the database for ${pkg}. Your "
> "options are:\n"
> " * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
> "  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
> "  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
> "  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
> " * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
> "  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
> "  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
> " * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
> "  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
> "  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
> " * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
> "  This will usually leave the database and user privileges in place."
> msgstr ""
> "El resultat és la impossibilitat d'eliminar la base de dades de ${pkg}. Les "
> "opcions són:\n"
> "* avortar - Provoca que l'operació falli; vosté haurà tornar endarrere,\n"
> "  reinstal·lar, reconfigurar el paquet, o bé resoldre la situació "
> "manualment\n"
> "  per a continuar fet servir el paquet. La instal·lació d'altres paquets es "
> "pot\n"
> "  veure afectada mentre es resol l'error en la instal·lació.\n"
> " * tornar a intentar - Es repeteixen les preguntes sobre la configuració\n"
> "  (incloses les que s'hagin perdut degut a les prioritats de la "
> "configuració de\n"
> "  «debcobf») i realitza un nou intent de realitzar l'operació.\n"
> " * tornar a intentar (ometre preguntes) - Intenta repetir l'operació "
> "immediatament,\n"
> "  sense realitzar preguntes. Aquesta opció és útil si vosté ja ha resolt\n"
> "  el problema subjacent responsable de l'error.\n"
> " * ignorar - Continua l'operació ignorant els errors de «dbconfig-common».\n"
> "  En aquests cas, deixa la base de dades i els permisos d'usuari sense "
> "modificar. "
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:17001
> msgid "Next step:"
> msgstr "Següent etapa:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:17001
> msgid ""
> "Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
> "installed and configured first, which is not something that can be checked "
> "for automatically."
> msgstr ""
> "La configuració de la base de dades per a ${pkg} necessita que el paquet "
> "${dbpackage} estigui instal·lat i configurat, degut a què no és possible "
> "comprovar-ho automàticament."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:17001
> msgid ""
> "Your options are: * abort - Choose this when in doubt and install "
> "${dbpackage} before\n"
> " continuing with the configuration of this package. This causes the\n"
> " installation of ${pkg} to fail for now.\n"
> "* retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
> " (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
> " setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
> " Choose this if you chose the wrong database type by mistake.\n"
> "* ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
> " This will usually leave this package without a functional database."
> msgstr ""
> "Les opcions són: * avortar - Seleccionau en cas de dubte i instal·leu "
> "${dbpackage} abans\n"
> " de continuar amb la configuració del paquet. Això fa que\n"
> " la instal·lació de ${pkg} fracasi.\n"
> "* tornar a intentar - Repeteix totes les preguntes sobre la configuració\n"
> " (incloses les que s'han perdut degut a la configuració de prioritats de\n"
> " «debconf» i fa un altra intent de realitzar l'operació.\n"
> " Seleccioni aquesta opció si es va equivocar en seleccionar el tipus de "
> "base de dades.\n"
> "* ignorar - Continua l'operació ignorant els errors de «dbconfig-common».\n"
> "  En aquests cas, deixa el paquet sense la base de dades funcional."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:18001
> msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
> msgstr ""
> "Introduïu el nom del servidor que executa el servidor de base de dades "
> "${pkg} pel ${pkg}:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:18001
> msgid ""
> "Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
> "new host."
> msgstr ""
> "Introduïu el nom de la màquina remota a utilitzar, o seleccioneu «servidor "
> "nou» per introduir un servidor nou."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:19001
> msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
> msgstr "Introduïu el número de port del servei ${pkg}:"
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:19001
> msgid ""
> "Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
> "running on. To use the default port, leave this field blank."
> msgstr ""
> "Si la base de dades ${dbvendor} està funcionant a una màquina remota amb un "
> "port no estàndard, ara podeu especificar-lo. Si voleu utilitzar el port per "
> "defecte, deixeu aquest camp en blanc."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:20001
> msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
> msgstr ""
> "Introduïu el nom del servidor que executa el servidor de ${dbvendor} pel "
> "${pkg}:"
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:20001
> msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
> msgstr "Introduïu el nom del servidor remot de ${dbvendor}."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:20001
> msgid ""
> "You must have already arranged for the administrative account to be able to "
> "remotely create databases and grant privileges."
> msgstr ""
> "Avís: prèviament heu d'arreglar que el compte d'administrador sigui capaç de "
> "crear remotament les bases de dades i atorgar privilegis."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:21001
> msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
> msgstr "Introduïu el nom de la base de dades ${dbvendor} per ${pkg}:"
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:21001
> msgid ""
> "Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
> msgstr ""
> "Introduïu un nom per la base de dades ${dbvendor} que utilitzarà ${pkg}."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:22001
> msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
> msgstr "Introduïu el nom d 'usuari ${dbvendor} per ${pkg}:"
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:22001
> msgid ""
> "Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
> "database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
> "login, especially if the database is on a remote server."
> msgstr ""
> "Introduïu un nom d'usuari de ${dbvendor} per a ${pkg} per registrar amb el "
> "servidor de base de dades. No és indispensable que l'usuari de ${dbvendor} "
> "sigui el mateix que el d'entrada al sistema, especialment si la base de "
> "dades és a un servidor remot."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:22001
> msgid ""
> "This is the user which will own the database, tables, and other objects to "
> "be created by this installation. This user will have complete freedom to "
> "insert, change, or delete data in the database."
> msgstr ""
> "Aquest és l'usuari que serà el propietari de la base de dades, taules i "
> "altres objectes que seran creats per aquesta instal·lació. Aquest usuari "
> "tindrà permisos per inserir, canviar o suprimir dades a la base de dades."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:22001
> msgid ""
> "If your username contains an @, you need to specify the domain as well (see "
> "below)."
> msgstr ""
> "Si el seu nom d'usuari conté un @, cal especificar el domini (veure més "
> "endavant)."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:22001
> msgid ""
> "Advanced usage: if you need to define the domain that the user will log in "
> "from, you can write \"username@domain\"."
> msgstr ""
> "Ús avançat: si cal definir el domini en el qual s'ha d'identificar l'usuari, "
> "cal escriure «nom-usuari@domini»."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:23001
> msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
> msgstr "Introduïu el directori d'emmagatzemament ${dbvendor} per ${pkg}:"
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:23001
> msgid ""
> "Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
> "be installed into."
> msgstr ""
> "Introduïu el camí on s'hauria d'instaŀ·lar el fitxer de la base de dades "
> "${dbvendor} per a ${pkg}."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:23001
> msgid ""
> "The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
> "the generated database file."
> msgstr ""
> "Els permisos d'aquest directori s'establiran per que coincideixin amb els "
> "del fitxer de la base de dades generat."
> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
> msgid "Unix socket"
> msgstr "Sòcol Unix"
> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
> msgid "TCP/IP"
> msgstr "TCP/IP"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:24002
> msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
> msgstr "Mètode de connexió per la base de dades MySQL del ${pkg}:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:24002
> msgid ""
> "By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
> "Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
> "different method, or to a different server entirely, select the appropriate "
> "option from the choices here."
> msgstr ""
> "Per defecte, ${pkg} serà configurat per utilitzar un servidor de base de "
> "dades MySQL a través d'un sòcol Unix (açò dona el millor rendiment). En "
> "canvi, si voleu connectar amb un mètode diferent, o a un servidor diferent "
> "completament, seleccioneu la opció adequada de les disponibles aquí."
> 
> #. Type: password
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:25001
> msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
> msgstr "Introduïu la contrasenya de l'aplicació MySQL per ${pkg}:"
> 
> #. Type: password
> #. Description
> #. Type: password
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:29001
> msgid ""
> "Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
> "If left blank, a random password will be generated."
> msgstr ""
> "Introduïu una contrasenya per a ${pkg} per registrar amb el servidor de base "
> "de dades. Si ho deixeu en blanc, es generarà una contrasenya aleatòria."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
> msgid "Name of the database's administrative user:"
> msgstr "Introduïu l'usuari administrador de la vostra base de dades:"
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
> msgid ""
> "Please provide the name of the account with which this package should "
> "perform administrative actions. This user is the one with the power to "
> "create new database users."
> msgstr ""
> "Introduïu el nom del compte amb el qual aquest paquet executarà les accions "
> "administratives. Aquest usuari és l'únic que pot crear nous usuaris a la "
> "base de dades."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:26001
> msgid ""
> "For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is not the same as "
> "the Unix login \"root\"."
> msgstr ""
> "Per MySQL, aquest és quasi sempre «root». Adoneu-vos que no és el mateix que "
> "el «root» de UNIX."
> 
> #. Type: password
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:27001
> msgid "Password of the database's administrative user:"
> msgstr ""
> "Introduïu la contrasenya de l'usuari administrador de la base de dades:"
> 
> #. Type: password
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:27001
> msgid ""
> "Please provide the password for the administrative account \"${dbadmin}\" "
> "with which this package should create its MySQL database and user."
> msgstr ""
> "Introduïu la contrasenya pel compte d'administrador «${dbadmin}» amb el qual "
> "aquest paquet hauria de generar l'usuari i la base de dades MySQL."
> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../dbconfig-common.templates:28001
> msgid "TCP/IP + SSL"
> msgstr "TCP/IP + SSL"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:28002
> msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
> msgstr "Mètode de connexió per la base de dades PostgreSQL per ${pkg}:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:28002
> msgid ""
> "By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through a "
> "local Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
> "different method, or to a different server entirely, select the appropriate "
> "option from the choices here."
> msgstr ""
> "Per defecte, ${pkg} es configurarà per fer servir un servidor PostgreSQL "
> "fent ús d'un sòcol local d'Unix (aquest proporciona el millor rendiment). En "
> "canvi, si voleu connectar-vos amb un mètode diferent, o a un servidor "
> "completament diferent, trieu una de les opcions següents."
> 
> #. Type: password
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:29001
> msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
> msgstr "Introduïu la contrasenya de l'aplicació PostgreSQL per ${pkg}:"
> 
> #. Type: password
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:29001
> msgid ""
> "If you are using \"ident\" authentication, the supplied password will not be "
> "used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to be "
> "reconfigured to allow password-authenticated access."
> msgstr ""
> "Si utilitzeu una autenticació basada en «ident», la contrasenya "
> "subministrada no s'utilitzarà i es pot deixar en blanc. En altre cas, podria "
> "ser necessari reconfigurar l'accés al PostgreSQL per permetre l'accés "
> "autenticat amb contrasenya."
> 
> #. Type: password
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:31001
> msgid "Password of your database's administrative user:"
> msgstr "Introduïu la contrasenya del usuari administrador de la base de dades:"
> 
> #. Type: password
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:31001
> msgid ""
> "Please provide the password for the ${dbadmin} account with which this "
> "package should perform administrative actions."
> msgstr ""
> "Introduïu la contrasenya pel compte ${dbadmin} amb el qual aquest paquet "
> "hauria d'executar les tasques administratives."
> 
> #. Type: password
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:31001
> msgid ""
> "For a standard PostgreSQL installation, a database password is not required, "
> "since authentication is done at the system level."
> msgstr ""
> "Per a una instal·lació normal del paquet PostgreSQL, no es necessita una "
> "contrasenya de la base de dades, ja que la autenticació es fa a nivell de "
> "sistema."
> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
> msgid "ident"
> msgstr "ident"
> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
> msgid "password"
> msgstr "contrasenya"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:32002
> msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
> msgstr "Introduïu el mètode d'autenticació per l'administrador PostgreSQL:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:32002
> msgid ""
> "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
> "connections. Please select what method the administrative user should use "
> "when connecting to the server."
> msgstr ""
> "Els servidors PostgreSQL proporcionen mecanismes distints per autenticar les "
> "connexions. Seleccioneu quin mètode ha d'utilitzar l'usuari administrador "
> "quan es connecta al servidor."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
> msgid ""
> "With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
> "that the owner of the Unix socket is allowed to connect."
> msgstr ""
> "Amb l'autenticació «ident» a la màquina local, el servidor comprovarà si el "
> "propietari del sòcol Unix té permisos suficients per connectar-se."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
> msgid ""
> "With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC-1413-based ident is used "
> "(which can be considered a security risk)."
> msgstr ""
> "Amb l'autenticació «ident» per màquines remotes, s'utilitza identificació "
> "basada amb RFC 1413 (adoneu-vos que açò pot considerar-se un risc per la "
> "seguretat)."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
> msgid ""
> "With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
> "for use with some authentication backend (such as \"MD5\" or \"PAM\"). Note "
> "that the password is still passed in the clear across network connections if "
> "your connection is not configured to use SSL."
> msgstr ""
> "Amb l'autenticació «password» es passarà una contrasenya al servidor per "
> "utilitzar algun mòdul d'autenticació (com «md5» o «pam»). Adoneu-vos que la "
> "contrasenya s'enviarà en text pla a les connexions basades en xarxa si la "
> "vostra connexió no està configurada per utilitzar SSL."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
> msgid ""
> "For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"ident\" "
> "is recommended."
> msgstr ""
> "En una instal·lació local per defecte de PostgreSQL executant-se al mateix "
> "ordinador, es recomana «ident»."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:33002
> msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
> msgstr "Introduïu el mètode d'autenticació per l'usuari PostgreSQL:"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:33002
> msgid ""
> "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
> "connections. Please select what method the database user should use when "
> "connecting to the server."
> msgstr ""
> "Els servidors PostgreSQL proporcionen mecanismes distints per autenticar les "
> "connexions. Seleccioneu quin mètode ha d'utilitzar l'usuari de la base de "
> "dades quan es connecta al servidor."
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:34001
> msgid "PostgreSQL connection method error"
> msgstr "Error en el mètode de connexió de PostgreSQL"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:34001
> msgid ""
> "Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
> "selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
> "local user that does not exist."
> msgstr ""
> "Desafortunadament, pareix que el mètode de connexió que heu escollit per "
> "${pkg} no funcionarà, perquè requereix l'existència d'un usuari local que no "
> "existeix."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:35001
> msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
> msgstr "Voleu canviar la configuració de PostgreSQL automàticament?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:35001
> msgid ""
> "It has been determined that the database installation for ${pkg} cannot be "
> "automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
> "access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
> "the package is installed. If instead you would prefer to do it manually, the "
> "following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
> msgstr ""
> "S'ha determinat que la instal·lació de la base de dades per ${pkg} no es pot "
> "aconseguir automàticament sense fer canvis als controls d'accés del vostre "
> "servidor PostgreSQL. Es suggereix que ho faci «dbconfig-common» en "
> "instal·lar-se el vostre paquet. Si preferiu fer-ho manualment afegiu la "
> "línia següent al vostre «pg_hba.conf»:"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:36001
> msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
> msgstr "Voleu desfer la configuració de PostgreSQL automàticament?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:36001
> msgid ""
> "As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
> "access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
> "such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
> "potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
> "common when the package is removed. If instead you would prefer to do it "
> "manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
> msgstr ""
> "Com ${pkg} s'eliminarà ara, no es necessita tenir l'entrada al control "
> "d'accés a la configuració del vostre servidor PostgreSQL. Mentre es manté "
> "aquest tipus d'accés, no trencarà la configuració de cap programa al vostre "
> "sistema, però pot ésser considerat un potencial problema de seguretat. Es "
> "suggereix que ho faci el «dbconfig-common» quan suprimeixi el vostre paquet. "
> "Si preferiu fer-ho manualment (o no), per favor, suprimiu la línia següent "
> "al vostre «pg_hba.conf»:"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:37001
> msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
> msgstr "Modificacions necessàries en «/etc/postgresql/pg_hba.conf»"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:37001
> msgid ""
> "To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
> "configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
> "file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
> msgstr ""
> "Per configurar la base de dades pel paquet ${pkg} heu d'editar la "
> "configuració del vostre servidor PostgreSQL. Podeu trobar ajuda al fitxer «/"
> "usr/share/doc/${pkg}/README.Debian»."
> 
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../dbconfig-common.templates:38001
> msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
> msgstr "PostgreSQL no accepta contrasenyes buides."
> 
> #~ msgid ""
> #~ "If you know that you do want to keep this database, or if you want to "
> #~ "handle the removal of this database manually, you should refuse this "
> #~ "option."
> #~ msgstr ""
> #~ "Si sabeu que voleu mantenir aquesta base de dades, o si voleu gestionar "
> #~ "el procés d'eliminació d'aquesta base de dades manualment, rebutgeu "
> #~ "aquesta opció."
> 
> #~ msgid ""
> #~ "Fortunately, ${dbfile} holds a backup of the database, made just before "
> #~ "the upgrade."
> #~ msgstr ""
> #~ "Afortunadament, s'ha fet una còpia de la base de dades abans "
> #~ "d'actualitzar a ${dbfile}."
> 
> #~ msgid ""
> #~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
> #~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
> #~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
> #~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
> #~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
> #~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
> #~ "continue using it."
> #~ msgstr ""
> #~ "Si en aquest punt elegiu «reintentar», se us plantejaran novament totes "
> #~ "les preguntes de configuració i es realitzarà un nou intent de realitzar "
> #~ "l'operació. Si elegiu «reintentar (ometre preguntes)» es reintentarà "
> #~ "l'operació immediatament sense fer les preguntes. Si elegiu «avorta» "
> #~ "l'operació fallarà i haureu d'instal·lar una versió anterior, "
> #~ "reinstal·lar, reconfigurar el paquet o bé realitzar manualment els canvis "
> #~ "necessaris per tal de seguir usant-lo."
> 
> #~ msgid ""
> #~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
> #~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
> #~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
> #~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
> #~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
> #~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
> #~ "continue using it. If you choose \"ignore\", the operation will "
> #~ "continue, ignoring further errors from dbconfig-common."
> #~ msgstr ""
> #~ "Si en aquest punt elegiu «reintentar», se li plantejaran novament totes "
> #~ "les preguntes de configuració i es realitzarà un nou intent de realitzar "
> #~ "l'operació. Si elegiu «reintentar (ometre preguntes)» es reintentarà "
> #~ "l'operació immediatament sense fer les preguntes. Si elegiu «avortar» "
> #~ "l'operació fallarà i haureu d'instal·lar una versió anterior, "
> #~ "reinstal·lar, reconfigurar el paquet o bé realitzar manualment els canvis "
> #~ "necessaris per tal de seguir usant-lo. Si elegiu «ignorar», l'operació "
> #~ "continuarà fent cas omís als errors de «dbconfig-commonx."
> 
> #~ msgid ""
> #~ "For some reason it was not possible to perform some of the actions "
> #~ "necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two "
> #~ "options: you can find out what has caused this error and fix it, or you "
> #~ "can refuse the offer for help removing the database (the latter implies "
> #~ "you will have to remove the database manually)."
> #~ msgstr ""
> #~ "Per algun motiu no ha estat possible realitzar alguna de les accions "
> #~ "necessàries per suprimir la base de dades de ${pkg}. En aquest moment "
> #~ "teniu dues opcions: podeu trobar que ha causat aquest error i corregir-"
> #~ "lo, o be rebutjar l'oferta de suprimir la base de dades (aquesta última "
> #~ "opció implica que heu de surprimir la base de dades manualment)."
> 
> #~ msgid ""
> #~ "If in doubt, you should choose \"abort\", and install ${dbpackage} before "
> #~ "continuing with the configuration of this package. If you choose \"retry"
> #~ "\", you will be allowed to choose different answers (in case you chose "
> #~ "the wrong database type by mistake). If you choose \"ignore\", then "
> #~ "installation will continue as normal."
> #~ msgstr ""
> #~ "Si no estau segur, escogiu «avorta» i instal·leu ${dbpackage} abans de "
> #~ "continuar amb la configuració d'aquest paquet. Si elegiu «tornar a "
> #~ "intentar» podreu elegir entre diferents opcions (en el cas que hageu "
> #~ "escogit un tipus de base de dades incorrecta per error). Si elegiu "
> #~ "«ignorar» la instal·lació continuarà amb normalitat."
> 
> #~ msgid "tcp/ip"
> #~ msgstr "tcp/ip"
> 
> #~ msgid "tcp/ip + ssl"
> #~ msgstr "tcp/ip + ssl"
> 
> #~ msgid "Otherwise, you should choose this option."
> #~ msgstr "En altre cas, escolliu aquesta opció."
> 
> #~ msgid "The passwords you supplied do not match. Please try again."
> #~ msgstr ""
> #~ "Les contrasenyes que heu introduït no coincideixen. Torneu a provar."
> 
> #~ msgid "Error upgrading database for ${pkg}. Retry?"
> #~ msgstr ""
> #~ "S'ha produït un error al actualitzar la base de dades d ${pkg}. Voleu "
> #~ "reintentar-ho?"
> 
> #~ msgid ""
> #~ "An error seems to have occurred while upgrading the database. If it's of "
> #~ "any help, this was the error encountered:"
> #~ msgstr ""
> #~ "S'ha produït un error mentres s'actualitzava la base de dades. Si és "
> #~ "d'ajuda, aquest és l'error que s'ha trobat:"
> 
> #~ msgid "${error}"
> #~ msgstr "${error}"
> 
> #~ msgid "Error installing database for ${pkg}. Retry?"
> #~ msgstr ""
> #~ "S'ha produït un error a l'instal·lar la base de dades per ${pkg}. Voleu "
> #~ "reintentar-ho?"
> 
> #~ msgid ""
> #~ "An error seems to have occurred while installing the database. If it's of "
> #~ "any help, this was the error encountered:"
> #~ msgstr ""
> #~ "S'ha produït un error mentre s'instal·lava la base de dades. Si és "
> #~ "d'alguna ajuda, aquest és l'error que s'ha trobat:"
> 
> #~ msgid "Error removing database for ${pkg}. Retry?"
> #~ msgstr ""
> #~ "S'ha produït un error esborrant la base de dades de ${pkg}. Voleu "
> #~ "reintentar-ho?"
> 
> #~ msgid ""
> #~ "If you would like to reconfigure your application to use a different "
> #~ "method, you should choose this option. If you know for certain that this "
> #~ "method will work and you want to continue without changing your choice, "
> #~ "you should refuse this option."
> #~ msgstr ""
> #~ "Si voleu reconfigurar la vostra aplicació per utilitzar un mètode "
> #~ "diferent, hauríeu d'escollir aquesta opció. Si sabeu que en seguretat que "
> #~ "aquest mètode funcionarà i que voleu continuar sense canviar la vostra "
> #~ "elecció, rebutgeu aquesta opció."
> 
> #~ msgid "${pghbaline}"
> #~ msgstr "${pghbaline}"
> 
> #~ msgid "PostgreSQL does not support empty passwords."
> #~ msgstr "PostgreSQL no suporta contrassenyes buides."


Reply to: