[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://openldapBon dia,

Aqui teniu l'actualització de openldap. Les cadenes actualitzades estan marcades
com a pendents per a facilitar la revisió de les novetats.

Salutacions!

I. De Marchi
# openldap po-debconf translation to Catalan.
# This file is distributed under the same license as the openldap package.
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011-2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.4.40-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 22:17-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-26 19:25+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca_ES\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Voleu ometre la configuració del servidor OpenLDAP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Si desactivau aquesta opció, no es generarà la configuració ni la base de "
"dades inicial."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "sempre"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "quan sigui necessari"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "mai"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Bolcar les bases de dades a un fitxer en fer l'actualització:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Abans d'actualitzar a una nova versió del servidor OpenLDAP, les dades dels "
"seus directoris LDAP poden desar-se a fitxers de text en el format estàndard "
"d'intercanvi de dades LDAP («LDAP Data Interchange Format»)."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"Seleccionant «sempre» el bolcat de les bases de dades es farà sense "
"condicions abans de l'actualització. Seleccionant «quan sigui necessari» "
"només es farà el bolcat de les bases de dades si la nova versió és "
"incompatible amb el format anterior de les bases de dades i és necessari re-"
"importar-les. Si seleccionau «mai», no es farà el bolcat."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Directori a fer servir en el bolcat de les bases de dades:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Seleccionau el directori d'exportació de les bases de dades LDAP. En aquest "
"directori, es generaran diversos fitxers LDIF que es corresponen amb les "
"bases de dades localitzades en el servidor. Comproveu que hi ha espai lliure "
"suficient a la partició on està ubicat el directori seleccionat. La primer "
"aparició de la cadena «VERSION» serà reemplaçada per la versió del servidor "
"de la qual està actualitzant."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Moure la base de dades anterior?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Hi ha fitxers a «/var/lib/ldap» que probablement interrompran el procés de "
"configuració. Si activau aquesta opció, el guió de manteniment mourà els "
"fitxers de les bases de dades anteriors fora del directori anterior abans de "
"generar una nova base de dades."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Tornar a intentar la configuració?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"La configuració que ha introduït no és vàlida. Comproveu que el nom de "
"domini DNS és sintàcticament correcte, que el camp del nom de l'organització "
"està emplenat i que les contrasenyes de l'administrador coincideixen. Si "
"decideix no tornar a intentar la configuració, el servidor LDAP quedarà "
"sense configurar. Executi «dpkg-reconfigure slapd» per tornar a intentar-ho "
"més tard."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "Nom del domini DNS:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"El nom de domini DNS es fa servir per construir el DN base del directori "
"LDAP. Per exemple, si el vostre nom de domini és «elmeu.domini.org» es "
"generarà el directori amb el DN base «dc=elmeu, dc=domini, dc=org»"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Nom de l'organització:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Escriviu el nom de l'organització per fer servir en el DN base del directori "
"LDAP."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Contrasenya de l'administrador:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr ""
"Escriviu la contrasenya per l'accés com administrador al vostre directori "
"LDAP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Confirmeu la vostra contrasenya:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Introduïu de nou la contrasenya d'administrador per al directori LDAP per "
"comprovar que s'ha escrit correctament."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Les contrasenyes no coincideixen"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Les dues contrasenyes no coincideixen. Tornau a provar-ho."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Desitjau que s'elimini la base de dades en purgar el paquet slapd?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "Desitjau permetre el protocol LDAPv2?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't use "
"LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to "
"your slapd.conf file."
msgstr ""
"El protocol obsolet LDAPv2 està desactivat per defecte a slapd. Els "
"programes i usuaris haurien d'actualitzar-se a LDAPv3.  Si teniu programes "
"antics que no poden fer servir LDAPv3, seleccioneu aquesta opció i s'afegirà "
"l'opció «allow bind_v2» al vostre fitxer de configuració slapd.conf."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "ha fallat «slapcat» durant l'actualització"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "S'ha produït un error en l'actualització del directori LDAP."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"El programa «slapcat» ha fallat en l'extracció del directori LDAP. Aquest "
"error pot ésser causat per un fitxer de configuració incorrecte (per "
"exemple, per que faltin línies «moduleload» necessàries pel motor de la base "
"de dades)"

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Aquest error farà que «slapadd» torni a fallar més endavant. Els fitxers de "
"la base de dades anterior es mouran a «/var/backups». Si desitjau tornar a "
"intentar l'actualització, haureu de tornar a moure els fitxers de la base de "
"dades anterior a la seva ubicació inicial, solucionar la causa de l'error i "
"tornar a executar:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"A continuació, tornau els arxius de la base de dades a la zona de seguretat "
"i després intenteu executar «slapadd» des de ${location}."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Motor de base de dades a fer servir:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, "
#| "but HDB adds support for subtree renames. Both support the same "
#| "configuration options."
msgid ""
"HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
"renames. Both support the same configuration options."
msgstr ""
"HDB i BDB fan servir formats d'emmagatzematge semblants, però HDB permet fer "
"canvis de nom dels subarbres. Tots dos tenen les mateixes opcions de "
"configuració."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, "
#| "but HDB adds support for subtree renames. Both support the same "
#| "configuration options."
msgid ""
"The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and requires "
"less configuration than BDB or HDB."
msgstr ""
"El motor MDB és el recomanat. MDB fa servir un nou format d'emmagatzematge i "
"requereix menys tasques de configuració que BDB o HDB."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "In either case, you should review the resulting database configuration "
#| "for your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more "
#| "details."
msgid ""
"In any case, you should review the resulting database configuration for your "
"needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"En qualsevol cas, heu de revisar la configuració de base de dades resultant "
"per ajustar-la a les vostres necessitats. Consulteu «/usr/share/doc/slapd/"
"README.Debian.gz» per a més detalls."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
#, fuzzy
msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
msgstr "Configuració de control d'accés de slpad potencialment insegur"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
#, fuzzy
msgid ""
"One or more of the configured databases has an access control rule that  "
"allows users to modify most of their own attributes. This may be  unsafe, "
"depending on how the database is used."
msgstr ""
"Una o més de les bases de dades configurades té una norma de control d'accés "
"que permet als usuaris modificar la major part dels seus atributs. Aquest "
"situació pot ser perillosa, depenent de com s'utilitza la base de dades."

#. Type: note
#. Description
#. Translators: keep "by self write" and "to *" unchanged. These are part
#. of the slapd configuration and are not translatable.
#: ../slapd.templates:17001
#, fuzzy
msgid ""
"In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
"recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users are "
"only able to modify specifically allowed attributes."
msgstr ""
"En el cas que les normes d'accés de slpad comencin per \"to *\", és "
"recomanable eliminar totes les instàncies a \"by self write\", de manera que "
"els usuaris només puguin modificar els atributs específicament permesos."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
#, fuzzy
msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr "Consulteu «/usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz» per a més detalls."

Reply to: