[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://dctrl-tools/po package dctrl-toolsAdjunta.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/
# Catalan translation of dctrl-tools.
# Copyright © 2004, 2006, 2010, 2011, 2012 Antti-Juhani Kaijanaho.
# This file is distributed under the same license as the dctrl-tools package.
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2004, 2006, 2010, 2011, 2012.
# Agustí Grau <fletxa@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dctrl-tools 2.21.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ajk@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-05 20:13-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-13 17:59+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/ifile.c:58
#, c-format
msgid "%s (child): failed to exec /bin/sh: %s\n"
msgstr "%s (fill): no s'ha pogut executar /bin/sh: %s\n"

#: lib/ifile.c:104
#, c-format
msgid "%s: command (%s) failed (exit status %d)\n"
msgstr "%s: l'ordre (%s) ha fallat (estat d'eixida %d)\n"

#: lib/ifile.c:113
#, c-format
msgid "%s: command (%s) was killed by signal %d\n"
msgstr "%s: l'ordre (%s) ha estat terminada pel senyal %d\n"

#: lib/ifile.c:131
#, c-format
msgid "%s: %s: cannot stat: %s\n"
msgstr "%s: %s: no es pot fer stat(): %s\n"

#: lib/ifile.c:142
msgid "is a directory, skipping"
msgstr "és un directori, s'està ometent"

#: lib/ifile.c:143
msgid "is a block device, skipping"
msgstr "és un dispositiu de bloc, s'està ometent"

#: lib/ifile.c:144
msgid "internal error"
msgstr "s'ha produït un error intern"

#: lib/ifile.c:145
msgid "is a socket, skipping"
msgstr "és un sòcol, s'està ometent"

#: lib/ifile.c:146
msgid "unknown file type, skipping"
msgstr "el tipus de fitxer és desconegut, s'està ometent"

#: lib/misc.c:37
#, c-format
msgid "%s: using `%s' as pager\n"
msgstr "%s: s'està emprant «%s» com a paginador\n"

#: lib/misc.c:47
#, c-format
msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
msgstr "%s: popen ha fallat per a %s: %s\n"

#: lib/paragraph.c:172
msgid "warning: expected a colon"
msgstr "avís: s'esperaven dos punts"

#: lib/paragraph.c:177
msgid "expected a colon"
msgstr "s'esperaven dos punts"

#: lib/sorter.c:49
msgid "Parse error in field."
msgstr "S'ha produït un error d'anàlisi al camp."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
msgstr "grep-dctrl -- cerca patrons en fitxers de control de Debian"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
msgid "FILTER [FILENAME...]"
msgstr "FILTRE [NOMFITXER...]"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:69 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
msgid "LEVEL"
msgstr "NIVELL"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:69
msgid "Set log level to LEVEL."
msgstr "Estableix el nivell de registre a NIVELL."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:70 grep-dctrl/grep-dctrl.c:73
msgid "FIELD,FIELD,..."
msgstr "CAMP,CAMP,..."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:70
msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
msgstr "Restringeix la coincidència de patrons als CAMPs donats."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:71
msgid "This is a shorthand for -FPackage."
msgstr "Això és una forma curta per a -FPackage."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:72
msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
msgstr "Això és una forma curta per a -FSource:Package."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:73
msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
msgstr "Mostra només el cos d'aquests camps dels paràgrafs coincidents."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:74
msgid ""
"Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
"paragraphs."
msgstr ""
"Mostra només la primera línia del camp «Description» dels paràgrafs "
"coincidents."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:75
msgid "Suppress field names when showing specified fields."
msgstr "Suprimeix els noms dels camps quan mostra els camps especificats."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:76
msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
msgstr "Considera el patró com una expressió regular estesa POSIX."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:77
msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
msgstr "Considera el patró com una expressió regular estàndard POSIX."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:78
msgid "Ignore case when looking for a match."
msgstr ""
"No distigueixes entre majúscules i minúscules quan cerques una coincidència."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:79
msgid "Show only paragraphs that do not match."
msgstr "Mostra només els paràgrafs que no coincideixen."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:80
msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
msgstr "Mostra aquells camps que NO s'han seleccionat amb -s"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:81
msgid "Show only the count of matching paragraphs."
msgstr "Mostra només el compte de paràgrafs coincidents."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:82
msgid "Do an exact match."
msgstr "Fes una coincidència exacta."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:83 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
msgid "Print out the copyright license."
msgstr "Mostra la llicència del copyright."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:84
msgid "Conjunct filters."
msgstr "Filtres conjunts."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:85
msgid "Disjunct filters."
msgstr "Filtres disjunts."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:86
msgid "Negate the following filters."
msgstr "Nega els filtres següents."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:87
msgid "Test for version number equality."
msgstr "Comprova la igualtat del número de versió."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:88
msgid "Version number comparison: <<."
msgstr "Comparació del número de versió: <<."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:89
msgid "Version number comparison: <=."
msgstr "Comparació del número de versió: <=."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:90
msgid "Version number comparison: >>."
msgstr "Comparació del número de versió: >>."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:91
msgid "Version number comparison: >=."
msgstr "Comparació del número de versió: >=."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:92
msgid "Debug option parsing."
msgstr "Depura l'anàlisi d'opcions."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:93 grep-dctrl/grep-dctrl.c:94
msgid "Do not output to stdout."
msgstr "No mostres res a l'eixida estàndard."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:95 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
msgid "Attempt mmapping input files"
msgstr "Intenta fer «mmap» dels fitxers d'entrada"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:96
msgid "Ignore parse errors"
msgstr "Descarta els errors d'anàlisi"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:97
msgid "PATTERN"
msgstr "PATRÓ"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:97
msgid "Specify the pattern to search for"
msgstr "Especifiqueu el patró que voleu cercar"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:98
msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
msgstr "Fes coincidir només noms de paquets sencers (implica -e)"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:99
msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
msgstr "Assegura't que l'eixida és en format dctrl (omès amb -n)"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:100
msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
msgstr "Omet l'efecte d'un --ensure-dctrl anterior"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:186
msgid "filter is too long"
msgstr "el filtre és massa llarg"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:247 grep-dctrl/grep-dctrl.c:775
#: join-dctrl/join-dctrl.c:113
msgid "too many output fields"
msgstr "hi ha massa camps d'eixida"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:271 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
#, c-format
msgid "no such log level '%s'"
msgstr "el nivell de registre «%s» no existeix"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:478
#, c-format
msgid "internal error: unknown token %d"
msgstr "error intern: el testimoni %d és desconegut"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:487
msgid "unexpected end of filter"
msgstr "s'ha trobat un final de filtre inesperat"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:490
msgid "unexpected pattern in command line"
msgstr "s'ha trobat un patró inesperat a la línia d'ordres"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:493
msgid "unexpected string in command line"
msgstr "s'ha trobat una cadena inesperada a la línia d'ordres"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:497
#, c-format
msgid "unexpected '%s' in command line"
msgstr "s'ha trobat un «%s» inesperat a la línia d'ordres"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:511
msgid "missing ')' in command line"
msgstr "manca un «)» en la línia d'ordres"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:530
msgid "too many field names"
msgstr "hi ha massa noms de camps"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
msgstr "No es permeten múltiples patrons per al mateix filtre simple"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:608
msgid "A pattern is mandatory"
msgstr "Es requereix un patró"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:635
msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
msgstr "els modificadors de filtre simple no són consistents"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:680 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
msgid "too many file names"
msgstr "hi ha massa noms de fitxers"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:689
msgid "file names are not allowed within the filter"
msgstr "no es permeten noms de fitxer dins del filtre"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:769
msgid "malformed filter"
msgstr "filtre malformat"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:779
msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
msgstr ""
"S'està afegint «Description» als camps d'eixida seleccionats a causa de -d"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:787
msgid "-I requires at least one instance of -s"
msgstr "-I requereix com a mínim una instància de -s"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:793
msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
msgstr ""
"no es poden suprimir els noms de camp quan es mostren paràgrafs sencers"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:825
#, c-format
msgid "executable name '%s' is not recognised"
msgstr "el nom de l'executable «%s» no s'ha reconegut"

#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
msgid "Set debugging level to LEVEL."
msgstr "Estableix el nivell de depuració a NIVELL."

#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
msgid "KEYSPEC"
msgstr "ESPECCLAU"

#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
msgid "Specify sort keys."
msgstr "Especifica les claus d'ordenació."

#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:88
msgid "invalid key flag"
msgstr "senyalador de clau invàlid"

#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:140
msgid "sort-dctrl -- sort Debian control files"
msgstr "sort-dctrl -- ordena fitxers de control de Debian"

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:38
msgid "DELIM"
msgstr "DELIM"

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:38
msgid "Specify a delimiter."
msgstr "Especifica un delimitador."

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:39
msgid "Do not print a table heading"
msgstr "No imprimeixes la capçalera de la taula"

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:40
msgid "SPEC"
msgstr "ESPEC"

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:40
msgid "Append the specified column."
msgstr "Afegeix la columna especificada."

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
msgid "invalid column length"
msgstr "La longitud de la columna no és vàlida"

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
msgstr "tbl-dctrl -- tabula fitxers de control de Debian"

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
msgid "bad multibyte character"
msgstr "el caràcter multioctet és invàlid"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:39 join-dctrl/join-dctrl.c:40
#: join-dctrl/join-dctrl.c:41
msgid "FIELD"
msgstr "CAMP"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:39
msgid "Specify the join field to use for the first file"
msgstr "Especifiqueu el camp d'unió per a utilitzar amb el primer fitxer"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:40
msgid "Specify the join field to use for the second file"
msgstr "Especifiqueu el camp d'unió per a utilitzar amb el segon fitxer"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:41
msgid "Specify the common join field"
msgstr "Especifiqueu el camp d'unió comú"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:42
msgid "FIELDNO"
msgstr "NOCAMP"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:42
msgid "Print unpairable records from the indicated file (either 1 or 2)"
msgstr "Imprimir registres no aparellables del fitxer indicat (també 1 o 2)"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:43
msgid "FIELDSPEC"
msgstr "ESPECCAMP"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:43
msgid "Specify the format of the output file"
msgstr "Especifiqueu el format del fitxer d'eixida"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:81
msgid "malformed argument to '-a'"
msgstr "argument incorrecte a «-a»"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:88
msgid "the join field of the first file has already been specified"
msgstr "el camp d'unió del primer fitxer ja s'ha especificat"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:89
msgid "the join field of the second file has already been specified"
msgstr "el camp d'unió del segon fitxer ja s'ha especificat"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:128
msgid "missing '.' in output field specification"
msgstr "manca un «.» en la especificació del camp d'eixida"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:146
msgid "expected either '1.' or '2.' at the start of the field specification"
msgstr "s'esperava «1.» o «2.» al principi de la especificació del camp"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:251
msgid "join-dctrl -- join two Debian control files"
msgstr "join-dctrl -- uneix dos fitxers de control de Debian"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:270
msgid "need exactly two input files"
msgstr "es necessiten exactament dos fitxers d'entrada"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:295
msgid "cannot join a stream with itself"
msgstr "no es pot unir un flux de dades amb ell mateix"

#: lib/msg.h:52
msgid "I'm broken - please report this bug."
msgstr "M'he trencat - si us plau informeu d'aquesta errada"

#: lib/msg.h:145
msgid "cannot find enough memory"
msgstr "no s'ha trobat memòria suficient"

#~ msgid "Show the testing banner."
#~ msgstr "Mostra l'avís de prova."

#~ msgid "FNAME"
#~ msgstr "NOMFITXER"

#~ msgid "Use FNAME as the config file."
#~ msgstr "Utilitza NOMFITXER com a fitxer de configuració."

#~ msgid "Malformed default input file name"
#~ msgstr "El fitxer d'entrada per defecte és malformat"

#~ msgid "not owned by you or root, ignoring"
#~ msgstr "el proprietari no sou vosaltres o el superusuari, s'omet"

#~ msgid "write permissions for group or others, ignoring"
#~ msgstr "té permisos d'escriptura per al grup o altres, s'omet"

#~ msgid "reading config file"
#~ msgstr "s'està llegint el fitxer de configuració"

#~ msgid "read failure or out of memory"
#~ msgstr "ha fallat la lectura o la memòria s'ha exhaurit"

#~ msgid "syntax error: need an executable name"
#~ msgstr "error de sintaxi: es necessita un nom d'executable"

#~ msgid "syntax error: need an input file name"
#~ msgstr "error de sintaxi: es necessita un nom de fitxer d'entrada"

#~ msgid "considering executable name"
#~ msgstr "s'està considerant el nom de l'executable"

#~ msgid "yes, will use executable name"
#~ msgstr "sí, s'utilitzarà el nom d'executable"

#~ msgid "default input file"
#~ msgstr "fitxer d'entrada per defecte"

#~ msgid "executable name not found; reading from standard input"
#~ msgstr ""
#~ "no s'ha trobat el nom de l'executable; s'està llegint des de l'entrada "
#~ "estàndard"

#~ msgid "predicate is too complex"
#~ msgstr "el predicat és massa complexe"

#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
#~ msgstr "El patró és una expressió regular estàndard POSIX."

#~ msgid "unexpected end of predicate"
#~ msgstr "s'ha trobat un final del predicat inesperat"

#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
#~ msgstr "s'ha trobat un «-a» inesperat a la línia d'ordres"

#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
#~ msgstr "s'ha trobat un «-o» inesperat a la línia d'ordres"

#~ msgid "unexpected '(' in command line"
#~ msgstr "s'ha trobat un «(» inesperat a la línia d'ordres"

#~ msgid "unexpected ')' in command line"
#~ msgstr "s'ha trobat un «)» inesperat a la línia d'ordres"

#~ msgid "a predicate is required"
#~ msgstr "es requereix un predicat"

#~ msgid "Numerical test: <."
#~ msgstr "Comprovació numèrica: <."

#~ msgid "Numerical test: <=."
#~ msgstr "Comprovació numèrica: <=."

#~ msgid "Numerical test: >."
#~ msgstr "Comprovació numèrica: >."

#~ msgid "Numerical test: >=."
#~ msgstr "Comprovació numèrica: >=."

#~ msgid "parse of a numeric field failed"
#~ msgstr "no s'ha pogut analitzar el camp numèric"

#~ msgid "invalid numeric pattern"
#~ msgstr "el patró numèric és invàlid"

#~ msgid "syntax error in command line"
#~ msgstr "hi ha un error de sintaxi a la línia d'ordres"

#~ msgid "Unexpected atom in command line. Did you forget to use a connective?"
#~ msgstr ""
#~ "S'ha trobat un àtom inesperat en la línia d'ordres. Heu oblidat utilitzar "
#~ "un connector?"

#~ msgid "%s: %s: %s\n"
#~ msgstr "%s: %s: %s\n"

Reply to: