[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: Please update debconf PO translation for the package debian-installerHola,

he repassat la traducció del "sublevel 6", però ara no sé què se n'ha
de fer. Algú se'n pot cuidar?

Toni

----
Antoni Soto i Riera

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal 647, 8a planta
08028 BARCELONA

phone: (+34) 93 401 60 46
fax:   (+34) 93 401 60 50 
e-mail: tonis@lsi.upc.edu
http://www.lsi.upc.edu/~tonis

# Catalan translation of debconf templates.
# Copyright © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012 Software in the Public Interest, Inc.
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2012.
# Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer wheezy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-20 19:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-21 11:10+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid "Waiting time (in seconds) for link detection:"
msgstr "Temps d'espera (en segons) per a la detecció de la connexió:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid ""
"Please enter the maximum time you would like to wait for network link "
"detection."
msgstr "Introduïu el temps màxim d'espera per a la detecció de la connexió a la xarxa."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid "Invalid network link detection waiting time"
msgstr "Temps d'espera per a la detecció de la connexió a la xarxa invàlid"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid ""
"The value you have provided is not valid. The maximum waiting time (in "
"seconds) for network link detection must be a positive integer."
msgstr "El valor que has donat és invàlid. El temps màxim d'espera (en segons) per a la detecció de la connexió de xarxa ha de ser un enter positiu."

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "S'està analitzant el dipòsit d'actualitzacions del llançament..."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "actualitzacions de seguretat (des de ${SEC_HOST})"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "release updates"
msgstr "actualitzacions del llançament"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid "Services to use:"
msgstr "Serveis a emprar:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Debian has two services that provide updates to releases: security and "
"release updates."
msgstr ""
"Debian té dos serveis que proveeixen actualitzacions als llançaments: "
"seguretat i actualitzacions de llançament."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"Les actualitzacions de seguretat ajuden a mantenir el sistema segur contra "
"atacs. Habilitar aquest servei és molt recomanable."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Release updates provide more current versions for software that changes "
"relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
"the usability of the software. It also provides regression fixes. This "
"service is only available for stable and oldstable releases."
msgstr ""
"Les actualitzacions del llançament proveeixen amb versions més actuals de "
"programari que canvia amb relativa freqüència i per al qual no tenir "
"l'última versió podria reduir la seua utilitat. També proveeix correccions "
"per a regressions. Aquest servei només és disponible per als llançaments "
"«stable» i «oldstable»."

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid "Interface to use:"
msgstr "Interfície a emprar:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration share a common look and feel. "
"You can select the type of user interface they use."
msgstr ""
"Els paquets que utilitzen debconf per a configurar-se comparteixen un "
"aspecte comú. Podeu triar el tipus d'interfície d'usuari que voleu que "
"empren."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Cap"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "'None' will never ask you any question."
msgstr "«Cap» mai no us preguntarà cap pregunta."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "Text"
msgstr "Text"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "'Text' is a traditional plain text interface."
msgstr "«Text» és una interfície tradicional en text pla."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "Newt"
msgstr "Newt"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "'Newt' is a full-screen, character based interface."
msgstr "«Newt» és una interfície a pantalla completa, basada en caràcters."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid "GTK"
msgstr "GTK"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid ""
"'GTK' is a graphical interface that may be used in any graphical environment."
msgstr ""
"«GTK» és una interfície gràfica que es pot emprar en qualsevol entorn gràfic."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../network-console.templates:10001
msgid "Could not fetch SSH authorized keys"
msgstr "No s'ha pogut obtenir les claus SSH autoritzades"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#. Translators: do NOT translate the "LOCATION" variable name
#: ../network-console.templates:10001
msgid "An error occurred while fetching SSH authorized keys from ${LOCATION}."
msgstr ""
"S'ha produït un error en obtenir les claus SSH autoritzades des de "
"${LOCATION}."

Reply to: