[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian-installer: yet another update neededBon dia,

He pegat una ullada. He trobat el següent:

1)

Opcinalment també pot afegir.....


2)
L'adreça IP és malformada

L'adreça IP que heu proveït és malformada.Això de malformada...a mi en resulta una mica estrany. Tal vegada seria millor

El format de l'adreça IP és incorrecte ?


3)
IPv6 no està suportat en enllaços punt a punt

No seria millor IPv6 no està admès en enllaços punt a punt

4)
mida de menys de 35 MB.

no és Mb?

5) tenc dubtes sobre traduIr "release" per llançament. Veig que
softcatala "accepta" llançament i versió. Segurament en Jordi (que ho
té més per mà en això) ho tendrà més clar.


Finalment, veig que en Jordi Mallach està com a darrer traductor
d'aquest arxiu. Cal esperar que ell digui alguna cosa (de fet, el
procediment és primer fer un ITT si hi ha un canvi de traductor).

Salutacions!

I. De Marchi
2012/9/26 Antoni Soto i Riera <tonis@lsi.upc.edu>:
> Christian Perrier writes:
> > Hi,
> >
> > You are noted as the last translator of the translation for
> > debian-installer.
> >
> > The English template changed again (sorry for that...last minute
> > changes), and now some messages
> > are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
> >
> > The new strings are related to EFI boot support in D-I, a quite
> > important item.
> >
> > I would be grateful if you could take the time and update it.
> >
> > Please coordinate with the person in your team who has commit access.
> > If, really, you can't do anything else, send the file to me
> > (preferrably compress it with gzip beforehand).
> >
> > The deadline for receiving the updated translation is
> > Fri, 28 Sep 2012 06:58:24 +0200....roughly..:-)
> >
> > Thanks in advance,
>
> He repassat els missatges "fuzzy" i he traduït els que faltaven. Algú
> li pot fer un cop d'ull? Algú podrà fer "commit"?
>
> --
> Antoni Soto i Riera
>
> Universitat Politècnica de Catalunya
> Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
> Av. Diagonal 647, 8a planta
> 08028 BARCELONA
>
> phone: (+34) 93 401 60 46
> fax:  (+34) 93 401 60 50
> e-mail: tonis@lsi.upc.edu
> http://www.lsi.upc.edu/~tonis
>
>
> # Catalan translation of debconf templates.
> # Copyright © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012 Software in the Public Interest, Inc.
> # Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2012.
> # Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2005.
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: debian-installer wheezy\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> "POT-Creation-Date: 2012-09-20 18:18+0000\n"
> "PO-Revision-Date: 2012-09-26 17:11+0200\n"
> "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
> "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
> "Language: ca\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:2001
> msgid "Auto-configure networking?"
> msgstr "Voleu configurar la xarxa automàticament?"
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:2001
> msgid ""
> "Networking can be configured either by entering all the information "
> "manually, or by using DHCP (or a variety of IPv6-specific methods) to detect "
> "network settings automatically. If you choose to use autoconfiguration and "
> "the installer is unable to get a working configuration from the network, you "
> "will be given the opportunity to configure the network manually."
> msgstr "Es pot configurar la xarxa o bé introduint manualment tota la informació, o bé mitjançant DHCP (o tot un ventall de mètodes específics de IPv6) es pot detectar la configuració de xarxa automàticament. Si decidiu emprar la configuració automàtica i l'instaŀlador no és capaç d'obtindre una configuració funcional des de la xarxa, tindreu l'oportunitat de configurar la vostra xarxa manualment."
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:7001
> msgid "Attempting to find an available wireless network failed."
> msgstr "Ha fallat l'intent de trobar una xarxa sense fil."
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:7001
> msgid ""
> "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
> "of the wireless network you would like ${iface} to use. To connect to any "
> "available network, leave this field blank."
> msgstr "${iface} és una interfície de xarxa sense fil. Introduïu el nom (l'ESSID) de la xarxa sense fil que voleu que utilitze ${iface}. Per tal de connectar-vos a qualsevol xarxa disponible, deixeu aquest camp en blanc."
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:13001
> msgid "Invalid ESSID"
> msgstr "L'ESSID no és vàlid"
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:13001
> msgid ""
> "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
> "characters, but may contain all kinds of characters."
> msgstr "L'ESSID «${essid}» és invàlid. Els ESSID només poden contenir fins a ${max_essid_len} caràcters, però poden contenir qualsevol tipus de caràcters."
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:48001
> msgid "Waiting time (in seconds) for link detection:"
> msgstr "Temps d'espera (en segons) per a la detecció de la connexió:"
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:48001
> msgid ""
> "Please enter the maximum time you would like to wait for network link "
> "detection."
> msgstr ""
> "Introduïu el temps màxim d'espera per a la detecció de la connexió a la "
> "xarxa."
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:49001
> msgid "Invalid network link detection waiting time"
> msgstr "Temps d'espera per a la detecció de la connexió a la xarxa invàlid"
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:49001
> msgid ""
> "The value you have provided is not valid. The maximum waiting time (in "
> "seconds) for network link detection must be a positive integer."
> msgstr ""
> "El valor que has donat és invàlid. El temps màxim d'espera (en segons) per a "
> "la detecció de la connexió de xarxa ha de ser un enter positiu."
>
> #. Type: select
> #. Choices
> #. Translators: please do not translate the variable essid_list
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:50001
> msgid "${essid_list} Enter ESSID manually"
> msgstr "${essid_list} Introduïu l'ESSID manualment"
>
> #. Type: select
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:50002
> msgid "Wireless network:"
> msgstr "Xarxa sense fil:"
>
> #. Type: select
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-common.templates:50002
> msgid "Select the wireless network to use during the installation process."
> msgstr "Seleccioneu la xarxa sense fil que fareu servir durant el procés d'instaŀlació."
>
> #. Type: text
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #. Type: text
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-dhcp.templates:12001 ../netcfg-dhcp.templates:14001
> msgid "Attempting IPv6 autoconfiguration..."
> msgstr "S'està intentant configurar automàticament IPv6..."
>
> #. Type: text
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-dhcp.templates:13001
> msgid "Waiting for link-local address..."
> msgstr "S'està esperant una adreça local d'enllaç..."
>
> #. Type: text
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-dhcp.templates:16001
> msgid "Configuring the network with DHCPv6"
> msgstr "S'està configurant la xarxa amb DHCPv6"
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-static.templates:1001
> msgid "IP address:"
> msgstr "Adreça IP:"
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-static.templates:1001
> msgid "The IP address is unique to your computer and may be:"
> msgstr "L'adreça IP és única per al teu ordinador i podria ser:"
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-static.templates:1001
> msgid ""
> " * four numbers separated by periods (IPv4);\n"
> " * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6)."
> msgstr ""
> " * quatre nombres separats per punts (IPv4);\n"
> " * blocs de dígits hexadecimals separats per dos punts (IPv6)."
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-static.templates:1001
> msgid "You can also optionally append a CIDR netmask (such as \"/24\")."
> msgstr "Opcinalment també pot afegir una màscara de xarxa CIDR (com ara \"/24\")."
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-static.templates:1001
> msgid "If you don't know what to use here, consult your network administrator."
> msgstr "Si no sabeu què introduir, consulteu el vostre administrador de xarxa."
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-static.templates:2001
> msgid "Malformed IP address"
> msgstr "L'adreça IP és malformada"
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-static.templates:2001
> msgid ""
> "The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
> "where each 'x' is no larger than 255 (an IPv4 address), or a sequence of "
> "blocks of hexadecimal digits separated by colons (an IPv6 address). Please "
> "try again."
> msgstr "L'adreça IP que heu proveït és malformada. Hauria d'estar en el format x.x.x.x on cada «x» no és més gran que 255 (una adreça IPv4), o és una seqüència de blocs de dígits hexadecimals separats per dos punts (una adreça IPv6). Si us plau, proveu de nou."
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-static.templates:7001
> msgid "IPv6 unsupported on point-to-point links"
> msgstr "IPv6 no està suportat en enllaços punt a punt"
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. IPv6
> #. :sl6:
> #: ../netcfg-static.templates:7001
> msgid ""
> "IPv6 addresses cannot be configured on point-to-point links. Please use an "
> "IPv4 address, or go back and select a different network interface."
> msgstr "No es poden configurar adreces IPv6 en enllaços punt a punt. Si us plau, useu una adreça IPv4, o bé torneu enrere i trieu una altra interfície de xarxa."
>
> #. Type: text
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../apt-setup-udeb.templates:6001
> msgid "Scanning the release updates repository..."
> msgstr "S'està analitzant el dipòsit d'actualitzacions del llançament..."
>
> #. Type: multiselect
> #. Choices
> #. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
> #. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
> #. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
> #. :sl6:
> #: ../apt-setup-udeb.templates:10001
> msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
> msgstr "actualitzacions de seguretat (des de ${SEC_HOST})"
>
> #. Type: multiselect
> #. Choices
> #. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
> #. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
> #. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
> #. :sl6:
> #: ../apt-setup-udeb.templates:10001
> msgid "release updates"
> msgstr "actualitzacions del llançament"
>
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../apt-setup-udeb.templates:10002
> msgid "Services to use:"
> msgstr "Serveis a emprar:"
>
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../apt-setup-udeb.templates:10002
> msgid ""
> "Debian has two services that provide updates to releases: security and "
> "release updates."
> msgstr ""
> "Debian té dos serveis que proveeixen actualitzacions als llançaments: "
> "seguretat i actualitzacions de llançament."
>
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../apt-setup-udeb.templates:10002
> msgid ""
> "Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
> "this service is strongly recommended."
> msgstr ""
> "Les actualitzacions de seguretat ajuden a mantenir el sistema segur contra "
> "atacs. Habilitar aquest servei és molt recomanable."
>
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../apt-setup-udeb.templates:10002
> msgid ""
> "Release updates provide more current versions for software that changes "
> "relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
> "the usability of the software. It also provides regression fixes. This "
> "service is only available for stable and oldstable releases."
> msgstr ""
> "Les actualitzacions del llançament proveeixen amb versions més actuals de "
> "programari que canvia amb relativa freqüència i per al qual no tenir "
> "l'última versió podria reduir la seua utilitat. També proveeix correccions "
> "per a regressions. Aquest servei només és disponible per als llançaments "
> "«stable» i «oldstable»."
>
> #. Type: select
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../cdebconf.templates:1001
> msgid "Interface to use:"
> msgstr "Interfície a emprar:"
>
> #. Type: select
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../cdebconf.templates:1001
> msgid ""
> "Packages that use debconf for configuration share a common look and feel. "
> "You can select the type of user interface they use."
> msgstr ""
> "Els paquets que utilitzen debconf per a configurar-se comparteixen un "
> "aspecte comú. Podeu triar el tipus d'interfície d'usuari que voleu que "
> "empren."
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../cdebconf.templates:2001
> msgid "None"
> msgstr "Cap"
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../cdebconf.templates:2001
> msgid "'None' will never ask you any question."
> msgstr "«Cap» mai no us preguntarà cap pregunta."
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../cdebconf.templates:3001
> msgid "Text"
> msgstr "Text"
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../cdebconf.templates:3001
> msgid "'Text' is a traditional plain text interface."
> msgstr "«Text» és una interfície tradicional en text pla."
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../cdebconf.templates:4001
> msgid "Newt"
> msgstr "Newt"
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../cdebconf.templates:4001
> msgid "'Newt' is a full-screen, character based interface."
> msgstr "«Newt» és una interfície a pantalla completa, basada en caràcters."
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../cdebconf.templates:5001
> msgid "GTK"
> msgstr "GTK"
>
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../cdebconf.templates:5001
> msgid ""
> "'GTK' is a graphical interface that may be used in any graphical environment."
> msgstr ""
> "«GTK» és una interfície gràfica que es pot emprar en qualsevol entorn gràfic."
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../network-console.templates:10001
> msgid "Could not fetch SSH authorized keys"
> msgstr "No s'ha pogut obtenir les claus SSH autoritzades"
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. :sl6:
> #. Translators: do NOT translate the "LOCATION" variable name
> #: ../network-console.templates:10001
> msgid "An error occurred while fetching SSH authorized keys from ${LOCATION}."
> msgstr ""
> "S'ha produït un error en obtenir les claus SSH autoritzades des de "
> "${LOCATION}."
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../partman-efi.templates:8001
> msgid "EFI partition too small"
> msgstr "Partició EFI massa petita"
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. :sl6:
> #: ../partman-efi.templates:8001
> msgid ""
> "EFI boot partitions on this architecture cannot be created with a size less "
> "than 35 MB. Please make the EFI boot partition larger."
> msgstr "Les particions d'arrencada EFI en aquesta arquitectura no es poden crear amb una mida de menys de 35 MB. Si us plau, feu la partició d'arrancada EFI més gran"
>


Reply to: