[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap 2.4.40-2: Please update debconf PO translation for the package openldapHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
openldap. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against openldap.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 10 Nov 2014 19:35:11 +0000.

Thanks in advance,
Ryan


# openldap po-debconf translation to Catalan.
# This file is distributed under the same license as the openldap package.
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.4.25-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 22:17-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-10 18:29+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"
"X-Poedit-Country: SPAIN\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Voleu ometre la configuració del servidor OpenLDAP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Si desactivau aquesta opció, no es generarà la configuració ni la base de "
"dades inicial."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "sempre"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "quan sigui necessari"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "mai"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Bolcar les bases de dades a un fitxer en fer l'actualització:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Abans d'actualitzar a una nova versió del servidor OpenLDAP, les dades dels "
"seus directoris LDAP poden desar-se a fitxers de text en el format estàndard "
"d'intercanvi de dades LDAP («LDAP Data Interchange Format»)."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"Seleccionant «sempre» el bolcat de les bases de dades es farà sense "
"condicions abans de l'actualització. Seleccionant «quan sigui necessari» "
"només es farà el bolcat de les bases de dades si la nova versió és "
"incompatible amb el format anterior de les bases de dades i és necessari re-"
"importar-les. Si seleccionau «mai», no es farà el bolcat."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Directori a fer servir en el bolcat de les bases de dades:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Seleccionau el directori d'exportació de les bases de dades LDAP. En aquest "
"directori, es generaran diversos fitxers LDIF que es corresponen amb les "
"bases de dades localitzades en el servidor. Comproveu que hi ha espai lliure "
"suficient a la partició on està ubicat el directori seleccionat. La primer "
"aparició de la cadena «VERSION» serà reemplaçada per la versió del servidor "
"de la qual està actualitzant."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Moure la base de dades anterior?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Hi ha fitxers a «/var/lib/ldap» que probablement interrompran el procés de "
"configuració. Si activau aquesta opció, el guió de manteniment mourà els "
"fitxers de les bases de dades anteriors fora del directori anterior abans de "
"generar una nova base de dades."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Tornar a intentar la configuració?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"La configuració que ha introduït no és vàlida. Comproveu que el nom de "
"domini DNS és sintàcticament correcte, que el camp del nom de l'organització "
"està emplenat i que les contrasenyes de l'administrador coincideixen. Si "
"decideix no tornar a intentar la configuració, el servidor LDAP quedarà "
"sense configurar. Executi «dpkg-reconfigure slapd» per tornar a intentar-ho "
"més tard."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "Nom del domini DNS:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"El nom de domini DNS es fa servir per construir el DN base del directori "
"LDAP. Per exemple, si el vostre nom de domini és «elmeu.domini.org» es "
"generarà el directori amb el DN base «dc=elmeu, dc=domini, dc=org»"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Nom de l'organització:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Escriviu el nom de l'organització per fer servir en el DN base del directori "
"LDAP."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Contrasenya de l'administrador:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr ""
"Escriviu la contrasenya per l'accés com administrador al vostre directori "
"LDAP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Confirmeu la vostra contrasenya:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Introduïu de nou la contrasenya d'administrador per al directori LDAP per "
"comprovar que s'ha escrit correctament."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Les contrasenyes no coincideixen"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Les dues contrasenyes no coincideixen. Tornau a provar-ho."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Desitjau que s'elimini la base de dades en purgar el paquet slapd?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "Desitjau permetre el protocol LDAPv2?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't use "
"LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to "
"your slapd.conf file."
msgstr ""
"El protocol obsolet LDAPv2 està desactivat per defecte a slapd. Els "
"programes i usuaris haurien d'actualitzar-se a LDAPv3.  Si teniu programes "
"antics que no poden fer servir LDAPv3, seleccioneu aquesta opció i s'afegirà "
"l'opció «allow bind_v2» al vostre fitxer de configuració slapd.conf."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "ha fallat «slapcat» durant l'actualització"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "S'ha produït un error en l'actualització del directori LDAP."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"El programa «slapcat» ha fallat en l'extracció del directori LDAP. Aquest "
"error pot ésser causat per un fitxer de configuració incorrecte (per "
"exemple, per que faltin línies «moduleload» necessàries pel motor de la base "
"de dades)"

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Aquest error farà que «slapadd» torni a fallar més endavant. Els fitxers de "
"la base de dades anterior es mouran a «/var/backups». Si desitjau tornar a "
"intentar l'actualització, haureu de tornar a moure els fitxers de la base de "
"dades anterior a la seva ubicació inicial, solucionar la causa de l'error i "
"tornar a executar:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"A continuació, tornau els arxius de la base de dades a la zona de seguretat "
"i després intenteu executar «slapadd» des de ${location}."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Motor de base de dades a fer servir:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, "
#| "but HDB adds support for subtree renames. Both support the same "
#| "configuration options."
msgid ""
"HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
"renames. Both support the same configuration options."
msgstr ""
"El motor HDB és el recomanat. HDB i BDB fan servir formats d'emmagatzematge "
"semblants, però HDB permet fer canvis de nom dels subarbres. Tots dos tenen "
"les mateixes opcions de configuració."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, "
#| "but HDB adds support for subtree renames. Both support the same "
#| "configuration options."
msgid ""
"The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and requires "
"less configuration than BDB or HDB."
msgstr ""
"El motor HDB és el recomanat. HDB i BDB fan servir formats d'emmagatzematge "
"semblants, però HDB permet fer canvis de nom dels subarbres. Tots dos tenen "
"les mateixes opcions de configuració."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "In either case, you should review the resulting database configuration "
#| "for your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more "
#| "details."
msgid ""
"In any case, you should review the resulting database configuration for your "
"needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"En qualsevol cas, ha de revisar la configuració de base de dades resultant "
"per ajustar-la a les seves necessitats. Llegiu «/usr/share/doc/slapd/README."
"DB_CONFIG.gz» per a més detalls."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"One or more of the configured databases has an access control rule that  "
"allows users to modify most of their own attributes. This may be  unsafe, "
"depending on how the database is used."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#. Translators: keep "by self write" and "to *" unchanged. These are part
#. of the slapd configuration and are not translatable.
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
"recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users are "
"only able to modify specifically allowed attributes."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""

Reply to: